Naam Amersfoort
Code 307
Provincie Utrecht
Inwonertal 155226

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitaties a.g.v. BBV wijziging None None 6700000.0
Grondexploitatie Risico's grondexploitaties onvoorzien None None 6000000.0
Sociaal domein Rijksbijdrage zorgkosten None None 1100000.0
Sociaal domein Zorgvraag specialistische zorg hoger dan inkoop None None 1100000.0
Sociaal domein Opheffen centrumgemeente-constructie beschermd wonen None None 1000000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering None None 800000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie Vathorst None None 700000.0
Sociaal domein Gebrek sociale huurwoningen en kosten beschermd wonen None None 700000.0
Sociaal domein Exploitatie gesubsidieerde instellingen onder druk None None 600000.0
Kapitaalgoederen Zwembad / sportcomplex None None 500000.0

Programma

REKENING 2016

BEGROTING 2018

(stand 1-1-2017)

(stand 1-6-2017)

1

Bestuur en dienstverlening

0,7

0,5

2

Veiligheid en handhaving

0,6

0,6

3

Stedelijk beheer en milieu

2,3

2,7

4

Sociaal domein

7,3

6,6

5

Onderwijs

0,7

0,6

6

Sport

2,0

2,8

7

Ruimtelijke ontwikkeling

8,9

13,5

8

Wijkontwikkeling en wonen

0,2

0,1

9

Mobiliteit

1,4

0,9

10

Economie en duurzaamheid

0,0

0,0

11

Cultuur

0,4

0,4

12

Financiën en belastingen

7,5

5,0

13

Bedrijfsvoering

1,9

1,9

Totaal benodigde weerstandscapaciteit

33,9

35,6Risico

Programma

Benodigde weerstands- capaciteit

1

Grondexploitaties a.g.v. BBV wijziging

7. Ruimtelijke ontwikkeling

6,7

2

Risico's grondexploitaties onvoorzien

7. Ruimtelijke ontwikkeling

6,0

3

Rijksbijdrage zorgkosten

4. Sociaal domein

1,1

4

Zorgvraag specialistische zorg hoger dan inkoop

4. Sociaal domein

1,1

5

Opheffen centrumgemeente-constructie beschermd wonen

4. Sociaal domein

1,0

6

Algemene uitkering

12. Financiën en belastingen

0,8

7

Grondexploitatie Vathorst

12. Financiën en belastingen

0,7

8

Gebrek sociale huurwoningen en kosten beschermd wonen

4. Sociaal domein

0,7

9

Exploitatie gesubsidieerde instellingen onder druk

4. Sociaal domein

0,6

10

Zwembad / sportcomplex

6. Sport

0,5JAARREKENING 2016

BEGROTING 2017

BEGROTING 2018

Stand saldireserve

77,1

77,1

77,5

Reserve sociaal domein

10,3

9,9

19,8

Totaal weerstandscapaciteit

87,3

87,0

97,3JAARREKENING 2016

BEGROTING 2017

BEGROTING 2018

Beschikbare weerstandscapaciteit

87,3

87,0

97,3

Benodigde weerstandscapaciteit

33,9

28,0

35,6

Weerstandsvermogen (ratio)

2,6

3,1

2,72019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Stedelijk beheer en milieu None None 3300000.0
Overig Ruimtelijke ontwikkeling None None 15400000.0
Overig Wonen None None 100000.0
Overig Mobiliteit None None 700000.0
Sociaal domein Sociaal Domein None None 7800000.0
Overig Veiligheid en handhaving None None 500000.0
Overig Economie (excl. Duurzaamheid None None None
Onderwijs Onderwijs en Jeugd None None 700000.0
Overig Sport None None 900000.0
Overig Cultuur None None 200000.0
Overig Bestuur en dienstverlening None None 500000.0
Belasting Financiën en belastingen None None 4100000.0
Overig Bedrijfsvoering None None 3400000.0

0 1
0 JAARREKENING BEGROTING Ultimo 2019 2017 2018
1 Stand saldireserve Reserve sociaal domein 71,9 77,5 65,1 19,5 19,8 12,4
2 Totaal weerstandscapaciteit 91,5 97,3 77,5


0
0 Programma REKENING 2017 BEGROTING 2019 (stand 1-1-2018) (stand 1-9-2018)
1 1. De duurzame en groeiende stad
2 1.01 Stedelijk beheer en milieu 2,7 3,3


0 1
0 1.02 Ruimtelijke ontwikkeling 15,3 15,4 1.03 Wonen 0,1 0,1 1.04 Mobiliteit 1,0 0,7
1 2. De inclusieve en veilige stad
2 2.01 Sociaal Domein 6,6 7,8 2.02 Veiligheid en handhaving 0,5 0,5
3 3. De lerende, werkende en dynamische stad
4 3.01 Economie (excl. Duurzaamheid 3.02 Onderwijs en Jeugd 3.03 Sport 3.04 Cultuur 0,0 0,0 0,6 0,7 1,7 0,9 0,2 0,2
5 4. Bestuur en dienstverlening
6 4.01 Bestuur en dienstverlening 0,5 0,5
7 5. Financiën en belastingen
8 5.01 Financiën en belastingen 4,1 4,1
9 6. Bedrijfsvoering
10 6.01 Bedrijfsvoering 2,7 3,4
11 Totaal benodigde weerstandscapaciteit 36,0 37,7


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie Bestaand Stedelijk Gebied-Divers None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie Lichtenberg None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie Vathorst Bedrijventerrein None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie Wieken - Noord None None None
Grondexploitatie Op basis van de regels van het BBV moet deze grond afgeboekt worden, omdat voor deze grond geen grondexploitatie is vastgesteld én omdat niet voldaan wordt aan alle voorwaarden voor de BBV categorie 'warme grond'. De boekwaarde moet dan afgeboekt worden tot marktwaarde huidige bestemming, zijnde agrarisch. None None None
Gemeentefonds Er komt vanuit de algemene uitkering minder geld binnen dan waarmee we in de meerjarenbegroting rekening hebben gehouden. None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie Eemkwartier/Puntenburg None None None
Aanbesteding Een deel van de inkoop [breed spectrum jeugd], voor een bedrag van regionaal € 29 miljoen, vindt met ingang van 2019 op een andere wijze plaats. Deze nieuwe werkwijze brengt kansen, maar ook risico's met zicht mee op hogere kosten dan geraamd. None None None
Sociaal domein De vraag naar ondersteuning en zorg blijft bij voortzetting van het huidige beleid stijgen. Dit leidt bij de huidige inzichten ten opzichte van de begroting tot een tekort van € 3,5 oplopend naar € 7 miljoen in de periode 2020-2022. KPMG prognosticeerde in hun onderzoek een tekort dat oploopt naar € 9.5 miljoen in 2022. None None None
ICT algemeen De beschikbaarheid van informatie voor het monitoren van de ontwikkelingen en het bewaken van budgetten is nog niet tijdig en robuust. De oorzaak is onder meer gelegen in beperkte capaciteit om deze taak uit te voeren binnen de gemeente, het grote aantal aanbieders, en splitsing van de regionale zorgadministratie over drie partijen. Dit maakt dat het risico bestaat dat niet tijdig kan worden bijgestuurd en budgetoverschrijding of andere negatieve effecten te laat worden ontdekt. None None None

0 1
0 Programma REKENING 2018 BEGROTING 2020 (stand 1-1-2019) (stand 1-9-2019)
1 1. De duurzame en groeiende stad
2 1.01 Stedelijk beheer en milieu 1.02 Ruimtelijke ontwikkeling 1.03 Wonen 1.04 Mobiliteit 3,3 3,3 21,8 24,8 0,1 0,1 1,1 2


0 1
0 2. De inclusieve en veilige stad
1 2.01 Sociaal Domein 7,6 6 2.02 Veiligheid en handhaving 0,5 0,5
2 3. De lerende, werkende en dynamische stad
3 3.01 Economie (excl. Duurzaamheid) 3.02 Onderwijs en Jeugd 3.03 Sport 3.04 Cultuur 0,0 0,0 0,7 0,5 0,8 0,6 0,2 0,1
4 4. Bestuur en dienstverlening
5 4.01 Bestuur en dienstverlening 0,5 0,6
6 5. Financiën en belastingen
7 5.01 Financiën en belastingen 2,8 3,3
8 6. Bedrijfsvoering
9 6.01 Bedrijfsvoering 4,9 4,2
10 Totaal benodigde weerstandscapaciteit 44,4 46,0


0 1
0 Jaarrekening 2018 Begroting 2020
1 Stand saldireserve Reserve sociaal domein 77,0 62,3 18,2 4,0
2 Totaal weerstandscapaciteit 95,2 66,3


0
0 Jaarrekening 2018 Begroting 2020
1 Beschikbare weerstandscapaciteit 95,2 66,3 Benodigde weerstandscapaciteit 44,4 46,0 Weerstandsvermogen (ratio) 2,1 1,4