Naam Bunschoten
Code 313
Provincie Utrecht
Inwonertal 21266

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Financiële risico's None None None
GR / Verbonden partijen Dubieuze debiteuren None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Verzekeringen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims WOB-verzoeken None None None
GR / Verbonden partijen Garantieverstrekkingen None None None
Sociaal domein Open-einde regelingen None None None
BUIG Participatiewet None None None
Sociaal domein Jeugdwet en Wmo/AWBZ None None None
Dividend/Rente Rente None None None

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheidsstelling (in de breedste zin van het woord bijvoorbeeld: afgeven vergunningen, gladheidsbestrijding, riolering, bodemvervuiling, aanvaring veerpont, letsel speeltoestellen, awb procedures, faillissement (van aannemer waar de gemeente verantwoordelijk voor is), seizoen afhankelijke risico's (storm- en vuurwerkschade) en dergelijke 50.0 1100000.0 550000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claimcultuur Sociaal domein neemt toe. Budget niet goed bepaald door geen historie en meer zorgvraag. 80.0 500000.0 400000.0
Overig De marktprijzen stijgen door krapte in de markt bij de leveranciers en bij aanbestedingsprocedures 80.0 500000.0 400000.0
Sociaal domein De vraag naar aspecten in het Sociaal domein (o.a. jeugdzorg en bijstand) wordt meer, door laagdrempeligheid en de eigen bijdrage wordt niet meer inkomensafhankelijk. De kosten gaan omhoog door mogelijke niet ingekochte zorg, het doorzetten van speciale gevallen door te weinig mankracht en rechtszaak kosten door te weinig dossier tijd. 80.0 500000.0 400000.0
Gemeentefonds Dalende algemene uitkering (Sociaal domein, rijks bezuinigingen en herverdelingen) 80.0 315000.0 252000.0

0 1 2 3 4
0 (Bedragen x € 1.000,-) Jaarlijkse exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit Stelpost onvoorziene uitgaven 2019 2020 2021 2022
1 2.500 110 2.500 110 2.500 110 2.500 110
2 Totaal jaarlijkse exploitatie Vermogenssfeer (31/12 vh jaar) Reserve algemene dienst (incl. precario) Reserve grondexploitatie 2.610 10.246 2.515 2.610 11.583 4.287 2.610 13.093 4.287 2.610 13.811 4.287
3 Totaal Precario kabels en leidingen (cumulatief) 12.761 3.481 15.870 4.291 17.380 5.101 18.098 5.101
4 Totaal vermogenssfeer (excl. precario) Voorziening grondexploitatie 9.280 6.697 11.579 6.697 12.279 6.697 12.997 6.697
5 Totaal voor opvang risico's 15.977 18.276 18.976 19.694


0 1 2 3 4
0 Nr. Risico (Bedragen x € 1,-) Financieel risico Kans Financieel gevolg
1 1 Aansprakelijkheidsstelling (in de breedste zin van het woord bijvoorbeeld: afgeven vergunningen, gladheidsbestrijding, riolering, bodemvervuiling, aanvaring veerpont, letsel speeltoestellen, awb procedures, faillissement (van aannemer waar de gemeente verantwoordelijk voor is), seizoen afhankelijke risico's (storm- en vuurwerkschade) en dergelijke. € 1.100.000 50% € 550.000
2 2 Claimcultuur Sociaal domein neemt toe. Budget niet goed bepaald door geen historie en meer zorgvraag. € 500.000 80% € 400.000
3 3 De marktprijzen stijgen door krapte in de markt bij de leveranciers en bij aanbestedingsprocedures. € 500.000 80% € 400.000
4 4 De vraag naar aspecten in het Sociaal domein (o.a. jeugdzorg en bijstand) wordt meer, door laagdrempeligheid en de eigen bijdrage wordt niet meer inkomensafhankelijk. De kosten gaan omhoog door mogelijke niet ingekochte zorg, het doorzetten van speciale gevallen door te weinig mankracht en rechtszaak kosten door te weinig dossier tijd. € 500.000 80% € 400.000
5 5 Dalende algemene uitkering (Sociaal domein, rijks bezuinigingen en herverdelingen) € 315.000 80% € 252.000
6 Totaal € 2.915.000 € 2.002.000


0 1
0 Omschrijving (bedragen x € 1.000) Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022
1 Activa Vaste activa Voorraden Vlottende activa Liquide middelen Overige vlottende activa Totaal activa Passiva Eigen vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves Voorzieningen Langlopende leningen Vlottende passiva Totaal passiva 28.287 36.785 45.293 48.841 51.583 54.404 24.174 16.843 11.492 7.307 8.021 3.816 22.801 20.300 115 10.500 2.000 -3.400 -2.100 1.917 2.111 1.626 1.626 1.626 1.626
2 77.294 76.039 68.911 59.774 57.830 57.746
3 7.105 8.466 10.246 11.583 13.093 13.811 6.140 6.222 5.699 7.603 8.022 8.648 4.150 3.828 4.019 3.944 4.420 4.015 51.890 40.052 30.715 21.878 15.740 13.650 8.009 17.471 18.232 14.766 16.555 17.622
4 77.294 76.039 68.911 59.774 57.830 57.746


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheidsstelling (in de breedste zin van het woord bijvoorbeeld: afgeven vergunningen, gladheidsbestrijding, riolering, bodemvervuiling, aanvaring veerpont, letsel speeltoestellen, awb procedures, faillissement (van aannemer waar de gemeente verantwoordelijk voor is), seizoen afhankelijke risico's (storm- en vuurwerkschade) en dergelijke. 50.0 1100000.0 550000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claimcultuur Sociaal domein neemt toe. Budget niet goed bepaald door geen historie en meer zorgvraag. 80.0 500000.0 400000.0
Overig De marktprijzen stijgen door krapte in de markt bij de leveranciers en bij aanbestedingsprocedures. 80.0 500000.0 400000.0
Sociaal domein De vraag naar aspecten in het Sociaal domein (onder andere jeugdzorg en bijstand) wordt meer, door laagdrempeligheid en de eigen bijdrage wordt niet meer inkomensafhankelijk. De kosten gaan omhoog door mogelijke niet ingekochte zorg, het doorzetten van speciale gevallen door te weinig mankracht en rechtszaak kosten door te weinig dossier tijd. 80.0 500000.0 400000.0
Gemeentefonds Dalende algemene uitkering (Sociaal domein, rijks bezuinigingen en herverdelingen) 80.0 315000.0 252000.0

0 1 2 3 4
0 (Bedragen x € 1.000,-) Jaarlijkse exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit Stelpost onvoorziene uitgaven 2020 2021 2022 2023
1 2.500 110 2.500 110 2.500 110 2.500 110
2 Totaal jaarlijkse exploitatie Vermogenssfeer (31/12 vh jaar) Reserve algemene dienst (incl. precario) Reserve grondexploitatie 2.610 9.767 3.759 2.610 11.067 3.612 2.610 11.360 3.612 2.610 12.085 3.612
3 Totaal Precario kabels en leidingen (cumulatief) 13.526 4.291 14.679 5.101 14.972 5.101 15.697 5.101
4 Totaal vermogenssfeer (excl. precario) Voorziening grondexploitatie 9.235 5.961 9.578 5.900 9.871 5.900 10.596 5.900
5 Totaal voor opvang risico's 15.196 15.478 15.771 16.496


0 1 2 3 4
0 Nr. Risico (Bedragen x € 1,-) Financieel risico Kans Financieel gevolg
1 1 Aansprakelijkheidsstelling (in de breedste zin van het woord bijvoorbeeld: afgeven vergunningen, gladheidsbestrijding, riolering, bodemvervuiling, aanvaring veerpont, letsel speeltoestellen, awb procedures, faillissement (van aannemer waar de gemeente verantwoordelijk voor is), seizoen afhankelijke risico's (storm- en vuurwerkschade) en dergelijke. € 1.100.000 50% € 550.000
2 2 Claimcultuur Sociaal domein neemt toe. Budget niet goed bepaald door geen historie en meer zorgvraag. € 500.000 80% € 400.000
3 3 De marktprijzen stijgen door krapte in de markt bij de leveranciers en bij aanbestedingsprocedures. € 500.000 80% € 400.000
4 4 De vraag naar aspecten in het Sociaal domein (onder andere jeugdzorg en bijstand) wordt meer, door laagdrempeligheid en de eigen bijdrage wordt niet meer inkomensafhankelijk. De kosten gaan omhoog door mogelijke niet ingekochte zorg, het doorzetten van speciale gevallen door te weinig mankracht en rechtszaak kosten door te weinig dossier tijd. € 500.000 80% € 400.000
5 5 Dalende algemene uitkering (Sociaal domein, rijks bezuinigingen en herverdelingen) € 315.000 80% € 252.000
6 Totaal € 2.915.000 € 2.002.000


0 1 2 3 4 5 6
0 (Bedragen x € 1,-) Omschrijving Baten Lasten Saldo 2020 Saldo 2021 Saldo 2022 Saldo 2023
1 Bestuur en Programma ondersteuning Taxatie gemeentelijke gebouwen Audit juridische kwaliteitszorg Treasury Nadelige renteresultaat grondexploitatie Nadelig effect verhuur grond Haarbrug-Zuid Belastingen Precario Mutatie reserves Grondexploitatie Bovenplanse voorziening Begrotingsresultaat Programma Sociaal domein Zorgkosten Volksgezondheid Programma en milieu Maaien randmeren -412.000 810.000 412.000 28.000 461.000 800.000 28.000 0 0 -412.000 0 810.000 412.000 28.000 -461.000 -800.000 -28.000 -12.500 -67.000 -80.000 810.000 -1.300.000 -100.000 -10.250 -302.000 -50.000 -728.000
2 Totaal 838.000 1.289.000 -451.000 -749.500 -362.250 -728.000


0
0 (Bedragen x € 1,-) 2020 2021 2022 2023 Saldo baten en lasten voor mutatie in de reserve 644.532 1.440.970 141.683 524.154 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 641.451 1.435.056 132.587 520.688 3.081 5.914 9.096 3.466 Begrotingssaldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) -451.000 -749.500 -362.250 -728.000 454.081 755.414 371.346 731.466 Structureel begrotingssaldo
1
2


0 1
0 Omschrijving (bedragen x € 1.000) Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 31-1231-1231-1231-1231-1231-122018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Activa Vaste activa Voorraden Vlottende activa Liquide middelen Overige vlottende activa Totaal activa Passiva Eigen vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves Voorzieningen Langlopende leningen Vlottende passiva Totaal passiva 33.605 41.200 43.054 45.530 47.817 49.970 18.079 13.733 5.074 -453 846 2.367 13.599 0 0 0 0 0 275 10.300 6.401 895 -2.193 -3.178 1.800 1.626 1.729 1.729 1.729 1.729
2 67.357 66.859 56.258 47.701 48.199 50.888
3 8.391 9.309 9.767 11.067 11.360 12.085 6.728 5.987 6.170 6.305 6.145 5.941 4.693 2.845 2.432 2.819 2.465 1.915 40.053 30.715 21.878 10.740 10.650 11.560 7.493 18.003 16.012 16.770 17.579 19.387
4 67.357 66.859 56.258 47.701 48.199 50.888


0
0 Nr. Kengetal Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 1a Netto schuldquote 62,1% 42,8% 37,4% 1b Netto schuldquote -/- verstrekte leningen 56,2% 35,0% 31,5% 2 Solvabiliteitsratio 22,4% 22,9% 28,3% 3 Kengetal grondexploitatie 35,2% 28,5% 9,0% 4 Structurele exploitatieruimte 2,4% 1,5% 0,5% 5 Belastingcapaciteit 80,2% 79,5% 83,4%


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Naam reserve Boekwaarde 01-01-2019 Boekwaarde 01-01-2020 Toevoegingen Onttrekkingen Boekwaarde 01-01-2021 Boekwaarde 01-01-2022 Boekwaarde 01-01-2023 Boekwaarde 01-01-2024
1 Algemene reserves Reserve algemene dienst Totaal algemene reserves Bestemmingsreserves Reserve startersleningen Reserve stimulerings-/vangnetleningen Sociaal domein Toekomstvisie Dekking kapitaallasten Totaal bestemmingsreserves Egalisatiereserves Afvalstoffenheffing Rioolrechten Marktgelden Begraafrecht Totaal egalisatiereserves Grondexploitatie Algemene reserve Bovenwijkse voorzieningen - Fonds stadsuitleg/ Bovenplans - Fonds landschapstientje Oostmaat Totaal grondexploitatie Totaal generaal 7.697.569,95 9.309.279,95 458.000,00 - 9.767.279,95 11.067.279,95 11.360.279,95 12.085.279,95
2 7.697.569,95 9.309.279,95 458.000,00 - 9.767.279,95 11.067.279,95 11.360.279,95 12.085.279,95
3 68.000,00 169.000,00 591.836,13 - 68.000,00 156.527,00 135.545,13 474.944,10 27.000,00 12.473,00 51.551,90 68.000,00 144.054,00 135.545,13 450.392,20 68.000,00 131.581,00 135.545,13 478.281,30 68.000,00 119.108,00 135.545,13 431.396,40 68.000,00 106.635,00 135.545,13 404.511,50
4 828.836,13 835.016,23 27.000,00 64.024,90 797.991,33 813.407,43 754.049,53 714.691,63
5 247.702,28 200.700,15 1.351,48 225.853,94 0,00 230.948,15 6.351,48 179.165,94 4.388,26 13.412,47 - 792,00 30.372,38 4.388,26 244.360,62 5.559,48 148.793,56 10.752,96 227.885,62 4.379,23 115.407,86 22.228,30 150.895,33 3.006,98 81.240,12 34.067,04 13.116,44 1.631,73 43.601,80
6 675.607,85 416.465,57 17.800,73 31.164,38 403.101,92 358.425,67 257.370,73 92.417,01
7 3.782.379,12 1.232.728,98 208.227,10 3.469.849,12 1.071.967,98 193.227,10 700.604,94 - 411.765,00 34.000,00 21.000,00 3.758.689,06 1.037.967,98 172.227,10 3.611.689,06 1.424.284,98 97.227,10 3.611.689,06 1.424.284,98 97.227,10 3.611.689,06 1.424.284,98 97.227,10
8 5.223.335,20 4.735.044,20 700.604,94 466.765,00 4.968.884,14 5.133.201,14 5.133.201,14 5.133.201,14
9 - -
10 14.425.349,13 15.295.805,95 1.203.405,67 561.954,28 15.937.257,34 17.372.314,19 17.504.901,35 18.025.589,73