Naam Renswoude
Code 339
Provincie Utrecht
Inwonertal 5175

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Beekweide None None None
GR / Verbonden partijen Gegarandeerde geldleningen van derden 10.0 551254.0 55125.4
Grondexploitatie Projecten grondexploitatie None None None
Grondexploitatie Locatie Doest 50.0 1083000.0 541500.0
Grondexploitatie Groot Overeem None None None
Grondexploitatie Het Dorpshart 50.0 754000.0 377000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 10.0 860000.0 86000.0
Belasting Bouwleges (afhankelijk van de raming) 50.0 180000.0 90000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 10.0 100000.0 10000.0
Kapitaalgoederen Onderhoud (school)gebouwen None None None
Kapitaalgoederen Onderhoud overige kapitaalgoederen None None None
Sociaal domein Meer beroep op voorzieningen ( bijstand, schuldhulp, etc. ) 50.0 50000.0 25000.0
Sociaal domein Decentralisaties 100.0 300000.0 300000.0
Gemeentefonds Minder uitkering gem.fonds. 100.0 200000.0 200000.0
Personeel Personeelskosten bij ziekte vast personeel 10.0 2000000.0 200000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Gegarandeerde geldleningen derden 10.0 529000.0 52900.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 50.0 2174000.0 1087000.0
Projecten Beekwijde II (voorheen locatie Doest) 50.0 1098000.0 549000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 10.0 800000.0 80000.0
Belasting Bouwleges (afhankelijk van de raming) 50.0 182000.0 91000.0
Belasting Planschade 10.0 100000.0 10000.0
Sociaal domein Meer beroep op voorzieningen (bijstand, schuldhulp e.d.) 50.0 50000.0 25000.0
Gemeentefonds Minder uitkering gemeentefonds 100.0 200000.0 200000.0
Overig Decentralisaties 100.0 250000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen VPB Woningbedrijf 10.0 100000.0 10000.0
Personeel Personeelskosten bij ziekte vast personeel 10.0 2000000.0 200000.0

0 1 2 3
0 (bedragen x € 1.000) WOZ- waarde Balanswaarde 1-1-2019 Verschil
1 De Hokhorst voetbalGrond carports Van Reedeweg 83554 4111 79443
2 Totaal 889 53 836


0 1 2
0 Weerstandsnorm
1 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
2 A >2,0 Uitstekend
3 B 1,4-2,0 Ruim voldoende
4 C 1,0-1,4 Voldoende
5 D 0,8-1,0 Matig
6 E 0,6-0,8 Onvoldoende
7 F <0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 Beschikbare weerstandscapaciteitBenodigde weerstandscapaciteitRatio weerstandsvermogen Rekening 20173.6072.6021,4 Begroting 20183.3191.8851,8 Begroting 20194.5142.5551,8


0 1 2 3
0 Risico's (bedragen x € 1.000) Maximum Kans Benodigde weerstands-capaciteit
1 Balansrisico'sGegarandeerde geldleningen derdenGrondexploitaties Beekw ijde II (voorheen locatie Doest)Begrotingsrisico'sGemeenschappelijke regelingenBouw leges (afhankelijk van de raming)PlanschadeMeer beroep op voorzieningen (bijstand, schuldhulp e.d.)Minder uitkering gemeentefondsDecentralisatiesVPB WoningbedrijfOrganisatierisico'sPersoneelskosten bij ziekte vast personeel 529 Klein800 Klein100 Klein100 Klein2.000 Klein 2.174 Gemiddeld1.098 Gemiddeld182 Gemiddeld50 Gemiddeld200 Groot250 Groot 531.0875498091102520025010200
2 Totaal 2.555


0 1
0 Weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000) Bedrag
1 Begroot saldo algemene reserve per 1 januari 2019 2.960
2 Stille reserves (gemeentelijke objecten niet voor de publieke dienst bestemd; verschil WOZ waarde en balanswaarde)* 836
3 Onvoorzien 36
4 Onbenutte belastingcapaciteit OZB t.o.v. "artikel 12 norm" 682
5 Totale weerstandscapaciteit 4.514


0 1 2 3 4 5
0 Minst Meest risicovolNeutraalrisicovol
1 KengetalHoe interpreterenSignaalwaarden
2 Met betrekking tot weerbaarheid:
3 1. Schuld
4 a. zonder correctie doorgeleende gelden Hoe lager het percentage hoe beter < 90% van 90% t/m 130% > 130%
5 b. met correctie doorgeleende gelden Hoe lager het percentage hoe beter < 90% van 90% t/m 130% > 130%
6 2. Eigen vermogen (Solvabiliteit) Hoe hoger het percentage hoe beter > 50% van 20% t/m 50% < 20%
7 3. Grondexploitatie Hoe lager het percentage hoe beter < 20% van 20% t/m 35% > 35%
8 Met betrekking tot wendbaarheid:
9 4. Structurele exploitatieruimte Hoe hoger het percentage hoe beter> 0%0%< 0%
10 5. Belastingcapaciteit Hoe lager het percentage hoe beter< 95%van 95% t/m 105% > 105%


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetal Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Begroting2020 Begroting2021 Begroting2022
1 Netto schuldquoteNetto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningenSolvabiliteitsratioGrondexploitatieStructurele exploitatieruimteBelastingcapaciteit 49%42%49%13%1,9%101% 49%46%55%12%2,7%107% 98%93%47%7%0,1%107% 122%117%44%7%0,4%107% 120%113%47%8%0,4%107% 122%114%49%9%-0,4%107%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Personeelskosten bij ziekte vast personeel 10.0 2000000.0 200000.0
Sociaal domein Meer beroep op voorzieningen 50.0 50000.0 25000.0
Sociaal domein Decentralisaies 90.0 300000.0 270000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 50.0 991000.0 495500.0
Grondexploitatie Beekweide II 50.0 1458000.0 729000.0
Belasting Bouwleges 50.0 182000.0 91000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 10.0 100000.0 10000.0
Gemeentefonds Minder uitkering gemeentefonds 90.0 200000.0 180000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 10.0 1066000.0 106600.0
GR / Verbonden partijen VPB Woningbedrijf 10.0 100000.0 10000.0
GR / Verbonden partijen Gegarandeerde geldleningen derden 10.0 502000.0 50200.0

0 1 2 3 4
0 Programma Risico Laag Gemiddeld Hoog
1 1 - Dienstverlend domein 1.1 2 - Sociaal Domein 2.1 2.2 3 - Fysiek Domein 3.1 3.2 3.3 3.4 4 - Algemene dekkingsmiddelen 4.1 Overig 0.1 0.2 0.3 Personeelskosten bij ziekte vast personeel Meer beroep op voorzieningen Decentralisaties Grondexploitaties Beekweide II Bouwleges Planschade Minder uitkering gemeentefonds Gemeenschappelijke regelingen VPB Woningbedrijf Gegarandeerde geldleningen derden € 2.000 € 100 € 1.066 € 100 € 502 € 50 € 991 € 1.458 € 182 € 300 € 200
2 Totaal omvang risico € 3.768 € 2.681 € 500
3 Rekenpercentage 10% 50% 90%
4 Omvang risico x rekenpercentage € 377 € 1.341 € 450


0 1
0 Risico 1.1: Personeelskosten bij ziekte vast personeel
1 Omschrijving Risico Bij ziekte van vast personeel wordt de gemeente geconfronteerd met extra kosten voor tijdelijke vervanging.
2 Impact Tijdelijke vervanger is in de regel duurder dan vast personeel. Hierdoor wordt 10% van de totale personeelskosten als benodigde weerstandscapaciteit aangemerkt.
3 Beheersmaatregelen Geen specifieke beheersmaatregelen


0 1
0 Risico 2.1: Meer beroep op voorzieningen
1 Omschrijving Risico Reguliere begrotingspost waarbij externe factoren een risico zijn voor de begroting
2 Impact Externe factoren, zoals rijksbeleid, economische groei, wetgeving, kunnen gevolgen kunnen hebben voor de werkelijk te realiseren baten of lasten.
3 Beheersmaatregelen Geen specifieke maatregelen, want het gaat om een externe factor.


0 1
0 Risico 2.2: Decentralisaties
1 Omschrijving Risico Bij de decentralisaties (Wmo, Jeugd en Participatie) is er een risico dat de van het rijk ontvangen vergoeding geen gelijke tred houdt met de (toenemende) vraag.
2 Impact De financiële omvang van deze taken is in verhouding tot de omzet van de gemeente relatief hoog. Het is nog niet zeker of het rijk bereid is om de compensatie voor deze taken in de algemene uitkering structureel te verhogen.
3 Beheersmaatregelen Geen specifieke maatregelen, want het gaat om een externe factor.


0 1
0 Risico 3.1: Grondexploitaties
1 Omschrijving Risico Betreft risico’s op de grondexploitaties van de gemeente (inclusief het woningbedrijf)
2 Impact D G Het project Dorpshart zit in de exploitatie van het Woningbedrijf. Voor project Dorpshart is een verliesvoorziening gevormd van € 3,6 miljoen (stand 31-12-2018). Voor de overige projecten wordt een batig eindresultaat verwacht. e boekwaarde van de gronden in exploitatie (Beekweide, Groot Overeem en Taets van Amerongenweg) bedraagt op 31 december 2018 € 0,7 miljoen. ezien de waarde van de aanwezige gronden zal bij een theoretische liquidatie van de grondexploitatie (gezien de verhouding tussen activa en passiva) naar het zich laat aanzien een positief bedrag resteren. Omdat wij geen zekerheid hebben over een eventuele verkoopprijs, hebben wij deze post ook vermeld als risico. De nog te maken kosten zijn als uitgangspunt genomen voor bepaling van het risicobedrag
3 Beheersmaatregelen Voor project het Dorpshart is al een verliesvoorziening gevormd. Voor de overige projecten worden batige eindresultaten verwacht.


0 1
0 Risico 3.2: Beekweide II
1 Omschrijving Risico Betreft risico’s op de grondexploitaties van de gemeente (inclusief het woningbedrijf)
2 Impact G De boekwaarde van Beekweide II (voorheen locatie Doest) bedraagt € 1,1 miljoen. ezien de waarde van de aanwezige gronden zal bij een theoretische liquidatie van de grondexploitatie (gezien de verhouding tussen activa en passiva) naar het zich laat aanzien een positief bedrag resteren. Omdat wij geen zekerheid hebben over een eventuele verkoopprijs, hebben wij deze post ook vermeld als risico. De nog te maken kosten zijn als uitgangspunt genomen voor bepaling van het risicobedrag
3 Beheersmaatregelen Niet van toepassing, batig resultaat verwacht.


0 1
0 Risico 3.3: Bouwleges
1 Omschrijving Risico Reguliere begrotingspost waarbij externe factoren een risico zijn voor de begroting
2 Impact Externe factoren, zoals rijksbeleid, economische groei, wetgeving, kunnen gevolgen kunnen hebben voor de werkelijk te realiseren baten of lasten.
3 Beheersmaatregelen Geen specifieke maatregelen, want het gaat om een externe factor..


0 1
0 Risico 3.4: Planschade
1 Omschrijving Risico Reguliere begrotingspost waarbij externe factoren een risico zijn voor de begroting
2 Impact Externe factoren, zoals rijksbeleid, economische groei, wetgeving, kunnen gevolgen kunnen hebben voor de werkelijk te realiseren baten of lasten.
3 Beheersmaatregelen Geen specifieke maatregelen, want het gaat om een externe factor.


0 1
0 Risico 4.1 Minder uitkering gemeentefonds
1 Omschrijving Risico Gemeenten ontvangen het grootste gedeelte van hun inkomsten uit de Algemene uitkering van het Gemeentefonds. Hoeveel uitkering wordt ontvangen is voor een groot gedeelte afhankelijk van de hoogte van de rijksuitgaven. Wijzigingen in de rijksuitgaven hebben direct invloed op de omvang van de Algemene uitkering (samen de trap op en samen de trap af).
2 Impact Verandering in de rijksuitgaven kunnen dus een directe invloed hebben op de inkomsten van de gemeente.
3 Beheersmaatregelen Geen specifieke maatregelen, want het gaat om een externe factor.


0 1
0 Risico 0.1: Gemeenschappelijke regelingen
1 Omschrijving Risico De lasten van de gemeenschappelijke regelingen worden over het algemeen over de deelnemende gemeenten verdeeld naar rato van het aantal inwoners. Hierdoor is Renswoude voor slechts een klein deel van het nadeel van deze gemeenschappelijke regelingen aansprakelijk.
2 Impact Als risicobedrag nemen wij een bedrag op gelijk aan het totaal van de jaarlijks aan de gemeenschappelijke regelingen te betalen bijdragen.
3 Beheersmaatregelen Per verbonden partij wordt toegezien op de financiële positie


0 1
0 Risico 0.2: VPB Woningbedrijf
1 Omschrijving Risico Voor het Woningbedrijf wordt er op dit moment geen VPB afgedragen. Hierover is nog geen uitsluitsel ontvangen van de belastingdienst
2 Impact Met ingang van 1 januari 2016 geldt voor gemeenten de vennootschapsbelastingplicht. De gemeente heeft het standpunt, dat het gemeentelijke woningbedrijf niet belastingplichtig is voor de VPB. De gemeente heeft dit in een brief verwoord en daarover in 2016 een standpunt gevraagd aan de belastingdienst. De belastingdienst heeft hierover echter tot nu toe geen standpunt ingenomen.
3 Beheersmaatregelen De gemeente staat hierover in contact met de belastingdienst.


0 1
0 Risico 0.3: Gegarandeerde geldleningen derden
1 Omschrijving Risico De gegarandeerde geldleningen aan derden bestaan uit gegarandeerde hypothecaire geldleningen van particulieren en aan geldleningen voor verenigingen.
2 Impact Deze bestaan uit een bedrag van € 131.974 (peildatum 31-12-2018) aan gegarandeerde hypothecaire geldleningen van particulieren. De WOZ waarde van de woningen waar deze betrekking op hebben bedraagt € 1.487.000. Het bedrag aan gegarandeerde geldleningen bedraagt gemiddeld 8,9 % van de WOZ-waarde. Hierdoor is het risico dat er t.a.v. deze leningen een beroep op de garantstelling door de gemeente zal worden gedaan uiterst beperkt. De gemeente heeft verder tot een bedrag van € 502.246 (peildatum 31-12-2018) geldleningen gegarandeerd van verenigingen in Renswoude. Het risico dat de gemeente op deze garantstelling zal worden aangesproken is beperkt.
3 Beheersmaatregelen Geen specifieke beheersmaatregelen vereist.


0 1 2 3
0 (bedragen x € 1.000) WOZ- waarde Balanswaarde 31-12-2019 Verschil
1 De Hokhorst voetbal Grond carports Van Reedeweg 835 54 41 11 794 43
2 Totaal 889 53 836


0 1 2
0 Weerstandsnorm
1 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
2 A >2,0 Uitstekend
3 B 1,4-2,0 Ruim voldoende
4 C 1,0-1,4 Voldoende
5 D 0,8-1,0 Matig
6 E 0,6-0,8 Onvoldoende
7 F <0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
1 Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit 4.483 1.904 4.514 2.555 10.546 2.167
2 Ratio weerstandsvermogen 2,4 1,8 4,9


0 1 2 3 4 5
0 Minst Meest risicovol Neutraal risicovol
1 Kengetal Hoe interpreteren Signaalwaarden
2 Met betrekking tot weerbaarheid:
3 1. Schuld
4 a. zonder correctie doorgeleende gelden Hoe lager het percentage hoe beter < 90% van 90% t/m 130% > 130%
5 b. met correctie doorgeleende gelden Hoe lager het percentage hoe beter < 90% van 90% t/m 130% > 130%
6 2. Eigen vermogen (Solvabiliteit) Hoe hoger het percentage hoe beter > 50% van 20% t/m 50% < 20%
7 3. Grondexploitatie Hoe lager het percentage hoe beter < 20% van 20% t/m 35% > 35%
8 Met betrekking tot wendbaarheid:
9 4. Structurele exploitatieruimte Hoe hoger het percentage hoe beter > 0% 0% < 0%
10 5. Belastingcapaciteit Hoe lager het percentage hoe beter < 95% van 95% t/m 105% > 105%


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetal Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit 40% 34% 52% 7% -2,7% 106% 49% 46% 55% 12% 2,7% 107% 111% 100% 45% 1% 1,7% 116% 164% 152% 40% 4% 4,6% 116% 182% 170% 38% 4% -0,1% 116% 205% 193% 36% 4% 3,4% 116%