Naam Houten
Code 321
Provincie Utrecht
Inwonertal 49579

2018

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Essentaksterfte 10.0 25000.0 2500.0
Overig Niet behalen van brandveiligheidsdoelstelling 30.0 25000.0 7500.0
Belasting Invoering vennootschapsbelastingplicht 50.0 25000.0 12500.0
Calamiteiten, rampen Hevige stormen door klimaatverandering 50.0 25000.0 12500.0
Informatieveiligheid Sociale media 70.0 25000.0 17500.0
Kapitaalgoederen Round up 70.0 25000.0 17500.0
GR / Verbonden partijen Bijdrage RUD 70.0 25000.0 17500.0
Bodemsanering Onverwachte archeologische vondsten bij ruimtelijke ontwikkelingen 10.0 300000.0 30000.0
Kapitaalgoederen Exotische waterplanten 50.0 75000.0 37500.0
Kapitaalgoederen Eerder vervangen van Kunstgrasvelden (> 2020) 50.0 75000.0 37500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Agressie buitendienst 50.0 75000.0 37500.0
Belasting Vennootschapsbelastingplicht 50.0 75000.0 37500.0
Belasting Prognose bouwleges 2018 50.0 75000.0 37500.0
Kapitaalgoederen Leegstand winkelpand Xenos 50.0 105000.0 52500.0
GR / Verbonden partijen Verstrekken van leningen en garanties aan diverse verenigingen, stichtingen of organisaties met een publiek belang 10.0 750000.0 75000.0
Kapitaalgoederen Schade aan dijken 50.0 180000.0 90000.0
Sociaal domein Hogere uitvoeringskosten voor nieuwe taken integratieuitkering wmo 50.0 180000.0 90000.0
GR / Verbonden partijen Gelimiteerde achtervang van het WSW (Wet Sociale Woningbouw) 10.0 1250000.0 125000.0
Overig E-bikes 50.0 300000.0 150000.0
Grondexploitatie Niet-realistische verkoopprijzen schoolwoningen Beekmos 50.0 300000.0 150000.0
ICT algemeen Mogelijke vervanging software Vicrea 50.0 300000.0 150000.0
Calamiteiten, rampen Extreme neerslag 50.0 300000.0 150000.0
Grondexploitatie Wet Privatisering bouwtoets 70.0 300000.0 210000.0
GR / Verbonden partijen Geen voorbereiding op aflopende subsidie Regiotaxi Utrecht 70.0 300000.0 210000.0
Sociaal domein Mogelijk tekort bij de verdeelmodellen van de drie decentralisaties (Jeugd / Wmo / Participatie). 30.0 1250000.0 375000.0
Sociaal domein Ovoldoende afschaling van zorg van de 2e naar de 1e naar de 0e lijn 30.0 1250000.0 375000.0
Kapitaalgoederen Dak en geveldelen Scc Schoneveld 70.0 1250000.0 875000.0

2019

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Brug Houtensewetering None None None
Belasting Gevolgen terugdraaien sportbesluit 2019 None None None
Aanbesteding Aanbestedingen None None None
Kapitaalgoederen Spoortrillingen None None None
Projecten Project Houten-Bunnik/Oostelijke Ontsluiting A12 None None None
Omgevingswet Wet natuurbescherming None None None
Kapitaalgoederen Brug Houtensewetering None None None
Belasting Gevolgen terugdraaien sportbesluit 2019 None None None
Calamiteiten, rampen Overschrijding van het crisisbudget None None None
Sociaal domein Openeinde regelingen None None None
Personeel Arbeidsmarkt None None None
Overig Wegvallen werkzaamheden met betrekking tot rijbewijzen None None None
Informatieveiligheid Cybercrime en privacy None None None
ICT algemeen Digitalisering fysieke leefomgeving (ruimtelijk domein) None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Klachtprocedures None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bezwaar- en beroepsprocedures None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Social media None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planologische procedures None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None None
Energietransitie Energietransitie als decentrale opgave None None None
Energietransitie Lokale draagvlak voor duurzame energie None None None
Aanbesteding Aanbestedingen None None None
Kapitaalgoederen Spoortrillingen None None None
Projecten Project Houten-Bunnik/Oostelijke Ontsluiting A12 None None None
Omgevingswet Wet natuurbescherming None None None
Calamiteiten, rampen Overschrijding van het crisisbudget None None None
Sociaal domein Openeinde regelingen None None None
Personeel Arbeidsmarkt None None None
Overig Wegvallen werkzaamheden met betrekking tot rijbewijzen None None None
Informatieveiligheid Cybercrime en privacy None None None
ICT algemeen Digitalisering fysieke leefomgeving (ruimtelijk domein) None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Klachtprocedures None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bezwaar- en beroepsprocedures None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Social media None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planologische procedures None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None None
Energietransitie Energietransitie als decentrale opgave None None None
Energietransitie Lokale draagvlak voor duurzame energie None None None

2020

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Stijgende vraag voor jeugdhulp. Naar verwachting zet de stijgende vraag naar jeugdhulp zich door (dit is tevens een landelijke trend). None None 875000.0
BUIG Verlaging macrobudget BUIG (Bundeling Uitkering Inkomsten aan Gemeenten). Hogere claims vangnetregeling dan waar rekening mee wordt gehouden in het macrobudget kan leiden tot lagere BUIG-uitkering door het solidariteitsprincipe (iedereen betaalt mee). None None 375000.0
Kapitaalgoederen Scheur en of spoorvorming bij wegen in zettingsgevoelig gebied (voorbeeld de Rede). De grondslag binnen Houten wisselt sterk en is grotendeels bepalend voor de zetting net als de werkzaamheden in de voorbereiding. Denk hierbij aan het toepassen van de juiste voorbelasting. None None 375000.0
Sociaal domein Toestroom op Wmo-maatwerkvoorzieningen. Doordat de eigen bijdrage niet inkomensafhankelijk is geworden, maar een vast (lager) tarief, is de inschatting dat er een toenemende vraag naar Wmo-maatwerkvoorzieningen komt. None None 270000.0
Kapitaalgoederen Ineffectieve biologische bestrijding van woekerplanten en onkruid. Woekerplanten en onkruid vormen een bedreiging voor wegverharding en/of gaan plantsoenen overheersen. None None 210000.0
Sociaal domein Hogere uitvoeringskosten voor nieuwe wmo-taak Tijdelijke verblijf Lichtverstandelijke Beperkten (LVB+). Het risico bestaat dat de door het rijk berekende uitvoeringskosten in 2019 hoger uitvallen. Per 1 jan 2017 t/m feb 2018 werd deze doelgroep op externe plekken geplaatst. Per maart 2019 is het product in de vorm van een pilot beschikbaar. None None 210000.0
GR / Verbonden partijen Onzekerheid continuïteit WIL-samenwerking. Door een mogelijke uittreding van de Vijfheerenlanden uit WIL, de invlechting van SW taken in WIL en de wens van een verdere lokale en integrale werkwijze binnen het sociaal domein (WIL 3.0) gaan we de samenwerking opnieuw beoordelen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de samenwerking in Lekstroomverband. None None 210000.0
Sociaal domein Noodzakelijke extra inzet van het Sociaal Team aan de transformatie in het sociaal domein. De opgave om mede vanuit stijgende zorgkosten en/of zorgvraag versneld te transformeren vraagt een grote bijdrage van het Sociaal Team. Mogelijk knelt dit met het huidige budget wat voor het sociaal team beschikbaar is gesteld. None None 210000.0
Sociaal domein Hogere kosten huishoudelijke ondersteuning bij regionale inkoopprocedure 2020. Het risico is dat de kosten stijgen door meer vraag naar huishoudelijke ondersteuning als gevolg van gewijzigde wetgeving en jurisprudentie. None None 210000.0
Kapitaalgoederen Schimmelziekte 'essentaksterfte'. Deze agressieve ziekte tast de essen in Houten (4.000-5.000 bomen, vooral langs fietspaden) aan, waardoor zij afsterven. None None 210000.0
Calamiteiten, rampen Toename hevige stormen. Er treedt steeds vaker stormschade op. None None 210000.0
Calamiteiten, rampen Toename extreme neerslag. We krijgen eerder te maken met de gevolgen van extreme neerslag dan verwacht. None None 150000.0
Sociaal domein Toegekende bezwaren en/of beroepen tegen beschikte jeugdhulp. De evaluatie van de Jeugdwet (februari 2018) meldde dat tot dusver landelijk de gang naar de rechtbank nog weinig wordt ingezet. In Houten proberen we inwoners bij vragen of klachten zoveel mogelijk te attenderen op de ombudsfunctionaris en proberen we waar mogelijk bezwaar- en beroepsprocedures te voorkomen. Toch is niet uit te sluiten dat de komende jaren het aantal bezwaar- en beroepsprocedures toeneemt. Dit kan financiële gevolgen hebben in termen van proceskosten (het in complexe procedures inroepen van de huisadvocaat) en/of het aanpassen van eerder beschikte jeugdhulp. None None 150000.0
Grondexploitatie Geen kostendekkende verbouwing en verkoop van schoolwoningen Beekmos. De ombouw van schoolwoningen tot reguliere woningen kan tot hoge kosten leiden dat hoge, niet reële verkoopprijzen nodig zijn om de boekwaarde en de ombouwkosten te kunnen dekken. None None 150000.0
GR / Verbonden partijen Gelimiteerde achtervang bij het WSW voor verstrekte renteloze leningen aan woningbouwcorporaties. De zekerheidsstructuur in de volkshuisvesting is in 3 lagen verdeeld, primair het eigen vermogen van de rentederving (=omslagrente) op dit bedrag in verband met het verstrekken van renteloze leningen van de woningcorporaties en secundair het vermogen van het WSW. De tertiaire zekerheid is de achtervangpositie van Rijk en gemeenten. Hierbij is 50% voor rekening van het Rijk, 25% voor de schadegemeente en 25% voor alle deelnemende gemeenten gezamenlijk. Het risico dat de gemeente Houten loopt betreft de rentederving (1,5%) op dit bedrag in verband met het verstrekken van renteloze leningen. Voor de gemeente Houten gaat het om een totaalbedrag van € 197 miljoen aan uitgezette leningen. None None 125000.0
Sociaal domein Geen voortzetting van de aanvullende rijksbijdrage Jeugd. Gelet op de knelpunten in het sociale domein heeft het kabinet extra tijdelijke middelen toegekend. In afstemming met BZK en de provincie hebben we deze extra bijdrage structureel in de meerjarenbegroting opgenomen in de verwachting dat het nieuwe kabinet deze bijdrage voort zal zetten. None None 75000.0
GR / Verbonden partijen Geen aflossing op verstrekte leningen / effectuering verleende garanties. Van verstrekte leningen of garanties bestaat het risico dat een organisatie niet aan haar aflossingsverplichting kan voldoen. None None 75000.0
Kapitaalgoederen Kortere levensduur van kunstgrasvoetbalvelden. 4 van de 5 kunstgrasvelden worden intensiever bespeeld dan ingeschat. Hierdoor halen de ze velden niet meer de geschatte levensduur van 15 jaar. Het maximale risico is dat de kunstgrasmatten na 10 jaar vervangen moeten worden. None None 37500.0
Belasting Vennootschapbelastingplicht voor eigen ondernemingsactiviteiten . Per 1 januari 2016 is de vennootschapsbelastingplicht (Vpb-plicht) voor overheidsondernemingen in werking getreden. In 2015 is geïnventariseerd welke activiteiten een onderneming vormen en of deze activiteiten wel of niet onder de Vpb-plicht vallen. Medio 2016 hebben wij onze zienswijze met betrekking tot het grondbedrijf aan de belastingdienst schriftelijk overlegd. Een eerste reactie van de fiscus is inmiddels ontvangen, maar geeft nog geen uitsluitsel. De uitkomst bepaalt of er sprake is van financiële onzekerheden. Jaarlijks kunnen (nieuwe) activiteiten alsnog als onderneming worden gezien. None None 37500.0
Bodemsanering Archeologische vondsten bij ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente moet een deel van potentieel aanzienlijke kosten dragen indien niet uit eerder onderzoek aan de ontwikkelaar kon worden aangegeven dat vondsten te verwachten waren (in het geval dat het gemeentegrond is). None None 30000.0
Kapitaalgoederen Schade op wegen van dijken. Bij wegen met een waterkerende functie ontstaat regelmatig schade aan de bermen en/of dijklichaam. None None 30000.0
Kapitaalgoederen Negatieve impact van de weersveranderingen op de beheersaspecten van wegen. Warme/droge zomers zorgen voor extra scheurvorming en/of spatten in het asfalt. In de meest extreme gevallen kan het zelfs leiden tot grondwaterdaling waarbij ongelijkmatige zetting op kan treden wat gevolgen heeft voor grote delen van de weg. None None 30000.0
Sociaal domein Innovatie doelgroepenvervoer. Met de afbouw van de financiele bijdrage van de Provincie aan de Regiotaxi en de groei van het gebruik door de vergrijzing, staat de financiele houdbaarheid van de Regiotaxi onder druk. Regionaal worden innovatieve pilots uitgewerkt en lokaal wordt gewerkt aan het beperken van de toegang en het vergroten van mogelijke alternatieven. Er is echter geen budget gereserveerd in Houten voor deelname aan pilots of stimuleren/ondersteunen van initiatieven. Zonder innovatie ontstaat risico op overschrijding op Wmo vervoer/Regiotaxi None None 22500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Agressieve bejegening op straat van buitendienstmedewerkers None None 22500.0
Belasting Als gevolg van Europese regelgeving is met ingang van 1 januari 2019 de BTW-vrijstelling op diensten tot het geven van sportbeoefening verruimt naar niet winstgevende organisaties zonder leden. Dit brengt met zich mee dat de BTW op gemaakte kosten voor sportactiviteiten niet kan worden teruggevorderd bij de belastingdienst. Hiermee worden de kosten voor de aanleg en onderhoud van sportvoorzieningen duurder. Als financiële compensatie is er een rijkssubsidieregeling Specifieke UitKering sport (de zogeheten SPUK-regeling) waarvan het onzeker of het nadeel volledig wordt afgedekt. None None 22500.0
Kapitaalgoederen Grondverzakkingen in Houten Zuid-West. In de wijken de Muren, de Waters en de Polders doen zich verzakkingen voor tot 20 cm. None None 17500.0
Kapitaalgoederen Bezwijken van wegen in het buitengebied. De meeste wegen in het buitengebied zijn constructief niet meegegroeid in de ontwikkelingen. Door schaalvergroting in de landbouwsector neemt het gewicht van breder en groter wordende landbouwvoertuigen neemt steeds meer toe. None None 17500.0
Kapitaalgoederen Toename van de eikenprocessierupsen. Ondanks dat de eikenprocessierups de afgelopen jaren effectief is bestreden neemt het aantal nesten en de verspreiding ervan steeds meer toe. De brandhaartjes die de rupsen loslaten veroorzaken jeuk, oogklachten en benauwdheid waardoor dit een volksgezondheidsprobleem is. None None 17500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Onheuse bejegening gemeentelijk personeel via de sociale media None None 17500.0
Sociaal domein Niet tijdige realisatie van het door het rijk opgelegd aantal garantiebanen. In het kader van de Wet Banenafspraak moet de gemeente eind 2019 8 kandidaten uit het doelgroepenregister in dienst hebben oplopend naar 12 in 2026. None None 12500.0
Sociaal domein Ontoereikende rijksinkomsten voor opvang en integratie statushouders. Per 1 januari 2018 is de vergoeding van € 4.430 per gehuisveste statushouder vanuit het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom vervallen, terwijl de taakstelling is blijven bestaan. De gemeente ontvangt wél een bedrag voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Dat is echter onvoldoende om ook andere activiteiten voor statushouders uit te voeren. In 2019 kunnen we deze activiteiten nog financieren uit het restantbudget van 2017. Voor 2020 is hier waarschijnlijk geen budget meer voor. Vanaf 2020 wordt de gemeente weer verantwoordelijk voor de wet Inburgering. Daarmee zal ook de financiering veranderen. Daar gaan we ons in 2019 op voorbereiden. None None 12500.0
Kapitaalgoederen Uitdrogen van bomen en beplanting. None None 7500.0
Kapitaalgoederen Schade aan wegverharding. Warmere en drogere zomers zorgen voor schade aan de wegen None None 7500.0
Sociaal domein Ontoereikende rijksinkomsten voor de uitvoering van de Wvggz. Per 1-1-2020 gaat de Wvggz in. De burgemeester krijgt de bevoegdheid om een crisismaatregel aan te vragen voor een inwoner. Indien mogelijk moet de betrokkene worden gehoord. Aan het gehele proces zijn kosten verbonden. Het rijk stelt middelen beschikbaar hiervoor. Het risico bestaat dat we vanuit het rijk te weinig middelen krijgen om de de Wvggz uit te kunnen voeren. None None 7500.0
GR / Verbonden partijen Mogelijk voortijdig afbreken Europees project CoSIE. Gemeente Houten neemt deel aan het Europese project Co-creation of Service Innovation in Europe, waar 10 landen aan meedoen, die allen een lokale pilot uitvoeren. Hier ontvangt de gemeente Houten een subsidie van maximaal €100.000 voor. De gemeente heeft hier op dit moment circa 80% van ontvangen (€75.000) In 2019 hebben twee review meetings op Europees niveau plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat 1 onderdeel van het project momenteel nog niet aan de kwaliteitsstandaard voldoet die de Europese Commissie voor ogen heeft. Dit onderdeel betreft het gebruik van open data en social media. Dit is een slechts een beperkt onderdeel van de Houtense Pilot. De kans dat dit financiele gevolgen heeft voor de gemeente Houten is klein. None None 2500.0
Bodemsanering Vervuilde grond None None 2500.0