Naam Alkmaar
Code 361
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 108470

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds De gemeente heeft met uitzondering van 2018 de kosten in de meerjarenbegroting tegen constante prijzen opgenomen. Jaren na 2018 zijn niet geïndexeerd. Ieder jaar wordt opnieuw beoordeeld of de stijging van de algemene uitkering toereikend is om de loon- en prijsstijgingen van de begroting te compenseren en de bestuurlijke keuze worden gemaakt om de loon- en prijsstijgingen hiervoor beschikbaar te stellen. Een ander risico is dat de compensatie voor loon- en prijsstijging in de algemene uitkering lager is dan de loon- en prijsstijging in de gehele meerjarenbegroting 30.0 1000000.0 300000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie Boekelermeer zuid 2: De ontwikkeling Boekelermeer heeft een lange doorlooptijd en is sterk afhankelijk van de economische groei in de regio. In de berekening van dit risico gebruiken we vertraging verkoop of stopscenario in het kader van de 10 jaarstermijn BBV. Zie verder het MPG voorjaar 2017. 50.0 1300000.0 650000.0
BUIG BUIG: Aantal uitkeringsgerechtigden stijgt sneller dan waarmee rekening is gehouden in BUIG budget. Deze onevenwichtigheid in enig jaar kan met één of twee jaar vertraging (weer) worden gecompenseerd indien aantoonbaar is dat exogene factoren hier een rol spelen. 50.0 1500000.0 750000.0
Grondexploitatie NUON terrein: huidige bestemming van de gronden is kantoren. De gemeente weet zeker dat het geen kantoren gaan worden. Bij wijziging van bestemming van kantoren naar de bestemming wonen is er grote onzekerheid of de marktwaarde opweegt tegen de boekwaarde. Verwacht wordt dat Alkmaar de boekwaarde dan moeten afboeken. Zie verder het MPG voorjaar 2017. 70.0 900000.0 630000.0
GR / Verbonden partijen Dienstverleningsovereenkomsten: Gemeente Alkmaar ondersteunt de bedrijfsvoering bij de uitgevlochten bedrijven en belast de kosten hiervan door. Het is geen automatisme dat de ontvangende partij de geoffreerde dienstverlening afneemt en de bijbehorende kostenontwikkelingen betaalt. 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Uitgevlochten onderdelen en verbonden partijen lopen ook risico’s. Hiervoor mogen zij een eigen algemene reserve aanhouden. Het kan zijn dat de algemene reserve te klein is. Dit risico is op dit moment met name bij de GGD. 50.0 400000.0 200000.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging: In de uitvoering zijn meerdere gemeenten in de fout gegaan met het beveiligen van data. Hiervoor kan een boete opgelegd worden. 0.0 800000.0 0.0

0
0 De gemeente heeft met uitzondering van 2018 de kosten in de meerjarenbegroting tegen constante prijzen opgenomen. Jaren na 2018 zijn niet geïndexeerd. Ieder jaar wordt opnieuw beoordeeld of de stijging € 1 miljoen van de algemene uitkering toereikend is om de loon- en prijsstijgingen van de begroting te 30 (per jaar) compenseren en de bestuurlijke keuze worden gemaakt om de loon- en prijsstijgingen hiervoor beschikbaar te stellen. Een ander risico is dat de compensatie voor loon- en prijsstijging in de algemene uitkering lager is dan de loon- en prijsstijging in de gehele meerjarenbegroting.
1 Grondexploitatie Boekelermeer zuid 2: De ontwikkeling Boekelermeer heeft een lange doorlooptijd en is sterk afhankelijk van de economische groei in de regio. In de berekening van dit € 1.3 miljoen 50 risico gebruiken we vertraging verkoop of stopscenario in het kader van de 10 jaarstermijn BBV. (eenmalig) Zie verder het MPG voorjaar 2017.
2 BUIG: Aantal uitkeringsgerechtigden stijgt sneller dan waarmee rekening is gehouden in BUIG € 1.5 miljoen budget. Deze onevenwichtigheid in enig jaar kan met één of twee jaar vertraging (weer) worden 50 per jaar gecompenseerd indien aantoonbaar is dat exogene factoren hier een rol spelen.
3 NUON terrein: huidige bestemming van de gronden is kantoren. De gemeente weet zeker dat € 0.9 miljoen het geen kantoren gaan worden. Bij wijziging van bestemming van kantoren naar de bestemming 70 (eenmalig) wonen is er grote onzekerheid of de marktwaarde opweegt tegen de boekwaarde. Verwacht wordt dat Alkmaar de boekwaarde dan moeten afboeken. Zie verder het MPG voorjaar 2017.
4 Dienstverleningsovereenkomsten: Gemeente Alkmaar ondersteunt de bedrijfsvoering bij de uit€ 0.5 miljoen gevlochten bedrijven en belast de kosten hiervan door. Het is geen automatisme dat de ontvan50 per jaar gende partij de geoffreerde dienstverlening afneemt en de bijbehorende kostenontwikkelingen betaalt.
5 Uitgevlochten onderdelen en verbonden partijen lopen ook risico’s. Hiervoor mogen zij een Gemiddeld eigen algemene reserve aanhouden. Het kan zijn dat de algemene reserve te klein is. Dit risico is 50 € 0.4 miljoen op dit moment met name bij de GGD. per jaar per bedrijf
6 Informatiebeveiliging: In de uitvoering zijn meerdere gemeenten in de fout gegaan met het € 0.8 miljoen 10 beveiligen van data. Hiervoor kan een boete opgelegd worden. Maximale boete


0
0 < 100% is voldoende Netto schuldquote 103,0% 99,2 % 106,1% > 130% is onvoldoende
1 Netto schuldquote gecorrigeerd 99,6 % 95,7 % 102,6% Geen VNG norm voor alle verstrekte leningen
2 > 30% is voldoende De solvabiliteitsratio 24,5 % 22,0 % 22,4% < 20% is onvoldoende
3 Kengetal grondexploitatie 15,5 % 19,2 % 15,4% Geen VNG norm
4 Structurele lasten en structurele Structurele exploitatieruimte 0,3 % -0,8% 0,2% baten zijn in evenwicht
5 Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden ten opzichte 78, 6 % 79,3% 80,3% Geen norm - Ranglijst Coelo van het landelijk gemiddelde


0
0 Dienstgebouwen 8
1 Monumenten 39
2 Onderwijs 90
3 Cultuur 8
4 Welzijn 54
5 Sport (o.a. gymzalen en sportvelden) 63
6 Woningen 43
7 Bedrijfspanden (o.a. parkeergarages) 39


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds De compensatie voor loon‐ en prijsstijgingen binnen de algemene uitkering gemeentefonds is lager dan werkelijke stijgingen en claims op de begroting van de gemeente Alkmaar. 50.0 2000000.0 1000000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie Boekelermeer Zuid 2: De ontwikkeling van de Boekelermeer heeft een lange doorlooptijd en is sterk afhankelijk van de economische groei in de regio. Voor de berekening van dit risico gebruiken we vertraging verkoop of stopscenarioberekening in het kader van de tienjaarstermijn BBV. Zie verder het MPG voorjaar 2018. 30.0 1300000.0 390000.0
BUIG BUIG: Aantal uitkeringsgerechtigden stijgt sneller dan waarmee rekening is gehouden in BUIG‐budget. Deze onevenwichtigheid kan na één of twee jaar vertraging (weer) worden gecompenseerd als aantoonbaar is dat exogene factoren hier een rol spelen. 50.0 1500000.0 750000.0
Grondexploitatie NIEGGS ‐ Stompetoren West – Nog geen grondexploitatie (grex) vastgesteld voor de ontwikkeling van het gebied. Afwaardering naar een lagere agrarische waarde van de boekwaarde komt aan de orde als geen grex wordt vastgesteld. 30.0 600000.0 180000.0
GR / Verbonden partijen Dienstverleningsovereenkomsten: We ondersteunen de bedrijfsvoering van de uitgevlochten bedrijven (verplichte winkelnering) en belasten kosten hiervan door. Het is geen automatisme dat de ontvangende partijen de geoffreerde dienstverlening afnemen en de bijbehorende kostenontwikkelingen betalen. 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Het verstrekken van een garantstelling aan het ziekenhuis NWZ 2.5 60000000.0 1500000.0

0 1 2
0 Risico Kans In % Maximaal financieel gevolg
1 De compensatie voor loon‐ en prijsstijgingen binnen de algemene uitkering gemeentefonds is lager dan werkelijke stijgingen en claims op de begroting van de gemeente Alkmaar. 50 € 2 miljoen (per jaar)
2 Grondexploitatie Boekelermeer Zuid 2: De ontwikkeling van de Boekelermeer heeft een lange doorlooptijd en is sterk afhankelijk van de economische groei in de regio. Voor de berekening van dit risico gebruiken we vertraging verkoop of stopscenarioberekening in het kader van de tienjaarstermijn BBV. Zie verder het MPG voorjaar 2018. 30 € 1,3 miljoen (eenmalig)
3 BUIG: Aantal uitkeringsgerechtigden stijgt sneller dan waarmee rekening is gehouden in BUIG‐budget. Deze onevenwichtigheid kan na één of twee jaar vertraging (weer) worden gecompenseerd als aantoonbaar is dat exogene factoren hier een rol spelen. 50 € 1,5 miljoen per jaar
4 NIEGGS ‐ Stompetoren West – Nog geen grondexploitatie (grex) vastgesteld voor de ontwikkeling van het gebied. Afwaardering naar een lagere agrarische waarde van de boekwaarde komt aan de orde als geen grex wordt vastgesteld. 30 € 0,6 miljoen (eenmalig)
5 Dienstverleningsovereenkomsten: We ondersteunen de bedrijfsvoering van de uitgevlochten bedrijven (verplichte winkelnering) en belasten kosten hiervan door. Het is geen automatisme dat de ontvangende partijen de geoffreerde dienstverlening afnemen en de bijbehorende kostenontwikkelingen betalen. 50 € 0,5 miljoen per jaar
6 Het verstrekken van een garantstelling aan het ziekenhuis NWZ 2,5 € 60 miljoen


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Kengetal Rekening 2016 Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Norm
1 Netto schuldquote 103,0% 106.1% 106,1% 103,8% 105,3% 105,2% < 100% is voldoende > 130% is onvoldoende
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 99,6% 102.5% 102,6% 100,6% 102,1% 101,9% Geen VNG norm
3 De solvabiliteitsratio 24,5% 23,0% 22,4% 21,0% 20,5% 20,6% > 30% is voldoende < 20% is onvoldoende
4 Kengetal grondexploitatie 15,5% 14.7% 15,4% 8,0% 5,2% 4,3% Geen VNG norm
5 Structurele exploitatieruimte 0,3% ‐1.2% 0,2% 0,2% 0,6% 0,9% Structurele lasten en ‐baten zijn in evenwicht


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Kengetal Rekening 2016 Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Norm
1 Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishoudens ten opzichte van het landelijk gemiddelde 78,6% 80,2% 80,3% 80,3% 80,3% 80,3% Geen norm ‐Ranglijst COELO


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Investeringen Overstad. 50.0 500000.0 250000.0
Omgevingswet Implementatie Omgevingswet. 50.0 500000.0 250000.0
Sociaal domein WMO en Jeugdzorg 70.0 600000.0 420000.0
GR / Verbonden partijen Bedrijfsvoering uitgevlochten bedrijven. 50.0 500000.0 250000.0
Gemeentefonds Lagere afrekening gemeentefonds 70.0 1000000.0 700000.0
Overig Wet Vennootschapsbelasting (VPB) 30.0 100000.0 30000.0

0 1 2 3 4 5 6 7
0 Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Norm
1 Netto schuldquote 108,6% 103,8% 90,6% 91,9% 99,0% 98,2% < 100% is voldoende > 130% is onvoldoende
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 105,4% 100,6% 88,2% 89,7% 96,9% 96,3% Geen VNG norm
3 De solvabiliteitsratio: 21,8% 21,0% 22,8% 22,4% 21,6% 21,4% > 30% is voldoende < 20% is onvoldoende
4 Kengetal grondexploitatie 13,7% 8,0% 3,0% 2,7% 2,8% 2,5% Geen VNG norm
5 Structurele exploitatieruimte -0,5% 0,2% -0,4% -0,2% 0,1% 0,5% Structurele baten en lasten zijn in evenwicht
6 Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden 80,2% 82,0% 82,0% 82,0% 82,0% 82,0% Geen norm - Ranglijst Coelo