Naam Soest
Code 342
Provincie Utrecht
Inwonertal 46089

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Projecten Verkeersplan Soest-zuid (uitvoering) 10.0 10345000.0 1034500.0
Kapitaalgoederen Eigen risico aansprakelijkheid m.b.t. beheer en onderhoud openbare ruimte 50.0 50000.0 25000.0
Kapitaalgoederen Storm- en bliksemschade openbaar groen 25.0 100000.0 25000.0
GR / Verbonden partijen Nieuwe financieringssystematiek RUD Utrecht 25.0 25000.0 6250.0
Energietransitie Niet uitkeren VNG subsidie Energiebesparing bestaande bouw 25.0 49000.0 12250.0
Belasting Bouwleges 75.0 200000.0 150000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 35.0 400000.0 140000.0
Projecten Project vliegbasis Soesterberg 50.0 3300000.0 1650000.0
Grondexploitatie Monte Carlo-risicoanalyse Mastergrex Masterplan Soesterberg None None 1350000.0
Omgevingswet Implementatie Omgevingswet 75.0 400000.0 300000.0
Sociaal domein Financieel ontschot Sociaal Domein 10.0 1000000.0 100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid t.a.v. veiligheid van speelgelegenheid 25.0 50000.0 12500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Gemeentelijke aansprakelijkheid/verzekeringen 10.0 1000000.0 100000.0
Kapitaalgoederen Terugval huuropbrengsten gemeentelijke accommodaties 50.0 75000.0 37500.0
GR / Verbonden partijen Dubieuze debiteuren 50.0 50000.0 25000.0
Dividend/Rente Dividenduitkering BNG 50.0 30000.0 15000.0
Gemeentefonds Ontwikkelingen algemene uitkering 25.0 500000.0 125000.0
Personeel Lonen en prijzen 10.0 200000.0 20000.0
Dividend/Rente Financiering : Renterisico 10.0 150000.0 15000.0
Personeel Bedrijfsvoering: Trajecten medewerkers 75.0 400000.0 300000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bedrijfsvoering: Externe juridische ondersteuning bij aanbestedingen 25.0 60000.0 15000.0
Informatieveiligheid Bedrijfsvoering: meldplicht datalekken/bescherming persoonsgegevens 25.0 100000.0 25000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen: Garantstellingen None None 201000.0
Grondexploitatie Grondbeleid: Grondexploitatie Staringlaan None None 100000.0
Grondexploitatie Grondbeleid: Grondexploitatie Dorpshuis None None 330000.0

0 1 2 3 4
0 nr omschrijving kengetallen verloop van de kengetallen
1 2016 rekening begroting begroting 2017 2018
2 1A Netto schuldquote 2 3 4 Grondexploitatie 5 1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishoudens 23% 23% 49% 0,44% 6% 86% 43% 43% 39% 0,34% 11% 87% 48% 48% 35% 0,33% 11% 89%


0 1 2 3
0 Programma en Onderwerp Kans Fin. impact Fin. risico
1 Programma 1. Veiligheid 0
2 - Geen 0 0
3 Programma 2. Verkeer en Vervoer 1.034.500
4 - Verkeersplan Soest-zuid (uitvoering) 10% 10.345.000 1.034.500
5 Programma 3. Economie 0
6 - Geen 0 0
7 Programma 4. Natuur en Milieu 68.500
8 - Eigen risico aansprakelijkheid m.b.t. beheer en onderhoud openbare ruimte 50% 50.000 25.000
9 - Storm- en bliksemschade openbaar groen 25% 100.000 25.000
10 - Nieuwe financieringssystematiek RUD Utrecht 25% 25.000 6.250
11 - Niet uitkeren VNG subsidie Energiebesparing bestaande bouw 25% 49.000 12.250
12 Programma 5. Wonen en Ruimtelijke Ordening 3.590.000
13 - Bouwleges 75% 200.000 150.000
14 - Planschade 35% 400.000 140.000
15 - Project vliegbasis Soesterberg 50% 3.300.000 1.650.000
16 - Monte Carlo-risicoanalyse Mastergrex Masterplan Soesterberg 1.350.000
17 - Implementatie Omgevingswet 75% 400.000 300.000
18 Programma 6. Onderwijs 0
19 - Geen 0 0
20 Programma 7. Zorg en Welzijn 100.000
21 - Financieel ontschot Sociaal Domein 10% 1.000.000 100.000
22 Programma 8. Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur 12.500
23 - Aansprakelijkheid t.a.v. veiligheid van speelgelegenheid 25% 50.000 12.500
24 Programma 9. Bestuurlijke taken 137.500
25 - Gemeentelijke aansprakelijkheid/verzekeringen 10% 1.000.000 100.000
26 - Terugval huuropbrengsten gemeentelijke accommodaties 50% 75.000 37.500
27 Algemene dekkingsmiddelen 185.000
28 - Dubieuze debiteuren 50% 50.000 25.000
29 - Dividenduitkering BNG 50% 30.000 15.000
30 - Ontwikkelingen algemene uitkering 25% 500.000 125.000
31 - Lonen en prijzen 10% 200.000 20.000
32 Paragrafen 986.000
33 - B Financiering : Renterisico 10% 150.000 15.000
34 - C Bedrijfsvoering: Trajecten medewerkers 75% 400.000 300.000
35 - C Bedrijfsvoering: Externe juridische ondersteuning bij aanbestedingen 25% 60.000 15.000
36 - C Bedrijfsvoering: meldplicht datalekken/bescherming persoonsgegevens 25% 100.000 25.000
37 - E Verbonden partijen: Garantstellingen div. div. 201.000
38 - F Grondbeleid: Grondexploitatie Staringlaan 100.000
39 - F Grondbeleid: Grondexploitatie Dorpshuis 330.000
40 Totaal 6.114.000


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Veiligheid None None None
Projecten Verkeersplan Soest-Zuid (uitvoering) 10.0 10345000.0 1034500.0
Overig Economie None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Eigen risico aansprakelijkheid m.b.t. beheer en onderhoud openbare ruimte 50.0 50000.0 25000.0
Kapitaalgoederen Storm- en bliksemschade openbaar groen 25.0 100000.0 25000.0
GR / Verbonden partijen Nieuwe financieringssystematiek RUD Utrecht 25.0 25000.0 6250.0
Belasting Bouwleges 75.0 200000.0 150000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 35.0 400000.0 140000.0
Projecten Project vliegbasis Soesterberg 50.0 3300000.0 1650000.0
Grondexploitatie Monte Carlo-risico analyse Mastergrex Masterplan Soesterberg None None 1420000.0
Omgevingswet Implementatie Omgevingswet 25.0 800000.0 200000.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 25.0 100000.0 25000.0
Sociaal domein Financieel ontschot Sociaal Domein 50.0 1500000.0 750000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid t.a.v. veiligheid van speelgelegenheid 25.0 50000.0 12500.0
Belasting Wetswijziging BTW-verrekening Sport 25.0 105000.0 26250.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Gemeentelijke aansprakelijkheid/verzekeringen 10.0 1000000.0 100000.0
Dividend/Rente Dubieuze debiteuren 50.0 50000.0 25000.0
Dividend/Rente Dividenduitkering BNG 50.0 30000.0 15000.0
Gemeentefonds Ontwikkelingen algemene uitkering 25.0 500000.0 125000.0
Personeel Lonen en prijzen 10.0 200000.0 20000.0
Dividend/Rente Paragraaf B, Financiering: Renterisico 10.0 150000.0 15000.0
Personeel Paragraaf C, Bedrijfsvoering: Trajecten medewerkers 75.0 400000.0 300000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Paragraaf C, Bedrijfsvoering: Externe juridische ondersteuning bij aanbestedingen 25.0 60000.0 15000.0
Informatieveiligheid Paragraaf C, Bedrijfsvoering: meldplicht datalekken / bescherming persoonsgegevens 25.0 100000.0 25000.0
GR / Verbonden partijen Paragraaf E, Verbonden partijen: Garantstellingen None None 202000.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 (data ultimo) (data ultimo)
1 activa R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022 passiva R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
2 1.Vaste activa1.1 Immaterieel1.2 Materieel1.3 Financieela ) ka pi taa l vers trekki ngenb)l eni ngen c) ui tzetti ngen > 1 ja a rd) bi jdr a ctiva va n derden2.Vlottende activa2.1 Voorraden2.2 Uitzettingen(looptijd < 1 jaar)2.3 Liquide middelen2.4 Overlopende activa 7082.317531342.1081969.04513.7251673.876 25885.9935711.75818510.73418.085478.744 34391.9634222.2171857.78813.7251673.876 29999.9744222.2171733.67613.7251673.876 257105.6404222.217162-5.02813.7251673.876 241 3.1106.408422 3.22.21715113.7251673.876 3.Vaste passivaEigen vermogena)reservesb) gerealiseerd resultaatVoorzieningen3.3 Vaste schulden(looptijd > 1 jaar)4.Vlottende passiva-9.918 4.1 Netto vlottende schuld(looptijd < 1 jaar)4.2 Overlopende passiva 52.9143938.58629.55612.1738.446 44.2588.18629.73720.52423.670 42.4409.60347.49712.1738.973 40.09210.58552.24012.1739.439 38.99811.37448.57512.17310.318 38.52711.94644.53012.17310.113
3 balanstotaal 112.069 126.375 120.686 124.529 121.438 117.289 balanstotaal 112.069 126.375 120.686 124.529 121.438 117.289


0 1 2 3 4
0 nr omschrijving kengetallen verloop van de kengetallen
1 rekening2017 2018 begroting begroting2019
2 1A Netto schuldquote2345 1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningenSolvabiliteitsratioStructurele exploitatieruimteGrondexploitatieBelastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishoudens 31%31%48%0,04%9%88% 44%44%35%0,68%10%89% 45%45%35%0,76%7%91%


0 1 2 3 4 5 6
0 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Algemene reserve € 6,8 mln € 6,9 mln € 7,3 mln € 9,6 mln € 9,0 mln € 8,0 mln
2 Vrije belastingcapaciteit € 2,8 mln € 5,6 mln € 5,6 mln € 5,8 mln € 6,3 mln € 6,9 mln
3 Totaal Beschikbare weerstandscapaciteit € 9,6 mln € 12,5 mln € 12,9 mln € 15,4 mln € 15,3 mln € 14,9 mln
4 Benodigde weerstands-capaciteit € 3,9 mln € 3,9 mln € 5,3 mln € 4,9 mln € 6,2 mln € 6,3 mln
5 Weerstandsvermogen 2,5 3,2 2,4 3,1 2,5 2,4


0 1 2 3
0 Programma en Onderwerp Kans Financieel impact Financieel risico
1 Programma 1. Veiligheid- Geen 00
2 Programma 2. Verkeer en Vervoer- Verkeersplan Soest-zuid (uitvoering) 10% 10.345.000 1.034.5001.034.500
3 Programma 3. Economie- Geen 00
4 Programma 4. Natuur en Milieu- Eigen risico aansprakelijkheid m.b.t. beheer en onderhoud openbare ruimte- Storm- en bliksemschade openbaar groen- Nieuwe financieringssystematiek RUD Utrecht 50%25%25% 50.000100.00025.000 56.25025.00025.0006.250
5 Programma 5. Wonen en Ruimtelijke Ordening- Bouwleges- Planschade- Project vliegbasis Soesterberg- Monte Carlo-risicoanalyse Mastergrex Masterplan Soesterberg -Implementatie Omgevingswet 75%35%50%25% 200.000400.0003.300.000800.000 3.560.000150.000140.0001.650.0001.420.000200.000
6 Programma 6. Onderwijs- Leerlingenvervoer 25% 100.000 25.00025.000
7 Programma 7. Zorg en Welzijn- Financieel ontschot Sociaal Domein 50% 1.500.000 750.000750.000
8 Programma 8. Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur- Aansprakelijkheid t.a.v. veiligheid van speelgelegenheid- Wetswijziging BTW-verrekening Sport 25%25% 50.000105.000 38.75012.50026.250
9 Programma 9. Bestuurlijke taken- Gemeentelijke aansprakelijkheid/verzekeringen 10% 1.000.000 100.000100.000


0 1 2 3
0 Programma en Onderwerp Kans Financieel impact Financieel risico
1 Algemene dekkingsmiddelen- Dubieuze debiteuren- Dividenduitkering BNG- Ontwikkelingen algemene uitkering- Lonen en prijzen 50%50%25%10% 50.00030.000500.000200.000 185.00025.00015.000125.00020.000
2 Paragrafen- B Financiering : Renterisico - C Bedrijfsvoering: Trajecten medewerkers- C Bedrijfsvoering: Externe juridische ondersteuning bij aanbestedingen- C Bedrijfsvoering: meldplicht datalekken/bescherming persoonsgegevens- E Verbonden partijen: Garantstellingen 10%75%25%25%div. 150.000400.00060.000100.000div. 557.00015.000300.00015.00025.000202.000
3 Totaal Totaal 6.306.500


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Gemeentelijke aansprakelijkheid/verzekeringen 10.0 1000000.0 100000.0
Grondexploitatie Terugval huuropbrengsten gemeentelijke accomodaties 10.0 1420000.0 142000.0
Kapitaalgoederen Verkeersplan Soest-Zuid (uitvoering) 5.0 12825000.0 641250.0
Kapitaalgoederen Eigen risico aansprakelijkheid m.b.t. beheer en onderhoud openbare ruimte 50.0 50000.0 25000.0
Kapitaalgoederen Aansprakelijkheid t.a.v. veiligheid van speelgelegenheid 25.0 50000.0 12500.0
Calamiteiten, rampen Schade door weersinvloeden op openbaar groen 25.0 200000.0 50000.0
Projecten Project vliegbasis Soesterberg 50.0 3300000.0 1650000.0
Grondexploitatie Monte Carlo-risicoanalyse Mastergrex Masterplan Soesterberg None None 840000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 35.0 400000.0 140000.0
Belasting Bouwleges 75.0 200000.0 150000.0
Omgevingswet Implementatie omgevingswet 25.0 800000.0 200000.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 25.0 100000.0 25000.0
Sociaal domein Financieel ontschot Sociaal Domein 50.0 2850000.0 1425000.0
Sociaal domein Extra Rijksgelden Jeugdzorg 10.0 900000.0 90000.0
Belasting Wetswijziging BTW-verrekening Sport 50.0 130000.0 65000.0
Gemeentefonds Ontwikkelingen algemene uitkering 50.0 580000.0 290000.0
Belasting Ontwikkelingen algemene uitkering BTW compensatiefonds 25.0 580000.0 145000.0
Dividend/Rente Dividenduitkering BNG 50.0 30000.0 15000.0
GR / Verbonden partijen Dubieuze debiteuren 50.0 50000.0 25000.0
Overig Lonen en prijzen 10.0 200000.0 20000.0
Dividend/Rente Financiering: Renterisico 10.0 150000.0 15000.0
Personeel Bedrijfsvoering: trajecten medewerkers 75.0 400000.0 300000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bedrijfsvoering: Externe juridische ondersteuning 25.0 60000.0 15000.0
Informatieveiligheid Bedrijfsvoering: meldplicht datalekken/bescherming 25.0 100000.0 25000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen: Garantstellingen None None None