Naam Woudenberg
Code 351
Provincie Utrecht
Inwonertal 13021

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Leerlingenvervoer 10.0 352500.0 35250.0
Sociaal domein Sociaal Domein inkomsten algemene uitkering 5.0 5200000.0 260000.0
Sociaal domein Sociaal domein uitgaven 10.0 5200000.0 520000.0
Sociaal domein Volksgezondheid (kosten bestrijding ziekten) None None 25000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures 100.0 20000.0 20000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 5.0 2100000.0 105000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vandalisme None None 15000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 2.5 8900000.0 222500.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen None None 24000.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen WBV 0.6 4200000.0 25200.0
GR / Verbonden partijen Gemeentelijke garantiestelling particuliere hypotheken 2.5 1900000.0 47500.0
Dividend/Rente Renterisico 33.3333333333333 147000.0 49000.0
Grondexploitatie Amalialaan (6e herziening) 39.9179924553059 1524250.0 608450.0
Grondexploitatie Het Groene Woud (9e herziening) 33.0314808575678 365079.0 120591.0
Grondexploitatie Westerwoud (4e herziening) None None None
Grondexploitatie Spoorzone locatie A1 (1e herziening) 40.0 72674.0 29069.6
Grondexploitatie Spoorzone locatie B (3e herziening) 42.3371656678984 417848.0 176905.0
Grondexploitatie Hoevelaar (fase 1) 46.1267479527202 1619466.0 747007.0
Grondexploitatie Spoorzone locatie A2 20.0 810135.0 162027.0

0
0 Programmarisico's Begroot bedrag % risico Omvang Kans Risicobedrag
1 Leerlingenvervoer 352.500 10% 35.250 60% 21.150 Sociaal Domeininkomsten algemene uitkering 5.200.000 5,0% 260.000 60% 156.000 Sociaal domein uitgaven 5.200.000 10,0% 520.000 60% 312.000 Volksgezondheid (kosten bestrijding ziekten) pm 25.000 20% 5.000 Juridische procedures 20.000 100% 20.000 40% 8.000 Gemeenschappelijke regelingen 2.100.000 5% 105.000 60% 63.000 Vandalisme PM 15.000 60% 9.000 Algemene uitkering 8.900.000 2,5% 222.500 40% 89.000 Gewaarborgde geldleningen nvt 24.000 20% 4.800 Gewaarborgde geldleningen WBV 4.200.000 0,60% 25.200 20% 5.040 Gemeentelijke garantiestelling particuliere hypotheken 1.900.000 2,50% 47.500 20% 9.500 Renterisico 147.000 33,3% 49.000 60% 29.400
2 Totaal 1.348.450 711.890


0 1 2 3 4
0 Risico's grondexploitaties Omvang Kans Risicobedrag In weerstandscapaciteit
1 € 608.450 € 120.591 € 0 € 0
2 Bouwgronden In Exploitatie*
3 Ama l i a l a a n (6e herzi eni ng) € 1.524.250 60%/40%/20%
4 Het Groene Woud (9e herzi eni ng) € 365.079 40%/20%
5 Wes terwoud (4e herzi eni ng) € 0 PM PM PM
6 Spoorzone l oca ti e A1 (1e herzi eni ng) € 72.674 40% € 29.070 € 0
7 Spoorzone l oca ti e B (3e herzi eni ng) € 417.848 60%/40% € 176.905 € 747.007 € 162.027 € 0 € 9.422 € 162.027
8 Hoevel a a r (fa s e 1) € 1.619.466 60%/40%
9
10 Materiele vaste activa
11 Spoorzone l oca ti e A2** € 810.135 20%
12
13 € 1.844.050 € 171.449


0 1
0
1 Weerstandscapaciteit per 1-1-2017:
2 - Algemene reserve 3.456.817
3 - Algemene reserve grondbedrijf 0
4 - Stille reserves 0
5 - Onvoorziene uitgaven 0
6 - Onbenutte belastingcapaciteit * 974.000
7


0 1 2 3 4 5 6
0 Begroting Verloop van de kengetallen
1 Kengetallen 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Netto schuldquote 61,91% 35,95% 38,45% 7,28% 7,27% -3,27%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 61,91% 35,95% 38,45% 7,28% 7,27% -3,27%
4 Solvabiliteitsratio 24,70% 31,16% 33,17% 46,99% 47,50% 55,26%
5 Structurele exploitatieruimte -0,06% -0,06% 0,10% 0,29% 0,12% 0,14%
6 Grondexploitatie 47,54% 19,38% 26,13% 2,65% 4,01% -0,87%
7 Belastingcapaciteit 97,93% 98,56% 98,35% 98,20% 98,09% 98,01%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Stimuleren gebruik maken van openbaar / eigen vervoer. Samenwerking met scholen. Primaire verantwoordelijkheid ouders. 40.0 52250.0 20900.0
Sociaal domein 1. Permanente monitoring budget om actie te kunnen ondernemen. 2. Maatregelen treffen die al dan niet ten koste gaan van de kwaliteit van zorg. 60.0 360000.0 216000.0
Sociaal domein Bestuurlijk en ambtelijk in overleg over behoud risico-verevening in de regio. 60.0 500000.0 300000.0
Overig Verantwoord beheer groen. Actieve samenwerking met de GGD. 40.0 50000.0 20000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Voeren van zorgvuldige juridische procedures 100.0 20000.0 20000.0
GR / Verbonden partijen Actief volgen verbonden partijen (toezicht houden op het risicomanagement van verbonden partijen). 60.0 105000.0 63000.0
Calamiteiten, rampen Indien mogelijk de schade zoveel verhalen op derden 60.0 15000.0 9000.0
Sociaal domein Monitoring van ontwikkeling binnen het Gemeentefonds om snel te kunnen bijsturen. De gemeente heeft nauwlijks invloed op de hoogte van de Algemene uitkering. 40.0 375000.0 150000.0
GR / Verbonden partijen Beleid is erop gericht dat er geen nieuwe garantstellingen zonder waarborg worden afgegeven. 20.0 24000.0 4800.0
Overig Waarborgfonds Sociale Woningbouw staat borg voor de leningen en de gemeente is daarop weer achtervang. Maatregel gemeente : Jaarlijks beoordelen financiële positie van de woningbouwvereniging 20.0 25200.0 5040.0
Overig Particulier kan hypotheek niet terugbetalen. Afboeken lening leidt tot nadeel in de gemeentelijke begroting. 20.0 46825.0 9365.0
Dividend/Rente Renteontwikkelingen nauwgezet volgen om tijdig te kunnen anticiperen op rentestijgingen. Werken met een geactualiseerde liquiditeitenprognose. 60.0 12000.0 7200.0
Grondexploitatie Amalialaan (7e herziening) 21.3021353930032 660300.0 140658.0
Grondexploitatie Het Groene Woud (10e herziening) 40.0000756996541 264202.0 105681.0
Grondexploitatie Westerwoud (5e herziening) None None None
Grondexploitatie Spoorzone locatie A1 (2e herziening) 39.9997218378175 143801.0 57520.0
Grondexploitatie Spoorzone locatie A2 37.9111487128132 347502.0 131742.0
Grondexploitatie Spoorzone locatie B (4e herziening) 58.3772446786383 346152.0 202074.0
Grondexploitatie Nijverheidsweg 40.0 238840.0 95536.0
Grondexploitatie Hoevelaar (fase 1) 2e herziening 39.7671255633996 1288162.0 512265.0

0 1 2 3 4 5 6 7
0 Begroot Programmarisico'sGevolgenMaatregelenbedrag% risicoOmvangKansRisicobedrag
1 Leerlingenvervoer Budgetoverschrijding Stimuleren gebruik maken van openbaar / eigen vervoer. Samenwerking met scholen. Primaire verantwoordelijkheid ouders. 522.500 10% 52.250 40% 20.900
2 Sociaal domein uitgaven Budgetoverschrijding 1. Permanente monitoring budget om actie te kunnen ondernemen. 2. Maatregelen treffen die al dan niet ten koste gaan van de kwaliteit van zorg. 7.200.000 5,0% 360.000 60% 216.000
3 Risico-verevening sociaal domein regio Amersfoort Budgetoverschrijding Bestuurlijk en ambtelijk in overleg over behoud risico-verevening in de regio. n.v.t. 500.000 40% 200.000
4 Volksgezondheid/groen Ziekten en plagen Verantwoord beheer groen. Actieve samenwerking met de GGD. pm 50.000 60% 30.000
5 Juridische procedures Budgetoverschrijding/imagoschade Voeren van zorgvuldige juridische procedures. 20.000 100% 20.000 40% 8.000
6 Gemeenschappelijke regelingen Hogere gemeentelijke bijdrage. Actief volgen verbonden partijen (toezicht houden op het risicomanagement van verbonden partijen). 2.100.000 5% 105.000 60% 63.000
7 Vandalisme Budgetoverschrijding Indien mogelijk de schade zoveel verhalen op derden. pm 15.000 60% 9.000
8 Algemene uitkering (incl. sociaal domein) (Structurele) begrotingstekorten en noodzaak tot bezuinigingen. Monitoring van ontwikkeling binnen het Gemeentefonds om snel te kunnen bijsturen. De gemeente heeft nauwlijks invloed op de hoogte van de Algemene uitkering. 15.000.000 2,5% 375.000 40% 150.000
9 Gewaarborgde geldleningen Stichting kan lening niet terugbetalen. Afboeking lening leidt tot nadeel in de gemeentelijke begroting. Beleid is erop gericht dat er geen nieuwe garantstellingen zonder waarborg worden afgegeven. n.v.t. 24.000 20% 4.800
10 Gewaarborgde geldleningen WBV Woningbouwvereniging kan lening niet terugbetalen. Afboeken lening leidt tot nadeel in de gemeentelijke begroting. Waarborgfonds Sociale Woningbouw staat borg voor de leningen en de gemeente is daarop weer achtervang. Maatregel gemeente : Jaarlijks beoordelen financiële positie van de woningbouwvereniging. 4.200.000 0,60% 25.200 20% 5.040
11 Gemeentelijke garantiestelling particuliere hypotheken Particulier kan hypotheek niet terugbetalen. Afboeken lening leidt tot nadeel in de gemeentelijke begroting. Geaccepteerd risico. 1.873.000 2,50% 46.825 20% 9.365
12 Renterisico Budgetoverschrijding Renteontwikkelingen nauwgezet volgen om tijdig te kunnen anticiperen op rentestijgingen. Werken met een geactualiseerde liquiditeitenprognose. 30.000 40,0% 12.000 60% 7.200
13 Totaal1.585.275723.305


0 1 2 3 4
0 Risico's grondexploitatiesOmvangKansRisicobedrag In weerstands-capaciteit
1
2 Bouwgronden In Exploitatie*
3 Ama l i a l a a n (7e herzi eni ng) € 660.300 40%/20% € 140.068 € 0
4 Het Groene Woud (10e herzi eni ng) € 264.202 40% € 105.681 € 0
5 Wes terwoud (5e herzi eni ng) € 0 PM PM PM
6 Spoorzone l oca ti e A1 (2e herzi eni ng) € 143.801 40% € 57.520 € 0
7 Spoorzone l oca ti e A2 € 347.502 60%/40%/20% € 131.742 € 131.742
8 Spoorzone l oca ti e B (4e herzi eni ng) € 346.152 60%/40% € 202.074 € 0
9 Ni jverhei ds weg € 238.840 40% € 95.536 € 95.536
10 Hoevel a a r (fa s e 1) 2e herzi eni ng € 1.288.162 40% € 515.265 € 0
11
12 € 1.247.886 € 227.278


0
0 Weerstandscapaciteit per 1-1-2019
1 - Algemene reserve 2.275.639 - Algemene reserve Grondbedrijf 0 - Stille reserves 0 - Onvoorziene uitgaven 0 - Onbenutte belastingcapaciteit 1.197.000
2 Totaal 3.472.639


0 1 2 3 4 5 6
0 Begroting Verloop van de kengetallen
1 Kengetallen 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 Netto schuldquote 50,79% 38,45% 32,07% 33,84% 11,70% -4,95%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 50,79% 38,45% 32,07% 33,84% 11,70% -4,95%
4 Solvabiliteitsrisico 30,49% 33,17% 35,02% 36,10% 45,18% 49,38%
5 Structurele exploitatieruimte -2,54% 0,10% -0,18% -0,36% 0,99% 1,09%
6 Grondexploitatie 37,47% 26,13% 23,08% 28,38% 8,76% -4,06%
7 Belastingcapaciteit 102,21% 98,35% 97,99% 97,84% 97,72% 97,62%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Leerlingenvervoer 10.0 477500.0 47750.0
Sociaal domein Sociaal domein uitgaven 10.0 800000.0 80000.0
Overig Volksgezondheid/groen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures 100.0 10000.0 10000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 5.0 2300000.0 115000.0
Overig Vandalisme None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering (incl. sociaal domein) 2.5 16000000.0 400000.0
Personeel Voorziening pensioenregeling wethouders 10.0 1100000.0 110000.0
Sociaal domein Stelpost extra rijksmiddelen jeugdzorg 2022 en 2023 100.0 465000.0 465000.0
Belasting Inkomstenstijging woningen en inwoners 50.0 222000.0 111000.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen None None None
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen WBV 0.6 4200000.0 25200.0
GR / Verbonden partijen Gemeentelijke garantiestelling particuliere hypotheken 2.5 1873000.0 46825.0
Dividend/Rente Renterisico 40.0 100000.0 40000.0

0 1 2 3 4 5 6 7
0 Begroot Programmarisico's Gevolgen Maatregelen bedrag % risico Omvang Kans Risicobedrag
1 Leerlingenvervoer Budgetoverschrijding Stimuleren gebruik maken van openbaar / eigen vervoer. Samenwerking met scholen. Primaire verantwoordelijkheid ouders. 477.500 10% 47.750 40% 19.100
2 Sociaal domein uitgaven Budgetoverschrijding 1. Permanente monitoring budget om actie te kunnen ondernemen. 2. Maatregelen treffen die al dan niet ten koste gaan van de kwaliteit van zorg. 8.000.000 10,0% 800.000 60% 480.000
3 Volksgezondheid/groen Ziekten en plagen Verantwoord beheer groen. Actieve samenwerking met de GGD. pm 50.000 60% 30.000
4 Juridische procedures Budgetoverschrijding/imagoschade Voeren van zorgvuldige juridische procedures. 20.000 100% 20.000 40% 8.000
5 Gemeenschappelijke regelingen Hogere gemeentelijke bijdrage. Actief volgen verbonden partijen (toezicht houden op het risicomanagement van verbonden partijen). 2.300.000 5% 115.000 60% 69.000
6 Vandalisme Budgetoverschrijding Indien mogelijk de schade zoveel verhalen op derden. pm 15.000 60% 9.000
7 Algemene uitkering (incl. sociaal domein) (Structurele) begrotingstekorten en noodzaak tot bezuinigingen. Monitoring van ontwikkeling binnen het Gemeentefonds om snel te kunnen bijsturen. De gemeente heeft nauwlijks invloed op de hoogte van de Algemene uitkering. 16.000.000 2,5% 400.000 40% 160.000
8 Voorziening pensioenregeling wethouders Voorziening niet 100 % toereikend t.ov. de verplichtingen. Verplichtingen zoveel mogelijk jaarlijks opnieuw laten berekenen door externe partij. 1.100.000 10,0% 110.000 60% 66.000
9 Stelpost extra rijksmiddelen jeudzorg 2022 en 2023 (Structurele) begrotingstekorten en noodzaak tot bezuinigingen. Monitoring van ontwikkeling binnen het Gemeentefonds om snel te kunnen bijsturen. De gemeente heeft nauwlijks invloed op de hoogte van de Algemene uitkering. 465.000 100,0% 465.000 40% 186.000
10 Inkomsten stijging woningen en inwoners Inkomsten komen later binnen. Goede voorbereiding en ondersteuning gemeente bij nieuwbouwprojecten. 222.000 50,0% 111.000 60% 66.600
11 Gewaarborgde geldleningen Stichting kan lening niet terugbetalen. Afboeking lening leidt tot nadeel in de gemeentelijke begroting. Beleid is erop gericht dat er geen nieuwe garantstellingen zonder waarborg worden afgegeven. n.v.t. 24.000 20% 4.800
12 Gewaarborgde geldleningen WBV Woningbouwvereniging kan lening niet terugbetalen. Afboeken lening leidt tot nadeel in de gemeentelijke begroting. Waarborgfonds Sociale Woningbouw staat borg voor de leningen en de gemeente is daarop weer achtervang. Maatregel gemeente : Jaarlijks beoordelen financiële positie van de woningbouwvereniging. 4.200.000 0,60% 25.200 20% 5.040
13 Gemeentelijke garantiestelling particuliere hypotheken Particulier kan hypotheek niet terugbetalen. Afboeken lening leidt tot nadeel in de gemeentelijke begroting. Geaccepteerd risico. 1.873.000 2,50% 46.825 20% 9.365
14 Renterisico Budgetoverschrijding Renteontwikkelingen nauwgezet volgen om tijdig te kunnen anticiperen op rentestijgingen. Werken met een geactualiseerde liquiditeitenprognose. 100.000 40,0% 40.000 60% 24.000
15 Totaal 2.269.775 1.136.905


0 1 2 3 4
0 Risico's grondexploitaties Omvang Kans Risicobedrag In weerstandscapaciteit
1
2 Bouwgronden In Exploitatie*
3 Ama l i a l a a n (8e herzi eni ng) € 403.300 40%/20% € 83.460 € 0
4 Het Groene Woud (a fs l ui ti ng) € 194.501 40% € 77.800 € 0
5 Spoorzone l oca ti e A2 (a pa rte voorzi eni ng voor) € 303.000 € 303.000 € 0
6 Spoorzone l oca ti e B (5e herzi eni ng) € 370.026 60%/40% € 177.028 € 0
7 Ni jverhei ds weg (a pa rte voorzi eni ng voor) € 89.000 € 89.000 € 0
8 Hoevel a a r (fa s e 1) 3e herzi eni ng € 823.545 40% € 329.418 € 0
9
10 € 1.059.706 € 0


0 1
0
1 Weerstandscapaciteit per 1-1-2019:
2 - Algemene reserve * 1.784.000
3 - Algemene reserve grondbedrijf ** 0
4 - Stille reserves 0
5 - Onvoorziene uitgaven 0
6 - Onbenutte belastingcapaciteit *** 1.189.000
7


0 1 2 3 4 5 6
0 Begroting Verloop van de kengetallen
1 Kengetallen 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 Netto schuldquote 50,79% 47,16% 33,23% 15,24% 0,84% 0,54%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 50,79% 47,16% 33,23% 15,24% 0,84% 0,54%
4 Solvabiliteitsrisico 30,49% 29,82% 32,43% 40,18% 47,40% 50,01%
5 Structurele exploitatieruimte -2,54% 1,66% -1,84% -0,51% -0,02% 1,45%
6 Grondexploitatie 37,47% 17,79% 7,45% -3,93% 0,14% 0,03%
7 Belastingcapaciteit 102,21% 103,54% 111,31% 109,45% 107,63% 105,85%