Naam Eemnes
Code 317
Provincie Utrecht
Inwonertal 9112

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Calamiteiten, rampen Risico dat op grondgebied van Eemnes zich een ramp voordoet None None None
GR / Verbonden partijen De gemeente is achtervang bij woningbouw leningen van de Alliantie en Eemland Wonen None None None
Sociaal domein Participatiewet is een open-einde regeling None None None
Sociaal domein Bij decentralisatie jeugdzorg betaalt gemeente naar hoeveelheid zorg en ondersteuning die wordt toegewezen/gebruikt None None None
Gemeentefonds De exacte hoogte van de algemene uitkering (AU) wordt pas na afsluiten van het begrotingsjaar bekend. Dit houdt in dat wij altijd met ramingen moeten werken, hetgeen inherent een risico inhoudt None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bij de vaststelling van een bestemmingsplan of een besluit om van een bestemmingsplan af te wijken bestaat er een kans op planschade None None None
Personeel Wethouders hebben na beëindiging van het wethouderschap recht op wachtgeld. Risico doet zich voor op moment van eventuele collegecrisis en bij het einde van de raadsperiode 2014-2018 None None None
GR / Verbonden partijen Te weinig invloed als kleine gemeente op begroting en plannen van gemeenschappelijke regelingen None None None
Sociaal domein De WMO verstrekkingen betreffen een openeinde regeling. In het kader van de "kanteling" zal het aantal verstrekkingen naar verwachting afnemen None None None
Projecten In de (meerjaren) begroting is rekening gehouden met de kosten van een BEL zwembad voor een bedrag van € 100.000. De maximale bijdrage is begrensd op € 133.000. None None None

0 1
0 Begrip Toelichting
1 Weerstandscapaciteit Dit zijn de middelen en de mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
2 Risico’s Een risico is een kans op het optreden van een positieve danwel negatieve gebeurtenis van materieel belang die niet voorzien is in de begroting van enig jaar.
3 Weerstandsvermogen Dit is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s die zich binnen de gemeente kunnen manifesteren
4 Risicomanagement Het identificeren en kwantificeren van risico’s en het bepalen van activiteiten die de kans van optreden van de risico’s en/of de gevolgen van de risico’s beheersbaar houdt.
5 Beheersmaatregelen Het stelsel van maatregelen en procedures die worden genomen om de onderkende risico’s te ondervangen danwel om de opkomende risico’s te signaleren en het effect hiervan te beperken.


0 1
0 Fase Activiteiten
1 Fase 1: Kaderstelling en strategie Het vastleggen van de kaders in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen
2 Fase 2: Risico-analyse Inventariseren van de potentiële risico’s en deze vastleggen in een risicokaart. Een samenvatting van het resultaat wordt in deze paragraaf weergegeven. Per risico wordt inzicht gegeven in de kans dat een risico zich voordoet (verdeeld in 5 klassen) en het inschatten van het financiële gevolg (verdeeld in 5 klassen). De kans vermenigvuldigt met het financieel gevolg bepaald de risico-score.
3 Fase 3: Beheersmaatregelen Om de risico’s af te dekken worden beheersmaatregelen gedefinieerd en wordt een risico-eigenaar benoemd. Voor het omgaan met risico’s is een aantal basisstrategieën: - Accepteren - Reduceren - Elimineren - Overdragen/verzekeren
4 Fase 4: Monitoren en toetsen In deze fase wordt informatie verstrekt, worden ontwikkelingen in beeld gebracht en resultaten beoordeeld.
5 Fase 5: Toezicht en toetsen Risico’s worden (mede in het kader van interne controle) in verband gebracht met de beheersmaatregelen en het beschikbare weerstandvermogen.
6 Fase 6: Continue verbetering Op basis van (tussentijdse) resultaten kan beleid en methodiek worden bijgesteld.


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A ≥ 2,0 Uitstekend
2 B 1,4 ≤ x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 ≤ x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 ≤ x < 1,0 Matig
5 E 0,6 ≤ x < 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


0 1 2
0 Nr. Post Bedrag
1 1 Onroerende Zaakbelasting (onbenutte belastingcapaciteit) € 696.400
2 2 Rioolheffing € 91.100
3 3 Afvalstoffenheffing € 32.600
4 4 Onvoorzien € 10.000
5 Totaal structureel weerstandsvermogen € 830.100


0
0 Categorie Redelijk peil artikel 12 Tarief Eemnes Opbrengst 2018 Onbenutte belastingcapaciteit
1 Eigenaren woning 0,1952% 0,1224% € 1.469.850 € 874.225
2 Eigenaren niet-woningen 0,1952% 0,2969% € 519.049 -€ 177.795
3 Totaal € 696.430


0 1 2
0 Nr. Reserve Stand 01/01/2018
1 1 Algemene reserve 1.551.800
2 2 Bestemmingsreserves (niet beklemd) 141.900
3 Totaal reserves 1.693.700
4 3 Stille reserves 1.574.300
5 Totaal incidenteel weerstandsvermogen 3.268.000


0 1 2 3 4
0 Object Adres Woz-waarde Boekwaarde Stille reserve
1 31-12-2017 (1) 31-12-2017 (2) (1-2)
2 Kindcentrum Schoolpad € 755.000 € 744.012 € 10.988
3 De Hilt Hasselaarlaan 1c € 1.689.000 € 536.219 € 1.152.781
4 Jongerengebouwtje Impuls Noordersingel 4 € 108.000 € 44.444 € 63.556
5 Bibliotheek Raadhuislaan 49 b € 347.000 € 0 € 347.000
6 Totaal € 1.574.325


0 1 2 3 4 5
0
1
2
3
4
5
6
7


0 1
0 Programma Risico
1 Veilig Eemnes Risico dat op grondgebied van Eemnes zich een ramp voordoet
2 Woningbouw De gemeente is achtervang bij woningbouw leningen van de Alliantie en Eemland Wonen
3 Werk en inkomen Participatiewet is een open-einde regeling


0 1
0 Programma Risico
1 Opgroeien in Eemnes Bij decentralisatie jeugdzorg betaalt gemeente naar hoeveelheid zorg en ondersteuning die wordt toegewezen/gebruikt.
2 Algemene dekking De exacte hoogte van de algemene uitkering (AU) wordt pas na afsluiten van het begrotingsjaar bekend. Dit houdt in dat wij altijd met ramingen moeten werken, hetgeen inherent een risico inhoudt
3 Ruimtelijke Ordening en wonen Bij de vaststelling van een bestemmingsplan of een besluit om van een bestemmingsplan af te wijken bestaat er een kans op planschade
4 Bestuur Wethouders hebben na beëindiging van het wethouderschap recht op wachtgeld. Risico doet zich voor op moment van eventuele collegecrisis en bij het einde van de raadsperiode 2014-2018
5 Bestuur Te weinig invloed als kleine gemeente op begroting en plannen van gemeenschappelijke regelingen
6 Sociale Samenhang De WMO verstrekkingen betreffen een openeinde regeling. In het kader van de "kanteling" zal het aantal verstrekkingen naar verwachting afnemen
7 Sport, Cultuur, Vrije tijd In de (meerjaren) begroting is rekening gehouden met de kosten van een BEL zwembad voor een bedrag van € 100.000. De maximale bijdrage is begrensd op € 133.000.


0 1 2 3 4 5 6
0 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Kengetallen: 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit 13,5% -10,7% 37,0% 2,9% 8,6% 93,4% 41,0% 10,0% 33,7% -0,5% 11,1% 93,2% 47,5% 17,4% 34,2% 0,8% 6,5% 102,0% 10,4% 14,3% 40,3% 1,4% 4,0% 103,5% 46,0% 14,8% 41,6% 1,3% -0,3% 103,5% 44,8% 13,8% 43,4% 1,0% -0,3% 103,5%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Wachtgeld wethouders 30.0 100000.0 30000.0
GR / Verbonden partijen Te weinig invloed als kleine gemeente op begroting en plannen van gemeenschappelijke regelingen 30.0 100000.0 30000.0
Calamiteiten, rampen Rampen 10.0 1000000.0 100000.0
Bodemsanering Illegale stort / millieucriminaliteit 10.0 180000.0 18000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 50.0 100000.0 50000.0
Bodemsanering Bodemverontreiniging 10.0 180000.0 18000.0
GR / Verbonden partijen Openeinderegelingen 30.0 180000.0 54000.0
Sociaal domein WMO-verstrekkingen 30.0 100000.0 30000.0
Personeel Exploitatiebijdrage Huis van Eemnes: Personeel 30.0 20000.0 6000.0
Grondexploitatie Exploitatiebijdrage Huis van Eemnes: Zaalhuur 30.0 100000.0 30000.0
Grondexploitatie Exploitatiebijdrage Huis van Eemnes: Horeca 30.0 20000.0 6000.0
GR / Verbonden partijen Exploitatiebijdrage Huis van Eemnes: Kapitaallasten 10.0 20000.0 2000.0
GR / Verbonden partijen BEL Zwembad 90.0 20000.0 18000.0
Grondexploitatie Garanties Sociale Woningbouw 10.0 1000000.0 100000.0

0 1
0 Begrip Toelichting
1 Weerstandscapaciteit Dit zijn de middelen en de mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
2 Risico’s Een risico is een kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van materieel belang die niet voorzien is in de begroting van enig jaar.
3 Weerstandsvermogen Dit is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s die zich binnen de gemeente kunnen manifesteren
4 Risicomanagement Het identificeren en kwantificeren van risico’s en het bepalen van activiteiten die de kans van optreden van de risico’s en/of de gevolgen van de risico’s beheersbaar houdt.
5 Beheersmaatregelen Het stelsel van maatregelen en procedures die worden genomen om de onderkende risico’s te ondervangen dan wel om de opkomende risico’s te signaleren en het effect hiervan te beperken.


0 1
0 Fase Activiteiten
1 Fase 1: Kaderstelling en strategie Het vastleggen van de kaders in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen
2 Fase 2: Risico-analyse Inventariseren van de potentiële risico’s en deze vastleggen in een risicokaart. Een samenvatting van het resultaat wordt in deze paragraaf weergegeven. Per risico wordt inzicht gegeven in de kans dat een risico zich voordoet (verdeeld in 5 klassen) en het inschatten van het financiële gevolg (verdeeld in 5 klassen). De kans vermenigvuldigt met het financieel gevolg bepaald de risico-score.
3 Fase 3: Beheersmaatregelen Om de risico’s af te dekken worden beheersmaatregelen gedefinieerd en wordt een risico-eigenaar benoemd. Voor het omgaan met risico’s is een aantal basisstrategieën: - Accepteren - Reduceren - Elimineren - Overdragen/verzekeren
4 Fase 4: In deze fase wordt informatie verstrekt, worden ontwikkelingen in beeld


0 1
0 Fase Activiteiten
1 Monitoren en toetsen gebracht en resultaten beoordeeld.
2 Fase 5: Toezicht en toetsen Risico’s worden (mede in het kader van interne controle) in verband gebracht met de beheersmaatregelen en het beschikbare weerstandvermogen.
3 Fase 6: Continue verbetering Op basis van (tussentijdse) resultaten kan beleid en methodiek worden bijgesteld.


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A ≥ 2,0 Uitstekend
2 B 1,4 ≤ x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 ≤ x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 ≤ x < 1,0 Matig
5 E 0,6 ≤ x < 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 PFin effect Fin effect Risico-RG Risico Omschrijving risico Beheersmaatregel score Structureel Incidenteel
1 Bestuur Wachtgeld wethouders Wethouders hebben na beëindiging van het wethouderschap recht op wachtgeld, voor zover ze de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Risico doet zich voor op moment van eventuele collegecrisis en bij het einde van de raadsperiode 2014-2018 Voorziening wachtgelden. Jaarlijkse actualisatie 2*3 30.000
2 Bestuur Te weinig invloed als kleine gemeente op begroting en plannen van gemeenschappelijke regelingen Doordat Eemnes slechts een beperkt stemrecht heeft, kan zij majeure ontwikkelingen niet tegen houden. Hierbij is het van belang dat Eemnes zich sterk profileert in de verschillende Algemene en Dagelijkse Besturen (AB en DB). Tijdig reageren op begrotingen van gemeenschappelijke regelingen. Gezamenlijk optreden van de Utrechtse gemeenten. 2*3 30.000
3 Veilig Eemnes Rampen Risico dat op grondgebied van Eemnes zich een ramp voordoet Verzekeringen en Aktive participatie in de VRU. 1*5 100.000
4 Milieu Illegale stort / milieu criminaliteit In het buitengebied wordt de gemeente soms geconfronteerd met illegale stort van asbest (Goyergracht), grof vuil (puin, banden, apparaten) of restanten van XTC-laboratoria. De kosten komen dan voor 50% Afspraken met politie en VRU over inspecties en toezicht 1*4 18.000


0 1 2 3 4 5 6
0 Fin effect Fin effect Risico-PRG Risico Omschrijving risico Beheersmaatregel score Structureel Incidenteel
1 voor rekening van de gemeente.
2 Ruimtelijke Ordening en wonen Planschade Planschade ontstaat, wanneer een belanghebbende waardedaling ervaart van zijn eigendom ten gevolge van een planologische beslissing van de gemeente. Inschatting van mogelijke planschade opnemen in de leges, zodat de kosten voor rekening van de initiatiefnemer blijven komen. 3*3 50.000
3 Ruimtelijke Ordening en wonen Bodemverontreiniging Bij herontwikkeling van binnenstedelijke locaties is er kans op bodemverontreiniging. Bodembeleid en bodemkwaliteitskaart moeten up-to-date zijn 1*4 18.000
4 Werk en inkomen en Sociale samenhang Open-einde regelingen Mede door economische crisis neemt het aantal aanvragen toe. Adequate monitoring ontwikkeling aanvragen. Bezien of SZW de regeling voor het eigen risico niet wijzigt. 2*4 54.000
5 Sociale Samenhang WMO verstrekkingen De WMO verstrekkingen betreffen een openeinde regeling. In het kader van de “kanteling” zal het aantal verstrekkingen naar verwachting afnemen. Ontwikkelingen nauwgezet volgen en waar mogelijk op anticiperen. Er is wel afdoende reserve gevormd. 2*3 30.000
6 Sport, cultuur en vrije tijd Exploitatiebijdrage Huis van Eemnes Stijging personeelskosten (in kansenbegroting geraamd op 2%) Effectief personeelsmanagement om extra personeelskosten te voorkomen plus de inzet van het LeerWerkHuis. Overgang CAO gemeenten naar andere cao. 2*2 10.000
7 Sport, cultuur en vrije tijd Exploitatiebijdrage Huis van Eemnes Niet realiseren van de hogere opbrengst zaalhuur. Ten opzicht van 2016 is € 115.000 aan meeropbrengsten verhuur geraamd. Deels is dit al ingevuld. Aantrekkelijk houden van HvE voor huurders en sportverenigingen, succesvolle eigen programmering en goede commerciële aanpak. 2*3 30.000


0 1 2 3 4 5 6
0 Fin effect Fin effect Risico-PRG Risico Omschrijving risico Beheersmaatregel score Structureel Incidenteel
1 Sport, cultuur en vrije tijd Exploitatiebijdrage Huis van Eemnes Niet realiseren van horeca-exploitatie zoals geraamd in kansenbegroting Een aantrekkelijke inrichting die uitnodigt om in HvE te verblijven, dagopvang realiseren, een breed aanbod aan activiteiten, nieuwe doelgroep bibliotheekbezoekers, studenten, ZZP’ers binnen halen 2*2 20.000
2 Sport, cultuur en vrije tijd Exploitatiebijdrage Huis van Eemnes Stijging kapitaallasten Inmiddels is een mix van drie leningen aangetrokken waarmee de financiering voor 1/3e deel voor 25 jaar en de rest 10 jaar is veilig gesteld. De herfinanciering over 10 jaar is over de dan lagere boekwaarde. De investering is bij het bepalen van de TCO doorgerekend op 1,5% rente. Goed treasurymanagement vanuit de gemeente om de totale financiering zo goedkoop mogelijk te houden. Tot 2028 doet dit risico zich niet voor. 1*2 p.m.
3 Sport, Cultuur, Vrije tijd BEL Zwembad In de (meerjaren) begroting is rekening gehouden met de kosten van een BEL zwembad voor een bedrag van € 100.000. De maximale bijdrage is begrensd op € 133.000. 5*2 33.000
4 Woning-bouw Garanties Sociale woningbouw De gemeente Eemnes staat garant voor woningbouw leningen van de Alliantie . Monitoring van financiële ontwikkelingen aan de hand van jaarrekening 1*5 p.m.
5 Totaal risico’s 207.000 216.000


0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 Netto schuldquote -0,6% 47,5% 135,0% 141,5% 136,3% 143,8%
1 2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 31,8% 17,4% 101,9% 106,9% 101,0% 107,0%
2 3 Solvabiliteitsratio 35,7% 34,2% 30,6% 30,2% 31,9% 30,2%
3 4 Grondexploitatie 5,0% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
4 5 Structurele exploitatieruimte 2,1% 0,8% 1,2% 0,8% 0,7% 0,1%
5 6 Belastingcapaciteit 98,3% 101,9% 117,3% 117,5% 117,5% 117,5%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Wachtgeld wethouders 70.0 100000.0 70000.0
Personeel Pensioenen 30.0 100000.0 30000.0
GR / Verbonden partijen Te weinig invloed als kleine gemeente op begroting en plannen van gemeenschappelijke regelingen 30.0 1000000.0 300000.0
Calamiteiten, rampen Rampen 10.0 1000000.0 100000.0
Overig Illegale stort / milieucriminaliteit 30.0 100000.0 30000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 50.0 100000.0 50000.0
Bodemsanering Bodemverontreiniging 10.0 180000.0 18000.0
Sociaal domein Open-einde regelingen 30.0 180000.0 54000.0
Sociaal domein WMO-verstrekkingen 30.0 100000.0 30000.0
Personeel Exploitatiebijdrage Huis van Eemnes 50.0 20000.0 10000.0
Overig Exploitatiebijdrage Huis van Eemnes 30.0 100000.0 30000.0
Overig Exploitatiebijdrage Huis van Eemnes 30.0 100000.0 30000.0
Kapitaalgoederen Exploitatiebijdrage Huis van Eemnes 10.0 20000.0 2000.0
GR / Verbonden partijen BEL Zwembad 90.0 20000.0 18000.0
Sociaal domein Extra middelen Jeugdzorg 30.0 100000.0 30000.0
GR / Verbonden partijen Weerstandsvermogen BEL Combinatie 50.0 180000.0 90000.0
Grondexploitatie Garanties Sociale Woningbouw 70.0 100000.0 70000.0

0 1
0 Begrip Toelichting
1 Weerstandscapaciteit Dit zijn de middelen en de mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
2 Risico’s Een risico is een kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van materieel belang die niet voorzien is in de begroting van enig jaar.
3 Weerstandsvermogen Dit is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s die zich binnen de gemeente kunnen manifesteren
4 Risicomanagement Het identificeren en kwantificeren van risico’s en het bepalen van activiteiten die de kans van optreden van de risico’s en/of de gevolgen van de risico’s beheersbaar houdt.
5 Beheersmaatregelen Het stelsel van maatregelen en procedures die worden genomen om de onderkende risico’s te ondervangen dan wel om de opkomende risico’s te signaleren en het effect hiervan te beperken.


0 1
0 Fase Activiteiten
1 Fase 1: Kaderstelling en strategie Het vastleggen van de kaders in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen
2 Fase 2: Risico-analyse Inventariseren van de potentiële risico’s en deze vastleggen in een risicokaart. Een samenvatting van het resultaat wordt in deze paragraaf weergegeven. Per risico wordt inzicht gegeven in de kans dat een risico zich voordoet (verdeeld in 5 klassen) en het inschatten van het financiële gevolg (verdeeld in 5 klassen). De kans vermenigvuldigt met het financieel gevolg bepaald de risico-score.
3 Fase 3: Beheersmaatregelen Om de risico’s af te dekken worden beheersmaatregelen gedefinieerd en wordt een risico-eigenaar benoemd. Voor het omgaan met risico’s is een aantal basisstrategieën: - Accepteren - Reduceren - Elimineren - Overdragen/verzekeren
4 Fase 4: In deze fase wordt informatie verstrekt, worden ontwikkelingen in beeld


0 1
0 Fase Activiteiten
1 Monitoren en toetsen gebracht en resultaten beoordeeld.
2 Fase 5: Toezicht en toetsen Risico’s worden (mede in het kader van interne controle) in verband gebracht met de beheersmaatregelen en het beschikbare weerstandvermogen.
3 Fase 6: Continue verbetering Op basis van (tussentijdse) resultaten kan beleid en methodiek worden bijgesteld.


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A ≥ 2,0 Uitstekend
2 B 1,4 ≤ x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 ≤ x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 ≤ x < 1,0 Matig
5 E 0,6 ≤ x < 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Fin effect Fin effect Risico PRG Risico Omschrijving risico Beheersmaatregel score Structureel Incidenteel
1 Bestuur Wachtgeld wethouders Wethouders hebben na beëindiging van het wethouderschap recht op wachtgeld, voor zover ze de pensioengerechtigd e leeftijd nog niet hebben bereikt. Risico doet zich voor op moment van eventuele collegecrisis en bij het einde van de raadsperiode 20182022. Voorziening wachtgelden. Jaarlijkse actualisatie 4*3 70.000
2 B estuur P ensioenen Eemnes is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de pensioenen van wethouders. Jaarlijkse actualisatie 2*3 30.000
3 Bestuur Te weinig invloed als kleine gemeente op begroting en plannen van gemeenschappelijke regelingen Doordat Eemnes slechts een beperkt stemrecht heeft, kan zij majeure ontwikkelingen niet tegen houden. Hierbij is het van belang dat Eemnes zich sterk profileert in de verschillende Algemene en Dagelijkse Besturen (AB en DB). Tijdig reageren op begrotingen van gemeenschappelijke regelingen. Gezamenlijk optreden van de Utrechtse gemeenten. 2*5 300.000
4 Veilig Eemnes Rampen Risico dat op grondgebied van Eemnes zich een ramp voordoet. Verzekeringen, adequate crisisbeheersingsorganis atie en actieve participatie in de VRU, waardoor we de gevolgen beperken. 1*5 100.000
5 Milieu Illegale stort / milieu criminaliteit In het buitengebied wordt de gemeente soms geconfronteerd met illegale stort van asbest (Goyergracht), grof vuil (puin, banden, apparaten) of restanten van XTClaboratoria. De kosten komen dan voor 50% voor rekening van de Afspraken met politie en VRU over inspecties en toezicht 2*3 30.000


0 1 2 3 4 5 6
0 Fin effect Fin effect Risico PRG Risico Omschrijving risico Beheersmaatregel score Structureel Incidenteel
1 gemeente.
2 Ruimtelijke Ordening en wonen Grond-exploitatie Bij een actief grondbeleid loopt Eemnes risico’s (zie ook paragraaf grondbeleid) Op dit moment een theoretisch risico: Om de risico’s in de GREX te kunnen monitoren zijn actuele exploitatieopzetten noodzakelijk en voorhanden. 0
3 Ruimtelijke Ordening en wonen Planschade Planschade ontstaat, wanneer een belanghebbende waardedaling ervaart van zijn eigendom ten gevolge van een planologische beslissing van de gemeente. Inschatting van mogelijke planschade opnemen in de leges, zodat de kosten voor rekening van de initiatiefnemer blijven komen. 3*3 50.000
4 Ruimtelijke Ordening en wonen Bodemverontreiniging Bij herontwikkeling van binnenstedelijke locaties is er kans op bodemverontreiniging. Bodembeleid en bodemkwaliteitskaart moeten up-to-date zijn 1*4 18.000
5 Werk en inkomen en Sociale samenhang Open-einde regelingen Als de economie krimpt, zal het aantal aanvragen toenemen. Voor kleine gemeenten bestaat de suppletieregeling, met eigen risico. Adequate monitoring ontwikkeling aanvragen. Bezien of SZW de regeling voor het eigen risico niet wijzigt. 2*4 54.000
6 Sociale Samenhang WMO verstrekkingen De WMO verstrekkingen betreffen een openeinde regeling. In het kader van de “kanteling” zal het aantal verstrekkingen naar verwachting afnemen. Ontwikkelingen nauwgezet volgen en waar mogelijk op anticiperen. 2*3 30.000
7 Sport, cultuur en vrije tijd Exploitatiebijdrage Huis van Eemnes Stijging personeelskosten (in kansenbegroting geraamd op 2%) Effectief personeelsmanagement om extra personeelskosten te voorkomen plus de inzet van het LeerWerkHuis. Overgang CAO gemeenten naar andere cao. 3*2 10.000


0 1 2 3 4 5 6
0 Fin effect Fin effect Risico PRG Risico Omschrijving risico Beheersmaatregel score Structureel Incidenteel
1 Sport, cultuur en vrije tijd Exploitatiebijdrage Huis van Eemnes Niet realiseren van de hogere opbrengst zaalhuur. Aantrekkelijk houden van HvE voor huurders en sportverenigingen, succesvolle eigen programmering en goede commerciële aanpak. 2*3 30.000
2 Sport, cultuur en vrije tijd Exploitatiebijdrage Huis van Eemnes Niet realiseren van horeca-exploitatie zoals geraamd in kansenbegroting. Een aantrekkelijke inrichting die uitnodigt om in HvE te verblijven, dagopvang realiseren, een breed aanbod aan activiteiten, nieuwe doelgroep bibliotheekbezoekers, studenten, ZZP’ers binnen halen. 2*3 30.000
3 Sport, cultuur en vrije tijd Exploitatiebijdrage Huis van Eemnes Stijging kapitaallasten Er is een mix van drie leningen aangetrokken waarmee de financiering voor 1/3e deel voor 25 jaar en de rest 10 jaar is veilig gesteld. De herfinanciering over 10 jaar is over de dan lagere boekwaarde. Goed treasurymanagement vanuit de gemeente om de totale financiering zo goedkoop mogelijk te houden. Tot 2028 doet dit risico zich niet voor. 1*2 p.m.
4 Sport, Cultuur, Vrije tijd BEL Zwembad In de (meerjaren) begroting is rekening gehouden met de kosten van een BEL zwembad voor een bedrag van € 100.000. De maximale bijdrage is begrensd op € 133.000 excl. inflatiecorrectie. 5*2 38.000
5 Opgroeien in Eemnes Extra middelen Jeugdzorg De extra middelen Jeugdzorg voor de jaren 2019 t/m 2021 worden als structureel aangemerkt. Ook de later toegekende extra stelpost 20222023 wordt als structureel Maatregelen nemen in het kader van de transformatie rondom jeugdzorg en ggz, mede gericht op beheersing van de kosten. 2*3 120.000