Naam Bunnik
Code 312
Provincie Utrecht
Inwonertal 15214

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag

0
0 R isico’s
1 Economisch
2 Politiek
3 Juridisch
4 Milieu
5 Financieel
6


0
0 Weerstandscapaciteit
1 Vrij besteedbaar deel algemene reserve
2 Onbenutte belastingcapaciteit
3 Stille reserves
4 Post onvoorzien
5
6


0
0 V Weerstandsvermogen
1 erzekeringen Voorzieningen
2 Beheersmaatregelen


0 1
0 Omschreven als Geschatte kans dat het risico zich in werkelijkheid voor zal doen
1 Uitgesloten 0%
2 Zeer onwaarschijnlijk 5%
3 Onwaarschijnlijk 10%
4 Uitzonderlijk 20%
5 Mogelijk 30%
6 Aannemelijk 50%


0 1 2
0 Weerstandsnorm
1 Waardering Ratio Betekenis
2 A > 2.0 Uitstekend
3 B 1.4 – 2.0 Ruim voldoende
4 C 1.0 – 1.4 Voldoende
5 D 0.8 – 1.0 Matig
6 E 0.6 – 0.8 Onvoldoende
7 F < 0.6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 A Vaste schulden 8.401 6.900 5.400 3.900 2.400 1.350
2 B Netto vlottende schuld 1.566 1.596 1.626 1.657 1.688 1.720
3 C Overlopende passiva 1.758 1.792 1.826 1.860 1.896 1.932
4 D Financiële activa 61 61 61 61 61 61
5 E Uitzettingen < 1 jaar 4.826 4.918 5.011 5.106 5.203 5.302
6 F Liquide middelen 213 -7.155 -5.622 -4.120 -5.020 -5.750
7 G Overlopende activa 1.307 1.332 1.358 1.383 1.410 1.437
8 H Totale baten (excl. Mutaties reserves)) 28.339 25.718 32.738 26.038 26.215 26.313
9 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 18,77% 43,28% 24,57% 19,15% 16,52% 15,02%


0 1 2 3 4 5 6
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 A Totale structurele lasten 27.472 25.901 33.596 27.055 27.038 27.150
2 B Totale structurele baten 28.133 25.379 34.267 27.018 27.466 27.581
3 C Totale structurele toevoegingen aan de reserves 640 292 385 385 385 385
4 D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 661 904 1.108 997 1.227 1.268
5 E Totale baten(A+B+C-D) 55.584 50.668 67.140 53.461 53.663 53.848
6 Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x100% 1,2% 0,2% 2,1% 1,1% 2,4% 2,4%


0 1 2 3 4 5 6
0 A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZwaarde 486 483 483 483 483 483
1 B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZwaarde 176 176 176 176 176 176
2 C Afvalstoffenheffing voor een gezin 206 206 206 206 206 206
3 D Eventuele heffingskorting
4 E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) 868 865 865 865 865 865
5 F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in 2015 716 723 723 723 723 723
6 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor 121,2% 119,6% 119,6% 119,6% 119,6% 119,6%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Vervanging personeel 20.0 None None
Informatieveiligheid Gevolgen AVG 10.0 None None
Personeel Risico's als gevolg van wijzigingen in de Ziektewet 70.0 10000.0 7000.0
Personeel Trajecten medewerkers en WW verplichtingen gedragen door de gemeente 50.0 200000.0 100000.0
Personeel Pensioenpremie 60.0 100000.0 60000.0
Personeel Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 20.0 None None
Personeel Loonkosten (CAO hoger dan raming verwachte loonstijging) 30.0 60000.0 18000.0
Sociaal domein Vergrijzing 10.0 None None
Grondexploitatie Leegstand lokalen MFA's 60.0 100000.0 60000.0
ICT algemeen Storing hard- en software 10.0 100000.0 10000.0
GR / Verbonden partijen Samenwerking met gemeenten of instanties 5.0 5000000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Garantiestellingen leningen 5.0 546194.0 27309.7
Informatieveiligheid Wet meldplicht datalek 10.0 None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid 5.0 None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Gewaarborgde geldleningen 5.0 20404758.0 1020237.9
Calamiteiten, rampen Rampen en calamiteiten 10.0 None None
Sociaal domein Demografische ontwikkelingen (invloed op Wmo) 30.0 None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vandalisme/(moedwillige) vernieling gemeentelijke bezittingen 20.0 None None
Personeel (Wachtgeld huidige wethouders) 50.0 252000.0 126000.0
GR / Verbonden partijen Stichting begraafplaats Bunnik en Odijk 10.0 100000.0 10000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud bruggen 40.0 10000.0 4000.0
Calamiteiten, rampen Storm- en bliksemschade openbaar groen 10.0 10000.0 1000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims door schade aan wegen, riolering en openbare voorzieningen 50.0 20000.0 10000.0
Kapitaalgoederen Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) 10.0 None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadevergoedingen 10.0 20000.0 2000.0
Bodemsanering Bodemverontreiniging/-sanering 5.0 40000.0 2000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie/malaise op de woningmarkt (lagere opbrengsten bouwleges en OZB, vertraging of afstel in de ontwikkeling van grondexploitaties) 20.0 456000.0 91200.0
Grondexploitatie In exploitatie genomen gronden 26.0 710001.0 184600.26
Overig Sport; voorzieningenniveau sportaccommodaties 10.0 24000.0 2400.0
Overig Dorpshuis 10.0 None None
Onderwijs Openbaar onderwijs 30.0 50000.0 15000.0
Overig Sporthuis 40.0 70000.0 28000.0
Sociaal domein Openeinderegeling Participatiewet 20.0 None None
Sociaal domein Wet sociale werkvoorziening/onderrealisatie WSW-plaatsen 10.0 None None
Sociaal domein Lagere uitstroom SW dan daling volgens integratieuitkering 50.0 50000.0 25000.0
Sociaal domein Meer aanvragen schuldhulpverlening (meer uitgaven armoedebeleid) 50.0 10000.0 5000.0
Sociaal domein WMO-verstrekkingen (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 30.0 75000.0 22500.0
GR / Verbonden partijen Openeinderegeling Wonen, rollen en vervoer 30.0 155000.0 46500.0
GR / Verbonden partijen Gevolgen overname aandelen Sociale Werkvoorzieningsbedrijf BIGA 5.0 23000.0 1150.0
Overig RDWI aanvullende uitkering 10.0 350000.0 35000.0
Sociaal domein Stijging eigen risico bij verhoogde doeluitkering 10.0 50000.0 5000.0
Sociaal domein Jeugdhulp - essentiële zorg 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein WMO Lichtverstandelijke beperking 18+ 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein WMO Geestelijke gezondheidszorg B (GGZ-B) 50.0 200000.0 100000.0
Gemeentefonds Verdeelsystematiek algemene uitkering (herijking clusters) 20.0 None None
Belasting Vennootschapsbelasting 10.0 100000.0 10000.0

0
0 Risico’s
1 Economisch
2 Politiek
3 Juridisch
4 Milieu
5 Financieel
6


0
0 Weerstandscapaciteit
1 Vrij besteedbaar deel algemene reserve
2 Onbenutte belastingcapaciteit
3 Stille reserves
4 Post onvoorzien
5
6


0
0 V Weerstandsvermogen
1 erzekeringen Voorzieningen
2 Beheersmaatregelen


0 1
0 Omschreven als Geschatte kans dat het risico zich in werkelijkheid voor zal doen
1 Uitgesloten 0%
2 Zeer onwaarschijnlijk 5%
3 Onwaarschijnlijk 10%
4 Uitzonderlijk 20%
5 Mogelijk 30%
6 Aannemelijk 50%
7 Waarschijnlijk 70%
8 Zeer waarschijnlijk 90%


0 1 2
0 Weerstandsnorm
1 Waardering Ratio Betekenis
2 A > 2.0 Uitstekend
3 B 1.4 – 2.0 Ruim voldoende
4 C 1.0 – 1.4 Voldoende
5 D 0.8 – 1.0 Matig
6 E 0.6 – 0.8 Onvoldoende
7 F < 0.6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 A Vaste schulden 8.900 7.200 5.500 3.800 2.550 1.400
2 B Netto vlottende schuld 2.209 1.626 1.670 1.715 1.761 1.809
3 C Overlopende passiva 1.734 1.826 1.875 1.926 1.978 2.031
4 D Financiële activa 61 330 319 308 297 285
5 E Uitzettingen < 1 jaar 3.295 5.011 5.146 5.285 5.428 5.575
6 F Liquide middelen 221 -749 -869 -1.445 -1.773 -2.394
7 G Overlopende activa 3.320 1.358 1.394 1.432 1.471 1.510
8 H Totale baten (excl. Mutaties reserves)) 27.809 33.204 33.584 28.411 28.574 28.608
9 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 21,38% 14,16% 9,09% 6,55% 3,03% 0,92%


0 1 2 3 4 5 6
0 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 A Totale structurele lasten 26.513 33.163 28.322 28.235 28.295 28.231
2 B Totale structurele baten 27.346 32.334 28.142 28.093 28.574 28.608
3 C Totale structurele toevoegingen aan de reserves 386 385 376 376 376 376
4 D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 1.227 1.108 1.078 967 973 892
5 E Totale baten, exclusief mutaties reserves 27.809 33.204 33.584 28.411 28.574 28.608
6 Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x100% 6,0% -0,3% 1,6% 1,6% 3,1% 3,1%


0 1 2 3 4 5 6
0 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 496 509 523 523 523 523
2 B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 176 185 194 194 194 194
3 C Afvalstoffenheffing voor een gezin 221 256 246 246 246 246
4 D Eventuele heffingskorting 0 0 0 0 0 0
5 E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) 893 950 963 963 963 963
6 F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in 2018 723 721 721 721 721 721
7 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor 123,5% 131,7% 133,5% 133,5% 133,5% 133,5%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Vervanging personeel 20.0 None None
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging / datalekken 20.0 100000.0 20000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Trajecten medewerkers en WW verplichtingen gedragen door de gemeente 50.0 200000.0 100000.0
Personeel Pensioenpremie 60.0 100000.0 60000.0
Personeel Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 20.0 None None
Personeel Loonkosten (CAO hoger dan raming verwachte loonstijging) 50.0 60000.0 30000.0
Kapitaalgoederen Leegstand lokalen MFA's 60.0 50000.0 30000.0
ICT algemeen Storing hard- en software 10.0 100000.0 10000.0
GR / Verbonden partijen Samenwerking met gemeenten of instanties 5.0 5000000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Garantiestellingen leningen 5.0 831967.0 41598.35
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid 5.0 None None
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde leningen 5.0 14607135.0 730356.75
Calamiteiten, rampen Rampen en calamiteiten 10.0 None None
Sociaal domein Demografische ontwikkelingen (invloed op WMO) 30.0 None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vandalisme / (moedwillige) vernieling gemeentelijke bezittingen 20.0 None None
Personeel (Wachtgeld huidige wethouders) 50.0 252000.0 126000.0
GR / Verbonden partijen Stichting begraafplaats Bunnik en Odijk 10.0 100000.0 10000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud bruggen 40.0 10000.0 4000.0
Calamiteiten, rampen Storm- en bliksemschade openbaar groen 10.0 10000.0 1000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Schadeclaims door schade aan wegen, riolering en openbare voorzieningen. 50.0 20000.0 10000.0
Kapitaalgoederen Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) 10.0 None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadevergoedingen 10.0 20000.0 2000.0
Bodemsanering Bodemverontreiniging/-sanering 5.0 40000.0 2000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie/malaise op de woningmarkt (lagere opbrengsten bouwleges en OZB, vertraging of afstel in de ontwikkeling van grondexploitaties) 20.0 90124.0 18024.8
Overig Sport; voorzieningenniveau sportaccommodaties 10.0 24000.0 2400.0
Onderwijs Openbaar onderwijs 30.0 50000.0 15000.0
Kapitaalgoederen Dorpshuis 10.0 None None
Overig Sporthuis 40.0 70000.0 28000.0
Sociaal domein Openeinde regeling Participatiewet 20.0 None None
Sociaal domein Wet sociale werkvoorzieningen / onderrealisatie WSW-plaatsen 10.0 None None
Sociaal domein Leerlingenvervoer: langere afstanden en/of noodzaak voor individueel vervoer 30.0 None None
Sociaal domein Lagere uitstroom SW dan daling volgens integratieuitkering 50.0 50000.0 25000.0
Sociaal domein Meer aanvragen schuldhulpverlening (meer uitgaven armoedebeleid) 50.0 10000.0 5000.0
Sociaal domein WMO-verstrekkingen (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) 30.0 70000.0 21000.0
Sociaal domein Open-einde regeling Wonen, rollen en vervoer 30.0 155000.0 46500.0
GR / Verbonden partijen Gevolgen overname aandelen Sociale Werkvoorzieningbedrijf BIGA 5.0 23000.0 1150.0
Sociaal domein RDWI aanvullende uitkering 10.0 350000.0 35000.0
Sociaal domein Stijging eigen risico bij verhoogde doeluitkering 10.0 50000.0 5000.0
Sociaal domein Jeugdhulp - essentiële zorg 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein WMO Lichtverstandelijke beperking 18+ 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein WMO Geestelijke gezondheidszorg B (GGZ-B) 50.0 200000.0 100000.0
Gemeentefonds Verdeelsystematiek algemene uitkering (herijking clusters) 20.0 None None
Belasting Vennootschapsbelasting 10.0 100000.0 10000.0

0
0 R isico’s
1 Economisch
2 Politiek
3 Juridisch
4 Milieu
5 Financieel
6


0
0 Weerstandscapaciteit
1 Vrij besteedbaar deel algemene reserve
2 Onbenutte belastingcapaciteit
3 Stille reserves
4 Post onvoorzien
5
6


0
0 V Weerstandsvermogen
1 erzekeringen Voorzieningen
2 Beheersmaatregelen


0 1
0 Omschreven als Geschatte kans dat het risico zich in werkelijkheid voor zal doen
1 Uitgesloten 0%
2 Zeer onwaarschijnlijk 5%
3 Onwaarschijnlijk 10%
4 Uitzonderlijk 20%
5 Mogelijk 30%
6 Mogelijk aannemelijk 40%
7 Aannemelijk 50%
8 Aannemelijk waarschijnlijk 60%
9 Waarschijnlijk 70%
10 Zeer waarschijnlijk 90%
11 Voordoend 100%


0 1 2
0 Weerstandsnorm
1 Waardering Ratio Betekenis
2 A > 2.0 Uitstekend
3 B 1.4 – 2.0 Ruim voldoende
4 C 1.0 – 1.4 Voldoende
5 D 0.8 – 1.0 Matig
6 E 0.6 – 0.8 Onvoldoende
7 F < 0.6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Jaarstukken 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 2021 2022 2023
1 A Vaste schulden 12.200 10.000 7.800 6.050 4.400 3.500
2 B Netto vlottende schuld 2.145 2.145 2.145 2.145 2.145 2.145
3 C Overlopende passiva 1.357 1.357 1.357 1.357 1.357 1.357
4 D Financiële activa 61 61 61 61 61 61
5 E Uitzettingen < 1 jaar 5.145 2.704 -678 -2.278 -3.941 -4.991
6 F Liquide middelen 216 0 0 0 0 0
7 G Overlopende activa 3.388 3.388 3.388 3.388 3.388 3.388
8 H Totale baten (excl. Mutaties reserves)) 29.502 33.387 30.237 29.477 29.586 29.531
9 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 23,37% 22,01% 28,22% 28,44% 28,37% 28,94%


0 1 2 3 4 5 6
0 Jaarstukken 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 2021 2022 2023
1 A Totale structurele lasten 29.580 28.322 30.644 30.593 30.859 30.924
2 B Totale structurele baten 29.459 28.142 29.571 29.477 29.586 29.531
3 C Totale structurele toevoegingen aan de reserves 366 376 821 383 383 383
4 D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 949 1.078 1.144 920 1.073 1.226
5 E Totale baten, exclusief mutaties reserves 29.502 33.584 30.237 29.477 29.586 29.531
6 Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x100% 1,6% 1,6% -2,5% -2,0% -2,0% -1,9%


0 1 2 3 4 5 6
0 Jaarstukken 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 2021 2022 2023
1 A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 509 521 530 530 530 530
2 B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 185 194 204 204 204 204
3 C Afvalstoffenheffing voor een gezin 256 252 262 262 262 262
4 D Eventuele heffingskorting 0 0 0 0 0 0
5 E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) 950 967 995 995 995 995
6 F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t -1 721 721 739 739 739 739
7 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100% 131,8% 134,1% 134,7% 134,7% 134,7% 134,7%