Naam Wijk bij Duurstede
Code 352
Provincie Utrecht
Inwonertal 23678

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Bodemsanering Milieu 20.0 300000.0 60000.0
Aanbesteding Outsourcing sportfaciliteiten 20.0 1050000.0 210000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Integriteit 10.0 100000.0 10000.0
Overig Onvoldoende handhaving leidt tot kosten voor faciliteren 50.0 20000.0 10000.0
Onderwijs huisvesting onderwijs 30.0 78000.0 23400.0
Sociaal domein Jeugdzorg 25.0 2000000.0 500000.0
Sociaal domein Participatie 75.0 25000.0 18750.0
Sociaal domein WSW 25.0 180000.0 45000.0
Sociaal domein WMO 25.0 200000.0 50000.0
Calamiteiten, rampen Rampen en calamiteiten None None 1200000.0
Informatieveiligheid (Informatie)beveiliging 20.0 250000.0 50000.0
Gemeentefonds Algemene Uitkering 25.0 350000.0 87500.0
Belasting BTW 25.0 50000.0 12500.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen 10.0 100000.0 10000.0
Personeel Ziekteverzuim personeel 50.0 60000.0 30000.0
Overig Ambtelijke fusie Houten 50.0 500000.0 250000.0
Overig Realisatie ambities 70.0 250000.0 175000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 10.0 500000.0 50000.0
Grondexploitatie Extra maatregelen nodig Nul op de meter De Horden 25.0 55000.0 13750.0
Personeel Wachtgelden 15.0 0.0 0.0

0 1
0 opbouw bedrag
1 algemene reserve 6.973.740
2 bestemmingsreserve 10.236.140
3 stille reserve -
4 post onvoorzien 64.000
5 weerstandscapaciteit 17.273.880
6 capaciteit exclusief bestemmingsreserve 7.037.740


0 1 2 3
0 Onderverdeling van risico's begroting 2018 jaarrekening 2016 ontwikkeling
1 gemeentelijke taken 1.268.400 1.385.500 -117.100
2 rampen 1.200.000 1.300.000 -100.000
3 bedrijfsvoering 1.560.000 190.000 1.370.000
4 projecten 63.750 357.000 -293.250
5 bestuur 0 25.000 -25.000
6
7 totaal 4.092.150 3.257.500 834.650


0 1 2 3
0 Onderverdeling van risico's begroting 2018 waarvan incidenteel waarvan structureel
1 gemeentelijke taken 1.268.400 813.400 455.000
2 rampen 1.200.000 1.200.000
3 bedrijfsvoering 1.560.000 300.000 1.260.000
4 projecten 63.750 63.750
5 bestuur 0
6
7 totaal 4.092.150 2.377.150 1.715.000


0 1
0 Onderverdeling bedrag
1 totaal benodigd bedrag aan risico's bestemmingsreserve stille reserve post onvoorzien verplichte reserve provincie 4.092.150 10.236.140 64.000 1.200.000
2 reserve weerstandsvermogen (sluitpost) 7.407.990


0 1
0 Onderverdeling bedrag
1 verplichte reserve provincie reserve weerstandsvermogen algemene reserve vrij aanwendbaar (sluitpost) 1.200.000 7.407.990 -
2 totaal algemene reserve totaal reserve vrij aanwendbaar incl. best.res. 6.973.740 8.601.890


0 1 2 3
0 ontwikkeling bedrag aan risico's weerstandscapaciteit incl. bestemmingsres. reserve vrij aanwendbaar incl. bestemmingsres.
1 begroting 2016 6.360.000 7.909.656 3.170.373
2 jaarrekening 2015 5.025.500 8.366.024 5.185.153
3 begroting 2017 3.999.250 9.135.694 5.692.681
4 jaarrekening 2016 3.257.000 1.872.000 1.385.000
5 begroting 2018 4.092.150 2.377.150 1.715.000


0 1 2 3
0 Verloop van de kengetallen
1 Indicator Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
2 D Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen e netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de mede-overheid ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. 5 53% 9% 5 57% 1% 6 60% 6%
3 2. De solvabiliteitsratio Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin de decentrale overheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. 25,6% 24% 26,3%
4 3. Kengetal Grondexploitatie Deze wordt berekend door de waarde van de bouwgrond in exploitatie te delen door de totale baten uit de programmabegroting of jaarstukken en uitgedrukt in een percentage. 16% 18% 18%
5 4. Structurele exploitatieruimte Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. 1% 1% 1%


0 1 2 3
0
1 5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar deze kan worden opgevangen ofdat er ruimte is voor nieuw beleid. Er is gekozen om de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. L Q Totale woonlasten 800 euro. andelijke gemiddelde 651 euro. uotiënt: 800/651= 1,229 L Q Totale woonlasten 800 euro. andelijke gemiddelde 716 euro. uotiënt: 800/716= 1,117 L Q Totale woonlasten 812 euro. andelijke gemiddelde 723 euro. uotiënt: 812/723= 1,123


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 indeling risico detailering beheersmaatregel stand van zaken schadebedrag kans structureel (4) vs incidenteel (1) risico begroting 2018
1 gemeentelijke taken Milieu Bodemverontreiniging Bodembeleid en Bodemkwaliteitskaart up to date houden; Er komen bodemtaken vanuit de provincie naar de gemeente. Met de invoering van de Omgevingswet wordt gemeente bevoegd gezag voor nieuwe gevallen van ernstige bodemverontreiniging. Momenteel draagt de gemeente risico’s van bodemverontreiniging als nieuwe saneringslocaties aan het licht komen. Pas bij overdacht van bodemdossiers van provincie naar gemeente wordt duidelijk of er nieuwe gevallen bij komen. Daarom wordt het risico opgehoogd. 300.000 20% 1 60.000
2 gemeentelijke taken Outsourcing sportfaciliteiten Gemeente blijft risicodrager ; Gemeente heeft een aantal sportfaciliteiten ondergebracht bij derden (Stichting Wijksport, Sp St Cothen, Sp St Langbroek); Gemeente is rechtsopvolger in Stichting Wijksport en bij Sp St Cothen). Risico zit dan fiscale afrekening en overige transitiekosten verscherpt toezicht houden; intensivering van ambtelijk overleg Het college is Raad van Toezicht van Stichting Wijksport; Intensief ambtelijke regie 1.050.000 20% 1 210.000
3 gemeentelijke taken Integriteit Morele aansprakelijkheid (imagoschade, ethische verantwoordelijkheid aandacht voor Integriteit en ambtseed , zowel bestuurlijk als ambtelijk (mede gezien de verkiezingen) het aspect integriteit is ondergebracht in functioneringsgesprekken 100.000 10% 1 10.000
4 gemeentelijke taken Onvoldoende handhaving leidt tot kosten voor faciliteren Bij evenementen Planning evenementen en kosten opnemen in begroting. Bij grote evenementen is dit geformaliseerd. Het strict innen van borgsommen bij grote evenementen. 20.000 50% 1 10.000
5 gemeentelijke taken huisvesting onderwijs in theorie budgetneutraal, maar risico op taakverwaarlozing onderhoud scholen dat vervolgens bij gemeente als rekening wordt gepresenteerd Gemeente stuurt via Integraal huisvestingsplan Integraal Huisvestingsplan is vastgesteld 78.000 30% 1 23.400
6 gemeentelijke taken Jeugdzorg Betreft open einde regeling. Wel steeds meer zicht op ontvangsten maar nog beperkt zicht op uitgaven. Verder onvoldoende zicht op indicatiestellingen (deels via derden, vb huisarts) derhalve beperkt zicht op financiele impact. Afspraken maken over risicodeling in de regio; in de begroting is uitgegaan van de meest recente gegevens. Regionale aanbesteding met gezamenlijke tarieven en afstemmen processen. Daarnaast vorming van bestemmingsreserve. overleg met huisartsen, afspraken over aanleveren van informatie. Afspraken zijn gemaakt over cluster 1 (bovenregionale zorg). Daarnaast bestemmingsreserve van 1,2 mln, derhalve risico voor 2017 waarschijnlijk afgedekt, maar voor 2018 nog onzeker. Risico ingeschat op 2 mln minus 1,2 mln BR. Overleg met huisartsen georganiseerd 2.000.000 25% 1 500.000
7 gemeentelijke taken Participatie WWB: Door de ontschotting van het Inkomens-deel binnen de GRgemeenten wordt een evt. overschot of tekort op het Inkomens-deel door alle gemeenten gedragen. Hierdoor kan het tekort afnemen of in nadelig geval toenemen. De gemeente is eigen risicodrager voor het I-deel, tot gemiddeld 7,5% van het budget (3 mln): 225.000 euro. Stelpost is sinds 2 jaar gebracht op € 200.000. In de begroting wordt een deel van dit risico al ondervangen als stelpost 200.000 euro. Het resterende deel (25.000 euro) blijft als risico intact. Tevens nieuwe doelgroep van aanvragen van mensen met beperking, voorheen vallend onder Wajong. Impact op budget nog niet helder. Regionale inschatting ongeveer 125 personen. 25.000 75% 4 75.000
8 gemeentelijke taken WSW WSW: Het rijk voert een bezuiniging door op de WSW-gelden; geleidelijk teruglopende uitkeringen per indicatie; van 26.000 naar 22.700. Baten lopen terug, lasten (vanwege lopende CAOverplichtingen) blijven bij ongewijzigd beleid intact. WSW wordt geleidelijk aan afgebouwd. Gemeente kan zelf ‘beschut werk’ gaan organiseren. plusminus 65 indicaties , aflopend naar ongeveer 42 indicaties per 2020; risicobedrag bepaald op 180k 180.000 25% 4 180.000
9 gemeentelijke taken WMO Betreft open einde regelingen. Inkomsten zijn een aantal jaren gedaald maar gaan nu stabiliseren. Door nieuwe aanbestedingen en huidige lage prijzen is er een grote kans dat de toekomstige prijzen gaan stijgen. Scherpe monitoring van cijfers en vraag; belang van behoud van reserve sociaal domein. Door open einde karakter van de regelingen zal er altijd risico bestaan dat er meer of duurdere zorg betaald moet worden. Of incidenteel hogere kosten. Voor zover mogelijk worden bekende parameters meegenomen in de begroting. 200.000 25% 4 200.000
10 Totaal gemeentelijke taken 1.268.400


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 indeling risico detailering beheersmaatregel stand van zaken schadebedrag kans structureel (4) vs incidenteel (1) risico begroting 2018
1 Rampen en calamiteiten Rampen en calamiteiten Ramp of calamiteit als gevolg van een incident, natuurgeweld of risico's voor de volksgezondheid Zorgdragen voor afdoende preventief onderhoud aan gemeentelijke eigendommen, openbaar groen e.d. 1 1.200.000
2 Totaal Rampen en calamiteiten 1.200.000
3 Bedrijfsvoering (Informatie) beveiliging Verlies van Informatie bestaand beveiligingsbeleid actualiseren; Verplichte audits (DIGID, BAG) Het beleid is geactualiseerd, en het risicomanagement verbeterd. Er is een doorlopende verbetercyclus geïmplementeerd om risico's te identificeren en te verzachten. Menselijke fouten zijn niet uit te sluiten. 250.000 20% 1 50.000
4 Bedrijfsvoering Algemene Uitkering Onduidelijkheid van rijksbeleid voor ontvangsten; Komende jaren herschikking van gelden (verdeelsleutel) levert mogelijk fluctuaties in algemene uitkering. Volgen van mei/sept circulaire DigiD audit met goed gevolg afgelegd 350.000 25% 4 350.000
5 Bedrijfsvoering BTW Onjuiste BTW aangiften/aanslagen. Bedrag van risico betreft een richting jaarbedrag te betalen BTW. Volgen ontwikkelingen op het gebied van BCF; Jaarlijkse update op basis van aanbevelingen rapport accountant Goede contacten met onze belastingconsulent van PWC, in najaar 2017 verdere focus op BTW. 50.000 25% 4 50.000
6 Bedrijfsvoering Garantstellingen Betreft naast WSW achtervang (110 miljoen), tevens directe garanties (4 miljoen); Risico op verplichtingen neemt, door de financiele crisis toe. Terughoudendheid bij aangaan garantieverplichtingen Onze garanties nemen af, achtervang (WSW) neemt echter toe 100.000 10% 4 40.000
7 Bedrijfsvoering Ziekteverzuim personeel Gemeente is zelf risicodrager. Lasten kunnen niet worden opgevangen binnen risicobuffer en vacaturegelden en loonsom. Bedrag risico betreft 1maal gemiddelde loonsom per persoon op jaarbasis. Ziekteverzuimbeleid (controles, contacten arbodienst). Inzet externe ARBO dienst. Verzuimpercentage is over afgelopen periode stabiel, iets aan de hoge kant. Dit wordt met name veroorzaakt door een aantal langdurig zieken binnen onze organisatie. 60.000 50% 4 120.000
8 Bedrijfsvoering Ambtelijke fusie Houten Na het niet-doorgaan van de ambtelijke fusie met Houten is het verbeteren van de organisatie gericht op het verkleinen van de kwetsbaarheid en het vergroten van de kwaliteit. Het risico is aanwezig dat de beoogde koers niet wordt gerealiseerd en processen niet of onvoldoende functioneren. Het college zal op kritische onderdelen van de organisatie bezien hoe (en eventueel waar) de taak het beste uitgeoefend kan worden. Zo nodig zal het bestuur voorstellen worden voorgelegd voor extra formatieve of kwalitatieve impulsen. Het college neemt de eerste maatregelen. 500.000 50% 1 250.000
9 Bedrijfsvoering Realisatie ambities Waarmaken ambities versus bezetting. Zowel de bestuurlijke ambities als de ambtelijke ambities zijn groot en daarmee taakstellend. Afgelopen jaren is er fors bezuinigd op personeel, de bezetting is op onderdelen minimaal en kwetsbaar. Dit geeft een reëel risico op het niet waar kunnen maken van gestelde/ wenselijke ambitie. Ambitie bijstellen of bezetting uitbreiden. Het college neemt de eerste maatregelen. 250.000 70% 4 700.000
10 Totaal Bedrijfsvoering 1.560.000
11 Projecten en grondexploitaties Planschade Actualisatie van bestemmingsplannen, evenals bestemmingswijziging voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kan planschade opleveren Bij projecten planschadeberekening laten maken en meenemen in begroting project; Bij exploitaties derden kosten verhalen op ontwikkelaar (contractueel) Bestemmingsplan Binnenstad wordt geactualiseerd. Door wijzigingen in het plan kan planschade optreden. Voor het plan zal een planschaderisicoanalyse worden gemaakt. 500.000 10% 1 50.000
12 Projecten en grondexploitaties Extra maatregelen nodig Nul op de meter De Horden Met projectontwikkelaar AKMReales is afgesproken dat de gemeente deels garant staat indien blijkt dat (binnen 10 jaar na oplevering) er extra maatregelen nodig zijn om de woningen in De Horden Nul op de meter te maken. Eerste € 84,700 aan maatregelen komt voor rekening van AKMReales. Daarna maximaal € 55,000 voor de gemeente. Ontwerp is gemaakt door deskundige adviseurs. Indien inbreng van de gemeente nodig is, is er een kans dit ten laste van de provinciale subsidie voor Duurzame kerngebieden te brengen (voor zover die niet nodig zou zijn voor Hoogstraat en De Heul). Vooralsnog niet aan de orde. 55.000 25% 1 13.750
13 Totaal Projecten en grondexploitaties 63.750
14 Bestuur Wachtgelden Geen voorziening voor wachtgelden getroffen vormen van voorziening/ reserve er is een bestemmingreserve wethouders 0 15% 1 0
15 Totaal Bestuur 0
16 Eindtotaal 4.092.150


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Bodemsanering Bodemverontreiniging 20.0 300000.0 60000.0
GR / Verbonden partijen Outsourcing sportfaciliteiten 20.0 1050000.0 210000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Integriteit 10.0 100000.0 10000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Onvoldoende handhaving leidt tot kosten voor faciliteren 50.0 20000.0 10000.0
Onderwijs Huisvesting onderwijs 30.0 78000.0 23400.0
Sociaal domein Jeugdzorg 25.0 2000000.0 500000.0
Sociaal domein Participatie 75.0 25000.0 18750.0
Sociaal domein WSW 25.0 180000.0 45000.0
Sociaal domein WMO 25.0 200000.0 50000.0
Calamiteiten, rampen Rampen en calamiteiten None None None
Informatieveiligheid (Informatie)beveiliging 20.0 250000.0 50000.0
Gemeentefonds Algemene Uitkering 25.0 350000.0 87500.0
Belasting BTW 25.0 50000.0 12500.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen 10.0 100000.0 10000.0
Personeel Ziekteverzuim personeel 50.0 60000.0 30000.0
GR / Verbonden partijen Ambtelijke fusie Houten 50.0 500000.0 250000.0
Overig Realisatie ambities 70.0 250000.0 175000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 10.0 500000.0 50000.0
Projecten Extra maatregelen nodig Nul op de meter De Horden 25.0 55000.0 13750.0
Personeel Wachtgelden 15.0 0.0 0.0

0 1
0 Onderverdeling bedrag
1 verplichte reserve provinciereserve weerstandsvermogenalgemene reserve vrij aanwendbaar (sluitpost) 1.200.000 4.434.504 1.339.236
2 totaal algemene reservetotaal reserve vrij aanwendbaar incl. best.res. 6.973.740 8.601.890


0 1 2 3
0 ontwikkeling bedrag aan risico's weerstands-capaciteit incl. bestemmingsres. reserve vrij aanwendbaar incl. bestemmingsres.
1 begroting 2016 6.360.000 7.909.656 3.170.373
2 jaarrekening 2015 5.025.500 8.366.024 5.185.153
3 begroting 2017 3.999.250 9.135.694 5.692.681
4 jaarrekening 2016 3.257.000 13.948.006 7.722.891
5 begroting 2018 4.092.150 14.300.394 8.601.890


0 1
0 opbouw bedrag
1 algemene reserve 6.973.740
2 bestemmingsreserve 7.262.654
3 stille reserve -
4 post onvoorzien 64.000
5 weerstandscapaciteit 14.300.394
6 capaciteit exclusief bestemmingsreserve 7.037.740


0 1 2 3
0 Onderverdeling van risico's begroting 2018 jaarrekening 2016 ontwikkeling
1 gemeentelijke taken 1.268.400 1.385.500 -117.100
2 rampen 1.200.000 1.300.000 -100.000
3 bedrijfsvoering 1.560.000 190.000 1.370.000
4 projecten 63.750 357.000 -293.250
5 bestuur 0 25.000 -25.000
6
7 totaal 4.092.150 3.257.500 834.650


0 1 2 3
0 Onderverdeling van risico's begroting 2018 waarvan incidenteel waarvan structureel
1 gemeentelijke taken 1.268.400 813.400 455.000
2 rampen 1.200.000 1.200.000
3 bedrijfsvoering 1.560.000 300.000 1.260.000
4 projecten 63.750 63.750
5 bestuur 0
6
7 totaal 4.092.150 2.377.150 1.715.000


0 1
0 Onderverdeling bedrag
1 totaal benodigd bedrag aan risico'sbestemmingsreservestille reservepost onvoorzienverplichte reserve provincie 4.092.150 7.262.654 - 64.000 1.200.000
2 reserve weerstandsvermogen (sluitpost) 4.434.504


0 1 2 3
0 Verloop van de kengetallen
1 Indicator Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
2 D Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen e netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de mede-overheid ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. 553% 9% 557% 1% 660% 6%
3 2. De solvabiliteitsratio Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin de decentrale over-heid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. 25,6% 24% 26,3%
4 3. Kengetal Grondexploitatie Deze wordt berekend door de waarde van de bouwgrond in exploitatie te delen door de totale baten uit de pro-grammabegroting of jaarstukken en uitgedrukt in een percentage. 16% 18% 18%
5 4. Structurele exploitatieruimte 1% 1% 1%


0 1 2 3
0 Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten.
1 5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voor-doen van een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar deze kan worden opgevangen ofdat er ruimte is voor nieuw beleid. Er is gekozen om de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. L QTotale woonlasten 800 euro. andelijke ge-middelde 651 euro. uotiënt: 800/651= 1,229 L Q Totale woonlas-ten 800 euro. andelijke gemiddelde 716 euro. uotiënt: 800/716= 1,117 L QTotale woon-lasten 812 euro. andelijke gemiddelde 723 euro. uotiënt: 812/723= 1,123


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 indeling risico detailering beheersmaatregel stand van zaken schadebedrag kans structureel (4) vs incidenteel (1) risico begroting 2018
1 gemeentelijke taken Milieu Bodemverontreiniging Bodembeleid en Bodemkwaliteitskaart up to date houden; Er komen bodemtaken vanuit de provincie naar de gemeente. Met de invoering van de Omgevingswet wordt gemeente bevoegd gezag voor nieuwe gevallen van ernstige bodemverontreiniging. Momenteel draagt de gemeente risico’s van bodemverontreiniging als nieuwe saneringslocaties aan het licht komen. Pas bij overdacht van bodemdossiers van provincie naar gemeente wordt duidelijk of er nieuwe gevallen bij komen. Daarom wordt het risico opgehoogd. 300.000 20% 1 60.000
2 gemeentelijke taken Outsourcing sportfaciliteiten Gemeente blijft risicodrager ; Gemeente heeft een aantal sportfaciliteiten ondergebracht bij derden (Stichting Wijksport, Sp St Cothen, Sp St Langbroek); Gemeente is rechtsopvolger in Stichting Wijksport en bij Sp St Cothen). Risico zit dan fiscale afrekening en overige transitiekosten verscherpt toezicht houden; intensivering van ambtelijk overleg Het college is Raad van Toezicht van Stichting Wijksport; Intensief ambtelijke regie 1.050.000 20% 1 210.000
3 gemeentelijke taken Integriteit Morele aansprakelijkheid (imagoschade, ethische verantwoordelijkheid aandacht voor Integriteit en ambtseed , zowel bestuurlijk als ambtelijk (mede gezien de verkiezingen) het aspect integriteit is ondergebracht in functioneringsgesprekken 100.000 10% 1 10.000
4 gemeentelijke taken Onvoldoende handhaving leidt tot kosten voor faciliteren Bij evenementen Planning evenementen en kosten opnemen in begroting. Bij grote evenementen is dit geformaliseerd. Het strict innen van borgsommen bij grote evenementen. 20.000 50% 1 10.000
5 gemeentelijke taken huisvesting onderwijs in theorie budgetneutraal, maar risico op taakverwaarlozing onderhoud scholen dat vervolgens bij gemeente als rekening wordt gepresenteerd Gemeente stuurt via Integraal huisvestingsplan Integraal Huisvestingsplan is vastgesteld 78.000 30% 1 23.400
6 gemeentelijke taken Jeugdzorg Betreft open einde regeling. Wel steeds meer zicht op ontvangsten maar nog beperkt zicht op uitgaven. Verder onvoldoende zicht op indicatiestellingen (deels via derden, vb huisarts) derhalve beperkt zicht op financiele impact. Afspraken maken over risicodeling in de regio; in de begroting is uitgegaan van de meest recente gegevens. Regionale aanbesteding met gezamenlijke tarieven en afstemmen processen. Daarnaast vorming van bestemmingsreserve. overleg met huisartsen, afspraken over aanleveren van informatie. Afspraken zijn gemaakt over cluster 1 (bovenregionale zorg). Daarnaast bestemmingsreserve van 1,2 mln, derhalve risico voor 2017 waarschijnlijk afgedekt, maar voor 2018 nog onzeker. Risico ingeschat op 2 mln minus 1,2 mln BR. Overleg met huisartsen georganiseerd 2.000.000 25% 1 500.000
7 gemeentelijke taken Participatie WWB: Door de ontschotting van het Inkomens-deel binnen de GR-gemeenten wordt een evt. overschot of tekort op het Inkomens-deel door alle gemeenten gedragen. Hierdoor kan het tekort afnemen of in nadelig geval toenemen. De gemeente is eigen risicodrager voor het I-deel, tot gemiddeld 7,5% van het budget (3 mln): 225.000 euro. Stelpost is sinds 2 jaar gebracht op € 200.000. In de begroting wordt een deel van dit risico al ondervangen als stelpost 200.000 euro. Het resterende deel (25.000 euro) blijft als risico intact. Tevens nieuwe doelgroep van aanvragen van mensen met beperking, voorheen vallend onder Wajong. Impact op budget nog niet helder. Regionale inschatting ongeveer 125 personen. 25.000 75% 4 75.000
8 gemeentelijke taken WSW WSW: Het rijk voert een bezuiniging door op de WSW-gelden; geleidelijk teruglopende uitkeringen per indicatie; van 26.000 naar 22.700. Baten lopen terug, lasten (vanwege lopende CAO-verplichtingen) blijven bij ongewijzigd beleid intact. WSW wordt geleidelijk aan afgebouwd. Gemeente kan zelf ‘beschut werk’ gaan organiseren. plusminus 65 indicaties , aflopend naar ongeveer 42 indicaties per 2020; risicobedrag bepaald op 180k 180.000 25% 4 180.000
9 gemeentelijke taken WMO Betreft open einde regelingen. Inkomsten zijn een aantal jaren gedaald maar gaan nu stabiliseren. Door nieuwe aanbestedingen en huidige lage prijzen is er een grote kans dat de toekomstige prijzen gaan stijgen. Scherpe monitoring van cijfers en vraag; belang van behoud van reserve sociaal domein. Door open einde karakter van de regelingen zal er altijd risico bestaan dat er meer of duurdere zorg betaald moet worden. Of incidenteel hogere kosten. Voor zover mogelijk worden bekende parameters meegenomen in de begroting. 200.000 25% 4 200.000
10 Totaal gemeentelijke taken 1.268.400


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 indeling risico detailering beheersmaatregel stand van zaken schadebedrag kans structureel (4) vs incidenteel (1) risico begroting 2018
1 Rampen en calamiteiten Rampen en calamiteiten Ramp of calamiteit als gevolg van een incident, natuurgeweld of risico's voor de volksgezondheid Zorgdragen voor afdoende preventief onderhoud aan gemeentelijke eigendommen, openbaar groen e.d. 1 1.200.000
2 Totaal Rampen en calamiteiten 1.200.000
3 Bedrijfsvoering (Informatie) beveiliging Verlies van Informatie bestaand beveiligingsbeleid actualiseren; Verplichte audits (DIGID, BAG) Het beleid is geactualiseerd, en het risicomanagement verbeterd. Er is een doorlopende verbetercyclus geïmplementeerd om risico's te identificeren en te verzachten. Menselijke fouten zijn niet uit te sluiten. 250.000 20% 1 50.000
4 Bedrijfsvoering Algemene Uitkering Onduidelijkheid van rijksbeleid voor ontvangsten; Komende jaren herschikking van gelden (verdeelsleutel) levert mogelijk fluctuaties in algemene uitkering. Volgen van mei/sept circulaire DigiD audit met goed gevolg afgelegd 350.000 25% 4 350.000
5 Bedrijfsvoering BTW Onjuiste BTW aangiften/aanslagen. Bedrag van risico betreft een richting jaarbedrag te betalen BTW. Volgen ontwikkelingen op het gebied van BCF; Jaarlijkse update op basis van aanbevelingen rapport accountant Goede contacten met onze belastingconsulent van PWC, in najaar 2017 verdere focus op BTW. 50.000 25% 4 50.000
6 Bedrijfsvoering Garantstellingen Betreft naast WSW achtervang (110 miljoen), tevens directe garanties (4 miljoen); Risico op verplichtingen neemt, door de financiele crisis toe. Terughoudendheid bij aangaan garantieverplichtingen Onze garanties nemen af, achtervang (WSW) neemt echter toe 100.000 10% 4 40.000
7 Bedrijfsvoering Ziekteverzuim personeel Gemeente is zelf risicodrager. Lasten kunnen niet worden opgevangen binnen risicobuffer en vacaturegelden en loonsom. Bedrag risico betreft 1maal gemiddelde loonsom per persoon op jaarbasis. Ziekteverzuimbeleid (controles, contacten arbodienst). Inzet externe ARBO dienst. Verzuimpercentage is over afgelopen periode stabiel, iets aan de hoge kant. Dit wordt met name veroorzaakt door een aantal langdurig zieken binnen onze organisatie. 60.000 50% 4 120.000
8 Bedrijfsvoering Ambtelijke fusie Houten Na het niet-doorgaan van de ambtelijke fusie met Houten is het verbeteren van de organisatie gericht op het verkleinen van de kwetsbaarheid en het vergroten van de kwaliteit. Het risico is aanwezig dat de beoogde koers niet wordt gerealiseerd en processen niet of onvoldoende functioneren. Het college zal op kritische onderdelen van de organisatie bezien hoe (en eventueel waar) de taak het beste uitgeoefend kan worden. Zo nodig zal het bestuur voorstellen worden voorgelegd voor extra formatieve of kwalitatieve impulsen. Het college neemt de eerste maatregelen. 500.000 50% 1 250.000
9 Bedrijfsvoering Realisatie ambities Waarmaken ambities versus bezetting. Zowel de bestuurlijke ambities als de ambtelijke ambities zijn groot en daarmee taakstellend. Afgelopen jaren is er fors bezuinigd op personeel, de bezetting is op onderdelen minimaal en kwetsbaar. Dit geeft een reëel risico op het niet waar kunnen maken van gestelde/ wenselijke ambitie. Ambitie bijstellen of bezetting uitbreiden. Het college neemt de eerste maatregelen. 250.000 70% 4 700.000
10 Totaal Bedrijfsvoering 1.560.000
11 Projecten en grondexploitaties Planschade Actualisatie van bestemmingsplannen, evenals bestemmingswijziging voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kan planschade opleveren Bij projecten planschadeberekening laten maken en meenemen in begroting project; Bij exploitaties derden kosten verhalen op ontwikkelaar (contractueel) Bestemmingsplan Binnenstad wordt geactualiseerd. Door wijzigingen in het plan kan planschade optreden. Voor het plan zal een planschaderisico-analyse worden gemaakt. 500.000 10% 1 50.000
12 Projecten en grondexploitaties Extra maatregelen nodig Nul op de meter De Horden Met projectontwikkelaar AKMReales is afgesproken dat de gemeente deels garant staat indien blijkt dat (binnen 10 jaar na oplevering) er extra maatregelen nodig zijn om de woningen in De Horden Nul op de meter te maken. Eerste € 84,700 aan maatregelen komt voor rekening van AKMReales. Daarna maximaal € 55,000 voor de gemeente. Ontwerp is gemaakt door deskundige adviseurs. Indien inbreng van de gemeente nodig is, is er een kans dit ten laste van de provinciale subsidie voor Duurzame kerngebieden te brengen (voor zover die niet nodig zou zijn voor Hoogstraat en De Heul). Vooralsnog niet aan de orde. 55.000 25% 1 13.750
13 Totaal Projecten en grondexploitaties 63.750
14 Bestuur Wachtgelden Geen voorziening voor wachtgelden getroffen vormen van voorziening/ reserve er is een bestemmingreserve wethouders 0 15% 1 0
15 Totaal Bestuur 0
16 Eindtotaal 4.092.150


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Handhaving 50.0 20000.0 10000.0
Overig Milieu 10.0 300000.0 30000.0
Personeel Integriteit 10.0 931860.0 93186.0
Informatieveiligheid Informatiebeheer 10.0 250000.0 25000.0
Overig Niet voldoen aan wet en regelgeving 10.0 400000.0 40000.0
Personeel Ziekteverzuim personeel 50.0 240000.0 120000.0
Overig Schaalgrootte gemeente 50.0 500000.0 250000.0
Overig Ambitieniveau gemeente 50.0 1000000.0 500000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 10.0 1400000.0 140000.0
Bodemsanering Verontreinigingsincident riolering 80.0 300000.0 240000.0
Sociaal domein Aanvullende AU inzake financiering Jeugd 100.0 714000.0 714000.0
Personeel Schaarste arbeidsmarkt financieel vertaald 50.0 116000.0 58000.0
Overig Formatieknelpunten bedrijfsvoering 50.0 66500.0 33250.0
Belasting Verlaagde opbrengsten leges 100.0 100000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling RID (ICT) 10.0 200000.0 20000.0
Onderwijs Huisvesting onderwijs 80.0 500000.0 400000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschadeclaims 10.0 500000.0 50000.0
Calamiteiten, rampen Rampen en Calamiteiten 50.0 2400000.0 1200000.0
ICT algemeen Duurzaamheid versnelde implementatie 10.0 100000.0 10000.0
Omgevingswet Niet-volledige implementatie Omgevingswet 10.0 100000.0 10000.0
GR / Verbonden partijen Ambulante GGZ onzekerheid takenpakket 50.0 100000.0 50000.0
Personeel Effect CAO stijgingen versus financiering A.U. 50.0 300000.0 150000.0
Overig VRU inzake vergoeding vrijwillige brandweer 50.0 100000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Stichting Binding Salaris risico obv eindschaal 50.0 116000.0 58000.0
GR / Verbonden partijen Stichting Binding, hogere werkgeverslasten 80.0 20000.0 16000.0
Sociaal domein Nagekomen facturen Jeugd en WMO 80.0 1016480.0 813184.0
Sociaal domein Jeugdzorg, volumestijging door open einderegelingen 50.0 1000000.0 500000.0
Sociaal domein Participatie, ontschotting RDWI 50.0 100000.0 50000.0
Sociaal domein WSW, Rijksbezuiniging in takenpakket 10.0 720000.0 72000.0
Sociaal domein WMO abonnementstarief 50.0 28000.0 14000.0
Sociaal domein WMO aanbesteding hulpmiddelen 50.0 94000.0 47000.0
Grondexploitatie Gezonde exploitaties dorpshuizen 50.0 25000.0 12500.0
Sociaal domein WMO, prijs- en volumemutaties 10.0 800000.0 80000.0
GR / Verbonden partijen Gewaarborgde geldleningen zonder WSW 10.0 3000000.0 300000.0
Sociaal domein WSW garantievermogen - schadegemeente 10.0 400000.0 40000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling verzelfstandiging sportfac. 10.0 1050000.0 105000.0
GR / Verbonden partijen Garantstelling de Horden 10.0 220000.0 22000.0

0
0 Risico Omschreven als Geschatte kans van voorkomen
1 Klein Onwaarschijnlijk 10% Gemiddeld Aannemelijk 50% Groot Waarschijnlijk 80%