Naam Almere
Code 34
Provincie Flevoland
Inwonertal 203990

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Nieuwe taken sociaal domein None 14700000.0 None
GR / Verbonden partijen garantstelling Huisvuilcentrale None 35100000.0 None
GR / Verbonden partijen Floriade businesscase None 19900000.0 None
Sociaal domein bijstandsverlening 40.0 3600000.0 1440000.0
GR / Verbonden partijen garanties sport/cultuur 20.0 2024000.0 404800.0
GR / Verbonden partijen garantstelling Tomin 20.0 3800000.0 760000.0
Kapitaalgoederen frictiekosten beheer en onderhoud 60.0 1561000.0 936600.0
Kapitaalgoederen leegstandsrisico vastgoed (huurderving) 20.0 930000.0 186000.0
Projecten landschapsplan A6 None None None
Belasting btw compensatie onderliggend wegennetwerk A6 20.0 4175000.0 835000.0
GR / Verbonden partijen CV Omala 20.0 560000.0 112000.0
GR / Verbonden partijen funding kredietbank Nederland 20.0 2150000.0 430000.0
Informatieveiligheid vertrouwelijke risico's 52.0 5352000.0 2783040.0
Overig overige risico's 37.0 3862000.0 1428940.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Garantstelling Huisvuilcentrale None None 0.0
GR / Verbonden partijen Floriade business case None None 11500000.0
Grondexploitatie Floriade grondexploitatie None None 2200000.0
Sociaal domein Effect besparingsmaatregelen businesscase jeugd None None 1020000.0
Overig Garanties sport en cultuur None None 360000.0
Overig Omkleuring organisatie None None 471000.0
Overig Leegstandrisico vastgoed None None 186000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling Tonin groep None None 100000.0
Sociaal domein Nieuwe taken sociaal domein None None 0.0
BUIG BUIG 2019 None None 3266000.0
GR / Verbonden partijen Garantie Corossia None None 222000.0
Overig Exploitatie IKC de Laren None None 180000.0
Overig Vertrouwelijke risico's None None 4076000.0
Overig vrije ruimte None None 835000.0
Sociaal domein Borgstellingen sociale zaken None None 260000.0

programma / project

wijze van informatievoorziening

Floriade

 • volggroep
 • voortgangsrapportage (2 x p/jaar)
 • separate paragraaf in begroting/jaarrekening
 • aanvullende accountantscontrole in opdracht van de raad

verbeterprogramma en shared savings ICTAR

 • twee rapportagemomenten per jaar in de vorm van een raadsbrief

projecten binnen FVA (Rondje Weerwater, Station (en omgeving), Flevo Campus)

 • separate paragraaf in begroting/jaarrekening
 • waar nodig separate raadsbrief/raadsvoorstel

transitie/transformatie SD (wo. ontwikkeling sociale infrastructuur en business cases jeugd)

 • monitor Sociaal Domein (frequentie minimaal 1 x p/jaar)
 • kwartaalrapportage Jeugd

financiële positie grondbedrijf

 • beleidsuitgangspunten bij de begroting
 • verwerking bij MPGA incl. bestuurlijke voortgangsrapportage
 • onderzoek rekenkamer (Grip op grond)


(bedragen x € 1.000)

restrisico    (A)

kans                (B)

risicobedrag (A x B)

risicobedrag PB 2018

operationele risico's

1. garantstelling Huisvuilcentrale

36.100

div

0

0

2. Floriade businesscase

22.300

div

11.500

11.000

3. Floriade grondexploitatie

6.600

div

2.200

4. effect besparingsmaatregelen businesscases jeugd

5.100

20%

1.020

1.020

5. garanties sport/cultuur

1.800

20%

360

360

6. omkleuring organisatie

1.570

30%

471

pm

7. leegstandsrisico vastgoed (huurderving)

930

20%

186

186

8. garantstelling Tomin

500

20%

100

100

9. nieuwe taken sociaal domein

0

40%

0

3.080

10. BUIG 2019

7.200

40%

3.266

totaal operationele risico's

81.600

18.517

15.746

overige risico's

garantie Corrosia

1.112

20%

222

222

borgstellingen sociale zaken

1.300

20%

260

260

exploitatie IKC de Laren

300

60%

180

180

totaal overige risico's

2.712

662

662

vertrouwelijke risico's

7.413

4.076

935

vervallen

0

0

2.020

vrije ruimte

835

totaal benodigde weerstandscapaciteit

91.725

24.090

19.3632018

2019

2020

2021

2022

reserve weerstandsvermogen algemene dienst

20,7

20,7

20,7

20,7

20,7

sparen

15,1

25,1

35,1

45,1

vrije ruimte

20,7

35,8

45,8

55,8

65,82018

2019

2020

2021

2022

saldireserve algemene dienst

24,1

24,1

24,1

24,1

24,1

weerstandsvermogen grondexploitatie

40,6

40,6

40,6

40,6

40,6

weerstandscapaciteit tbv risico’s

64,7

64,7

64,7

64,7

64,7

totale buffer eigen vermogen

85,4

100,5

110,5

120,5

130,5omschrijving

omvang

kans

risicobedrag

VGR 2018-1

bijdrage overheden komen niet tot stand tgv BC

-3,0

60%

-1,8

-1,8

tegenvallende bezoekers kaartverkoop (1,8 mln bezoekers)

-5,6

60%

-3,4

-3,4

tegenvallende bezoekers parkeren (1,8 mln bezoekers)

-0,6

60%

-0,4

-0,4

sponsor- en tenderopbrengsten vallen 30% tegen

-3,9

40%

-1,5

-1,5

duurzaamheidsprincipes terreininvesteringen

-0,4

prijselasticiteit

-1,0

20%

-0,2

-0,2

fiscaal risico

-0,2

geluidsdragende evenementen

-0,3

40%

-0,1

-0,1

legacy kosten te laag ingeschat

-0,4

beheerbudget niet toereikend

-1,5

20%

-0,3

-0,3

veiligheidskosten

pm

nutsvoorzieningen

pm

bouwvergunningen

Pm

pm

pm

pm

geluidskwaliteit (plaatsen scherm)

40%

-1,2

achtervang pm posten

-1,1

nieuwe risico's

green embassies/i-street

-2,0

60%

-1,2

organisatiekosten BV

-1,0

60%

-0,6

avondprogrammering

-3,3

60%

-2,0

totaal

-22,3

-11,5

-11,0In navolging van de reorganisatie van de topstructuur is de doorontwikkeling van de leidinggevende structuur van de afdelingen afgerond. Uitkomst hiervan is dat het aantal leidinggevenden met 13,5 fte is verminderd. Deze besparing (circa €1,2 miljoen) op de overhead is nagenoeg volledig ingezet om het primaire proces te versterken door meer (strategische) beleidscapaciteit toe te voegen.

Beheersmaatregel

Bij de organisatiewijziging geldt het uitgangspunt dat frictiekosten worden vermeden door tijdige mobiliteit te creëren en vacatures zo veel mogelijk niet in te vullen. Dit uitgangspunt is in de praktijk toegepast, desondanks is er nog sprake van onvermijdelijke frictiekosten. Dit komt vanwege het feit dat het in de praktijk niet lukt om alle boventalligen binnen 1 jaar van werk naar werk te begeleiden.

Financiële inschatting

De eerste schatting van de frictie leidt tot het volgende beeld:

(bedragen x € 1.000)

omschrijving

doorontwikkeling leidinggevende structuur, opheffen KDB en PBS

-1.416

afbouw maatschappelijke ontwikkeling

-540

bruto frictie

-1.956

reeds afgedekt via de buffer concerndirectie

386

netto frictie

-1.570

waarvan: 30% ten laste van het weerstandsvermogen

470

waarvan: 70% ten laste van het perspectief

-1.100overige risico's

restrisico    (A)

kans                (B)

risicobedrag (A x B)

risicobedrag PB 2018

garantie Corrosia

1.112

20%

222

222

borgstellingen sociale zaken

1.300

20%

260

260

exploitatie IKC de Laren

300

60%

180

180

totaal overige risico's

2.712

662

662netto schuldquote

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

langlopende schulden

487

437

513

kortlopende schulden

155

184

122

overlopende passiva

57

55

55

uitzettingen

0

0

0

subtotaal schulden (a)

699

676

690

uitzettingen met looptijd < 1 jaar

110

110

110

liquide middelen

0

0

0

overlopende activa

8

8

8

subtotaal uitstaande gelden (b)

118

118

118

netto schulden (a-b)

581

557

572

baten voor bestemming (c)

747

716

725

netto schuldquote (100% * [a-b] / c)

78%

78%

79%solvabiliteitsratio

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

eigen vermogen (a)

339

326

343

totale vermogen (b)

1.094

1.059

1.093

solvabiliteit (100% * a/b)

31%

31%

31%grondratio

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

boekwaarden gronden (a)

306

255

242

baten voor bestemming (b)

747

716

725

grondratio (100% * a/b)

41%

36%

33%structurele exploitatieruimte ratio

2018

2019

2020

structurele baten

632,2

647,7

667,0

structurele lasten

625,0

633,4

658,4

netto structurele baten (a)

7,3

14,3

8,7

totale structurele toevoegingen aan reserves

18,5

14,5

10,3

totale structurele onttrekkingen aan reserves

3,7

5,9

3,4

netto structurele toevoegingen aan reserves (b)

-14,9

-8,6

-6,9

totale structurele ruimte in begroting (a+b)

-7,6

5,8

1,8

totale baten voor bestemming (c)

779,3

794,2

820,2

structurele exploitatieruimte ratio ([a+b]/c)

-1,0%

0,7%

0,2%lokale lasten

2017

2018

2019

OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

€ 280,69

€ 287,46

€ 302,26

rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

€ 141,26

€ 147,51

€ 154,45

afvalstoffenheffing voor een gezin

€ 325,93

€ 339,62

€ 347,25

heffingskorting

€ 0,0

€ 0,0

€ 0,00

totale woonlasten voor gemiddeld gezin (a)

747,88

774,59

€ 803,96

woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin (b)

€ 723,00

€ 721,00

nnb

afwijking ten opzichte van het landelijk gemiddelde

€ 24,88

€ 53,59

nnb

woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde t-1 (100% * [a/b])

103%

107%

nnb(bedragen x 1 miljoen) activa

2018

2019

2020

2021

2022

passiva

2018

2019

2020

2021

2022

materiële vaste activa

vaste passiva

economisch nut

770

783

824

866

924

eigen vermogen

339

326

343

374

404

waardecorrectie

-140

-140

-140

-140

-140

voorzieningen

55

58

60

60

63

financiële vaste activa

40

43

48

52

59

langlopende leningen

487

437

513

520

494

vlottende activa

vlottende passiva

bouwgronden in expl.

369

319

306

297

249

kortlopende leningen

67

129

67

65

77

waardecorr. gronden

-64

-64

-64

-64

-64

overlopende passiva

145

110

110

110

110

overige vlottende activa

118

118

118

118

118

totaal activa

1.094

1.059

1.093

1.129

1.148

totaal passiva

1.094

1.059

1.093

1.129

1.1482020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Garantstelling Huisvuilcentrale None None 0.0
Omgevingswet Wet- en regelgeving ruimte (PAS/OW/Wkb) 40.0 5000000.0 2000000.0
Personeel Wet arbeidsmarkt in balans 21.0 3000000.0 630000.0
Sociaal domein Jeugdhulp zonder verblijf 40.0 6500000.0 2600000.0
Sociaal domein WMO ondersteuningsarrangementen 40.0 5000000.0 2000000.0
Grondexploitatie Floriade grondexploitatie 42.0 5000000.0 2100000.0
Overig Floriade businesscase 60.0 22000000.0 13200000.0
Overig Overig 35.0 10000000.0 3500000.0
Grondexploitatie NOGW Poort 25.0 6000000.0 1500000.0
Grondexploitatie Bouwclaims 45.0 2000000.0 900000.0
Grondexploitatie NOGW Hout 50.0 12000000.0 6000000.0
Grondexploitatie Buffer afdekking risico's negatieve grexen 45.0 5000000.0 2250000.0
Grondexploitatie Verdringing effect Oosterwold 50.0 2000000.0 1000000.0
Overig Post onvoorzien 75.0 30000000.0 22500000.0
Grondexploitatie Winstreservering grexen <50% 100.0 27000000.0 27000000.0
Overig Buffer voorzichtig scenario 100.0 19000000.0 19000000.0
Grondexploitatie Stichtsekant 100.0 16000000.0 16000000.0
Belasting Vennootschapsbelasting 100.0 10000000.0 10000000.0
Overig Overig 45.0 8000000.0 3600000.0
Overig Overig (hard) 100.0 1000000.0 1000000.0