Naam Utrecht
Code 344
Provincie Utrecht
Inwonertal 347483

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Transities Jeugdwet en WMO None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridisch geschil taalaanbieder inburgering None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Geheim None None None
Sociaal domein Bekostigd aantal plekken WsW lager dan werkelijk None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Geheim None None None
Belasting Verhoging afdracht BgHu None None 116000.0
Informatieveiligheid Doorbelasting kosten GDI None None 444000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Niet uitvoeren wettelijke taken archiefwet None None 69000.0
Sociaal domein Akkoord hogere loonschaal huishoudelijke hulp WMO None None 456000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Geheim None None 205000.0
Kapitaalgoederen Private bijdrageregeling grondwaterbeheer None None 74000.0
GR / Verbonden partijen Regionale uitvoeringsdienst Utrecht None None 144000.0
Overig Professional portal innovatie None None 305000.0

0 1 2 3 4 5
0
1
2
3
4


0 1 2 3 4 5
0
1
2
3
4


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Geheim None None None
GR / Verbonden partijen Garantie geldleningen sportverenigingen None None None
Sociaal domein Bekostigd aantal plekken WSW lager dan werkelijk aantal None None None
Informatieveiligheid Wet datalekken None None None
GR / Verbonden partijen Corporatie BIRGIT None None None
Sociaal domein Transities jeugdwet en WMO None None None
GR / Verbonden partijen Garantie geldleningen zorginstellingen None None None
ICT algemeen Professional portal innovatie (bij Wigo4it) None None None
Overig Geheim None None None
Overig Geheim None None None
Overig Geheim None None None

Weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit

 =

67,607

=

1,03

Benodigde weerstandscapaciteit

65,700Beschikbare weerstandscapaciteit

Begroting 2018

Verantwoording 2017/ voorjaarsnota 2018

Begroting 2019

Totaal algemene reserves

57.047

57.047

56.577

Stille reserves

0

0

450

Onbenutte belastingcapaciteit (twee jaar)

10.027

10.452

9.952

Niet ingevulde begrotingsruimte (vier jaar)

0

0

0

Post onvoorzien (vier jaar)

636

636

628

Totaal

67.710

68.135

67.607Risico

Mutatie benodigde weerstandscapaciteit

Stijgers

1.Corporatie BIRGIT

+49.000

Dalers

2. Transities jeugdwet en WMO

-1.300.000

3.Garantie geldleningen zorginstellingen
4.Garantie geldleningen sportverenigingen

-8.000
-63.000

5.Bekostigd aantal plekken WsW lager dan werkelijk aantal

-65.000

6. Wet datalekken

-400.000

7. Geheim

-173.000

8. Professional portal innovatie (bij Wigo4it)

-550.000

Nieuw

9. Geheim

+0

10.Geheim

+0

11.Geheim

+0

Vervallen

12. Fiscale ontwikkelingen naheffing parkeren

-48.000

13. Akkoord hogere loonschaal huishoudelijke hulp WMO

-525.000

Totale mutatie in benodigde weerstandscapaciteit

-3.083.0002020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Geheim None None 80000.0
Onderwijs Onderwijs achterstandenbeleid None None -320000.0
Informatieveiligheid Meldplicht datalekken None None -4741000.0
GR / Verbonden partijen Geen reservering voor oninbare debiteuren None None -100000.0
Overig I-deel None None None
Projecten Effect actieagenda Utrecht schuldenvrij None None None
Sociaal domein Rijksbijdrage jeugdzorg None None 181000.0
Overig Niet volledig invullen van algemene bezuinigingstaakstelling None None 70000.0
Aanbesteding Niet volledig invullen taakstellingen inkoop None None 50000.0
Overig Onzekerheid hoogte prijsontwikkelingen None None None
Projecten Diverse grote investeringsprojecten None None None
Omgevingswet Het invoeren van de omgevingswet None None None
Omgevingswet Arrest aanpak stikstof None None None
Sociaal domein Tekort Jeugd vanaf 2022 None None 378000.0

0 1 2 3 4 5
0
1
2
3
4


0 1 2 3 4 5
0
1
2
3
4