Naam Bergen (NH.)
Code 373
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 29941

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Toename in het aantal (aanvragen) uitkeringsgerechtigden 50.0 600000.0 300000.0
Omgevingswet (Milieu)vergunningsaanvraag voor de brengdepots wordt afgekeurd of gestelde eisen worden zwaarder. 39.0 500000.0 195000.0
GR / Verbonden partijen De door een onbezoldigd bestuur geleide instellingen waaraan de gemeente leningen heeft verstrekt kunnen niet meer aan hun betalingsverplichting voldoen (dorpshuizen en Stichting Kranenbrugh) 15.0 933000.0 139950.0
Dividend/Rente Stijging van de lange- en kortlopende rente 30.0 355000.0 106500.0
Belasting Vernietiging opgelegde aanslag precariobelasting kabels en leidingen. 5.0 2045000.0 102250.0

0 1 2
0
1
2


0 1 2 3 4
0 Signaleringswaarde A B C
1 1a. Netto schuldquote 1b. Netto schuldquote 2. 3. 4. 5. gecorr. voor alle verstrekte leningen. Solvabiliteitsratio Structurele exploitatier. Grondexploitatie Belastingcapaciteit < 90% < 90% > 50% > 0% < 20% < 95% 100 - 130% 100 - 130% 20 - 50% 0% 20 - 35% 95 - 105% > 130% > 130% < 20% < 0% > 35% > 105%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Verloop kengetallen Jrk. 2016 Begr. 2017 Begr. 2018
1 1a. Netto schuldquote 1b. Netto schuldquote 2. 3. 4. 5. gecorr. voor alle verstrekte leningen. Solvabiliteitsratio Structurele exploitatier. Grondexploitatie Belastingcapaciteit 98% 82% 21% 6% 4% 141% B A B A A C 96% 83% 26% 6% 4% 141% B A B A A C 99% 85% 29% 3% 5% 137% B A B A A C
2 Verloop kengetallen Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021
3 1a. Netto schuldquote 1b. Netto schuldquote 2. 3. 4. 5. gecorr. voor alle verstrekte leningen. Solvabiliteitsratio Structurele exploitatier. Grondexploitatie Belastingcapaciteit 98% 85% 30% 3% 2% 136% B A B A A C 93% 83% 34% 4% 4% 136% B A B A A C 86% 78% 37% 4% 4% 136% A A B A A C


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig (Milieu)vergunnings aanvraag voor de brengdepots wordt afgekeurd of gestelde eisen worden zwaarder. 30.0 500000.0 150000.0
GR / Verbonden partijen De door een onbezoldigd bestuur geleide instellingen waaraan de gemeente leningen heeft verstrekt kunnen niet meer aan hun betalingsverplichting voldoen (dorpshuizen en Stichting Kranenburgh) 15.0 933000.0 139950.0
Belasting Vernietiging opgelegde aanslag precariobelasting kabels en leidingen. 5.0 2045000.0 102250.0
Sociaal domein Invoering nieuwe bekostiging jeugd 50.0 200000.0 100000.0
Dividend/Rente Stijging van de lange- en kortlopende rente 25.0 400000.0 100000.0

0 1 2 3 4
0 Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's nr. Risico Gevolgen Kans Financieel gevolg Invloed R313 (Milieu)vergunnings aanvraag voor de brengdepots wordt afgekeurd of gestelde eisen worden zwaarder. Financieel - De R327 De door een onbezoldigd bestuur leningen moeten geleide instellingen worden afgewaardeerd waaraan de gemeente leningen heeft verstrekt kunnen niet meer aan hun betalingsverplichting voldoen (dorpshuizen en Stichting Kranenburgh) R394 Vernietiging opgelegde aanslag precariobelasting kabels en leidingen. Financieel - extra R395 Invoering nieuwe bekostiging jeugd kosten jeugdhulp R329 Stijging van de lange- en kortlopende rente 30% max.€ 500.000 15% max.€ 933.000 5% 50% max.€ 200.000 4.76% 25% max.€ 400.000 6.94% 6.56% 4.73%
1 Financieel - Vertraging van (uitvoering van project) en daarbij verhoging van inrichtingskosten. Extra kosten voor voorbereiding van aanpassingen werven of depots
2
3 Financieel - De opgelegde aanslag kan niet als inkomsten worden bezien. max.€ 2.045.000 4.87%
4
5 Financieel - Hogere rentelasten dan opgenomen in onze begroting


0 1 2
0
1
2


0 1
0 Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
1 Percentage Bedrag
2 5% € 315.781
3 10% € 398.353
4 15% € 459.905
5 20% € 515.244
6 25% € 566.939
7 30% € 615.547
8 35% € 664.207
9 40% € 713.643
10 45% € 764.073
11 50% € 815.391
12 55% € 871.897
13 60% € 932.747
14 65% € 998.915
15 70% € 1.073.183
16 75% € 1.162.917
17 80% € 1.274.218
18 85% € 1.428.292
19 90% € 1.678.569
20 95% € 2.375.073


0
0 Totale benodigde weerstandscapaciteit
1 Gemeente 1.678.569
2 Werkorganisatie BUCH 1.015.372
3 GGD GR 43.047
4 GGD Veilig thuis 3.198
5 RHCA 1.605
6 WNK 33.100
7 Totaal 2.774.891
8 2.800.000 Afgerond


0
0 Tabel 4: Weerstandsnorm Waarderingscijfer Ratio Betekenis A >2,0 uitstekend
1 B 1,4-2,0 ruim voldoende
2 C 1,0-1,4 voldoende
3 D 0,8-1,0 matig
4 E 0,6-0,8 onvoldoende
5 F <0,6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4
0 Signaleringswaarde A B C 1a. Netto schuldquote < 90% 100 - 130% > 130% 1b. Netto schuldquote < 90% 100 - 130% > 130% gecorr. voor alle verstrekte leningen. 2. Solvabiliteitsratio > 50% 20 - 50% < 20% 3. Structurele exploitatier. > 0% 0% < 0% 4. Grondexploitatie < 20% 20 - 35% > 35% 5. Belastingcapaciteit < 95% 95 - 105% > 105%


0
0 KENGETALLEN Rek. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019
1 netto schuldquote 100% 99% 83% netto schuldquote gecorrigeerd 84% 85% 83% voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsratio 23% 29% 28% structurele exploitatieruimte 8% 3% 0,4% grondexploitatie 1% 5% 1% belastingcapaciteit 147% 137% 134% KENGETALLEN Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022
2 netto schuldquote 102% 98% 96% netto schuldquote gecorrigeerd 93% 90% 89% voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsratio 29% 32% 33% structurele exploitatieruimte 0,3% 0,2% 0,3% grondexploitatie 0,0% 0,1% 1% belastingcapaciteit 132% 130% 128%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Aanbesteding Herbouw MFA de Beeck extra kosten 10.0 5395000.0 539500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschades i.v.m. bestemmingsplannen 15.0 None None
GR / Verbonden partijen Niet terugbetalen lening aan door een onbezoldigd bestuur geleide instelling 20.0 895000.0 179000.0
Sociaal domein Fusievoetbal Egmond extra kosten 28.0 630000.0 176400.0
Overig (Milieu)vergunningsaanvraag voor de brengdepots wordt afgekeurd of gestelde eisen worden zwaarder. 30.0 500000.0 150000.0

0 1
0 R327 Niet terugbetalen lening aan door een onbezoldigd bestuur geleide instelling Financieel - De leningen moeten worden afgewaardeerd


0 1 2 3 4 5 6
0 2 PARAGRAAF A: W EERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT 1. Aanleiding en achtergrond Tabel 1: Belangrijkste Wij hebben de risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering in financiële risico's kaart gebracht. Door inzicht in de risico's wordt de gemeente in Nr Risico Gevolgen Kans Fin. gevolg staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat R402 Herbouw MFA de Beeck Financieel 10% max. de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige extra kosten € 5.395.000 ontwikkelingen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico’s is ook het weerstandsvermogen berekend. . Risicoprofiel Om de risico's van onze gemeente in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de afdelingen in totaal 39 risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht worden de 5 risico's gepresenteerd met de meeste invloed op de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. R401 Fusievoetbal Egmond extra Financieel - Mogelijke 28% max. 6.11% kosten extra kosten bij aanleg € 630.000 nieuw sportcomplex R357 Planschades i.vm. 15% max. 20% max. 30% max. Invloed 18.77% 8.31% 6.13% 5.22%
1 bestemmingsplannen Financieel - gemeente moet financieel nadeel als gevolg van planologische maatregel vergoeden PM
2 R327 Niet terugbetalen lening aan door een onbezoldigd bestuur geleide instelling Financieel - De leningen moeten worden afgewaardeerd € 895.000
3
4 R313 (Milieu)vergunnings aanvraag voor de brengdepots wordt afgekeurd of gestelde eisen worden zwaarder. Financieel - Vertraging van (uitvoering van project) en daarbij verhoging van inrichtingskosten. Extra kosten voor voorbereiding van aanpassingen werven. € 500.000
5 T otaal grote risico's: € 9.020.000 Overige risico's: € 35.525.420 Totaal alle risico's: € 44.545.420 . Pagina 44 van 110 …………………… Begroting 2020 v3 Gemeente Bergen, raad 31-10-19 …………………… ………………….….


0 1 2 3 4 5 6
0 O p basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie (ook wel Monte Carlo simulatie genoemd) uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag € 44.545.420,- zie hierboven) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden.
1
2 Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages Percentage Bedrag 5% € 313.902
3
4 10% € 425.267
5 15% € 510.007
6 20% € 582.026
7 25% € 650.752
8 30% € 717.707
9 35% € 784.045
10 40% € 852.743
11 45% € 924.109
12 50% € 999.243
13 55% € 1.080.434
14 60% € 1.172.123
15 65% € 1.276.416
16 70% € 1.406.572
17 75% € 1.566.648
18 80% € 1.794.870
19 85% € 2.133.796
20 90% € 2.859.545
21 95% € 4.603.271
22 U O De horizontale as bevat schattingen van de totale schadelast van alle risico’s, de verticale as geeft weer hoe groot de kans is dat de it bovenstaande tabel is af te lezen dat het 90% zeker is dat alle op de horizontale as vermelde bedragen voorkomen (het gaat hier risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 2.859.545,- om percentages). (benodigde weerstandscapaciteit). Wij hebben de risico’s ook beoordeeld op de middellange termijn. p basis van de huidige ingevulde risico’s volstaat ook dan een weerstandscapaciteit van rond de € 2,9 miljoen. Echter hierbij moet nog worden opgeteld de eventueel nog ontbrekende weerstandscapaciteit vanuit de gemeenschappelijke regelingen waaraan wij deelnemen: . Pagina 45 van 110 …………………… Begroting 2020 v3 Gemeente Bergen, raad 31-10-19 …………………… ………………….….


0 1 2 3 4
0 3 A B A U A H Gemeente Bergen € 2.900.000 belastingcapaciteit. . Beschikbare weerstandscapaciteit iteraard zijn er andere belastingen, zoals bijvoorbeeld de De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende toeristenbelasting en de parkeerbelasting, die door verhoging van componenten: de tarieven tot een meeropbrengst en verbetering van de I. Reserves weerstandscapaciteit kunnen leiden. Hiervoor bestaat geen wettelijk II. Onbenutte belastingcapaciteit maximum, waardoor wij geen indicatie kunnen geven van de III. Post onvoorzien maximale omvang van deze ruimte. Ook kan er eventueel gekozen worden om 50% van de baggerkosten door te belasten aan de rioolheffing en 30% van de kosten straatreiniging door te belasten Ad. I Reserves aan de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Dit wordt nu echter De reserves zijn in twee typen onder te verdelen: de algemene niet meegenomen. reserve en de bestemmingsreserves. d. III Post onvoorzien lgemene reserve Conform de financiële verordening van Bergen is een post van Van de reserves vormt de algemene reserve het deel dat kan € 10.000,- opgenomen. Deze post kan via een raads- of college worden aangewend ter financiering van opgetreden risico’s. begrotingswijziging incidenteel worden ingezet als dekking. estemmingsreserves et totaal per 1 januari 2019 van de hiervoor genoemde, in te Van de bestemmingsreserves worden de bestemmingsreserve zetten opties ter afdekking van incidentele risico’s blijkt uit de grote projecten en de bestemmingsreserve afschrijvingslasten volgende tabel: sporthal niet meegenomen in de berekening van de weerstandscapaciteit. Tabel 3: Weerstandscapaciteit Grote projecten niet omdat daar een aparte risicoberekening van is 34.145.000 Algemene reserve en afschrijvingslasten sporthal niet omdat die effect op de 5.800.000 Onbenutte belastingcapaciteit exploitatie heeft door de jaarlijkse uitname. Bestemmingsreserves excl. 802.000 d. II Onbenutte belastingcapaciteit risicoreserve grote projecten De onbenutte belastingcapaciteit is de mate waarin de OZB 10.000 Post onvoorzien belasting maximaal verhoogd kunnen worden. Dit wordt berekend 40.757.000 Totale weerstandscapaciteit
1 als men een artikel 212 gemeente zou worden Voor 2020 is dit
2 Werkorganisatie BUCH € 790.000 1,853% ( bron blz. 139 mei circulaire 2019). Het gewogen gemiddeld OZB percentage Bergen was over 2019 1,095 en dus
3 Omgevingsdienst NHN € 5.166
4 WNK € 39.953 veel lager. Het verschil tussen het gewogen gemiddeld percentage
5 Totaal benodigde weerstandscapaciteit € 3.735.119 van Bergen en het percentage artikel 212 is de onbenutte
6
7
8
9
10
11 aan de hand van het berekende tarief dat gehanteerd moet worden Pagina 46 van 110 Begroting 2020 v3 . …………………… Gemeente Bergen, raad 31-10-19 …………………… ………………….….


0 1 2
0 R D 4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. atio = Beschikbare weerstandscap = € 41,0 mln. = 11,1. Benodigde weerstandscap. € 3,7 mln. e onderstaande normtabel is ontwikkeld door Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio. Tabel 4: Weerstandsnorm Waarderingscijfer Ratio Betekenis A >2,0 uitstekend B 1,4-2,0 ruim voldoende C 1,0-1,4 voldoende D 0,8-1,0 matig E 0,6-0,8 onvoldoende F <0,6 ruim onvoldoende D De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. 2. Solvabiliteitsratio Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. 3. Structurele exploitatieruimte De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een gemeente is. Als de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is een gemeente in staat om (structurele) tegenvallers op te vangen. 4. Grondexploitatie In dit kengetal wordt de waarde van de bouwgrond gerelateerd aan de totale baten. 5. Belastingcapaciteit Deze indicator geeft aan hoe de belastingdruk zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. e provincie als financieel toezichthouder heeft zogenaamde signaleringswaarden gedefinieerd. Deze signaleringswaarden moeten worden gezien als een hulpmiddel om het risico per
1 H 5 et ratio valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen. Deze kwalificatie moet in samenhang worden beoordeeld met de kengetallen hieronder. . Kengetallen Doelstelling van deze kengetallen en bijbehorende beoordeling is om op eenvoudige wijze inzicht geven over de financiële positie van de gemeente. Het gaat om de volgende kengetallen: 1. Netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Begroting 2020 v3 kengetal in te schatten en is hiermee geen norm. De provincie onderscheidt drie categorieën: A: minst risicovol, B: gemiddeld risico en C: meest risicovol. . Pagina 47 van 110 …………………… Gemeente Bergen, raad 31-10-19 …………………… ………………….….