Naam Beemster
Code 370
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 9550

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Informatieveiligheid Bij het gebruiken van gegevens voor dienstverlening op maat, nemen de risico's toe voor informatieveiligheid en de privacy voor inwoners. None None None
Sociaal domein Sinds 2018 is een nieuw systeem van jeugdzorg inkoop, en verwijsindicaties (SPIC’s) in gebruik. Dit betekent een breuk met de voorgaande jaren, waardoor het vergelijken van de zorgkosten met 2017 en daarvoor niet goed mogelijk is. Bij het opstellen van de begroting 2019 is gekeken naar de extrapolatie van de gegevens januari t/m juli 2018. Op hoofdlijnen is een stijging waarneembaar in zowel prijs als volume. Volume doordat het aantal kinderen met een indicatie is gestegen t.o.v. 2017. En prijs doordat de kosten per indicatie zijn gestegen met meer dan de prijsindex van de begroting. Meer specifiek zien we dat bij de verlengde jeugdzorg 18+. In 2018 is (t.o.v. 2017) het aantal kinderen boven de 18 welke jeugdzorg ontvangen verdubbeld. Daarnaast kampt Beemster met een grote stijging van de kosten door de uitbreiding van kinderen met 24 uurs-zorg, vaak in de vorm van Gezinshuizen. Deze zorg is duur, en vanwege de plaatsing door derden valt er geen voordeel te halen uit het zogenaamde Woonplaatsbeginsel. In de begroting 2019 is geen budgetverhoging op het beleidsveld Jeugd opgenomen, waardoor er een reële kans op overschrijding is. Omdat er ook op het gebied van de Wmo een aantal kostenverhogende ontwikkelingen spelen in 2019, is het onduidelijk of binnen het hele sociaal domein een overschrijding op het beleidsveld Jeugd kan worden opgevangen. None None None
Grondexploitatie In verband met een lopende procedure bij de Raad van State is het risico aanwezig dat de woningbouwontwikkeling in Zuidoostbeemster vertraging oploopt. None None None
Grondexploitatie Het niet in exploitatie kunnen nemen van Zuidoostbeemster fase 2. None None None
Overig Het niet behalen van de landelijke taakstelling om 75% afvalscheiding te realiseren. None None None
Grondexploitatie Het niet kunnen realiseren van aardgasloze aansluitingen bij bestaande bouw. None None None
Bodemsanering Het niet behalen van de opgave om alle asbest te saneren voor 2024. None None None
Overig De methode om onkruid te verwijderen moet aangepast worden. None None None
GR / Verbonden partijen De risico's die spelen bij HVC. None None None
Kapitaalgoederen Overdracht van wegen die nu door het hoogheemraadschap beheerd worden. None None None
GR / Verbonden partijen Uitvoering van het Interbestuurlijk Programma (IBP). None None None
Overig Nog enkele risico's die niet expliciet opgenomen zullen worden in deze paragraaf in verband met de gevoeligheid. None None None

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Informatieveiligheid Bij het gebruiken van gegevens voor dienstverlening op maat, nemen de risico's toe voor informatieveiligheid en de privacy voor inwoners. None None None
Aanbesteding Sinds 2018 is een nieuw systeem van jeugdzorg inkoop, en verwijsindicaties (SPIC’s) in gebruik. Dit betekent een breuk met de voorgaande jaren, waardoor het vergelijken van de zorgkosten met 2017 en daarvoor niet goed mogelijk is. Bij het opstellen van de begroting 2019 is gekeken naar de extrapolatie van de gegevens januari t/m juli 2018. Op hoofdlijnen is een stijging waarneembaar in zowel prijs als volume. Volume doordat het aantal kinderen met een indicatie is gestegen t.o.v. 2017. En prijs doordat de kosten per indicatie zijn gestegen met meer dan de prijsindex van de begroting. Meer specifiek zien we dat bij de verlengde jeugdzorg 18+. In 2018 is (t.o.v. 2017) het aantal kinderen boven de 18 welke jeugdzorg ontvangen verdubbeld. Daarnaast kampt Beemster met een grote stijging van de kosten door de uitbreiding van kinderen met 24 uurs-zorg, vaak in de vorm van Gezinshuizen. Deze zorg is duur, en vanwege de plaatsing door derden valt er geen voordeel te halen uit het zogenaamde Woonplaatsbeginsel. In de begroting 2019 is geen budgetverhoging op het beleidsveld Jeugd opgenomen, waardoor er een reële kans op overschrijding is. Omdat er ook op het gebied van de Wmo een aantal kosten verhogende ontwikkelingen spelen in 2019, is het onduidelijk of binnen het hele sociaal domein een overschrijding op het beleidsveld Jeugd kan worden opgevangen. None None None
Grondexploitatie In verband met een lopende procedure bij de Raad van State is het risico aanwezig dat de woningbouwontwikkeling in Zuidoostbeemster vertraging oploopt. None None None
Grondexploitatie Het niet in exploitatie kunnen nemen van Zuidoostbeemster fase 2. None None None
Overig Het niet behalen van de landelijke taakstelling om 75% afvalscheiding te realiseren. None None None
Energietransitie Het niet kunnen realiseren van aardgasloze aansluitingen bij bestaande bouw. None None None
Bodemsanering Het niet behalen van de opgave om alle asbest te saneren voor 2024. None None None
Overig De methode om onkruid te verwijderen moet aangepast worden. None None None
GR / Verbonden partijen De risico's die spelen bij HVC. None None None
Kapitaalgoederen Overdracht van wegen die nu door het hoogheemraadschap beheerd worden. None None None
Overig Uitvoering van het Interbestuurlijk Programma (IBP). None None None
Overig Nog enkele risico's die niet expliciet opgenomen zullen worden in deze paragraaf in verband met de gevoeligheid. None None None