Naam Lopik
Code 331
Provincie Utrecht
Inwonertal 14395

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Bodemsanering Bodemsanering 0.0 500000.0 0.0
GR / Verbonden partijen Aanspraak op gegarandeerde geldleningen 0.0 200000.0 0.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Risico’s op eigendommen, m.n. gedeelte dat niet gedekt wordt door verzekering 10.0 100000.0 10000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheidsstelling, m.n. eigen risico 0.0 100000.0 0.0
GR / Verbonden partijen Verlies van voorschotten aan instellingen die kerntaken verrichten voor de gemeente 50.0 100000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridisch 0.0 50000.0 0.0
Calamiteiten, rampen Ramp c.q. groot incident 0.0 100000.0 0.0
Kapitaalgoederen Inhaalslag achterstallig onderhoud kapitaalgoederen 10.0 500000.0 50000.0
Grondexploitatie Tekorten op de exploitatie van dorpshuizen 50.0 150000.0 75000.0
Overig Wijzigingen in regelgeving None None 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 0.0 50000.0 0.0
Projecten Projecten algemeen 0.0 500000.0 0.0
Dividend/Rente Rentestijging 0.0 200000.0 0.0
Personeel Personeel; ziekteverzuim 50.0 50000.0 25000.0
Personeel Personeel; vertrek medewerker 50.0 100000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Beroep op arbeidsrechtelijke verplichtingen, beperkte voorziening voor beschikbaar (gemeente is eigen risicodrager voor sociale voorzieningen zoals WW) 50.0 50000.0 25000.0
GR / Verbonden partijen Participatie gemeenschappelijke regelingen, voorbeeld WIL, Pauw 50.0 550000.0 275000.0
Belasting Lagere bouwleges 75.0 100000.0 75000.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 25.0 40000.0 10000.0
Sociaal domein Bijstand (ABW/IOAW/IOAZ), behoorlijk eigen risico 10.0 100000.0 10000.0
Sociaal domein Jeugdzorg 50.0 700000.0 350000.0
Sociaal domein WMO, met name de woningaanpassingen 25.0 200000.0 50000.0

0 1 2 3 4 5 6 7
0 Risico Oorzaak I bedrag I/S risicoscore %
1 Risico’s m.b.t. de bedrijfsvoering:
2 Bodemsanering Vervuilde grond 3 500.000 I 3 0% 0
3 Aanspraak op gegarandeerde geldleningen Betalingsproblemen particulieren c.q. instellingen waarvoor de gemeente op enige wijze garant staat (overigens beperkt risico) 3 200.000 I 3 0% 0
4 Risico’s op eigendommen, m.n. gedeelte dat niet gedekt wordt door verzekering Ontvreemding, schade door brand, storm, fraude en dergelijke (in principe zijn deze risico’s afgedekt door een verzekering). Ook risico’s die voortkomen uit het ontbreken van onderhouds- en/of beheersplannen maken hiervan onderdeel uit. (aangepast ivm de ombuiging dat we geen schade meer begroten op onderwijs, echter wel jaarlijks rekeningen) 3 100.000 I 3 10% 10.000
5 Aansprakelijkheidsstelling, m.n. eigen risico De risico’s, voortvloeiende uit de aansprakelijkheid zijn grotendeels afgedekt door aansluiting bij de onderlinge waarborgmaatschappij van de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Hiermee dragen alle deelnemende gemeenten elkaars risico 3 100.000 I 3 0% 0
6 Verlies van voorschotten aan instellingen die kerntaken verrichten voor de gemeente Instellingen waaraan kerntaken zijn uitbesteed en die bevoorschot worden kunnen failliet gaan waardoor dubbele kosten moeten worden gemaakt 2 100.000 I 2 50% 50.000
7 Juridisch Info t.a.v. publiekrechtelijke beperkingen niet tijdig/juist 3 50.000 I 3 0% 0
8 Risico Oorzaak I bedrag I/S risicoscore %
9 Ramp c.q. groot incident Onduidelijk of alle gemaakte kosten (o.a. ambtelijke inzet) door bijvoorbeeld het ministerie vergoedt worden 3 100.000 I 3 0% 0


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Inhaalslag achterstallig onderhoud kapitaalgoederen Wanneer onderhoudsvoorzieningen voor eigendommen zoals gebouwen, wegen, bruggen etc. niet op peil zijn kunnen ineens grote uitgaven nodig zijn om verdere schade te voorkomen. De onderwijsgebouwen vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Door het vaststellen van onderhoudsplannen voor riolering, gebouwen, wegen en bruggen zijn de risico's vertaald in de begroting. Het risicobedrag is verlaagd. 3 500.000 I 9 10% 50.000
1 Tekorten op de exploitatie van dorpshuizen Door hogere exploitatiekosten of een lage bezettingsgraad kan er een tekort op de exploitatie van de dorpshuizen waarvan de rekening naar verwachting bij de gemeente ligt om kapitaalvernietiging te voorkomen 3 150.000 I/S 9 50% 75.000
2 Wijzigingen in regelgeving Door wijziging in regelgeving (bijvoorbeeld wijze van zwembadwaterzuivering) bestaat de kans op onverwachte investeringen 2 50.000 I 6 0
3 Planschade Door onvoorziene omstandigheden geen planschadeovereenkomst of anderszins niet te verhalen 2 50.000 I 2 0% 0
4 Risico Oorzaak I bedrag I/S risicoscore %
5 Projecten:
6 Projecten algemeen Onvoldoende beheersing in project m.n. kostenoverschrijding 3 500.000 I 9 0% 0
7
8 subtotaal incidenteel 185.000


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Rentestijging Ontwikkeling op geld- en kapitaalmarkt, hogere rente 3 200.000 S 3 0% 0
1 Personeel door het schrappen van een budget ziektevervanging is incidenteel aanvulling noodzakelijk 2 50.000 S 2 50% 25


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Personeel Het behoort tot het reguliere bedrijfsvoeringrisico dat een medewerker de organisatie moet verlaten en dat daar kosten mee zijn gemoeid (advocatenkosten, outplacementkosten, etc. 2 100.000 S 2 50% 50.000
1 Beroep op arbeidsrechtelijke verplichtingen, beperkte voorziening voor beschikbaar (gemeente is eigen risicodrager voor sociale voorzieningen zoals WW) Het behoort tot het reguliere bedrijfsvoeringrisico dat, om welke reden dan ook, een medewerker het bedrijf verlaat en aanspraak maakt op WW. Gemeenten zijn daarvoor eigen risicodrager. 3 50.000 S 3 50% 25.000
2 Participatie gemeenschappelijke regelingen, voorbeeld WIL, Pauw Door besluiten van het algemeen bestuur (meerderheid deelnemers) kunnen besluiten worden genomen die leiden tot hogere uitgaven zonder invloed daarop. Nu het voornemen is uitgesproken tot opheffing van het Pauw bedrijf is de kans vergroot. 2 550.000 S 6 50% 275.000
3 Lagere bouwleges Regelgeving (meer vergunningsvrij) 2 100.000 S 10 75% 75.000
4 Open eindregelingen:
5 Leerlingenvervoer Leerlingen met een bijzondere handicap die over een grote afstand recht op vervoer hebben 2 40.000 S 6 25% 10.000
6 Bijstand (ABW/IOAW/IOAZ), behoorlijk eigen risico Onvoldoende effectief in- en uitstroombeleid 2 100.000 S 2 10% 10.000
7 Jeugdzorg Voor de jeugdzorg geldt een blijvend verhoogd risico. Er zijn veel derde partijen die jeugdigen mogen doorverwijzen naar specialistische dure zorg waar de gemeente geen of beperkte invloed op heeft en wel verantwoordelijk is voor de factuur. 700.000 S 7 50% 350.000
8 WMO, met name de woningaanpassingen Het beleid is erop gericht dat ouderen zo lang mogelijke zelfstandig wonen waarbij er weinig aangepaste woningen vrijkomen. De uitgaven voor woningaanpassingen kennen een grillig verloop. 3 200.000 S 7 25% 50.000
9 subtotaal structureel 870.000
10 Totaal 1.055.000


0 1
0 Weerstandscapaciteit
1 Structurele weerstandscapaciteit
2 - onbenutte belastingcapaciteit: onroerende-zaakbelastingen 250.000
3 - onvoorzien 35.000
4 Totaal structurele weerstandscapaciteit 285.000
5
6 Incidentele weerstandscapaciteit
7 - weerstandsreserve 4.819.899
8 - algemene reserve* 3.985.837
9 Totaal incidentele weerstandscapaciteit 8.805.736
10
11 Totaal weerstandsvermogen 9.090.736


0 1 2 3 4 5
0 Weerstandscapaciteit beschikbaar benodigd
1 Structureel Incidenteel Totaal A C E € 285.000 € 8.805.736 € 9.090.736 B D F € 870.000 € 185.000 € 1.055.000
2 Weerstandsvermogen
3
4 Structureel (A/B) Incidenteel (C/D) Totaal (E/F) 0,33 47,60 8,62


0 1
0 Ratio Waardering
1 > 2,0 uitstekend
2 1,5 – 2,0 ruim voldoende
3 1,0 – 1,5 voldoende
4 0,8 – 1,0 matig
5 0,6 – 0,8 onvoldoende
6 < 0,6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 netto schuldquote rekening begroting begroting begroting begroting
1 2016 2017 2018 2019 2020
2 A vaste schulden cf art. 46 BBV 34.748 34.748 34.748 34.748 34.748
3 B netto vlottende schuld cf. art 48 BBV 1.947.119 1.947.119 1.947.119 1.947.119 1.947.119
4 C overlopende passiva cf. art 49 BBV 653.983 653.983 653.983 653.983 653.983
5 D financiële activa cf. art 36 lid d,e,f BBV 1.077.723 1.077.723 1.077.723 1.077.723 1.077.723
6 E Uitzettingen < 1 jaar cf. art. 39 BBV 3.949.509 -962.525 -3.441.607 -5.654.075 -7.098.991
7 F Liquide middelen 238.248 238.248 238.248 238.248 238.248
8 G overlopende activa 1.403.807 1.403.806 1.403.806 1.403.806 1.403.806
9 H Totale baten cf art 17 lid c BBV 25.122.225 24.684.577 25.316.609 25.765.622 25.886.465
10 excl. mutaties reserves)
11 netto schuldquote -16% 4% 13% 22% 27%
12 (A+B+C-D-E-F-G)/H * 100%


0 1 2 3 4 5 6
0 netto schuldquote gecorrigeerd rekening begroting begroting begroting begroting
1 2016 2017 2018 2019 2020
2 A vaste schulden cf art. 46 BBV 34.748 34.748 34.748 34.748 34.748
3 B netto vlottende schuld cf. art 48 BBV 1.947.119 1.947.119 1.947.119 1.947.119 1.947.119
4 C overlopende passiva cf. art 49 BBV 653.983 653.983 653.983 653.983 653.983
5 D financiële activa cf. art 36 lid b, d,e,f BBV 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
6 E Uitzettingen < 1 jaar cf. art. 39 BBV 3.949.509 -962.525 -3.441.607 0 0
7 F Liquide middelen 238.248 238.248 238.248 238.248 238.248
8 G overlopende activa 1.403.807 1.403.806 1.403.806 1.403.806 1.403.806
9 H Totale baten cf art 17 lid c BBV 24.474.775 24.593.630 25.563.721 25.316.609 25.455.905
10 excl. mutaties reserves)
11 netto schuldquote -16% 4% 13% 0% 0%
12 (A+B+C-D-E-F-G)/H * 100%


0 1 2 3 4 5 6
0 solvabiliteitsratio rekening begroting begroting begroting begroting
1 2016 2017 2018 2019 2020
2 A Eigen Vermogen 19.613.878 15.910.188 15.737.463 16.376.709 17.054.717
3 B Balanstotaal 22.214.979 18.511.289 18.338.564 18.977.810 19.655.818
4 Solvabiliteit (A/B) x 100 % 88,29% 85,95% 85,82% 86,29% 86,77%


0 1 2 3 4
0 belastingcapaciteit: woonlasten meer persoonshuishouden 2018 rekening begroting begroting
1 2016 2017 2018
2 voorlopig
3 A OZB-lasten voor een gezin bij een gemiddelde WOZ waarde € 352 € 379 € 388
4 B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZwaarde € 219 € 235 € 256
5 C Afvalstoffenheffing voor een gezin € 196 € 189 € 190
6 D eventuele heffingskorting
7 E totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde € 767 € 803 € 834
8 F Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in t-1 € 723 € 723 € 746
9 Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar er voor E/F x 100% 106,09% 111,07% 111,86%


0 1 2 3 4 5
0 Omschrijving Saldo per 1-1-2017 Saldo per 1-1-2018 Saldo per 1-1-2019 Saldo per 1-1-2020 Saldo per 1-1-2021
1 Weerstandsreserve Algemene reserve Bestemmingsreserves Voorzieningen Totaal Bestemmingsreserves Wegen Bruggen Monumentenfonds Karakteristieke Landschapsel/Lopik Meerwaard Speeltuinen Sociaal Domein Recreatie en toerisme Kapitaallasten Nieuwbouw Gemeentewerf Voorzieningen Arbeidsrechtelijke verplichtingen/WGA gelden Debiteuren Sociale Zaken Groot onderhoud overige gem.eigendommen Groot onderhoud sporthal/-zalen Groot onderhoud zwembad Pensioenaanspraken (ex) wethouders Riolering Afval 4.819.899 6.505.535 6.265.802 2.456.310 4.819.899 3.985.837 5.707.970 1.830.150 4.819.899 3.453.609 5.930.894 1.966.729 4.819.899 3.642.948 6.190.568 2.156.962 4.819.899 3.790.735 6.473.341 2.404.410
2 20.047.546 2.576.199 568.492 148.067 371.319 104.931 1.035.426 36.810 1.424.557 731 468.416 116.621 45.308 71.406 443.586 813.688 496.555 16.343.857 2.359.432 595.867 95.102 311.319 77.931 866.401 21.510 1.380.407 31 468.416 74.190 30.088 70.156 443.586 298.690 444.994 16.171.132 2.567.462 622.477 70.102 311.319 77.931 923.835 21.510 1.336.257 20.031 468.416 174.552 110.188 91.656 443.586 360.903 297.398 16.810.378 2.775.492 646.337 45.102 311.319 77.931 1.020.769 21.510 1.292.107 40.031 468.416 272.616 190.288 113.156 443.586 480.800 148.070 17.488.386 2.983.522 666.322 20.102 311.319 77.931 1.144.677 21.510 1.247.957 60.031 468.416 370.680 270.388 134.656 443.586 656.272 382


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Aanspraak op gegarandeerde geldleningen Betalingsproblemen particulieren c.q. instellingen waarvoor de gemeente op enige wijze garant staat (overigens beperkt risico) 0.0 200000.0 None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheidsstelling, m.n. eigen risico 0.0 100000.0 None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Risico’s op eigendommen, m.n. gedeelte dat niet gedekt wordt door verzekering 10.0 100000.0 10000.0
Bodemsanering Bodemsanering Vervuilde grond 0.0 500000.0 None
GR / Verbonden partijen Verlies van voorschotten aan instellingen die kerntaken verrichten voor de gemeente 50.0 100000.0 50000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Info t.a.v. publiekrechtelijke beperkingen niet tijdig/juist 0.0 50000.0 None
Calamiteiten, rampen Onduidelijk of alle gemaakte kosten (o.a. ambtelijke inzet) door bijvoorbeeld het ministerie vergoedt worden tav een grote ramp of incident 0.0 100000.0 None
Kapitaalgoederen Wanneer onderhoudsvoorzieningen voor eigendommen zoals gebouwen, wegen, bruggen etc. niet op peil zijn kunnen ineens grote uitgaven nodig zijn om verdere schade te voorkomen. Er is een indicatie dat het onderhoud bruggen niet op orde is. Daarnaast vormen de wegen en de daaronder gelegen riolen een risico. De onderwijsgebouwen vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Daarnaast zijn er risico van kostenstijgingen door uitgesteld onderhouden en gewijzigde marktverhoudingen. Het risicobedrag is verhoogd. 50.0 1000000.0 500000.0
Kapitaalgoederen Door hogere exploitatiekosten of een lage bezettingsgraad kan er een tekort op de exploitatie van de dorpshuizen waarvan de rekening naar verwachting bij de gemeente ligt om kapitaalvernietiging te voorkomen 50.0 150000.0 75000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Door wijziging in regelgeving (bijvoorbeeld wijze van zwembadwaterzuivering) bestaat de kans op onverwachte investeringen 0.0 50000.0 None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Door onvoorziene omstandigheden geen planschadeovereenkomst of anderszins niet te verhalen 0.0 50000.0 None
Projecten Onvoldoende beheersing in project m.n. kostenoverschrijding 0.0 500000.0 None

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Bodemsanering Vervuilde grond 0.0 500000.0 0.0
Overig regelgeving verwijdering asbestdaken per 2024 0.0 500000.0 0.0
GR / Verbonden partijen Betalingsproblemen particulieren c.q. instellingen waarvoor de gemeente op enige wijze garant staat (overigens beperkt risico) 0.0 200000.0 0.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Ontvreemding, schade door brand, storm, fraude en dergelijke (in principe zijn deze risico’s afgedekt door een verzekering). Ook risico’s die voortkomen uit het ontbreken van onderhouds- en/of beheersplannen maken hiervan onderdeel uit. (aangepast ivm de ombuiging dat we geen schade meer begroten op onderwijs, echter wel jaarlijks rekeningen) 10.0 100000.0 10000.0
Sociaal domein De risico’s, voortvloeiende uit de aansprakelijkheid zijn grotendeels afgedekt door aansluiting bij de onderlinge waarborgmaatschappij van de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Hiermee dragen alle deelnemende gemeenten elkaars risico. De risico-aansprakelijkheid voor WMO en Jeugd neemt toe door het vervallen van een collectieve afspraak (regresrecht) 10.0 100000.0 10000.0
GR / Verbonden partijen Instellingen waaraan kerntaken zijn uitbesteed en die voorschot worden kunnen failliet gaan waardoor dubbele kosten moeten worden gemaakt 50.0 100000.0 50000.0
Informatieveiligheid Info t.a.v. publiekrechtelijke beperkingen niet tijdig/juist 0.0 50000.0 0.0
GR / Verbonden partijen Onduidelijk of alle gemaakte kosten (o.a. ambtelijke inzet) door bijvoorbeeld het ministerie vergoed worden 50.0 100000.0 50000.0
Kapitaalgoederen Wanneer onderhoudsvoorzieningen voor eigendommen zoals gebouwen, wegen, bruggen etc. niet op peil zijn kunnen ineens grote uitgaven nodig zijn om verdere schade te voorkomen. Er is een indicatie dat het onderhoud bruggen niet op orde is. Daarnaast vormen de wegen en de daaronder gelegen riolen een risico.De onderwijsgebouwen vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Daarnaast zijn er risico van kostenstijgingen door uitgesteld onderhoud en en gewijzigde marktverhoudingen. Het risicobedrag is verhoogd. Een nieuwe inventarisatie is voorzien voor februari 2020. 50.0 1000000.0 500000.0
Grondexploitatie Door hogere exploitatiekosten of een lage bezettingsgraad kan er een tekort op de exploitatie van de dorpshuizen waarvan de rekening naar verwachting bij de gemeente ligt om kapitaalvernietiging te voorkomen 50.0 150000.0 75000.0
Kapitaalgoederen Door wijziging in regelgeving (bijvoorbeeld wijze van zwembadwaterzuivering) bestaat de kans op onverwachte investeringen 0.0 50000.0 0.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Door onvoorziene omstandigheden geen planschadeovereenkomst of anderszins niet te verhalen 0.0 50000.0 0.0
Projecten Onvoldoende beheersing in project m.n. kostenoverschrijding 10.0 100000.0 10000.0
Dividend/Rente Ontwikkeling op geld- en kapitaalmarkt, hogere rente 0.0 200000.0 0.0
Omgevingswet Regionale Energiestrategie, Ruitmtelijke Economisch Programma, Programma Aanpak Stikstof 50.0 100000.0 50000.0
Kapitaalgoederen verzakken van wegen, riolering en gebouwen 50.0 600000.0 300000.0
Kapitaalgoederen geen actuele onderhoudsplannen wegen riolering en gebouwen 50.0 600000.0 300000.0
Personeel Structureel inzetten van nu tijdelijk personeel 50.0 600000.0 300000.0
Personeel Het behoort tot het reguliere bedrijfsvoeringrisico dat een medewerker de organisatie moet verlaten en dat daar kosten mee zijn gemoeid (advocatenkosten, outplacementkosten, etc.) 50.0 100000.0 50000.0
Personeel Het behoort tot het reguliere bedrijfsvoeringrisico dat, om welke reden dan ook, een medewerker het bedrijf verlaat en aanspraak maakt op WW. Gemeenten zijn daarvoor eigen risicodrager. 50.0 50000.0 25000.0
Overig Door besluiten van het algemeen bestuur (meerderheid deelnemers) kunnen besluiten worden genomen die leiden tot hogere uitgaven zonder invloed daarop. 10.0 300000.0 30000.0
Overig Regelgeving/ minder aanvragen 50.0 10000.0 5000.0
Sociaal domein Leerlingen met een bijzondere handicap die over een grote afstand recht op vervoer hebben. Bij zorgboerderijen en pleeggezinnen is het niet op voorhand in te schatten of er sprake zal zijn op een extra beroep op vervoer 25.0 100000.0 25000.0
Overig Onvoldoende effectief in- en uitstroombeleid 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein Voor de jeugdzorg geldt een blijvend verhoogd risico. Er zijn veel derde partijen die jeugdigen mogen doorverwijzen naar specialistische dure zorg waar de gemeente geen of beperkte invloed op heeft en wel verantwoordelijk is voor de factuur. Daarnaast het risico dat facturen pas jaren later alsnog aan de gemeente gepresenteerd worden. 25.0 650000.0 162500.0
Sociaal domein strakkere normering "schoonhuis “en aanzuigende werking abonnementstarief 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein Dit voorheen AWBZ-product zal de komende jaren onverwacht toe kunnen nemen. Dit heeft alles te maken met het afbouwen van verzorgingstehuizen en het langer zelfstandig wonen. 25.0 200000.0 50000.0