Naam Amstelveen
Code 362
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 89870

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds None None None
Sociaal domein Open eindregelingen None None None
Belasting Bouwleges None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bestemmingsplan- en handhavingsprocedures None None None
Aanbesteding Aanbestedingsrisico's None None None
Projecten Uitvoeringsprogramma Infra-Werken (openbare ruimte) None None None
Dividend/Rente Dividenduitkering: Eneco None None None
Dividend/Rente Dividenduitkering: BNG None None None
GR / Verbonden partijen Garanties None None None
Personeel Wachtgeldvoorziening wethouders None None None
Informatieveiligheid Wet meldplicht datalekken None None None
Overig Economische ontwikkeling None None None
Kapitaalgoederen Baggerdepot None None None
Belasting Vennootschapsbelastingplicht (VpB) None None None

0 1 2
0
1 Weerstandscapaciteit Structureel # Bezuinigingen/ombuigingen # Onbenutte belastingcapaciteit Incidenteel # Reserves
2


0 1 2
0
1 Risico's # Normale bedrijfsrisico's # Decentralisaties # Financiële verhouding # Grondexploitaties # Mobiliteit
2
3 Beheersmaatregelen # Meerjarige budgettaire sturing # Duurzame instandhouding # Bedrijfsvoering
4
5 Risico's Waar geen maatregelen voor getroffen zijn
6


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds None None None
Sociaal domein Openeindregelingen None None None
BUIG Uitkering levensonderhoud (Bijstandsgelden) None None None
Belasting Bouwleges None None None
Kapitaalgoederen Bestemmingsplan- en handhavingsprocedures None None None
Aanbesteding Aanbestedingsrisico's None None None
Kapitaalgoederen Uitvoeringsprogramma Infra-Werken (openbare ruimte) None None None
Dividend/Rente Dividenduitkering: Eneco None None None
Dividend/Rente Dividenduitkering: BNG None None None
GR / Verbonden partijen Garanties None None None
Personeel Wachtgeldvoorziening wethouders None None None
Informatieveiligheid Wet meldplicht datalekken en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) None None None
Gemeentefonds Economische ontwikkeling None None None
Overig Baggerdepot None None None
Belasting Vennootschapsbelastingplicht (VPB) None None None
Belasting BTW-sportvrijstelling None None None
Omgevingswet Omgevingswet None None None
Sociaal domein Sociaal domein None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
Overig Mobiliteit None None None
Projecten Ambtelijke kosten: Projectorganisatie en Communicatie None None None
Kapitaalgoederen Grote ruimtelijke en infrastructurele projecten: Inpassing verbreding Rijksweg A9 None None None
Kapitaalgoederen Inpassing ombouw Amstelveenlijn None None None
Kapitaalgoederen Uithoornlijn None None None
Kapitaalgoederen Stadshart None None None

0 1 2
0
1
2


0 1 2
0
1
2
3
4
5
6


0
0 Kengetallen:rekening 2017begroting 2018begroting 2019
1 Netto schuldquote3%18%12%Idem gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen-2%14%8%Solvabiliteitsratio61%54%63%Structurele exploitatieruimte3%0%1%Grondexploitatie0%-1%2%Belastingcapaciteit96%96%98%


0 1 2
0 Kengetal Toelichting betekenis %
1 Netto schuldquote Heeft de gemeente een hoge schuldexclusief verstrekte leningen? Hoe lager, hoe beter
2 Netto schuldquote gecorrigeerdvoor alle verstrekte leningen Heeft de gemeente een hoge schuldgecorrigeerd voor verstrekte leningen? Hoe lager, hoe beter
3 Solvabiliteitsratio Heeft de gemeente voldoende eigenvermogen om aan haar financiëleverplichtingen te voldoen? Hoe hoger, hoe beter
4 Structurele exploitatieruimte Heeft de gemeente voldoende structurelebaten om haar structurele lasten te dekken? Hoe hoger, hoe beter
5 Grondexploitatie Grondexploitatie kan risicovol zijn. Heeft degemeente relatief veel grond en loopt zijdaardoor veel risico? Hoe lager, hoe beter
6 Belastingcapaciteit (lokalelasten) Heft de gemeente relatief veel belastingenen is er ruimte om deze belastingen teverhogen? Hoe lager, hoe beter


0
0 Kengetallen:Categorie ACategorie BCategorie CAmstelveen2019
1 Netto schuldquote<90%90-130%>130%12%Idem gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen<90%90-130%>130%8%Solvabiliteitsratio>50%20-50%<20%63%Structurele exploitatieruimteBegr>0%Begr = 0%Begr <0%1%Grondexploitatie<20%20-35%>35%2%Belastingcapaciteit<95%95-105%>105%98%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Bouwleges None None None
Kapitaalgoederen Bestemmingsplan- en handhavingsprocedures None None None
Aanbesteding Aanbestedingsrisico's None None None
Kapitaalgoederen Uitvoeringsprogramma Infra-Werken (openbare ruimte) None None None
Overig Afval Energie Bedrijf (AEB) None None None
Overig Baggerdepot None None None
Informatieveiligheid Wet meldplicht datalekken en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) None None None
ICT algemeen Digitale transformatie None None None
Dividend/Rente Dividenduitkering Stedin None None None
GR / Verbonden partijen Garanties None None None
Personeel Wachtgeldvoorziening wethouders None None None
Overig Economische ontwikkeling None None None
Belasting Vennootschapsbelastingplicht (Vpb) None None None
Belasting BTW-sportvrijstelling None None None
Belasting BTW samenwerking AA None None None
Omgevingswet Omgevingswet None None None
Sociaal domein Tekorten op jeugd None None None
Aanbesteding Regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp None None None
Sociaal domein Tekorten op WMO None None None
Sociaal domein Doordecentralisatie Beschermd Wonen None None None
Overig Transformatie None None None
Sociaal domein Uitkeringen levensonderhoud (Bijstandsgelden) None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
Kapitaalgoederen Inpassing verbreding Rijksweg A9 None None None
Kapitaalgoederen Inpassing ombouw Amstelveenlijn None None None
Kapitaalgoederen Uithoornlijn None None None
Kapitaalgoederen Stadshart None None None

0 1 2
0
1
2


0 1 2
0
1
2
3
4
5
6


0 1 2
0 Kengetal Toelichting betekenis %
1 Netto schuldquote Heeft de gemeente een hoge schuld exclusief verstrekte leningen? Hoe lager, hoe beter
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Heeft de gemeente een hoge schuld gecorrigeerd voor verstrekte leningen? Hoe lager, hoe beter
3 Solvabiliteitsratio Heeft de gemeente voldoende eigen vermogen om aan haar financiële verplichtingen te voldoen? Hoe hoger, hoe beter
4 Structurele exploitatieruimte Heeft de gemeente voldoende structurele baten om haar structurele lasten te dekken? Hoe hoger, hoe beter
5 Grondexploitatie Grondexploitatie kan risicovol zijn. Heeft de gemeente relatief veel grond en loopt zij daardoor veel risico? Hoe lager, hoe beter
6 Belastingcapaciteit (lokale lasten) Heft de gemeente relatief veel belastingen en is er ruimte om deze belastingen te verhogen? Hoe lager, hoe beter


0
0 Kengetallen: rekening begroting begroting 2018 2019 2020
1 Netto schuldquote 7% 12% 12% Idem gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 3% 8% 9% Solvabiliteitsratio 63% 63% 65% Structurele exploitatieruimte 14% 1% -1% Grondexploitatie -1% 2% 5% Belastingcapaciteit 96% 98% 102%


0
0 Kengetallen: Categorie A Categorie B Categorie C Amstelveen 2020
1 Netto schuldquote <90% 90-130% >130% 12% Idem gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen <90% 90-130% >130% 9% Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20% 65% Structurele exploitatieruimte Begr>0% Begr = 0% Begr <0% -1% Grondexploitatie <20% 20-35% >35% 5% Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105% 102%