Naam Rhenen
Code 340
Provincie Utrecht
Inwonertal 19816

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Aanbesteding Financiële gevolgen naar aanleiding van fouten in een aanbestedingsproces. None None None
Personeel Extra lasten als gevolg van nadelige aanpassing van de rekenrente bij de pensioenbepaling als de dekkingsgraad van het pensioenfonds onvoldoende is. None None None
Informatieveiligheid Financiële nadelen als gevolg van cybercrime, bijvoorbeeld een hacker met (kwaadwillende) bedoelingen die ons computernetwerk binnendringt of een ransomware aanval. None None None
Informatieveiligheid Bestuurlijke boete(s) van de Autoriteit Persoonsgegevens als gevolg van het overtreden van de Wet bescherming persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het niet aantoonbaar hebben (genomen) van passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen of het niet (tijdig) melden van een datalek. None None None
Kapitaalgoederen Financiële nadelen als gevolg van wateroverlast in bewoond gebied naar aanleiding van hevige regenbuien. None None None
Bodemsanering Niet verhaalbare kosten voor het opruimen van asbest in de openbare ruimte. None None None
Sociaal domein Financiële nadelen als gevolg van open einde regelingen: WMO ZIN, WMO, PGB, jeugdzorg. None None None
Sociaal domein Door onvoldoende innovatie kunnen de ingeboekte besparingen bij Jeugd niet of slechts gedeeltelijk of niet tijdig gerealiseerd worden. None None None
Sociaal domein Hogere kosten bijstandsverlening door een hogere instroom en/of lagere (vertraagde) uitstroom. Onzekerheden omtrent veranderkundige opgave IW4. None None None
Gemeentefonds Financiële nadelen als gevolg van onzekerheid over de ontwikkeling in het gemeentefonds, aanpassingen in verdeelmodellen en/of veranderingen in macrobudgetten voor het SD. None None None

0 1 2 3 4
0 105%
1
2
3 0,38% 85% 0% 30%


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 Kengetallen gemeente Rhenen Normen VNG
1 Kengetal ultimo jaar JRR 2016 BGR 2017 BGR 2018 Voldoende Matig Onvoldoende
2 1a Netto-schuldquote 79% 110% 100% <90% 100-130% >130%
3 1b Netto-schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 60% 89% 85% <90% 100-130% >130%
4 2 Solvabiliteitsratio 35% 27% 30% >40% 20-40% <20%
5 3 Grondexploitatie 4% 5% 0% <10%
6 4 Structurele exploitatieruimte 2,08% 0,13% 0,38% >0,6% 0-0,6% <0%
7 5 Belastingcapaciteit: woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar ervoor 103% 110% 105% <100% 100-120% >120%
8


0
0


0 1 2 3 4 5 6
0 Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis A ≥ 2,0 Uitstekend B 1,4 ≤ x < 2,0 Ruim voldoende C 1,0 ≤ x < 1,4 Voldoende D 0,8 ≤ x < 1,0 Matig E 0,6 ≤ x < 0,8 Onvoldoende F < 0,6 Ruim onvoldoende
1


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 Miljoenen Euro's 02468 Aanwezige weerstandscapaciteit ultimo boekjaar 18 16 14 12 10
1
2
3 2017 2018 2019 2020 2021 5a1 - Algemene reserve vrij besteedbaar 5a2 - Bestemmingsreserves onbeklemd 5b1 - Begrotingssaldo (incidenteel) 5b2 - Onvoorzien incidenteel 5b3 - Onvoorzien structureel 5b4 - Onbenutte bel.capaciteit structureel


0 1 2 3 4
0 Top 10 risico’s Toelichting 1.2 Organisatie Financiële gevolgen naar aanleiding van fouten in een aanbestedingsproces. 1.2 Organisatie Extra lasten als gevolg van nadelige aanpassing van de rekenrente bij de pensioenbepaling als de dekkingsgraad van het pensioenfonds onvoldoende is. 1.3 Facilitair Financiële nadelen als gevolg van cybercrime, bijvoorbeeld een hacker met (kwaadwillende) bedoelingen die ons computernetwerk binnendringt of een ransomware aanval. 1.3 Facilitair Bestuurlijke boete(s) van de Autoriteit Persoonsgegevens als gevolg van het overtreden van de Wet bescherming persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het niet aantoonbaar hebben (genomen) van passende technische en or- ganisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen of het niet (tijdig) melden van een datalek. 3.1 Verkeer en openbare ruimte Financiële nadelen als gevolg van wateroverlast in bewoond gebied naar aanleiding van hevige regenbuien. 3.1 Verkeer en openbare ruimte Niet verhaalbare kosten voor het opruimen van asbest in de openbare ruimte. 4 Jeugd, maatschappelijke ondersteuFinanciële nadelen als gevolg van open einde regelingen: WMO ZIN, WMO ning, participatie en inkomen PGB, jeugdzorg. 4.1 Jeugd Door onvoldoende innovatie kunnen de ingeboekte besparingen bij Jeugd niet of slechts gedeeltelijk of niet tijdig gerealiseerd worden. 4.3 Participatie en inkomen Hogere kosten bijstandsverlening door een hogere instroom en/of lagere (vertraagde) uitstroom. Onzekerheden omtrent veranderkundige opgave IW4. 7.2 Overige algemene dekkingsmiddelen Financiële nadelen als gevolg van onzekerheid over de ontwikkeling in het gemeentefonds, aanpassingen in verdeelmodellen en/of veranderingen in macrobudgetten voor het SD.
1


0 1 2
0 Netto schuldquote 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50%
1
2
3
4
5
6 110%
7 103% 101% 100% 98% 97% 91%
8 82% 79%
9
10
11
12 40% JRR 2013 JRR 2014 JRR 2015 JRR 2016 BGR 2017 BGR 2018 BGR 2019 BGR 2020 BGR 2021


0 1
0 1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%
1
2
3
4
5
6
7
8 89% 89%
9 87% 85% 85%
10 71%
11 61% 61% 60%
12
13 JRR 2013 JRR 2014 JRR 2015 JRR 2016 BGR 2017 BGR 2018 BGR 2019 BGR 2020 BGR 2021


0 1 2
0 Solvabiliteit 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
1
2
3
4
5 35% 35%
6 33% 33% 31% 31% 30% 30% 27%
7
8
9 0% JRR 2013 JRR 2014 JRR 2015 JRR 2016 BGR 2017 BGR 2018 BGR 2019 BGR 2020 BGR 2021


0 1 2
0 Structurele exploitatieruimte 4,20% 3,60% 3,00% 2,40% 1,80% 1,20% 0,60% 0,00% -0,60% -1,20%
1 3,73%
2
3 2,19% 2,08%
4
5
6 1,13%
7 0,13% 0,38%
8 0,20% 0,05% -0,13%
9 JRR 2013 JRR 2014 JRR 2015 JRR 2016 BGR 2017 BGR 2018 BGR 2019 BGR 2020 BGR 2021


0
0
1
2
3 110% 109% 105% 104% 105% 103%
4 102%
5


0 1 2
0 Belastingcapaciteit: woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar ervoor 140% 130% 120% 110% 100% 90%
1
2
3
4 110% 109% 105% 104% 105% 103%
5 102%
6
7 80% JRR 2014 JRR 2015 JRR 2016 BGR 2017 BGR 2017 na BGR 2018 BGR 2018 na teruggave teruggave


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Aanbesteding Financiële gevolgen naar aanleiding van fouten in een aanbestedingsproces. None None None
Informatieveiligheid Financiële nadelen als gevolg van cybercrime, bijvoorbeeld een hacker met (kwaadwillende) bedoelingen die ons computernetwerk binnendringt. None None None
Informatieveiligheid Bestuurlijke boete(s) van de Autoriteit Persoonsgegevens als gevolg van het overtreden van de AVG. Bijvoorbeeld het niet aantoonbaar hebben (genomen) van passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen of het niet tijdig melden van een datalek. None None None
Calamiteiten, rampen Financiële nadelen als gevolg van wateroverlast in bewoond gebied naar aanleiding van hevige regenbuien. None None None
Bodemsanering Op kosten van de gemeente verontreinigingen en/of asbest oplossen/opruimen terwijl onbekend is wie de vervuiler is of bekend is wie de vervuiler is, maar dat dit toch heel moeilijk te verhalen is. None None None
Grondexploitatie De gemaakte kosten van ruimtelijke projecten kunnen niet of niet volledig worden gedekt uit de grondopbrengsten. None None None
Sociaal domein Financiële nadelen als gevolg van open einde regelingen: WMO ZIN, WMO PGB ((boven)regionale) jeugdzorg. None None None
Sociaal domein Mogelijke ontmanteling IW4 heeft financiële gevolgen voor de gemeente Rhenen. De WSW-ers moeten dan ook een andere werkgever krijgen. None None None
GR / Verbonden partijen Faillissement of opheffing/gedwongen liquidatie van GR/Verbonden Partij. None None None
Gemeentefonds Financiële nadelen als gevolg van onzekerheid over de ontwikkeling in het gemeentefonds, aanpassingen in verdeelmodellen en/of veranderingen in macrobudgetten voor het SD. None None None

0 1
0 1aNetto-schuldquote 70%94%99%54%78%84%37%31%29%1%-2%-0%0,33%0,38%0,32%103%105%107%
1 1bNetto-schuldquote, gecorrigeerd
2 2Solvabiliteitsratio
3 3Grondexploitatie
4 4Structurele exploitatieruimte
5 5Belastingcapaciteit


0
0 Normen VNGVoldoendeMatigOnvoldoende
1
2 <90%90-130%>130%
3
4 <90%90-130%>130%
5 >40%20-40%<20%
6
7 <10%
8
9 >0,6%0-0,6%<0%
10
11 <100%100-120%>120%


0 1
0
1
2 99%0,32%107%29%0%