Naam De Bilt
Code 310
Provincie Utrecht
Inwonertal 42846

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag

0 1 2 3 4 5 6
0 V OORZIENINGEN (MAAL € 1.000) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Voorziening voor bestaande verplichtingen 379 319 91 157 157 157
2 Onderhoudsegalisatie 702 556 505 1.287 1.187 1.087
3 Door derden beklemde middelen 141 49 9 9 9 9
4 TOTAAL VOORZIENINGEN 1.222 924 605 1.452 1.352 1.252


0 1 2 3 4 5 6 7
0 OVERZICHT ONTWIKKELING RESERVES* (BEDRAGEN MAAL € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Vrije reserve 1.469 2.258 2.899 3.620 4.515 4.587 4.939
2 (Begroot) Resultaat 0 268 198 371 49 329 712
3 Risicoreserve* 11.499 11.499 11.499 11.499 11.499 11.499 11.499
4 Bestemmingsreserves 6.185 5.977 5.890 5.803 5.717 5.630 5.543
5 TOTAAL AAN RESERVES 19.153 20.001 20.486 21.293 21.779 22.044 22.693


0 1 2 3
0 ONBENUTTE BELASTINGCAPACITEIT T.O.V. ART 12 NORMERING Theoretische opbrengst Gemeente De Bilt Onbenutte
1 Percentage Percentage van de van de woningwaarde Opbrengst Opbrengst woningwaarde belastingcapaciteit
2 OZB
3 woningen eigenaren 0,1328% 8.985.386 0,1131% 7.650.574 1.334.812
4 niet woningen gebruikers 0,1876% 1.437.108 0,2646% 2.027.139
5 niet woningen eigenaren 0,1512% 954.561 0,2117% 1.336.724
6 RIOOLRECHTEN 4.924.044 4.924.044 0
7 AFVALSTOFFENHEFFING 3848.300 3.848.300 0
8 LEGES 1.911.081 1.846.799 64.282
9 ONBENUTTE BELASTINGCAPACITEIT 1.399.094


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 WEERSTANDSCAPACITEIT 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 1 STRUCTUREEL
2 Onvoorzien 105 210 315 420 525 630
3 Onbenutte belasting- en heffingscapaciteit 1.399 2.798 4.197 5.596 6.995
4 Resultaat 0 268 198 371 49 329 712 712
5 2 INCIDENTEEL
6 Vrije reserves 1.469 2.258 2.899 3.620 4.515 4.587 4.939 6.174
7 Risicoreserve 11.135 11.135 11.135 11.135 11.135 11.135 11.135 11.135
8 Stille reserve 1.112 1.112 1.112 1.112 1.112 1.112 1.112 1.112
9 Reserve Grondexploitaties 364 364 364 364 364 364 364 364
10 TOTAAL 14.008 15.136 15.813 18.211 20.288 22.144 24.383 27.122


0 1
0 Omschreven als Geschatte kans dat het risico zich in werkelijkheid voor zal doen
1 Zeer onwaarschijnlijk 5%
2 Onwaarschijnlijk 10%
3 Uitzonderlijk 30%
4 Mogelijk 50%
5 Aannemelijk 70%
6 Waarschijnlijk 90%
7 Zeer waarschijnlijk 95%


0 1
0 BEKENDE RISICO’S MET GESCHAT PROFIEL PER 3112-12 Minimum Maximum Kans S/I RP
1 BEDRIJFSVOERINGSRISICO’S
2 1 Compliance (voldoen aan wet en regelgeving) en Integriteit 0,1 mln. 0,3 mln. Onwaarschijnlijk I 0,0 mln.
3 2 Personeels en organisatierisico's 0,1 mln. 5,3 mln. Aannemelijk I/S 3,3 mln.
4 3 Crisisbeheersing 0,2 mln. 1,0 mln. Onwaarschijnlijk I 0,1 mln.
5 4 In- en externe fraude 0,1 mln. 0,3 mln. Mogelijk I 0,1 mln.
6 5 Informatiebeveiliging / datalekken / onbevoegd aanwezig 0,1 mln. 1,2 mln. Uitzonderlijk I 0,7 mln.
7 RISICO'S BIJ BELEIDSVORMING
8 1 0,1 mln. 0,6 mln. Onwaarschijnlijk I Naleving beleid / procedures door (externe) uitvoerders 0,2 mln.
9 2 Beleidsvorming onzorgvuldig (gevolgen misbruik / 0,1 mln. 0,5 mln. Mogelijk I oneigenlijk gebruik) 0,3 mln.
10 BELEIDSRISICO’S
11 Zeer waarschijnlijk I 1 Recreatieschappen (incl. liquidatie UHVK) 0,0 mln. 0,1 mln. 0,1 mln.


0 1
0 mln. Aannemelijk I/S 2 Decentralisatie Rijkstaken -2,2 mln. 2,3 0,18mln.
1 3 Wet Maatschappelijke Ondersteuning
2 0,1 mln. 2,2 mln. Waarschijnlijk S  Begeleiding -0,6 mln.
3 Waarschijnlijk S - Huishoudelijke hulp 0,6 mln. 1,1 mln.  1,6 mln.
4 Waarschijnlijk S 4 Jeugdhulp 0,1 mln. 3,2 mln. 2,9 mln.
5 mln. Waarschijnlijk I 5 Uitvoering Participatiewet (BIGA) 0,1 mln. 0,1 0,2 mln.
6 Zeer waarschijnlijk S 6 RDWI 0,1 mln. 0,2 mln. 0,4 mln.
7 Zeer waarschijnlijk I 7 Inkomensondersteuning 0,5 mln. 1,4 mln. 1,3 mln.
8 Mogelijk S 8 Onderwijshuisvesting 0,1 mln. 0,8 mln. 0,4 mln.
9 Wettelijke zorgplicht Openbaar Onderwijs (faillissement mln. Mogelijk I 9 stichting) 0,4 mln. 1,0 0,6 mln.
10 Mogelijk S 10 Veiligheidsregio Utrecht 0,1 mln. 0,6 mln. 0,5 mln.
11 mln. Zeer S 11 Algemene uitkering 0,1 mln. 0,3 onwaarschijnlijk - 0,9 mln.
12 Risico op geraamde belastingen en heffingen (5% en mln. Waarschijnlijk I 12 15%) 0,3 mln. 0,6 0,4 mln.
13 Onwaarschijnlijk S 13 Voorzieningenniveau sportaccommodaties 0,1 mln. 0,2 mln. 0,0 mln.
14 Brandweerkazernes (Leyenseweg, Groenekan en mln. Waarschijnlijk I 14 Westbroek) 0,1 mln. 0,3 0,3 mln.
15 Aannemelijk I 15 Overige openeinde financiering (leerlingenvervoer ect.) 0,1 mln. 0,2 mln. 0,1 mln.
16 Actualisering Beheerplannen Openbare Ruimte/ mln. Onwaarschijnlijk S 16 Gebouwen / GRP 0,1 mln. 1,1 1,9 mln.
17 Waarschijnlijk S 17 Nieuwbouw sport en culturele voorzieningen 0,1 mln. 1,7 mln. 0,8 mln.
18 Aannemelijk S 18 Omgevingsdienst regio Utrecht 0,1 mln. 0,3 mln. 0,3 mln.
19 Aannemelijk S 19 Regionale ICT dienst 0,1 mln. 0,3 mln. 0,4 mln.
20 Aannemelijk S 20 Uitvoering subsidieverordening 0,1 mln. 0,2 mln. 0,3 mln.
21 Aannemelijk I 21 Vergunningverlening -0,1 mln. 0,2 mln. 0,2 mln.
22 Waarschijnlijk S 22 Bestemmingsplannen 0,1 mln. 0,4 mln. 0,2 mln.
23 EIGENDOMSRISICO’S
24 1 Zeer I Bodemverontreiniging 0,5 mln. 1,0 mln. onwaarschijnlijk 0,1 mln.
25 2 I Brand, storm en noodweer bedrijfsgebouwen 0,1 mln. 2,0 mln. Onwaarschijnlijk 0,2 mln.
26 3 I Storing hard- en software en informatieschade 0,2 mln. 2,0 mln. Onwaarschijnlijk 0,5 mln.
27 4 Schade aan openbare ruimte en of voorzieningen uitzonderlijk I (onverz.) 0,1 mln. 1,0 mln. 0,4 mln.
28 5 Vermissing waardedocumenten / Niet vernietigen oude Zeer I reisdocumenten 1,0 mln. 3,0 mln. onwaarschijnlijk 0,2 mln.
29 6 uitzonderlijk I Vandalisme / (moedwillige) vernieling gem. bezittingen 0,1 mln. 0,2 mln. 0,1 mln.
30 7 I Diefstal/overval/inbraak 0,1 mln. 0,2 mln. Onwaarschijnlijk 0,0 mln.
31 Grondexploitaties en projecten
32 1 Ondertunneling Leijenseweg 0,1 mln. 0,9 mln. Waarschijnlijk I 0,7 mln.
33 Centrumplan Bilthoven (Emmaplein & Vinkenplein en 2 Stationsgebied) 0,4 mln. 2,1 mln. Zeer waarschijnlijk I 1,2 mln.
34 3 De Melkweg -0,2 mln. 1,5 mln. Zeer waarschijnlijk I 0,6 mln.
35 4 De Leijen Zuid 0,1 mln. 0,6 mln. Waarschijnlijk I 0,4 mln.
36 5 Larenstein 0 mln. 0,2 mln. Zeer waarschijnlijk I 0,0 mln.
37 6 Ontwikkeling (gemeentelijke) locaties -0,1 mln. 1,9 mln. Mogelijk I 1,0 mln.
38 AANSPRAKELIJKHEIDSRISICO’S
39 1. Achtervang constructie Corporaties 0,0 mln. 0,1 mln. Onwaarschijnlijk I 0,0 mln.
40 2. Gewaarborgde geldleningen 0,1 mln. 0,6 mln. Uitzonderlijk I 0,1 mln.
41 3. (Wettelijke) aansprakelijkheid 0,2 mln. 1,0 mln. Onwaarschijnlijk I 0,2 mln.
42 Zeer 4. Legionellabacterie 0,5 mln. 1,0 mln. onwaarschijnlijk I 0,1 mln.
43 5. Planschadeclaims 0,1 mln. 0,3 mln. Mogelijk I 0,1 mln.
44 47. TOTAAL RISICO'S GEMEENTE DE BILT 5,1 mln. 3 mln. 21,6 mln.


0 1
0 Risicoprofiel Weerstandscapaciteit Weerstandsvermogen
1 Structureel weerstandsvermogen 5,3 mln. 1,8 mln. 0,35
2 Incidenteel weerstandsvermogen 11,0 mln. 15,1 mln. 1,38
3 Totaal Weerstandsvermogen 21,6 mln. 24,4 mln. 1,13


0 1 2 3 4 5
0 financiële kengetallen* Rek. 2014 Rek. 2015 Rek. 2016 Begr. 2017 Begr. 2018
1 Netto schuldquote 125,3% 107,0% 97,6% 96,9% 107%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 124,8% 106,6% 97,4% 96,5% 107%
3 Solvabiliteitsratio 15,48% 16,57% 17,27% 18,16% 17,0%
4 Structurele exploitatieruimte -4,94% 1,80% 1,13% 1,55% 0.6%
5 Grondexploitatie 8,66% 7,00% 10,28% 7,10% 10,0%


0 1 2 3 4 5
0 Belastingcapaciteit 138,5% 140,3% 138,4% 140,0% 140,9%
1 Woonlasten per inwoner € 448 € 449 € 454 € 464 € 469
2 Schuld per inwoner € 1.774 € 1.754 € 1.705 € 1.728 € 1.934
3 Inkomsten per inwoner € 1.703 € 1.928 € 2.018 € 2.040 € 2.010
4 Uitgaven per inwoner € 1.778 € 1.898 € 1.934 € 2.025 € 2.006
5 Saldo baten en lasten als % van de inkomsten -4,39% 1,58% 4,67% 0,72% 0,98%
6 Belastingcapaciteit als % van de inkomsten 1,98% 1,72% 1,62% 1,64% 1,57%
7 Weerstandsvermogen 0,72 1,03 1,08 1,12 1,13
8 Weerstandscapaciteit (mln.) € 21,30 € 23,30 € 23,42 € 22,20 € 24,4
9 Risicoprofiel (mln.) € 29,70 € 22,70 € 21,75 € 19,90 € 21,6


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Compliance (voldoen aan wet en regelgeving) None None 20000.0
Overig Personeels en organisatierisico's None None 3870000.0
Overig Fiscale claims None None 810000.0
Calamiteiten, rampen Crisisbeheersing None None 90000.0
Overig In- en externe fraude None None 120000.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging / datalekken / onbevoegd aanwezig None None 530000.0
Overig Naleving beleid / procedures door (externe) uitvoerders None None 1210000.0
Overig Beleidsvorming onzorgvuldig (gevolgen misbruik) None None None
Gemeentefonds Decentralisatie Rijkstaken None None 720000.0
Sociaal domein Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): begeleiding None None 460000.0
Sociaal domein Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): huishoudelijke hulp None None 440000.0
Sociaal domein Jeugdhulp None None 300000.0
BUIG Uitvoering Participatiewet (BIGA) None None 460000.0
Sociaal domein RDWI None None 280000.0
Sociaal domein Inkomensondersteuning None None 40000.0
Onderwijs Onderwijshuisvesting None None 90000.0
Onderwijs Wettelijke zorgplicht Openbaar Onderwijs None None 1050000.0
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio Utrecht None None 380000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering None None 40000.0
Belasting Risico op geraamde belastingen en heffingen None None 1210000.0
Overig Voorzieningenniveau sportaccommodaties None None 620000.0
Overig Brandweerkazernes (Leyenseweg, Groenekan en Westbroek) None None 200000.0
Overig Overige openeinde financiering (leerlingenvervoer ect.) None None 80000.0
Kapitaalgoederen Actualisering Beheerplannen Openbare Ruimte Gebouwen None None 1500000.0
Overig Nieuwbouw sport en culturele voorzieningen None None 1110000.0
GR / Verbonden partijen Omgevingsdienst regio Utrecht None None 230000.0
ICT algemeen Regionale ICT dienst None None 390000.0
Overig Uitvoering subsidieverordening None None 40000.0
Overig Vergunningverlening None None 290000.0
Overig Bestemmingsplannen None None 160000.0
Grondexploitatie Ondertunneling Leijenseweg None None 110000.0
Grondexploitatie Centrumplan Bilthoven (Emmaplein & Vinkenplein en Stationsgebied) None None 1480000.0
Grondexploitatie De Melkweg None None 690000.0
Grondexploitatie De Leijen Zuid None None 100000.0
Grondexploitatie Larenstein None None 30000.0
Grondexploitatie Ontwikkeling (gemeentelijke) locaties None None 1840000.0
GR / Verbonden partijen Achtervang constructie Corporaties None None 10000.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen None None 20000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims (Wettelijke) aansprakelijkheid None None 90000.0
Overig Legionellabacterie None None 20000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadeclaims None None 130000.0

0 1 2 3 4 5 6 7
0 RESERVES (BEDRAGEN MAAL € 1.000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Vrije reserve 2.258 2.690 3.069 3.959 4.147 5.306 6.219
2 (Begroot) Resultaat -1.628 -1.952 454 124 1.096 849 1.643
3 Risicoreserve* 11.206 11.206 11.206 11.206 11.206 11.206 11.206
4 Bestemmingsreserves 6.575 4.532 2.313 1.988 1.663 1.577 1.490
5 TOTAAL AAN RESERVES 18.410 16.476 17.042 17.277 18.112 18.938 20.558


0 1 2 3 4 5
0 VOORZIENINGEN (x €1.000) 2013 2014 2015 2016 2017
1 Voorziening voor bestaande verplichtingen 379 319 91 156 462
2 Onderhoudsegalisatie 702 556 505 1.287 1.144
3 Dubieuze debiteuren 181 149 149 226 215
4 Grondexploitaties 6.900 10.000 10.000 10.000 10.000
5 Door derden beklemde middelen 141 49 9 9 9
6 TOTAAL VOORZIENINGEN 8.303 11.073 10.754 11.678 11.830


0 1 2 3
0 ONBENUTTE BELASTING-CAPACITEIT T.O.V. ART 12 NORMERING Theoretische opbrengst Gemeente De Bilt Onbenutte
1 Percentage Percentage van de van de woningwaarde Opbrengst Opbrengst woningwaarde belasting-capaciteit
2 OZB
3 woningen eigenaren 0,1199% 8.140.078 0,1104% 7.494.490 645.589
4 niet woningen eigenaar 0,1883% 1.450.862 0,2787% 2.146.822
5 niet woningen gebruiker 0,1518% 1.078.040 0,2229% 1.583.463
6 Rioolrechten 5.344.964 5.106.838 238.126
7 Afvalstoffenheffing 4.546.505 4.546.505 0
8 Leges 2.239.814 2.239.814 0
9 ONBENUTTE BELASTINGCAPACITEIT 883.715


0 1 2 3 4 5 6
0 WEERSTANDSCAPACITEIT 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Structureel 1.
2 Onvoorzien 108 215 323 430 538
3 Onbenutte belasting- en heffingscapaciteit 884 1.767 2.651 3.535
4 Structureel resultaat 0 561 561 188 64 64
5 Incidenteel 2.
6 Vrije reserves 2.317 2.633 3.523 4.083 5.243 6.156
7 Incidenteel resultaat -1.895 330 0 972 725 1.519
8 Risicoreserve 11.135 11.135 11.135 11.135 11.135 11.135
9 Stille reserve 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090
10 Reserve Grondexploitaties 71 71 71 71 71 71
11 TOTAAL 13.034 15.926 17.478 19.629 21.533 24.231


0 1
0 Omschreven als Geschatte kans dat het risico zich in werkelijkheid voor zal doen
1 Zeer onwaarschijnlijk 5%
2 Onwaarschijnlijk 10%
3 Uitzonderlijk 30%
4 Mogelijk 50%
5 Aannemelijk 70%
6 Waarschijnlijk 90%
7 Zeer waarschijnlijk 95%


0 1
0 BEKENDE RISICO’S MET GESCHAT PROFIEL Min. Max. Kans S/I PER 31-12-2017 RP
1 BEDRIJFSVOERINGSRISICO’S
2 Compliance (voldoen aan wet en regelgeving) en 1 0,1 0,3 Onwaarschijnlijk I Integriteit Mln. 0,02
3 2 Personeels en organisatierisico's 0,5 5,3 Aannemelijk I/S 3,87 Mln.
4 3 Fiscale claims 0.5 1,2 Waarschijnlijk I 0,81 Mln.
5 3 Crisisbeheersing 0,2 1,0 Onwaarschijnlijk I 0,09 Mln.
6 4 In- en externe fraude 0,1 0,3 Mogelijk I 0,12 Mln.
7 5 Informatiebeveiliging / datalekken / onbevoegd aanwezig 0,1 1,2 Aannemelijk I 0,53 Mln.
8 RISICO'S BIJ BELEIDSVORMING
9 1 Naleving beleid / procedures door (externe) uitvoerders 0,1 0,5 Onwaarschijnlijk I 1,21 Mln.
10 Beleidsvorming onzorgvuldig (gevolgen misbruik / 2 0,1 0,6 Mogelijk I oneigenlijk gebruik) Mln.
11 BELEIDSRISICO’S
12 1 Decentralisatie Rijkstaken 0,1 4,2 Aannemelijk I/S 0,72 Mln.
13 2 Wet Maatschappelijke Ondersteuning
14 0,1 0,9 Waarschijnlijk S 0,46 Mln.
15 Huishoudelijke hulp 0,35 0,7 Waarschijnlijk S 0,44 Mln.
16 3 Jeugdhulp 0,5 2,3 Waarschijnlijk S 0,30 Mln.
17 4 Uitvoering Participatiewet (BIGA) -0,2 -0,2 Waarschijnlijk I 0,46 Mln.
18 5 RDWI 0,1 0,2 Zeer waarschijnlijk S 0,28 Mln.
19 6 Inkomensondersteuning 0,1 0,6 Zeer waarschijnlijk I 0,04 Mln.
20 7 Onderwijshuisvesting 0,1 0,8 Mogelijk S 0,09 Mln.
21 Wettelijke zorgplicht Openbaar Onderwijs (faillissement 8 0,4 1,0 Mogelijk I stichting) Mln. 1,05-
22 19 Veiligheidsregio Utrecht 0,1 0,2 Mogelijk S 0,38 Mln.
23 10 Algemene uitkering -0,8 0,2 Waarschijnlijk S 0,04 Mln.
24 Risico op geraamde belastingen en heffingen (5% en 11 0,3 0,6 Waarschijnlijk I 15%) Mln. 1,21
25 12 Voorzieningenniveau sportaccommodaties 0,1 0,2 Onwaarschijnlijk S 0,62 Mln.
26 Brandweerkazernes (Leyenseweg, Groenekan en 13 0,1 0,3 Waarschijnlijk I Westbroek) Mln. 0,20
27 14 Overige openeinde financiering (leerlingenvervoer ect.) 0,1 0,1 Aannemelijk I 0,08 Mln.
28 Actualisering Beheerplannen Openbare Ruimte/ 15 0,1 1,1 Onwaarschijnlijk S Gebouwen / GRP Mln. 1,50
29 16 Nieuwbouw sport en culturele voorzieningen 0,1 1,1 Waarschijnlijk S Mln. 1,11
30 17 Omgevingsdienst regio Utrecht 0,1 0,3 Aannemelijk S 0,23 Mln.
31 18 Regionale ICT dienst 0,1 0,2 Aannemelijk S 0,39 Mln.
32 19 Uitvoering subsidieverordening 0,1 0,2 Aannemelijk S 0,04 Mln.
33 20 Vergunningverlening 0,1 0,3 Aannemelijk I 0,29 Mln.
34 21 Bestemmingsplannen 0,1 0,2 Waarschijnlijk S 0,16 Mln.
35 EIGENDOMSRISICO’S
36 1 Bodemverontreiniging 0,5 1,0 Zeer onwaarschijnlijk I 0,05 Mln.
37 2 Brand, storm en noodweer bedrijfsgebouwen 0,1 2,0 Onwaarschijnlijk I 0,09 Mln.
38 3 Storing hard- en software en informatieschade 0,2 2,0 Onwaarschijnlijk I 0,85 Mln.
39 Schade aan openbare ruimte en of voorzieningen 4 0,1 1,0 uitzonderlijk I (onverz.) Mln. 0,50
40 Vermissing waardedocumenten / Niet vernietigen oude 5 1,0 3,0 Zeer onwaarschijnlijk I reisdocumenten Mln. 0,14
41 6 Vandalisme / (moedwillige) vernieling gem. bezittingen 0,1 0,2 uitzonderlijk I 0,06 Mln.
42 7 Diefstal/overval/inbraak 0,1 0,2 Onwaarschijnlijk I 0,02 Mln.


0 1
0 BEKENDE RISICO’S MET GESCHAT PROFIEL Min. Max. Kans S/I PER 31-12-2017 RP
1 Grondexploitaties en projecten
2 1 Ondertunneling Leijenseweg 0,1 0,9 Waarschijnlijk I 0,11 Mln.
3 Centrumplan Bilthoven (Emmaplein & Vinkenplein en Zeer 2 0,4 2,7 I Stationsgebied) waarschijnlijk Mln. 1,48
4 Zeer 3 De Melkweg -0,2 0,6 I waarschijnlijk Mln. 0,69
5 4 De Leijen Zuid -0,2 -0,1 Waarschijnlijk I 0,10- Mln.
6 Zeer 5 Larenstein -0,8 -0,1 I waarschijnlijk Mln. 0,03-
7 6 Ontwikkeling (gemeentelijke) locaties -0,1 1,2 Mogelijk I 1,84 Mln.
8 AANSPRAKELIJKHEIDSRISICO’S
9 1. Achtervang constructie Corporaties 0 0,1 Onwaarschijnlijk I 0,01 Mln.
10 2. Gewaarborgde geldleningen 0 0,2 Uitzonderlijk I 0,02 Mln.
11 3. (Wettelijke) aansprakelijkheid 0,2 1,0 Onwaarschijnlijk I 0,09 Mln.
12 Zeer 4. Legionellabacterie 0,2 0,5 I onwaarschijnlijk Mln. 0,02
13 5. Planschadeclaims 0,1 0,3 Mogelijk I 0,13 Mln.
14 TOTAAL RISICO'S GEMEENTE DE BILT 5,3 41,9 19,61 Mln.


0 1
0 Risicoprofiel Weerstandscapaciteit Weerstandsvermogen
1 Structureel weerstandsvermogen 3,1 mln. 1,6 mln. 0,50
2 Incidenteel weerstandsvermogen 13,4 mln. 15,3 mln. 1,14
3 Totaal Weerstandsvermogen 19,6 mln. 24,2 mln. 1,24


0 1 2 3 4
0 Financiële kengetallen* Rek. 2016 Rek. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019
1 Netto schuldquote 97,6% 88,2% 93,5% 82,9%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 97,4% 87,2% 92,9% 82,2%
3 Solvabiliteitsratio 17,3% 16,4% 14,2% 16,8%
4 Structurele exploitatieruimte 4,5% -1,6% 0,6% 0,4%
5 Grondexploitatie 8,2% 6,5% 12,2% -6,6%
6 Belastingdruk 138,4% 140,0% 140,9% 145,2%
7 Woonlasten per inwoner € 454,00 € 467,00 € 461,80 € 475,11
8 Schuld per inwoner € 1.705,00 € 1.830,00 € 1.934,00 € 1.721,82
9 Inkomsten per inwoner € 2.110,00 € 2.209,00 € 2.068,00 € 2.077,00
10 Uitgaven per inwoner € 2.015,00 € 2.247,00 € 2.057,00 € 1.940,00
11 Saldo baten en lasten als % van de inkomsten 4,7% -1,6% 1,0% 0,5%
12 Belastingcapaciteit als % van de inkomsten 1,6% 1,5% 1,5% 1,0%
13 Weerstandsvermogen 1,08 1,10 1,13 1,24
14 Weerstandscapaciteit (mln.) € 23,42 € 24,51 € 24,38 € 24,23
15 Risicoprofiel (mln.) € 21,75 € 22,36 € 21,60 € 19,61


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Compliance (voldoen aan wet en regelgeving) en Integriteit 10.0 30000.0 3000.0
Personeel Personeels en organisatierisico's 70.0 2880000.0 2016000.0
Overig Bezuinigingen 70.0 3730000.0 2611000.0
Overig Fiscale claims 90.0 770000.0 693000.0
Calamiteiten, rampen Crisisbeheersing 10.0 70000.0 7000.0
Overig In- en externe fraude 50.0 120000.0 60000.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging / datalekken / onbevoegd aanwezig 30.0 600000.0 180000.0
Overig Naleving beleid / procedures door (externe) uitvoerders 50.0 200000.0 100000.0
Overig Beleidsvorming onzorgvuldig (misbruik / oneigenlijk gebruik) 30.0 20000.0 6000.0
Overig Onderhoud openbare ruimte 50.0 860000.0 430000.0
Gemeentefonds Decentralisatie Rijkstaken 70.0 1160000.0 812000.0
Sociaal domein Wet Maatschappelijk Ondersteuning; Begeleiding 90.0 470000.0 423000.0
Sociaal domein Wet Maatschappelijke Ondersteuning: Huishoudelijke hulp 50.0 380000.0 190000.0
Sociaal domein Jeugdhulp 90.0 140000.0 126000.0
BUIG Uitvoering Participatiewet (Biga) 90.0 320000.0 288000.0
Sociaal domein RDWI 95.0 270000.0 256500.0
Sociaal domein Inkomensondersteuning 90.0 550000.0 495000.0
Onderwijs Onderwijshuisvesting 50.0 260000.0 130000.0
GR / Verbonden partijen Wettelijke zorgplicht Openbaar onderwijs (faillissement stichting) 5.0 40000.0 2000.0
Overig Veiligheidsregio Utrecht 50.0 90000.0 45000.0
Gemeentefonds Algemene Uitkering 70.0 60000.0 42000.0
Belasting Risico op geraamde belastingen en heffingen (5% en 15%). 90.0 230000.0 207000.0
GR / Verbonden partijen PPS-constructie Zwembad, Kees Boekehal en Vierstee 90.0 110000.0 99000.0
Overig Nieuwbouw sport en culturele voorzieningen 90.0 300000.0 270000.0
Overig Voorzieningenniveau sportaccommodaties 10.0 40000.0 4000.0
Kapitaalgoederen Brandweerkazernes (Leyenseweg, Groenekan en Westbroek) 90.0 200000.0 180000.0
Overig Overige openeinde financiering (leerlingenvervoer etc) 70.0 50000.0 35000.0
Kapitaalgoederen Actualisering Beheerplannen Openbare Ruimte / Gebouwen / GRP 10.0 880000.0 88000.0
GR / Verbonden partijen Omgevingsdienst regio Utrecht 50.0 250000.0 125000.0
ICT algemeen Regionale ICT-dienst 95.0 320000.0 304000.0
Overig Uitvoering subsidieverordening 10.0 40000.0 4000.0
Overig Vergunningverlening 70.0 340000.0 238000.0
Kapitaalgoederen Bestemmingsplannen 90.0 180000.0 162000.0
Bodemsanering Bodemverontreiniging 5.0 50000.0 2500.0
Kapitaalgoederen Brand, storm en noodweer bedrijfsgebouwen 5.0 90000.0 4500.0
ICT algemeen Storing hard- en software en informatieschade 5.0 850000.0 42500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schade aan openbare ruimte en/of voorzieningen (onverz.) 50.0 750000.0 375000.0
Informatieveiligheid Vermissing waardedocumenten / Niet vernietigen oude reisdocumenten 5.0 140000.0 7000.0
Overig Vandalisme / (moedwillige) vernieling gemeentelijke bezittingen 30.0 40000.0 12000.0
Overig Diefstal / overval / inbraak 10.0 20000.0 2000.0
Grondexploitatie Ondertunneling Leijenseweg 90.0 90000.0 81000.0
Grondexploitatie Centrumplan Bilthoven (Emmaplein & Vinkenplein en Stationsgebied) 95.0 1170000.0 1111500.0
Grondexploitatie De Melkweg 95.0 570000.0 541500.0
Grondexploitatie De Leijen Zuid 90.0 50000.0 45000.0
Grondexploitatie Larenstein 95.0 190000.0 180500.0
Grondexploitatie Everdingen 50.0 1250000.0 625000.0
Grondexploitatie Akoteh 50.0 340000.0 170000.0
Grondexploitatie Werkschuit 70.0 300000.0 210000.0
Grondexploitatie Hummeloord 70.0 420000.0 294000.0
Grondexploitatie Ontwikkeling (gemeentelijke) locaties 95.0 390000.0 370500.0
Grondexploitatie Achtergebleven locaties 90.0 1630000.0 1467000.0
GR / Verbonden partijen Achtervang constructie Corporaties 10.0 10000.0 1000.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen 30.0 50000.0 15000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims (Wettelijke) aansprakelijkheid 10.0 100000.0 10000.0
Overig Legionellabacterie 5.0 30000.0 1500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadeclaims 50.0 110000.0 55000.0

0 1 2 3 4 5
0 VOORZIENINGEN (x €1.000) 2015 2016 2017 2018 2019*
1 Voorziening voor bestaande verplichtingen 91 156 462 366 366
2 Onderhoudsegalisatie 505 1.287 1.144 1.139 1.139
3 Dubieuze debiteuren 149 226 215 614 614
4 Grondexploitaties 10.000 10.000 10.000 9.162 6.347
5 Door derden beklemde middelen 9 9 9 9 9
6 TOTAAL VOORZIENINGEN 10.754 11.678 11.830 11.290 8.475


0 1 2 3 4 5 6 7
0 RESERVES (x € 1.000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Vrije reserve** 2.317 2.691 3.127 3.903 4.253 4.916 5.848
2 Resultaat 0 0 252 326 640 908 1.503
3 Risicoreserve* 11.206 12.269 12.197 12.197 12.197 12.197 12.197
4 Bestemmingsreserves*** 4.619 3.072 2.767 2.248 1.923 1.837 1.750
5 TOTAAL AAN RESERVES 18.142 18.032 18.344 18.675 19.014 19.859 21.298


0 1 2
0 Normering art. 12 Theoretische Gemeente De Bilt Opbrengst Gemeentelijke belastingen, rechten en heffingen Onbenutte Bel.cap.
1 Gemiddelde gewogen OZB opbrengst 12.724.768 12.040.718 684.050
2 Rioolrechten 5.120.221 5.120.221 0
3 Afvalstoffenheffing 4.180.419 4.139.530 0
4 Leges 2.410.262 1.910.262 500.000
5 Onbenutte belastingcapaciteit: 25.052.217 23.197.082 1.175.386


0 1 2 3 4 5 6 7
0 WEERSTANDSCAPACITEIT 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Structureel
2 Onvoorzien 108 215 323 430 538
3 Onbenutte belasting- en 675 1.351 2.026 heffingscapaciteit 2.702
4 Structureel resultaat 0 0 326 326 326 326 326
5 Incidenteel
6 Vrije reserves 2.691 3.127 3.903 4.253 4.916 5.848 7.287
7 Incidenteel resultaat 0 252 0 314 582 1.176 1.592
8 Risicoreserve 11.359 11.359 11.359 11.359 11.359 11.359 11.359
9 Stille reserve 1.090 1.090 890 690 690 690 690
10 Reserve Grondexploitaties 910 838 838 838 838 838 838
11 TOTAAL 16.050 16.667 17.424 18.671 20.385 22.694 25.332


0 1
0 Omschreven als Geschatte kans dat het risico zich in werkelijkheid voor zal doen
1 Zeer onwaarschijnlijk 5%
2 Onwaarschijnlijk 10%
3 Uitzonderlijk 30%
4 Mogelijk 50%
5 Aannemelijk 70%
6 Waarschijnlijk 90%
7 Zeer waarschijnlijk 95%


0 1
0 BEKENDE RISICO’S MET GESCHAT PROFIEL Min. Max. Kans S/I PER 30-09-2019 Risic o in mln.
1 BEDRIJFSVOERINGSRISICO’S
2 1 Compliance (voldoen aan wet en regelgeving) en Integriteit 0,10 0,30 Onwaarschijnlijk I 0,03
3 2 Personeels en organisatierisico's 0,50 6,42 Aannemelijk I/S 2,88
4 3 Bezuinigingen 1,42 3,53 Aannemelijk S 3,73
5 4 Fiscale claims 0,45 1,20 Waarschijnlijk I 0,77
6 5 Crisisbeheersing 0,20 1,00 Onwaarschijnlijk I 0,07
7 6 In- en externe fraude 0,10 0,30 Mogelijk I 0,12
8 7 Informatiebeveiliging / datalekken / onbevoegd aanwezig 0,10 1,20 Uitzonderlijk I 0,60
9 RISICO'S BIJ BELEIDSVORMING
10 1 Naleving beleid / procedures door (externe) uitvoerders 0,10 0,50 Mogelijk I 0,20
11 2 Beleidsvorming onzorgvuldig (misbruik / oneigenlijk gebruik) 0,01 0,10 Uitzonderlijk I 0,02
12 BELEIDSRISICO’S
13 1 Onderhoud Openbare Ruimte 0.05 1,10 Mogelijk I 0,86
14 2 Decentralisatie Rijkstaken 0,10 4,20 Aannemelijk I/S 1,16
15 3 Wet Maatschappelijke Ondersteuning
16 - Begeleiding 0,10 0,70 Waarschijnlijk S 0,47


0 1
0 BEKENDE RISICO’S MET GESCHAT PROFIEL Min. Max. Kans S/I PER 30-09-2019 Risic o in mln.
1 - Huishoudelijke hulp 0,17 0,35 Mogelijk S 0,38
2 4 Jeugdhulp 0,50 1,20 Waarschijnlijk S 0,14
3 5 Uitvoering Participatiewet (Biga) 0,20- 0,30 Waarschijnlijk I 0,32
4 6 RDWI 0,11 0,17 Zeer waarschijnlijk S 0,27
5 7 Inkomensondersteuning 0,10 0,60 Waarschijnlijk I 0,55
6 8 Onderwijshuisvesting 0,10 0,75 Mogelijk S 0,26
7 9 Wettelijke zorgplicht Openbaar Onderwijs (faillissement stichting) 0,40 1,00 Zeer onwaarschijnlijk I 0,04
8 10 Veiligheidsregio Utrecht 0,10 0,20 Mogelijk I 0,09
9 11 Algemene uitkering 0,80- 0,80 Aannemelijk S 0,06
10 12 Risico op geraamde belastingen en heffingen (5% en 15%) 0,02- 0,05- Waarschijnlijk I 0,23-
11 13 PPS-constructie Zwembad, Kees Boekehal en Vierstee 0,04 0,95 Waarschijnlijk I/S 0,11
12 14 Nieuwbouw sport en culturele voorzieningen 0,10 1,07 Waarschijnlijk S 0,30
13 15 Voorzieningenniveau sportaccommodaties 0,10 0,20 Onwaarschijnlijk S 0,04
14 16 Brandweerkazernes (Leyenseweg, Groenekan en Westbroek) 0,10 0,30 Waarschijnlijk I 0,20
15 17 Overige openeinde financiering (leerlingenvervoer ect.) 0,05 0,10 Aannemelijk I 0,05
16 18 Actualisering Beheerplannen Openbare Ruimte/ Gebouwen / GRP 0,10 1,10 Onwaarschijnlijk S 0,88
17 19 Omgevingsdienst regio Utrecht 0,10 0,30 Mogelijk S 0,25
18 20 Regionale ICT dienst 0,10 0,20 Zeer waarschijnlijk S 0,32
19 21 Uitvoering subsidieverordening 0,10 0,20 Onwaarschijnlijk S 0,04
20 22 Vergunningverlening 0,60 2,60 Aannemelijk I 0,34
21 25 Bestemmingsplannen 0,10 0,20 Waarschijnlijk S 0,18
22 1 Bodemverontreiniging 0,50 1,00 Zeer onwaarschijnlijk I 0,05
23 2 Brand, storm en noodweer bedrijfsgebouwen 0,10 2,00 Zeer onwaarschijnlijk I 0,09
24 3 Storing hard- en software en informatieschade 0,20 2,00 Zeer onwaarschijnlijk I 0,85
25 4 Schade aan openbare ruimte en of voorzieningen (onverz.) 0,10 1,70 Mogelijk I 0,75
26 Vermissing waardedocumenten / Niet vernietigen oude 5 1,00 3,00 Zeer onwaarschijnlijk I reisdocumenten 0,14
27 6 Vandalisme / (moedwillige) vernieling gem. bezittingen 0,05 0,20 uitzonderlijk I 0,04
28 7 Diefstal/overval/inbraak 0,10 0,20 Onwaarschijnlijk I 0,02
29 GRONDEXPLOITATIES EN PROJECTEN
30 1 Ondertunneling Leijenseweg 0,10 0,43 Waarschijnlijk I 0,09
31 2 Centrumplan Bilthoven (Emmaplein & Vinkenplein en Stationsgebied) 0,40 1,75 Zeer waarschijnlijk I 1,17
32 3 De Melkweg 0,20 0,99 Zeer waarschijnlijk I 0,57
33 4 De Leijen Zuid 0,03 0,07 Waarschijnlijk I 0,05
34 5 Larenstein 0,41 0,17 Zeer waarschijnlijk I 0,19
35 6 Everdingen 1,40 1,43 Mogelijk I 1,25
36 7 Akoteh 0,38 0,38 Mogelijk I 0,34
37 8 Werkschuit 0,28 0,39 Aannemelijk I 0,30
38 9 Hummeloord 0,56 0,33 Aannemelijk I 0,42
39 10 Ontwikkeling (gemeentelijke) locaties 0,10 0,51 Zeer waarschijnlijk I 0,39
40 11 Achtergebleven locaties 0,10 1,49 Waarschijnlijk I 1,63
41 AANSPRAKELIJKHEIDSRISICO’S
42 1 Achtervang constructie Corporaties 0 0,1 Onwaarschijnlijk I 0,01
43 2 Gewaarborgde geldleningen 0 0,2 Uitzonderlijk I 0,05
44 3 (Wettelijke) aansprakelijkheid 0,2 1,0 Onwaarschijnlijk I 0,10
45 4 Legionellabacterie 0,2 0,5 Zeer onwaarschijnlijk I 0,03
46 5 Planschadeclaims 0,1 0,3 Mogelijk I 0,11
47 TOTAAL RISICO'S GEMEENTE DE BILT 5,1 42,7 18,60


0 1
0 Risicoprofiel Weerstandscapaciteit Weerstandsvermogen (in mln.) (in mln.) (index)
1 Structureel weerstandsvermogen 3,7 1,11 0,30
2 Incidenteel weerstandsvermogen 11,1 16,99 1,53
3 Totaal Weerstandsvermogen 18,6 22,69 1,22


0 1 2 3 4 5
0 Jaarrekening Jaarrekening Kengetal 2017 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Biltse norm
1 Netto schuldquote 91,7% 90,5% 76,8% 79,6% 100,0%
2 Netto schuldquote minus verstrekte leningen 85,0% 90,1% 76,5% 79,3% 90,0%
3 Solvabiliteitsratio 16,4% 16,5% 16,6% 17,2% 20,0%
4 Investeringsdekking 158% 207% 249% 106% 100,0%
5 Grondexploitatie (Voorraadquote) 9,0% 8,4% 7,9% 9,1% 8,0%
6 Structurele exploitatieruimte -1,7% 2,7% -0,8% -0,1% 2,0%
7 Belastingcapaciteit* 11,5% 11,7% 5,5% 3,5% 10,0%
8 Belastingdruk (volgens ministeriële regeling) - 126,3% 133,3% 129,2% -
9 Weerstandsvermogen 1,10 1,33 1,24 1,22 1,00