Naam Montfoort
Code 335
Provincie Utrecht
Inwonertal 13879

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Verstrekte garanties 2.0 17185000.0 343700.0
Sociaal domein Participatiewet uitkeringen (PW) 5.0 1400000.0 70000.0
Sociaal domein Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) excl. Decentralisatie 5.0 601000.0 30050.0
Sociaal domein Decentralisaties sociaal domein 5.0 3523034.0 176151.7
GR / Verbonden partijen Verstrekte leningen 10.0 300000.0 30000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen None None 10457500.0
Sociaal domein Statushouders 10.0 112000.0 11200.0
Overig Bezuinigingsopgave Keuzes Maken 15.0 None None
Overig Bedrijfsvoering 10.0 982740.0 98274.0
Grondexploitatie Grondexploitaties None None 248817.0

0
0 Incidentele weerstandscapaciteit (bedragen in €) per eind 2017
1 Prognose saldo algemene reserve eind 2017 3.239.600 AF: Verwacht nadelig resultaat 2017 (o.b.v. najaarsrapp.) -457.600 BIJ: Saldo onttrekkingen en dotaties aan de algemene 1.122.000 reserve in 2018
2 Totaal incidentele weerstandscapaciteit 3.904.000


0
0 Structurele weerstandscapaciteit (in €)
1 Stelpost onvoorzien 50.000 Onbenutte belastingcapaciteit OZB 850.000
2 Totaal 900.000


0
0 Verstrekte garanties
1 Er zijn diverse gemeentegaranties aan Deze garanties zijn in eerste instantie We verwachten hier geen 2% 17.185.000 343.700 instellingen verstrekt (peildatum 31 gegarandeerd door het Waarborgfonds problemen. december 2015). Het grootste deel Sociale Woningbouw (WSW). hiervan zijn garanties voor woningbouwverenigingen waar de gemeente samen met het Rijk een achtervangpositie inneemt.
2 Participatiewet uitkeringen (PW)
3 Dit betreft een zogenaamde “openBeheersing vindt plaats binnen de Risico is dat de lokale ontwikkeling 5% 1.400.000 70.000 einderegeling”, die voor een belangrijk gemeenschappelijke regeling FERM afwijkt van de rijksontwikkeling. Het deel wordt opgevangen in de algemene Werk. risicobedrag is gebaseerd op het uitkering. totaal aan uitkeringen aan de gemeente volgens de Wet PW.
4 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) excl. Decentralisatie
5 De Wmo is een openeinderegeling. Dat Voorwaarden voor ondersteuning Risico is dat de lokale ontwikkeling 5% 601.000 30.100 houdt in dat eventuele overschrijdingen kunnen binnen de grenzen van de wet afwijkt van de landelijke op deze taken voor risico van de worden bijgesteld, waardoor de kosten ontwikkeling. gemeente is. Het gaat hierbij met name beheersbaar blijven. om huishoudelijke hulp, woon- en vervoersvoorzieningen.
6 Decentralisaties sociaal domein
7 Voornaamste risico’s betreffen de in Sinds 2015 heeft de gemeente vanwege Voor het opvangen van deze risico's 5% 3.523.034 176.200 de Decentralisaties forse extra zorgtaken verhouding dure trajecten, waarbij is een bestemmingsreserve sociaal gekregen. Vanwege het open einde incidentele zorgbehoeften tot forse domein gevormd. Dit dempt het karakter ervan loopt Montfoort hierdoor extra uitgaven kunnen leiden. risico, waardoor nu uitgegaan kan meer risico. Bovendien is er nog beperkt historisch worden van een lager percentage. inzicht in de kosten.
8 Verstrekte leningen
9 Uit hoofde van de publieke taak heeft de Het beleid is erop gericht om de Het risicobedrag is gebaseerd op de 10% 300.000 30.000 gemeente leningen verstrekt aan de leningenportefeuille zo beperkt mogelijk omvang van de leningen, conform Stichting Zwembad, Stichting Kunstgras te houden. jaarrekening 2015 Montfoort en een voetbalvereniging.
10 Gemeenschappelijke regelingen


0
0 Het beheersen van de risico’s van De gemeente kan worden Het risicobedrag is gebaseerd op Per GR 10.457.500 820.900 geconfronteerd met financiële samenwerkingsverbanden is een bijdragen aan de bestaande een tegenvallers van verbonden partijen. belangrijk aandachtspunt van de verbonden partijen. Per verbonden ander % Door deelname verplicht de gemeente wendbare organisatie. De gemeente partij is een risicobedrag berekend. zich namelijk om bij te dragen in werkt steeds meer samen met andere Voor UW Samenwerking is de kans eventuele nadelige saldi. Op basis van gemeenten, waarmee het beheersen op risico's verhoogd in verband met de informatie uit de paragraaf verbonden van de risico’s van groot belang wordt. de discussie over de verdeelsleutels. We brengen de risico’s zo goed partijen wordt per verbonden partij ingegaan op de stand van zaken (zie mogelijk in beeld door de verbonden tabel hieronder). partijen scherp te monitoren via het accounthouderschap.
1 Statushouders
2 Door de verhoogde asielinstroom in Er wordt ingezet op snelle integratie en In de meicirculaire 2016 is voor 10% 112.000 11.200 Nederland is de taakstelling huisvesting participatie. Verder zijn de financiële iedere gemeente een bedrag statushouders verhoogd. Gemeenten gevolgen divers en veelal open einde onttrokken waaruit de bijdragen krijgen een bijdrage per gehuisveste regelingen. betaald worden. Het risicobedrag is statushouder. Hiervan moeten diverse bepaald door de onttrekking voor extra kosten worden betaald, het is 2017 voor 10% hieraan toe te mogelijk dat deze vergoedingen niet rekenen. Dit percentage is verlaagd volstaan. ten opzichte van 2017 doordat er inmiddels meer ervaring mee is opgedaan.
3 Bezuinigingsopgave Keuzes Maken
4 In 2015 is de bezuinigingsoperatie Er wordt nog gestreefd naar Met bijvoorbeeld Bloemrijk 15% 0 0 keuzes maken gestart. Deze is inmiddels kostenbesparing op het Montfoort, waarvoor een pilot loopt, afgerond. De resterende maatregelen onderhoudsniveau van de openbare worden er besparingen gerealiseerd. worden gemonitord in de reguliere P&C ruimte en de beeldkwaliteit. Er is geen documenten. taakstelling meer opgenomen in de begroting.
5 Bedrijfsvoering


0
0 Via UW Samenwerking of direct loopt de Via de basis op orde krijgen, analyses Voor de hoofdprocessen met de 10% 982.740 98.300 gemeente risico's op het gebied van op de kritische bedrijfsprocessen en grootste risico's zullen processen bedrijfsvoering. Dit betreft bijvoorbeeld actief beheer worden de risico's uitgewerkt worden en deze worden ICT, verhuuropbrengsten en dergelijke. beperkt. compleet en goed ingeregeld. Er wordt een informatiebeleidsplan opgesteld. Bij het vastgoedbeheer is er speciale aandacht voor mogelijkheden voor verhuur.
1 Totaal becijferde risico’s excl. 1.580.400 Grondexploitaties
2 Grondexploitaties
3 De risico’s op de grondexploitaties Risico's op grondexploitaties worden De omvang van het risico wordt n.v.t. n.v.t. 248.817 grotendeels bepaald door worden jaarlijks becijferd en verwerkt in gelijkgesteld als de waarde van de marktontwikkelingen. het meerjarenprogramma reserve grondbedrijfsfunctie, die op grondbedrijfsfunctie (MPG). basis van de MPG is bepaald
4 Totaal becijferde risico’s incl. 1.829.217 grondexploitaties


0
0 Exclusief Inclusief Omschrijving (bedragen in €) grondexploitaties grondexploitaties
1 Benodigde weerstandscapaciteit (zie totaal risico’s) (a) 1.580.400 1.829.200 Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit (b) 3.904.000 4.152.800 Ruimte in de weerstandscapaciteit obv 1,5 (b-1,5 x a) 1.533.400 1.409.000
2 Factor weerstandsvermogen (b/a) 2,47 2,27


0 1 2 3
0 Netto schuldquote 35,8% 40,0% 34,4%
1 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 36,7% 38,8% 35,4%
2 Solvabiliteitsratio 22,5% 21,7% 25,8%
3 Structurele exploitatieruimte -0,2% 1,9% -0,5%
4 Grondexploitatie 4,1% -1,2% 0,0%
5 Belastingcapaciteit 110,9% 113,1% 114,6%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Er zijn diverse gemeentegaranties aan instellingen verstrekt (peildatum 31 december 2017). Het grootste deel hiervan zijn garanties voor woningbouwverenigingen waar de gemeente samen met het Rijk voor 50% een achtervangpositie inneemt 2.0 14590500.0 291810.0
Sociaal domein Dit betreft een zogenaamde “openeinderegeling”, die voor een belangrijk deel wordt opgevangen in de algemene uitkering. 5.0 1907500.0 95375.0
Sociaal domein De Wmo is een openeinderegeling. Dat houdt in dat eventuele overschrijdingen op deze taken voor risico van de gemeente is. Het gaat hierbij met name om huishoudelijke hulp, woon- en vervoersvoorzieningen. 5.0 772000.0 38600.0
Sociaal domein Sinds 2015 heeft de gemeente vanwege de Decentralisaties forse extra zorgtaken gekregen. Vanwege het open einde karakter ervan loopt Montfoort hierdoor meer risico. 10.0 3129000.0 312900.0
Overig Uit hoofde van de publieke taak heeft de gemeente leningen verstrekt aan de Stichting Zwembad, Stichting Kunstgras Montfoort en een voetbalvereniging 10.0 227000.0 22700.0
GR / Verbonden partijen De gemeente kan worden geconfronteerd met financiële tegenvallers van verbonden partijen. Door deelname verplicht de gemeente zich namelijk om bij te dragen in eventuele nadelige saldi. Op basis van de informatie uit de paragraaf verbonden partijen wordt per verbonden partij ingegaan op de stand van zaken (zie tabel hieronder). None None 330100.0
GR / Verbonden partijen Ontvlechting UW Samenwerking Er is besloten tot het opheffen van gemeenschappelijke regeling UW Samenwerking. Voor de ontvlechting van de bestaande organisatie en voor het opbouwen van een nieuwe organisatie zijn incidentele middelen noodzakelijk, waarvan nog niet duidelijk is wat het totaal benodigde bedrag is en wat het aandeel van de beide gemeentes hierin is 15.0 5486600.0 822990.0
Projecten Door vertraging in de uitvoering en forse prijsontwikkelingen lopen de kosten voor projecten. Dit kan ertoe leiden dat de beschikbare kredieten niet meer voldoende zijn. Als verhoging van de kredieten noodzakelijk is, zullen de kapitaallasten (rente en afschrijving) toenemen. None None None
Overig Uitspoeling van de fundering van de dijk langs de Korte en Lange Linschoten levert mogelijk veiligheidsproblemen op voor het wegverkeer. Herstel van de fundering, dijk en wegen is niet begroot None None None
Grondexploitatie Risico's op grondexploitaties worden grotendeels bepaald door marktontwikkelingen. None None 234000.0

0
0 Structurele weerstandscapaciteit (in €)
1 Stelpost onvoorzien 50.000 Onbenutte belastingcapaciteit OZB 3.000
2 Totaal 53.000


0
0 Incidentele weerstandscapaciteit (bedragen in €) per eind 2018
1 4.405.000 Saldo algemene reserve na jaarrekening 2017 -334.400 Af: verwacht nadelig resultaat 2018 (o.b.v. najaarsrapportage) -797.700 Af: saldo onttrekkingen en dotaties aan de algemene reserve 2018
2 3.272.900 Totaal incidentele weerstandscapaciteit


0
0 Netto Bruto Kans (kans x bedrag Risico Beheersmaatregelen Verwachting voor 2019 bruto) in % in € in €
1 Verstrekte garanties
2 Er zijn diverse gemeentegaranties aan Deze garanties zijn in eerste instantie We verwachten hier geen 2% 14.590.500 291.800 instellingen verstrekt (peildatum 31 gegarandeerd door het Waarborgfonds problemen. december 2017). Het grootste deel Sociale Woningbouw (WSW). hiervan zijn garanties voor woningbouwverenigingen waar de gemeente samen met het Rijk voor 50% een achtervangpositie inneemt.
3 Participatiewet uitkeringen (PW)
4 Dit betreft een zogenaamde “open-Beheersing vindt plaats binnen de Risico is dat de lokale ontwikkeling 5% 1.907.500 95.400 einderegeling”, die voor een belangrijk gemeenschappelijke regeling FERM afwijkt van de rijksontwikkeling. Het deel wordt opgevangen in de algemene Werk. risicobedrag is gebaseerd op het uitkering. totaal aan uitkeringen aan de gemeente volgens de Participtiewet.
5 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) excl. Decentralisatie
6 De Wmo is een openeinderegeling. Dat Voorwaarden voor ondersteuning Risico is dat de lokale ontwikkeling 5% 772.000 38.600 houdt in dat eventuele overschrijdingen kunnen binnen de grenzen van de wet afwijkt van de landelijke ontwikkeling. op deze taken voor risico van de worden bijgesteld, waardoor de kosten gemeente is. Het gaat hierbij met name beheersbaar blijven. om huishoudelijke hulp, woon- en vervoersvoorzieningen.
7 Decentralisaties sociaal domein
8 Voornaamste risico’s betreffen de in Sinds 2015 heeft de gemeente vanwege Voor het opvangen van deze risico's 10% 3.129.000 312.900 de Decentralisaties forse extra zorgtaken verhouding dure trajecten, waarbij is een bestemmingsreserve sociaal gekregen. Vanwege het open einde incidentele zorgbehoeften tot forse domein gevormd. Dit dempt het karakter ervan loopt Montfoort hierdoor extra uitgaven kunnen leiden. risico, waardoor uitgegaan kan meer risico. Bovendien is er nog beperkt historisch worden van een lager inzicht in de kosten. risicopercentage.


0
0 Netto Bruto Kans (kans x bedrag Risico Beheersmaatregelen Verwachting voor 2019 bruto) in % in € in €
1 Verstrekte leningen
2 Uit hoofde van de publieke taak heeft de Het beleid is erop gericht om de Het risicobedrag is gebaseerd op de 10% 227.000 22.700 gemeente leningen verstrekt aan de leningenportefeuille zo beperkt mogelijk omvang van de leningen, conform Stichting Zwembad, Stichting Kunstgras te houden. jaarrekening 2017 Montfoort en een voetbalvereniging.
3 Gemeenschappelijke regelingen
4 Het beheersen van de risico’s van De gemeente kan worden Het risicobedrag is gebaseerd op Per GR 4.259.500 330.100 geconfronteerd met financiële samenwerkingsverbanden is een bijdragen aan de bestaande een tegenvallers van verbonden partijen. belangrijk aandachtspunt van de verbonden partijen. Het risico bij UW ander % Door deelname verplicht de gemeente wendbare organisatie. De gemeente Samenwerking is separaat zich namelijk om bij te dragen in werkt steeds meer samen met andere opgenomen gezien de eventuele nadelige saldi. Op basis van gemeenten, waarmee het beheersen ontvlechtingkosten vanwege de de informatie uit de paragraaf verbonden van de risico’s van groot belang wordt. beëindiging van de GR. We brengen de risico’s zo goed partijen wordt per verbonden partij ingegaan op de stand van zaken (zie mogelijk in beeld door de verbonden tabel hieronder). partijen scherp te monitoren via het accounthouderschap.
5 Ontvlechting UW Samenwerking De ontvlechting en opbouw wordt In 2019 wordt UW Samenwerking 15% 5.486.600 443.000 Er is besloten tot het opheffen van projectmatig vormgegeven. De geliquideerd en worden twee gemeenschappelijke regeling UW provincie heeft voor de ontvlechting afzonderlijke gemeentelijke Samenwerking. Voor de ontvlechting van procesbegeleiding beschikbaar gesteld organisaties ingericht. In 2019 zal de bestaande organisatie en voor het en ziet daarmee mede toe op dit nog een aantal processen worden opbouwen van een nieuwe organisatie proces. Ook wordt hiervoor incidentele ontvlochten, terwijl de gemeente ook zijn incidentele middelen noodzakelijk, capaciteit beschikbaar gesteld, zodat dit werkt aan de eigen organisatie. waarvan nog niet duidelijk is wat het niet ten koste gaat van ‘going concern’-Hiervoor is een bedrag van 15% van totaal benodigde bedrag is en wat het taken. de gemeentelijke bijdrage aan UW aandeel van de beide gemeentes hierin als risico opgenomen. Hierop kan een bedrag van € 380.000 in is. mindering worden gebracht, vanwege de reserve die in deze begroting wordt gevormd voor de kosten van organisatieontwikkeling.


0
0 Netto Bruto Kans (kans x bedrag Risico Beheersmaatregelen Verwachting voor 2019 bruto) in % in € in €
1 Prijsstijging projecten p.m. p.m. 0 Door vertraging in de uitvoering en forse prijsontwikkelingen lopen de kosten voor projecten. Dit kan ertoe leiden dat de beschikbare kredieten niet meer voldoende zijn. Als verhoging van de kredieten noodzakelijk is, zullen de kapitaallasten (rente en afschrijving) toenemen.
2 Lange en Korte Linschoten Er kan nog geen raming gemaakt p.m. p.m. 0 Uitspoeling van de fundering van de dijk worden van het risicobedrag. Er vindt langs de Korte en Lange Linschoten onderzoek plaats naar de te nemen levert mogelijk veiligheidsproblemen op maatregelen en de kosten. voor het wegverkeer. Herstel van de fundering, dijk en wegen is niet begroot.


0
0 Totaal becijferde risico’s excl. 1.534.500 Grondexploitaties
1 Grondexploitaties
2 De risico’s op de grondexploitaties Risico's op grondexploitaties worden De omvang van het risico wordt n.v.t. n.v.t. 234.000 grotendeels bepaald door worden jaarlijks becijferd en verwerkt in gelijkgesteld als de waarde van de marktontwikkelingen. het meerjarenprogramma reserve grondbedrijfsfunctie, die op grondbedrijfsfunctie (MPG). basis van de MPG is bepaald
3 Totaal becijferde risico’s incl. 1.768.500 grondexploitaties


0
0 Correctie Bijdrage t.b.v. Totale i.v.m. risico-Risicobedrag Verbonden partij bijdrage in Risico in % afzonderlijke berekening in in € 2019 in € geldstromen 2019 in €
1 Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 351.887 0 351.887 5% 17.594 Belasting Samenwerking Rivierlanden (BSR) 222.000 0 222.000 5% 11.100 Gemeentelijke Gezondheids Dienst regio Utrecht (GGDrU) 515.821 0 515.821 5% 25.791 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 767.306 0 767.306 5% 38.365 Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek/Lopikerwaard (RHC) 59.367 0 59.367 5% 2.968 Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) 1.319.099 0 1.319.099 10% 131.910 Ferm Werk (FW) 2.931.556 1.907.500 1.024.056 10% 102.406
2 Totaal 6.167.036 1.907.500 4.259.536 330.135


0
0 Exclusief Inclusief Omschrijving (bedragen in €) grondexploitaties grondexploitaties
1 Benodigde weerstandscapaciteit (zie totaal risico’s) (a) 1.534.500 1.768.500 Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit (b) 3.272.900 3.506.800 Ruimte in de weerstandscapaciteit o.b.v. 1,5 (b-1,5 x a) 971.200 854.000
2 Factor weerstandsvermogen (b/a) 2,13 1,98


0 1 2 3
0 Kengetal Rekening 2017 Gewijzigde begroting 2018 Begroting 2019
1 Netto schuldquote 38,9% 44,9% 73,6%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 37,9% 43,9% 72,7%
3 Solvabiliteitsratio 24,9% 23,4% 18,7%
4 Grondexploitatie 6,3% 0,0% 0,0%
5 Structurele exploitatieruimte -1,8% -0,9% 1,6%
6 Belastingcapaciteit 108,8% 115,9% 118,6%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Verstrekte garanties 2.0 14401645.0 288032.9
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadeclaim None None None
BUIG Participatiewet uitkeringen (PW) 5.0 1344000.0 67200.0
GR / Verbonden partijen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) excl. Decentralisatie 5.0 1309387.0 65469.35
Sociaal domein Jeugdzorg 10.0 1526360.0 152636.0
GR / Verbonden partijen Verstrekte leningen 10.0 207081.0 20708.1
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 7.76937537383577 4681200.0 363700.0
GR / Verbonden partijen Ontvlechting UW Samenwerking None 5486600.0 None
Projecten Prijsstijging projecten None None None
Bodemsanering Verontreiniging grond gemeentewerf None None None
Kapitaalgoederen Lange en Korte Linschoten None None None
Grondexploitatie Grondexploitaties None None None

0
0 Correctie i.v.m. Bijdrage t.b.v. Totale bijdrage in Verbonden partij afzonderlijke risico-berekening Risico in % Risicobedrag in € 2020 in € geldstromen in 2020 in €
1 Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 432.376 0 432.376 5% 21.619 Belasting Samenwerking Rivierlanden (BSR) 240.800 0 240.800 5% 12.040 Gemeentelijke GezondheidsDienst regio Utrecht (GGDrU) 551.722 0 551.722 5% 27.586 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 798.000 0 798.000 5% 39.900 Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek/Lopikerwaard (RHC) 65.267 0 65.267 5% 3.263 Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) 1.465.363 0 1.465.363 10% 146.536 Ferm Werk (FW) 3.305.139 2.177.517 1.127.622 10% 112.762
2 Totaal 6.858.667 2.177.517 4.681.150 363.707


0
0 Exclusief Inclusief Omschrijving (bedragen in €) grondexploitaties grondexploitaties
1 Benodigde weerstandscapaciteit (zie totaal risico’s) (a) 957.700 957.700 Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit (b) 4.800.000 4.800.000 Ruimte in de weerstandscapaciteit obv 1,5 (b-1,5 x a) 3.363.400 3.363.400
2 Factor weerstandsvermogen (b/a) 5,01 5,01


0
0 Incidentele weerstandscapaciteit (bedragen in €) per eind 2019
1 Saldo algemene reserve na jaarrekening 2018 (incl. resultaatbestemming) 4.749.100 Bij: saldo onttrekkingen en dotaties aan de algemene reserve 2019 50.900
2 Totaal incidentele weerstandscapaciteit 4.800.000


0
0 Bruto Netto (kans Kans Risico Beheersmaatregelen Verwachting voor 2020 bedrag x bruto) in % in € in €
1 Verstrekte garanties
2 Er zijn diverse gemeentegaranties aan Deze garanties zijn in eerste instantie We verwachten hier geen problemen. 2% 14.401.645 288.000 instellingen verstrekt (peildatum 31 gegarandeerd door het Waarborgfonds december 2018). Het grootste deel hiervan Sociale Woningbouw (WSW). zijn garanties voor woningbouwverenigingen waar de gemeente samen met het Rijk voor 50% een achtervangpositie inneemt.
3 Planschadeclaim
4 De Wet ruimtelijke ordening biedt in artikel Vanwege het Besluit ruimtelijke ordening n.t.b. 0 0 6.1 de mogelijkheid voor burgers om wordt voor de beoordeling van de planschade te claimen bij de gemeente. Eind aanvraag een onafhankelijk en 2017 is een aanvraagformulier deskundig adviseur aangewezen. De tegemoetkoming planschade ontvangen. Er is beoordeling van de aanvraag is zeer een claim ingediend als gevolg van de complex, mede gezien de lange periode vaststelling van het bestemmingsplan waarop deze zaak betrekking heeft. Buitengebied Er is een conceptadvies ontvangen van een onafhankelijke en deskundige adviseur. Hierin wordt gesteld dat er geen recht is op planschade.
5 Participatiewet uitkeringen (PW)
6 Dit betreft een zogenaamde “openBeheersing vindt plaats binnen de Risico is dat de lokale ontwikkeling 5% 1.344.000 67.200 einderegeling”, die voor een belangrijk deel gemeenschappelijke regeling FERM Werk. afwijkt van de rijksontwikkeling. Het wordt opgevangen in de algemene uitkering. risicobedrag is gebaseerd op het totaal aan uitkeringen aan de gemeente volgens de Participtiewet.
7 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) excl. Decentralisatie
8 De Wmo is een openeinderegeling. Dat houdt Voorwaarden voor ondersteuning kunnen Voor het opvangen van de risico's is een 5% 1.309.387 65.500 in dat eventuele overschrijdingen op deze binnen de grenzen van de wet worden bestemmingsreserve sociaal domein taken voor risico van de gemeente is. Het gaat bijgesteld, waardoor de kosten beheersbaar gevormd. hierbij met name om huishoudelijke hulp, blijven. woon- en vervoersvoorzieningen.


0
0 Jeugdzorg
1 De jeugdzorg is een openeinderegeling. Dat Voornaamste risico’s betreffen de in Voor het opvangen van de risico's is een 10% 1.526.360 152.600 houdt in dat eventuele overschrijdingen op verhouding dure trajecten, waarbij bestemmingsreserve sociaal domein deze taken voor risico van de gemeente is. incidentele zorgbehoeften tot forse extra gevormd. uitgaven kunnen leiden. Bovendien is er nog beperkt historisch inzicht in de kosten.
2 Verstrekte leningen
3 Uit hoofde van de publieke taak heeft de Het beleid is erop gericht om de Het risicobedrag is gebaseerd op de 10% 207.081 20.700 gemeente leningen verstrekt aan de Stichting leningenportefeuille zo beperkt mogelijk te omvang van de leningen, conform Zwembad, Stichting Kunstgras Montfoort en houden. jaarrekening 2018 een voetbalvereniging.
4 Gemeenschappelijke regelingen
5 De gemeente kan worden geconfronteerd met Het beheersen van de risico’s van Het risicobedrag is gebaseerd op Per GR een 4.681.200 363.700 financiële tegenvallers van verbonden samenwerkingsverbanden is een belangrijk bijdragen aan de bestaande verbonden ander % partijen. Door deelname verplicht de aandachtspunt van de wendbare partijen. gemeente zich namelijk om bij te dragen in organisatie. De gemeente werkt steeds meer eventuele nadelige saldi. Op basis van de samen met andere gemeenten, waarmee het informatie uit de paragraaf verbonden beheersen van de risico’s van groot belang partijen wordt per verbonden partij ingegaan wordt. We brengen de risico’s zo goed op de stand van zaken (zie tabel hieronder). mogelijk in beeld door de verbonden partijen scherp te monitoren via het accounthouderschap.
6 Ontvlechting UW Samenwerking
7 Er is besloten tot het opheffen van De ontvlechting en opbouw wordt In 2019 wordt UW Samenwerking 0 5.486.600 0 gemeenschappelijke regeling UW projectmatig vormgegeven. De provincie geliquideerd en worden twee Samenwerking. Voor de ontvlechting van de heeft voor de ontvlechting afzonderlijke gemeentelijke organisaties bestaande organisatie en voor het opbouwen procesbegeleiding beschikbaar gesteld en ingericht. In 2019 zal nog een aantal van een nieuwe organisatie zijn incidentele ziet daarmee mede toe op dit proces. Ook processen worden ontvlochten, terwijl middelen noodzakelijk, waarvan nog niet wordt hiervoor incidentele capaciteit de gemeente ook werkt aan de eigen duidelijk is wat het totaal benodigde bedrag beschikbaar gesteld, zodat dit niet ten koste organisatie. Voor 2020 wordt verwacht is en wat het aandeel van de beide gemeentes gaat van ‘going concern’-taken. dat eventueel onverwachte kosten, hierin is. kunnen worden gedekt uit de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling.
8 Prijsstijging projecten
9 Door prijsontwikkelingen lopen de kosten voor projecten op en kunnen de beschikbare kredieten niet meer voldoende zijn.
10 Verontreiniging grond gemeentewerf
11 Op de werf, op de plek waar voorheen de Er kan nog geen raming gemaakt worden p.m. p.m. 0 zoutopslag was, zit verontreiniging in de van het risicobedrag. Er vindt onderzoek grond. In het najaar van 2019 wordt plaats naar de te nemen maatregelen en onderzoek gestart naar de omvang en de kosten. benodigde maatregelen.
12 Lange en Korte Linschoten
13 Uitspoeling van de fundering van de dijk Er kan nog geen raming gemaakt worden p.m. p.m. 0 langs de Korte en Lange Linschoten levert van het risicobedrag. Er vindt onderzoek mogelijk veiligheidsproblemen op voor het plaats naar de te nemen maatregelen en wegverkeer. Herstel van de fundering, dijk en de kosten. wegen is niet begroot.
14
15 Totaal becijferde risico’s excl. 957.700 Grondexploitaties
16 Grondexploitaties
17 Risico's op grondexploitaties worden De risico’s op de grondexploitaties worden De huidige grondexploitaties worden in n.v.t. n.v.t. 0 grotendeels bepaald door jaarlijks becijferd en verwerkt in het 2019 afgesloten. marktontwikkelingen. meerjarenprogramma grondbedrijfsfunctie (MPG).
18 Totaal becijferde risico’s incl. 957.700 grondexploitaties


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetal Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023
1 Netto schuldquote 37,1% 41,9% 63,7% 56,8% 49,1% 42,2%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 36,2% 41,1% 63,0% 56,2% 48,6% 41,8%
3 Solvabiliteitsratio 26,0% 22,3% 20,1% 21,6% 23,8% 25,6%
4 Grondexploitatie 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
5 Structurele exploitatieruimte 3,1% -2,3% 0,4% -0,2% 0,5% 0,5%
6 Belastingcapaciteit 115,3% 118,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%