Naam Zeist
Code 355
Provincie Utrecht
Inwonertal 63322

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Projecten Geconsolideerd risico Project Centrumplan 50.0 3299650.0 1649825.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Geconsolideerd risico t.z.v. het geschil rond het economisch claimrecht m.b.t. onderwijsgebouwen van Zonnehuizen Veldheim-Stenia. 30.0 3450406.0 1035121.8
Projecten Geconsolideerd risico project Stationsgebied Driebergen-Zeist 70.0 565750.0 396025.0
Grondexploitatie Geconsolideerd risico grondexploitatie Beukbergen 70.0 547275.0 383092.5
Projecten De kosten van de geplande ontsluitingsweg in het project Huis ter Heide Zuid (directe relatie met project Huis ter Heide West, dat onderdeel is van Hart van de Heuvelrug) kunnen niet worden gedekt. 50.0 650000.0 325000.0
Belasting Als gevolg van verschil van inzicht over de gebruiksbestemming van de parkeergarage onder het gemeentehuis bestaat de kans dat de declaratie van BTW op het BCF moet worden terugbetaald, waardoor de gemeente meer kosten maakt. 50.0 510000.0 255000.0
Informatieveiligheid Als gevolg van het onjuiste gebruik van persoonsgegevens bestaat de kans dat op grond van de per 1/1/2016 ingevoerde wet Meldplicht Datalek aan de gemeente een boete wordt opgelegd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). 30.0 810000.0 243000.0
Belasting Als gevolg van het De Pater arrest (naast het zakelijk gebruik ook sprake is van gebruik van een woning) bestaat de kans dat geen gebruikersheffing kan worden opgelegd waardoor de gemeente belastingopbrengsten misloopt 70.0 250000.0 175000.0
Belasting Onjuiste grondslag voor de bepaling van de hoogte van de aanslag(en) 70.0 250000.0 175000.0
Belasting Als gevolg van de btw controle door de belastingdienst bestaat de kans dat zij niet akkoord gaan met onze stellingname over de labeling van de garage waardoor er mogelijk geen recht is op suppletie van ondernemers-btw. 30.0 570000.0 171000.0

0 1 2 3
0 T abel 1. Overzicht van en verloop in kengetallen
1 Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
2 Netto schuldquote -1% 12% 4%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -17% -6% -5%
4 Solvabiliteitsratio 64% 63% 65%
5 Structurele exploitatieruimte 4,75% 1,27% 3,54%
6 Grondexploitatie -1% 1% 3%
7 Belastingcapaciteit 89% 93% 93%


0 1 2 3 4
0 R isiconr. R isico Kans Financieel gevolg Invloed
1 R893 Geconsolideerd risico Project Centrumplan 50% max.€ 3.299.650 28.57%
2 R704 Geconsolideerd risico t.z.v. het geschil rond het economisch claimrecht m.b.t. onderwijsgebouwen van Zonnehuizen Veldheim-Stenia. 30% max.€ 3.450.406 11.69%
3 R690 Geconsolideerd risico project Stationsgebied Driebergen-Zeist 70% max.€ 565.750 4.48%
4 R467 Geconsolideerd risico grondexploitatie Beukbergen 70% max.€ 547.275 4.33%
5 R368 De kosten van de geplande ontsluitingsweg in het project Huis ter Heide Zuid (directe relatie met project Huis ter Heide West, dat onderdeel is van Hart van de Heuvelrug) kunnen niet worden gedekt. 50% max.€ 650.000 3.65%
6 R910 A ls gevolg van verschil van inzicht over de gebruiksbestemming van de parkeergarage onder het gemeentehuis bestaat de kans dat de declaratie van BTW op het BCF moet worden terugbetaald, waardoor de gemeente meer kosten maakt. 50% max.€ 510.000 2.85%
7 R811 A ls gevolg van het onjuiste gebruik van persoonsgegevens bestaat de kans dat op grond van de per 1/1/2016 ingevoerde wet Meldplicht Datalek aan de gemeente een boete wordt opgelegd door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). 30% max.€ 810.000 2.71%
8 R807 A ls gevolg van het de Pater arrest (naast het zakelijk gebruik ook sprake is van gebruik van een woning) bestaat de kans dat geen gebruikersheffing kan worden opgelegd waardoor de gemeente belastingopbrengsten misloopt 70% max.€ 250.000 1.98%
9 R194 Onjuiste grondslag voor de bepaling van de hoogte van de aanslag(en) 70% max.€ 250.000 1.97%
10 R926 A ls gevolg van de btw controle door de belastingdienst bestaat de kans dat zij niet akkoord gaan met onze stellingname over de labeling van de garage waardoor er mogelijk geen recht is op suppletie van ondernemers-btw. 30% max.€ 570.000 1.90%


0 1 2 3 4 5 6
0 Tabel 3. Verdeling risico’s per kanscategorie en financieel gevolg excl. Sociaal Domein
1 F inancieel Kans 10% 30% 50% 70% 90%
2 x > € 1.500.000 4 1 2 1
3 € 750.000 < x < € 1.500.000 5 4 1
4 € 300.000 < x < € 750.000 20 9 4 4 2 1
5 € 75.000 < x < € 300.000 61 23 16 15 4 3
6 x < € 75.000 66 31 20 10 5
7 Geen financiële gevolgen 83 48 17 12 5 1
8 Totaal 239 116 60 42 11 10


0 1 2 3 4
0 R isiconr. R isico Kans Financieel gevolg Invloed
1 R928 Het aanpassen van het woonplaatsbeginsel in 2019 zal een heel groot financieel effect hebben. Het wegvallen van inkomsten en uitgaven zou per saldo neutraal moeten zijn, maar onduidelijk is of daadwerkelijk zo uitpakt. 90% max.€ 500.000 28.29%
2 R793 Doordat er geen nieuwe instroom van Wsw-ers is, komt de betaalbaarheid van de pensioenen van de huidige Wsw-ers onder druk te staan. 90% max.€ 500.000 28.12%
3 R710 A ls gevolg van de aanhoudende vraag voor schuldhulpverlening bestaat de kans dat de RDWI h ier blijvend meer capaciteit op in moet zetten met a ls gevolg dat de gemeente meer moet bijdragen. 90% max.€ 240.000 13.47%
4 R663 Het aantal personen dat aanspraak maakt op beschermd wonen (ambulante begeleiding) is hoger, met als gevolg dat de kosten hoger zijn dan het budget dat Zeist hiervoor van centrumgemeente Utrecht ontvangt en een tekort ontstaat. 50% max.€ 250.000 7.95%
5 R785 A ls gevolg van een te lage uitstroom uit de bijstand naar werk, in combinatie met afnemend budget ontstaan tekorten op het BUIG budget 30% max.€ 387.000 7.16%


0 1 2 3 4 5 6
0 Tabel 5. Verdeling risico’s per kanscategorie en financieel gevolg Sociaal Domein
1 F inancieel Kans 10% 30% 50% 70% 90%
2 x > € 1.500.000
3 € 750.000 < x < € 1.500.000 1 1
4 € 300.000 < x < € 750.000 2 1 1
5 € 75.000 < x < € 300.000 6 1 1 1 1 2
6 x < € 75.000 3 1 1 1
7 Geen financiële gevolgen 45 10 15 13 7
8 Totaal 57 12 18 15 9 3


0 1 2
0 Tabel 6: Beschikbare weerstandscapaciteit excl. sociaal domein
1 Omschrijving S tructureel Incidenteel
2 Onvoorzien in exploitatie € 361.363
3 structureel (€ 361.017 x factor 2,5) € 903.407
4 Reserve weerstandsvermogen € 10.058.061
5 Totaal € 10.961.468


0 1 2
0 Tabel 7: Waardering ratio
1 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
2 A >2.0 U itstekend
3 B 1 .4-2.0 Ruim voldoende
4 C 1 .0-1.4 Voldoende
5 D 0 .8-1.0 Matig
6 E 0 .6-0.8 Onvoldoende
7 F <0.6 Ruim onvoldoende


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Omgevingswet Als gevolg van de nieuwe omgevingswet die in 2021 van kracht wordt, bestaat de kans dat de benodigde software / ICT-aanpassingen niet tijdig gereed zijn 50.0 1000000.0 500000.0
Projecten Geconsolideerd risico Project Centrumplan 70.0 1210414.0 847289.8
Overig Als gevolg van het op grote schaal woekeren van het onkruid Japanse Duizendknoop bestaat de kans dat extra moet worden ingezet op de bestrijding daarvan waardoor de gemeente extra kosten moet maken. 90.0 750000.0 675000.0
Overig Als gevolg van het afschaffen van de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven, wordt de gemeente geconfronteerd met extra lasten 70.0 725000.0 507500.0
Projecten Geconsolideerd risico project Stationsgebied Driebergen – Zeist 70.0 501734.0 351213.8
Overig Als gevolg van het jarenlang minimaliseren van onderhoud bij de 7 (open) parkeergarages (Voorheuvel, Promenade, Slotlaan 1 t/m 3, Perron en de Luifel) bestaat de kans er sprake is achterstallig onderhoud waarvoor onvoldoende budgetten voor handen zijn. 70.0 500000.0 350000.0
Projecten Bij grotere projecten bestaat de kans dat projectdelen onvoldoende op elkaar worden afgestemd waardoor ze niet in zijn gezamenlijkheid integraal worden afgewogen. 30.0 1000000.0 300000.0
Personeel Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt bestaat de kans dat we geen goed gekwalificeerd personeel kunnen binnenhalen waardoor we kwetsbaar zijn op sleutelfuncties 70.0 400000.0 280000.0
Grondexploitatie Geconsolideerd risico grondexploitatie Beukbergen 70.0 329549.0 230684.3
Informatieveiligheid Per 25 mei 2018 is de Europese AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming – in werking getreden. Overtreding van de regels door nalatigheid kan leiden tot boetes tot 3 miljoen euro. Daarnaast kan schending van privacy tot imagoschade leiden. 30.0 750000.0 225000.0
Sociaal domein Als gevolg van diverse ontwikkelingen binnen de WMO (een hogere zorgvraag, zorgzwaarte, hoger inkoopcontract hulpmiddelen, hogere cao zorgaanbieders en een verdere toename van de zorgvraag a.g.v. het abonnementstarief) bestaat de kans dat budgetten worden overschreden, waardoor er een tekort ontstaat. 90.0 750000.0 675000.0
Sociaal domein Het aanpassen van het woonplaatsbeginsel (jeugdwet) in 2020 zal een heel groot financieel effect hebben. Het wegvallen van inkomsten en uitgaven zou per saldo neutraal moeten zijn, maar onduidelijk is of daadwerkelijk zo uitpakt 90.0 750000.0 675000.0
Sociaal domein Doordat er geen nieuwe instroom van Wsw-ers is, komt de betaalbaarheid van de pensioenen van de huidige Wsw-ers onder druk te staan 90.0 500000.0 450000.0
Sociaal domein De ontschottingssystematiek RDWI kan nadelig uitwerken voor Zeist, met als gevolg budgetoverschrijding. 90.0 250000.0 225000.0
Sociaal domein Het aantal personen dat aanspraak maakt op beschermd wonen (ambulante begeleiding) is hoger, met als gevolg dat de kosten hoger zijn dan het budget dat Zeist hiervoor van centrumgemeente Utrecht ontvangt en een tekort ontstaat. 50.0 250000.0 125000.0

0 1 2 3 4
0 Risiconr Risico Kans Financieel gevolg Invloed
1 R893 Geconsolideerd risico Project Centrumplan 70% max.€ 1.210.414 13,11%
2 R1004 Als gevolg van het op grote schaal woekeren van het onkruid Japanse Duizendknoop bestaat de kans dat extra moet worden ingezet op de bestrijding daarvan waardoor de gemeente extra kosten moet maken. 90% max.€ 750.000 8,21%
3 R512 Als gevolg van het afschaffen van de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven, wordt de gemeente geconfronteerd met extra lasten. 70% max.€ 725.000 6,13%
4 R767 Als gevolg van de nieuwe omgevingswet die in 2021 van kracht wordt, bestaat de kans dat de benodigde software / ICT-aanpassingen niet tijdig gereed zijn. 50% max.€ 1.000.000 6,06%
5 R690 Geconsolideerd risico project Stationsgebied Driebergen – Zeist 70% max.€ 501.734 4,29%
6 R994 Als gevolg van het jarenlang minimaliseren van onderhoud bij de 7 (open) parkeergarages (Voorheuvel, Promenade, Slotlaan 1 t/m 3, Perron en de Luifel) bestaat de kans er sprake is achterstallig onderhoud waarvoor onvoldoende budgetten voor handen zijn. 70% max.€ 500.000 4,22%
7 R978 Bij grotere projecten bestaat de kans dat projectdelen onvoldoende op elkaar worden afgestemd waardoor ze niet in zijn gezamenlijkheid integraal worden afgewogen. 30% max.€ 1.000.000 3.62%
8 R973 Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt bestaat de kans dat we geen goed gekwalificeerd personeel kunnen binnenhalen waardoor we kwetsbaar zijn op sleutelfuncties 70% max.€ 400.000 3.38%
9 R467 Geconsolideerd risico grondexploitatie Beukbergen 70% max.€ 329.549 2.96%
10 R998 Per 25 mei 2018 is de Europese AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming – in werking getreden. Overtreding van de regels door nalatigheid kan leiden tot boetes tot 3 miljoen euro. Daarnaast kan schending van privacy tot imagoschade leiden. 30% max.€ 750.000 2.74%


0 1 2 3 4 5 6
0 Tabel 2. Verdeling risico’s per kanscategorie en financieel gevolg excl. Sociaal Domein
1 Financieel Kans 10% 30% 50% 70% 90%
2 x > € 1.500.000
3 € 750.000 < x < € 1.500.000 6 3 1 1 1
4 € 300.000 < x < € 750.000 20 5 9 5 1
5 € 75.000 < x < € 300.000 36 15 12 6 1 2
6 x < € 75.000 31 17 10 3 1
7 Geen financiële gevolgen 70 46 10 10 3 1
8 Totaal 163 86 42 20 11 4


0 1 2 3 4
0 Risiconr Risico Kans Financieel gevolg Invloed
1 R725 Als gevolg van diverse ontwikkelingen binnen de WMO (een hogere zorgvraag, zorgzwaarte, hoger inkoopcontract hulpmiddelen, hogere cao zorgaanbieders en een verdere toename van de zorgvraag a.g.v. het abonnementstarief) bestaat de kans dat budgetten worden overschreden, waardoor er een tekort ontstaat. 90% max.€ 750.000 24,72%
2 R928 Het aanpassen van het woonplaatsbeginsel (jeugdwet) in 2020 zal een heel groot financieel effect hebben. Het wegvallen van inkomsten en uitgaven zou per saldo neutraal moeten zijn, maar onduidelijk is of daadwerkelijk zo uitpakt. 90% max.€ 750.000 24,60%
3 R793 Doordat er geen nieuwe instroom van Wsw-ers is, komt de betaalbaarheid van de pensioenen van de huidige Wsw-ers onder druk te staan. 90% max.€ 500.000 16,45%
4 R781 De ontschottingssystematiek RDWI kan nadelig uitwerken voor Zeist, met als gevolg budgetoverschrijding. 90% max.€ 250.000 8,26%


0 1 2 3 4
0 Risiconr Risico Kans Financieel gevolg Invloed
1 R663 Het aantal personen dat aanspraak maakt op beschermd wonen (ambulante begeleiding) is hoger, met als gevolg dat de kosten hoger zijn dan het budget dat Zeist hiervoor van centrumgemeente Utrecht ontvangt en een tekort ontstaat. 50% max.€ 250.000 4.64%


0 1 2 3 4 5 6
0 Tabel 4. Verdeling risico’s per kanscategorie en financieel gevolg Sociaal Domein
1 Financieel Kans 10% 30% 50% 70% 90%
2 x > € 1.500.000
3 € 750.000 < x < € 1.500.000
4 € 300.000 < x < € 750.000 4 1 3
5 € 75.000 < x < € 300.000 7 2 2 3
6 x < € 75.000 3 1 1 1
7 Geen financiële gevolgen 20 4 4 8 4
8 Totaal 34 4 8 11 4 7


0 1 2
0 Tabel 5: Beschikbare weerstandscapaciteit excl. sociaal domein
1 Omschrijving Structureel Incidenteel
2 Onvoorzien in exploitatie € 373.228
3 structureel (€ 373.228 x factor 2,5) € 933.070
4 Reserve weerstandsvermogen € 7.443.456
5 Totaal € 8.376.526


0 1 2
0 Tabel 6: Waardering ratio
1 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
2 A >2.0 Uitstekend
3 B 1.4-2.0 Ruim voldoende
4 C 1.0-1.4 Voldoende
5 D 0.8-1.0 Matig
6 E 0.6-0.8 Onvoldoende
7 F <0.6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Tabel 7 Overzicht van en verloop in kengetallen
1 Kengetallen Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Mjr 2020 Mjr 2021 Mjr 2022
2 Netto schuldquote -5% 4% 7% 2% -3% -10%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -14% -5% 2% -2% -6% -12%
4 Solvabiliteitsratio 67% 65% 66% 66% 66% 67%
5 Structurele exploitatieruimte 2,34% 3,54% 3,49% 3,10% 3,21% 3,54%
6 Grondexploitatie 0% 3% -3% -2% 0% 1%
7 Belastingcapaciteit 90% 93% 90% 90% 90% 90%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Als gevolg van stijgende marktprijzen, toenemende rentekosten, etc. bestaat de kans dat de kosten van projecten (grondexploitaties) sneller stijgen dan de oorspronkelijke projectbegroting waardoor dit een nadelig effect heeft op het projectresultaat. 90.0 900000.0 810000.0
Kapitaalgoederen Als gevolg van het op grote schaal woekeren van het onkruid Japanse Duizendknoop bestaat de kans dat extra moet worden ingezet op de bestrijding daarvan waardoor de gemeente extra kosten moet maken. 90.0 750000.0 675000.0
Projecten Als gevolg van het ramen van werken (sloop, bouw- en woonrijp) maken op basis van kengetallen, kan bij verdere uitwerking blijken dat de ramingen te laag zijn ingeschat. 50.0 800000.0 400000.0
Grondexploitatie Als gevolg het te globaal inschatten van de opbrengsten (bij aanvang van een project) en het beperkt rekening kunnen houden met marktontwikkelingen (VON prijzen uit de woningbouwdifferentiatie), bestaat de kans dat opbrengsten te hoog in de projectbegroting zijn ingeschat waardoor dit nadelige effecten heeft voor het eindresultaat van het project. 50.0 750000.0 375000.0
Kapitaalgoederen Als gevolg van het jarenlang minimaliseren van onderhoud bij de 7 (open) parkeergarages (Voorheuvel, Promenade, Slotlaan 1 t/m 3, Perron en de Luifel) bestaat de kans dat er een inhaalslag gemaakt moet worden in onderhoud waarvoor onvoldoende budgetten voor handen zijn. 70.0 500000.0 350000.0
GR / Verbonden partijen Als gevolg van het niet kunnen nakomen van de financiële verplichtingen aangaande een geldlening door de Stichting Nu voor Straks bestaat de kans dat er een beroep wordt gedaan op de garantstelling door de gemeente, waardoor de gemeente voor extra kosten staat. 30.0 890000.0 267000.0
Informatieveiligheid Per 25 mei 2018 is de Europese AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming – in werking getreden. Overtreding van de regels door nalatigheid kan leiden tot boetes tot 3 miljoen euro. Daarnaast kan schending van privacy tot imagoschade leiden. 30.0 750000.0 225000.0
Grondexploitatie Als gevolg van het in eigendom houden van huurkavels bestaat de kans dat de huurprijs de exploitatielasten niet volledig afdekken. 90.0 225000.0 202500.0
Dividend/Rente Als gevolg van een mogelijke stijging van de rente bestaat de kans op een tekort, omdat het gehanteerde rentepercentage in het plan (Buitensport) lager is. 90.0 200000.0 180000.0
Belasting Als gevolg van de btw-controle door de Belastingdienst bestaat de kans dat zij niet akkoord gaan met onze stellingname over de labeling van de garage raadhuis waardoor er mogelijk geen recht is op suppletie van ondernemers-btw. 30.0 570000.0 171000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Tabel 1 Overzicht van en verloop in kengetallen
1 B egroting jaar 2020 Verloop van de kengetallen
2 Kengetallen: Jaarrekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Mjr 2021 Mjr 2022 Mjr 2023
3 Netto schuldquote -/- 1% 7% 18% 13% 6% -/- 2%
4 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -/- 8% 2% 13% 8% 1% -/- 5%
5 Solvabiliteitsratio 69% 66% 64% 66% 65% 65%
6 Structurele exploitatieruimte -/- 3% 3% -/- 1% -/- 1% -/- 1% -/- 1%
7 Grondexploitatie 1% -/- 3% 4% 2% -/- 1% -/- 2%
8 Belastingcapaciteit 89% 90% 101% 101% 101% 101%


0 1 2 3 4
0 Risiconr Risico Maatregelen Kans Financieel gevolg
1 R1118 Als gevolg van stijgende marktprijzen, toenemende rentekosten, etc. bestaat de kans dat de kosten van projecten (grondexploitaties) sneller stijgen dan de oorspronkelijke projectbegroting waardoor dit een nadelig effect heeft op het projectresultaat. 90% max.€ 900.000
2 R1004 Als gevolg van het op grote schaal woekeren van het onkruid Japanse Duizendknoop bestaat de kans dat extra moet worden ingezet op de bestrijding daarvan waardoor de gemeente extra kosten moet maken. 90% max.€ 750.000
3 R1120 Als gevolg van het ramen van werken (sloop, bouw- en woonrijp) maken op basis van kengetallen, kan bij verdere uitwerking blijken dat de ramingen te laag zijn ingeschat. Meer detail in projectramingen aanbrengen 50% max.€ 800.000
4 R1122 Als gevolg het te globaal inschatten van de opbrengsten (bij aanvang van een project) en het beperkt rekening kunnen houden met marktontwikkelingen (VON prijzen uit de woningbouwdifferentiatie), bestaat de kans dat opbrengsten te hoog in de projectbegroting zijn ingeschat waardoor dit nadelige effecten heeft voor het eindresultaat van het project. Marktwaarden toetsen met taxaties en second opinions. Daarnaast woningbouwdifferentiatie aanpassen naar huidige markt of de ramingen bijstellen. 50% max.€ 750.000


0 1 2 3 4
0 Risiconr Risico Maatregelen Kans Financieel gevolg
1 R994 Als gevolg van het jarenlang minimaliseren van onderhoud bij de 7 (open) parkeergarages (Voorheuvel, Promenade, Slotlaan 1 t/m 3, Perron en de Luifel) bestaat de kans dat er een inhaalslag gemaakt moet worden in onderhoud waarvoor onvoldoende budgetten voor handen zijn. Inventarisatie heeft plaatsgevonden en de plannen worden nu uitgewerkt om te komen tot een duurzaam en kwalitatief onderhoudsniveau. In het najaar worden de onderhoudsplannen opgesteld. Financieel inzicht wordt eind 2019/begin 2020 verwacht. 70% max.€ 500.000
2 R1006 Als gevolg van het niet kunnen nakomen van de financiële verplichtingen aangaande een geldlening door de Stichting Nu voor Straks bestaat de kans dat er een beroep wordt gedaan op de garantstelling door de gemeente, waardoor de gemeente voor extra kosten staat. De gemeente heeft recht van hypotheek en de waarde van de woningen zal - naar verwachting - hoger zijn dan het leningbedrag. Daar het een nieuwe en daardoor onbekende partij is, is er nog wel sprake van een risico. 30% max.€ 890.000
3 R998 Per 25 mei 2018 is de Europese AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming – in werking getreden. Overtreding van de regels door nalatigheid kan leiden tot boetes tot 3 miljoen euro. Daarnaast kan schending van privacy tot imagoschade leiden. Per 15 april 2018 zijn de Functionarissen Gegevensbescherming in dienst getreden. Zij adviseren ons over informatieveiligheid en privacy, stellen hiervoor plannen op en toetsen achteraf of wij de gezamenlijke afspraken nakomen. Technische maatregelen als up to date anti-virussoftware/scanners en firewall; beheer en onderhoud new generation netwerkdetectiesoftware. Houding- en gedragscomponenten in de organisatie (hoe ga ik veilig en integer met informatie om?) via trainingen en workshops. 30% max.€ 750.000
4 R545 Als gevolg van het in eigendom houden van huurkavels bestaat de kans dat de huurprijs de exploitatielasten niet volledig afdekken. 90% max.€ 225.000
5 R986 Als gevolg van een mogelijke stijging van de rente bestaat de kans op een tekort, omdat het gehanteerde rentepercentage in het plan (Buitensport) lager is. De gemeente Zeist heeft weinig invloed op de ontwikkeling van de marktrente. Wel is er enige invloed op de verhouding Vreemd en Eigen Vermogen door een goed algemeen treasury beheer. Dit valt echter buiten de invloedssfeer van het programma Buitensport. 90% max.€ 200.000
6 R926 Als gevolg van de btw controle door de belastingdienst bestaat de kans dat zij niet akkoord gaan met onze stellingname over de labeling van de garage raadhuis waardoor er mogelijk geen recht is op suppletie van ondernemers-btw. Eventueel bezwaar en beroep. Externe ondersteuning door fiscalisten. 30% max.€ 570.000


0 1 2 3 4 5 6
0 Tabel 3. Verdeling risico’s per kanscategorie en financieel gevolg excl.Sociaal Domein
1 Financieel Kans 10% 30% 50% 70% 90%
2 x > € 1.500.000 1 1
3 € 750.000 < x < € 1.500.000 7 4 1 1 1
4 € 300.000 < x < € 750.000 17 7 6 2 1 1
5 € 75.000 < x < € 300.000 49 19 17 9 2 2
6 x < € 75.000 47 21 16 8 1 1
7 Geen financiële gevolgen 154 55 20 70 3 6
8 Totaal 275 107 60 90 7 11


0 1 2 3 4
0 Risiconr Risico Maatregelen Kans Financieel gevolg
1 R928 Het aanpassen van het woonplaatsbeginsel (jeugdwet) in 2021 zal een heel groot financieel effect hebben. Het wegvallen van inkomsten en uitgaven zou per saldo neutraal moeten zijn, maar onduidelijk is of daadwerkelijk zo uitpakt. We zetten ons via een lobby bij Den Haag in voor een overgangsregeling voor kinderen waarbij niet bekend is waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. 90% max.€ 750.000
2 R725 Als gevolg van diverse ontwikkelingen binnen de WMO (een hogere zorgvraag, zorgzwaarte, hoger inkoopcontract hulpmiddelen en een verdere toename van de zorgvraag agv het abonnementstarief) bestaat de kans dat budgetten worden overschreden, waardoor er een tekort ontstaat. Meer kostenbewustzijn bij beschikkers realiseren, meer innovatie en overleg met zorgaanbieders en huisartsen . Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar fraude en niet effectief gebruik van zorgkosten. 90% max.€ 750.000
3 R1022 Als gevolg van de CAO ontwikkelingen bij de aanbieders voor huishoudelijke hulp bestaat de kans dat we onze tarieven moeten verhogen waardoor we financieel te weinig budget hebben Voor 2019 is met de aanbieders een overgangsjaar afgesproken. 2020 zullen er nieuwe afspraken moeten liggen. 90% max.€ 500.000


0 1 2 3 4
0 Risiconr Risico Maatregelen Kans Financieel gevolg
1 R1024 Als gevolg van een toename van het aantal personen met dagbesteding bestaat de kans dat het budget hiervoor ontoereikend is. 90% max.€ 400.000
2 R1021 Als gevolg van de rechtelijke uitspraak omtrent resultaatfinanciering bij de HH bestaat de kans dat de nieuw te kiezen oplossing duurder uitpakt en het budget daarvoor ontoereikend is. 90% max.€ 300.000


0 1 2 3 4 5 6
0 Tabel 5. Verdeling risico’s per kanscategorie en financieel gevolg excl. Sociaal Domein
1 Financieel Kans 10% 30% 50% 70% 90%
2 x > € 1.500.000
3 € 750.000 < x < € 1.500.000
4 € 300.000 < x < € 750.000 6 2 4
5 € 75.000 < x < € 300.000 13 4 2 2 5
6 x < € 75.000 3 3
7 Geen financiële gevolgen 21 5 2 14
8 Totaal 43 5 9 18 2 9


0 1 2
0 Tabel 6: Beschikbare weerstandscapaciteit excl. Sociaal Domein
1 Omschrijving Structureel Incidenteel
2 Onvoorzien in exploitatie € 385.606
3 Structureel (€ 385.606 x factor 2,5) € 964.017
4 Reserve weerstandsvermogen € 5.741.076
5 Totaal € 6.705.093


0 1 2
0 Tabel 7: Waardering ratio
1 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
2 A >2.0 Uitstekend
3 B 1.4-2.0 Ruim voldoende
4 C 1.0-1.4 Voldoende
5 D 0.8-1.0 Matig
6 E 0.6-0.8 Onvoldoende
7 F <0.6 Ruim onvoldoende