Naam Aalsmeer
Code 358
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 31499

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Garantstellingen None None None
Belasting Bouwleges None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bestemmingsplan- en handhavingsprocedures None None None
Personeel Risico's voormalig personeel None None None
Gemeentefonds Economische ontwikkeling None None None
Sociaal domein Open einde regelingen None None None
Gemeentefonds Gemeentefonds None None None
Sociaal domein Sociaal domein / decentralisaties None None None
Dividend/Rente Dividenden None None None
Belasting Invoering vennootschapsbelasting per 1 januari 2016 None None None
Belasting Leges reisdocumenten en rijbewijzen None None None
Belasting BTW None None None
Informatieveiligheid Wet meldplicht datalekken None None None
Aanbesteding Aanbestedingsrisico's None 1000000.0 None
Projecten Uitvoeringsprogramma's Aalsmeer None None None
Grondexploitatie Grote projecten en grondexploitaties None None None
Grondexploitatie Green Park Aalsmeer (Bedrijventerrein) None None None
Grondexploitatie De tuinen van Aalsmeer None None None
Grondexploitatie Bovenwijkse voorzieningen None None None
Grondexploitatie De Oude Veiling None 100000.0 None
Sociaal domein Asielzoekers None None None
Kapitaalgoederen Baggerdepot None None None
Omgevingswet Omgevingswet None None None
Overig Toekomst financiële verhouding None None None

0 1
0 Ratio: Oordeel:
1 > 2,0 Uitstekend
2 > 1,4 - < 2,0 Ruim voldoende
3 > 1,0 - < 1,4 Voldoende
4 B > 0,8 - < 1,0 Matig
5 > 0,6 - < 0,8 Onvoldoende
6 < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 Risicokaart Kans
1 Gevolgklasse 2 4 5
2 2 1 1
3 4 1 1
4 5 1


0 1
0 Risicoprofiel * € 1.000
1 Incidentele risico's aanbestedingsrisico's grote projecten Overige risico's 1.000 1.350 100
2 2.450
3
4 Normale bedrijfsrisico's 4.100
5
6 Benodigde weerstandscapaciteit 6.550


0 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


0 1 2 3 4
0 Begroting 2018 Verloop van de kengetallen
1 Kengetallen in percentages Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Referentie voldoende
2 Netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsrisico Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit 32 30 48 7 18 105 32 30 50 1 18 106 28 13 103 30 <100% 54 <100% 1 >0,6%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Garantstellingen None None None
Belasting Bouwleges None None None
Kapitaalgoederen Bestemmingsplan- en handhavingsprocedures None None None
Onderwijs Onderwijswetgeving None None None
Overig Economische ontwikkeling None None None
Sociaal domein Open einde regelingen None None None
Gemeentefonds Gemeentefonds None None None
Dividend/Rente Divindenden None None None
Gemeentefonds Vennootschapsbelasting gemeenten None None None
Sociaal domein Aanbesteding hulpmiddelen Maatwerkvoorzieningen (Wmo) None None None
Onderwijs Uitbreiding taken RMC/Leerplicht None None None
Onderwijs Landelijke herverdeling van rijksuitkering Onderwijs Achterstanden Beleid None None None
Onderwijs Peuterarrangementen None None None
GR / Verbonden partijen Humanitas thuisadministratie None None None
Belasting Leges reisdocumenten en rijbewijzen None None None
Overig Overige ontwikkelingen burgerzaken None None None
GR / Verbonden partijen Prestatiegericht financieren Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) None None None
Grondexploitatie Kapitaallasten Fort Kudelstaart None None None
Belasting BTW None None None
Informatieveiligheid Wet meldplicht datalekken None None None
Aanbesteding Aanbestedingsrisico's None None None
Projecten Uitvoeringsprogramma's Aalsmeer None None None
Kapitaalgoederen Nota wegen en reserve onderhoud/instandhouding buitenruimte None None None
Grondexploitatie Grote projecten grondexploitaties None None None
Grondexploitatie Green Park Aalsmeer (Bedrijventerrein) None None None
Grondexploitatie De Tuinen van Aalsmeer (Woningbouw) None None None
Kapitaalgoederen Bovenwijkse voorzieningen None None None
Kapitaalgoederen N231-Zuid None None None
Kapitaalgoederen Burgemeester Hoffscholteweg None None None
Kapitaalgoederen Burgemeester Kasteleinweg None None None
Sociaal domein Regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp 2018 None None None
Sociaal domein Eigen bijdrage Wmo-voorzieningen None None None
Kapitaalgoederen Baggerdepot None None None
Omgevingswet Omgevingswet None None None
Kapitaalgoederen Onderhoudsplan begraafplaats None None None
ICT algemeen Digitale transformatie None None None
Gemeentefonds Apparaatskorting Rijk None None None

0 1
0 Ratio Oordeel
1 > 2.0 Uitstekend
2 > 1.4 - < 2.0 Ruim voldoende
3 > 1.0 - < 1.4 Voldoende
4 > 0.8 - < 1.0 Matig
5 > 0.6 - < 0.8 Onvoldoende
6 < 0.6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 Kans Gevolg-klasse Weerstandscapaciteit
1 Programmabegroting 2018 1 4 1350.000
2 Jaarrekening 2017 1 4 694.000
3 Programmabegroting 2019 1 4 694.000


0
0 RisicoReden
1 De oude veilingMet de opening in september 2018 start een nieuwe fase in de exploitaties.Vanaf 2018 zal moeten blijken of de vooraf ingeschatte exploitatie voor allepartijen haalbaar is. Dit vatten we onder normale bedrijfsvoeringsrisico's enwordt niet meer afzonderlijk opgenomen.Wachtgelden oud bestuurdersRisico had betrekking op het recht op wachtgeld oud-bestuurders. Voor debestuurswisseling 2018 is een voorziening opgenomen.


0 1 2 3
0
1
2
3
4


0 1
0 Risico's Risicoprofiel*€ 1.000
1 Incidentele risico'sAanbestedingsrisico'sGrote projectenOverige risico'sNormale bedrijfsrisico's 1.0001.6941.700
2 4.3944.100
3 Benodigde weerstandscapaciteit 8.494


0 1
0 Bedragen x € 1.000
1 Algemene reserves 20.300
2 Stille reserves en niet gerealiseerde boekwinsten 0
3 Beschikbare weerstandscapaciteit 20.300
4
5 Benodigde weerstandscapaciteit o.b.v. kansberekeningvoor incidentele tegenvallers 4.390
6 Benodigde weerstandscapaciteit voor structureletegenvallers 4.100
7 Benodigde weerstandscapaciteit 8.490
8
9 Weerstandsratio 2,4


0 1 2 3 4
0 Kengetallen in percentages Rekening2017 Begroting2018 Begroting2019 Referentievoldoende
1 Netto schuldquoteNetto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningenSolvabiliteitsrisicoStructurele exploitatieruimteGrondexploitatieBelastingcapaciteit 282653516108 302854113102 2915118 30 <100%50 <100%0,4 >0,6%


0
0


0
0


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0
1
2


0 1 2 3 4
0 Omschrijving kapitaalgoederen 2019 2020 2021 2022
1 WegenCivieltechnische kunstwerkenRioleringWaterOpenbaar groenOpenbare verlichtingSpeelplaatsenGebouwen & binnensportaccommodatiesBeeldende kunstwerken 2.5191.3361.5015562.07843069853311 1.1072.4142161.70715322953311 1.1072.4142161.70715322953311 1.1062.4142161.70615322953311
2 Totaal onderhoud kapitaalgoederen 9.662 6.369 6.369 6.369


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Garantstellingen None None None
Belasting Bouwleges None None None
Overig Bestemmingsplan- en handhavingsprocedures None None None
Overig Economische ontwikkeling None None None
Sociaal domein Open einde regelingen None None None
Gemeentefonds Gemeentefonds None None None
Kapitaalgoederen Beheer Burgemeester Kasteleinweg None None None
Dividend/Rente Dividenden None None None
Belasting Vennootschapsbelasting gemeenten None None None
Onderwijs Onderwijs Achterstanden Beleid None None None
Belasting Leges reisdocumenten en rijbewijzen None None None
Overig Overige ontwikkelingen Burgerzaken None None None
Informatieveiligheid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) None None None
Belasting BTW None None None
Overig Uitvoeringsprogramma's Aalsmeer None None None
Kapitaalgoederen Instandhouding buitenruimte None None None
Projecten Areaaluitbreiding grote projecten None None None
Grondexploitatie Waardering gronden niet in exploitatie None None None
Grondexploitatie Grote projecten en grondexploitaties None None None
Grondexploitatie Green Park Aalsmeer (Bedrijventerrein) None None None
Grondexploitatie De Tuinen van Aalsmeer (Woningbouw) None None None
Kapitaalgoederen Bovenwijkse voorzieningen None None None
Kapitaalgoederen N231-Zuid None None None
Grondexploitatie Burgemeester Hoffscholteweg None None None
Grondexploitatie Burgemeester Kasteleinweg None None None
Sociaal domein Eigen bijdrage Wmo-voorzieningen None None None
Grondexploitatie Grondbank None None None
Omgevingswet Omgevingswet None None None
Overig Ontwikkelingen Afval Energie Bedrijf None None None
Overig Eigentijdse dienstverlening None None None
Overig PM posten meerjarenbeeld None None None

0 1
0 Ratio Oordeel
1 > 2.0 Uitstekend
2 > 1.4 - < 2.0 Ruim voldoende
3 > 1.0 - < 1.4 Voldoende
4 > 0.8 - < 1.0 Matig
5 > 0.6 - < 0.8 Onvoldoende
6 < 0.6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 Kans Gevolgklasse Weerstandscapaciteit
1 Programmabegroting 2019 1 4 694.000
2 Jaarrekening 2018 1 4 1.470.000
3 Programmabegroting 2020 1.470.000


0 1
0 R isico Reden
1 Prestatiegericht financieren Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied De financiële afhandeling van de PGF normen is in 2019 afgerond. De gevolgen zijn verwerkt in het meerjarenbeeld
2 Regionaal ingekochte jeugdhulp De structurele financiële gevolgen is op basis van de huidige inzichten verwerkt in het meerjarenbeeld van de begroting 2020. Uiteraard zijn er nog nadere onzekerheden. Op dit moment zien we dit als een normaal bedrijfsvoeringsrisico en wordt dit thema niet meer expliciet benoemd in de paragraaf weerstandsvermogen.
3 Humanitas In 2020 wordt een besluit genomen of de subsidie structureel gecontinueerd wordt of komt te vervallen. Daardoor vervalt dit risico
4 Onderhoudsplan begraafplaats De werkwijze rondom afstorten van naar de voorzieningen is aangepast waarmee dit risico gemitigeerd is.
5 Stichting vluchtelingenwerk Stichting vluchtelingenwerk is per 1-8-2019 opgeheven. De balans van de effecten wordt in 2019 opgemaakt waarmee dit risico voor 2020 niet meer van toepassing is.
6 Uitbreiding taken RMC / Leerplicht Voor 2019 is een afdoende oplossing voor handen. Om de gevolgen vanaf medio 2020 op te vangen moeten regionaal keuzes gemaakt worden en prioriteiten gesteld. Afzonderlijke melding in de paragraaf weerstandsvermogen achten we op dit moment niet nodig.


0 1 2 3
0
1
2
3
4


0 1
0 Risico's Bedrag x € 1.000
1 Incidentele risico's Grote projecten Overige risico's Normale bedrijfsrisico's 2.770 200
2 2.970 4.650
3 Benodigde weerstandscapaciteit 7.620


0 1
0 O verzicht Weerstandscapaciteit Bedrag x € 1.000
1 Algemene reserves Structurele weerstandscapaciteit 13.541 1.300
2 Beschikbare weerstandscapaciteit 14.841
3 Benodigde weerstandscapaciteit obv kansberekening voor incidentele tegenvallers Benodigde weerstandscapaciteit obv kansberekening voor structurele tegenvallers 3.170 4.650
4 Benodigde weerstandscapaciteit 7.820
5
6 Weerstandsratio 1,9


0 1 2 3 4
0 Kengetallen in percentages Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Referentie voldoende
1 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsrisico Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit 40 38 49 1 20 103 30 29 50 0,4 15 114 75 74 41 0,1 22 117 <100% <100% >0,6%