Naam Beverwijk
Code 375
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 41077

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Gemeentefonds None None None
GR / Verbonden partijen Gemeentelijke garantstellingen None None None
Sociaal domein Open einderegelingen None None 500000.0
Dividend/Rente Liquiditeit, renteresultaat None None None
Sociaal domein Decentralisaties 25.0 470000.0 117500.0
Grondexploitatie Vermakelijkhedenretributie None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade als gevolg van bestemmingsplan Kagerweg 50.0 None None
Belasting Vennootschapsbelasting grondexploitaties None None None
Belasting Vennootschapsbelasting overige activiteiten (VpB) None None None
Kapitaalgoederen Hoogspanningskabels None None None
GR / Verbonden partijen Uittreding Uitgeest uit Gemeenschappelijke regelingen None None None
Belasting Ontwikkeling fiscaliteit straatparkeren None None None

0
0 Ratio Waarderingscijfer weerstandsvermogen Betekenis
1 A 2,0 < x Uitstekend B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
2 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
3 D 0,8 < x < 1,0 Matig E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende F x < 0,6 Ruim onvoldoende


0
0 bedrag (x €1.000) Beschikbare weerstandscapaciteit
1 Algemene reserve (ultimo 2017) 11.336 Reserve 3 decentralisaties 2.895 Netto contante waarde opbrengst grondexploitaties 3.822
2 Totaal 18.053


0
0 Lasten financieel Risico totaal gevolg kans bedrag Type lasten x €1.000 (10%) % x €1.000
1 Kapitaallasten 8.495 850 10% 85 Personeelslasten (inclusief raadvergoeding) 17.231 1.723 30% 517 Sociale verstrekkingen en sociale uitkeringen 18.218 1.822 50% 911 Verbonden partijen 10.942 1.094 40% 434 Subsidieverstrekkingen en ov. ink.overdrachten 10.886 1.089 10% 109 Uitgaven decentralisaties sociaal domein (excl IJmond Werkt!, bij verbonden partijen) 18.784 1.878 25% 470 Overige uitgaven 24.357 2.436 50% 1.218 Stortingen in reserves 2.789 279 0% 0
2 Totaal exploitatierisico's: 111.701 11.170 3.743


0
0 Risico bedrag Grex (x €1.000)
1 Risico's grondexploitaties 3.630 Bestemmingsreserve grondexploitaties 4.252 Waarvan geoormerkt voor dekking krediet Wijkerbaan (C) 1.237-
2 Risico's grex - bestemmingsreserve 615


0
0 7


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Genormeerd risicoprofiel None None 7000000.0
Overig Achtervang ombuigingen None None 1400000.0
Overig Verplichtingen uit eerder genomen besluiten None None 500000.0
Sociaal domein Achtervang sociaal domein None None 0.0
Sociaal domein Risico's sociaal domein None None None
Grondexploitatie Risico's grondexploitaties None None 2100000.0
Overig Risicoreserve binnenstedelijk en vastgoed None None 900000.0
Grondexploitatie Voorziening tekorten grondexploitatie / binnenstedelijk / vastgoed None None 13000000.0

0
0 Ratio WaarderingscijferweerstandsvermogenBetekenis
1 A2,0 < xUitstekendB1,4 < x < 2,0Ruim voldoende
2 C1,0 < x < 1,4Voldoende
3 D0,8 < x < 1,0MatigE0,6 < x < 0,8OnvoldoendeFx < 0,6Ruim onvoldoende


0
0 bedrag (x €1.000)Beschikbare weerstandscapaciteit
1 Algemene reserve (verwacht ultimo 2018)11.758Bestemmingsreserve decentralisaties (verwacht ultimo 2018)3.942Netto contante waarde opbrengst grondexploitaties (peildatum 31-12-2018) na VPB.3.161
2 Totaal 18.861


0
0 Risico bedrag Grex(x €1.000)
1 Grex Binnenduin 4.622Grex Plantage 311-Grex Convenantlocaties 696
2 Totaal (A) 5.006
3 Bestemmingsreserve grondexploitaties (B) 4.111
4 Risico's grex - bestemmingsreserve (A-B-C) 895


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 IMPACTLaagHoogMiddenRisicomatrixKANSGrote waarschijn- Zeer gering (10%)Gering (25%)Neutraal (50%)Zekerheid (90%)lijkheid (70%)6
1
2
3 1213 7
4 15165 34117109
5 14
6
7 211 8
8 Fluctuaties in de algemene uitkering Te betalen Vpb voor andere activiteiten19(gemeentefonds)Kans op financi ële gevolgen door gemeentelijke Verleggen hoogspanningskabels102garantstellingenKans op lastenstijging door onvoorziene groei Kans op financiele schade door (gedeeltelijk) 113bij open einderegelinguittreden Uitgeest uit gemeenschappelijk regelingen.Liquiditeit, renteresultaatOntwikkeling fiscaliteit straatparkeren412DecentralisatiesAlgemene verordening gegevensbescherming513Bluswatervoorzieningen14Kans dat het bezwaar tegen de aanslag vermakelijkhedenretributie over het jaar 2012 6wordt toegewezen.Precario nutsleidingen15Planschade bestemmingsplan Kagerweg7Overige geschillen168Kans dat er binnen 4 jaar voor de Uitbreiding BTW-vrijstlling Sport grondexploitaties Vpb betaald moet worden17


0
0 bedrag Totaal benodigde weerstandscapaciteit(x €1.000)
1 Algemene uitkering (1)500Open einderegelingen (3)750Planschade bestemmingsplan Kagerweg (7)1.550Diverse geschillen (15)500Exploitatierisico's4.100Risico's grex - bestemmingsreserve grex (12)895
2 Totaal benodigde weerstandscapaciteit:8.295


0
0 Ratio weerstandsvermogen
1 Beschikbare weerstandscapaciteit (x €1.000)18.861Benodigde weerstandscapaciteit (x €1.000)8.295
2 Ratio weerstandsvermogen 2,27


0 1 2 3
0 Primaire Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 20222021202020192018 Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening 20172016201520142013
1 DNetto schuldquote38%44%48%Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen24%30%34%Solvabiliteit30%28%26%Kengetal grondexploitatie-4%-2%-2%Structurele exploitatieruimte1%2%1%Woonlasten tov landelijk gemiddelde (belastingcapaciteit)99%99%99% 51%38%25%-1%1%99% 59%44%23%2%2%98% 59%63%71%79%68%45%49%57%63%68%23%26%26%22%20%2%3%5%4%2%0%0%5%99%99%97%96%


0
0 Categorie ACategorie BCategorie CKengetal
1 Netto schuldquote, zonder correctie doorgeleende gelden<90%90-130%>130%Netto schuldquote, met correctie doorgeleende gelden<90%90-130%>130%Solvabiliteitsratio>50%20-50%<20%Grondexploitatie<20%20-35%>35%Structurele exploitatieruimteBegr>0%Begr=0%Begr<0%Woonlasten ten opzichte van landelijk gemiddelde<95%95-105%>105%


0 1
0 P&C product Weerstandsratio*
1 Programmabegroting 2019Jaarrekening 2017Programmabegroting 2018Jaarrekening 2016Programmabegroting 2017Jaarrekening 2015Programmabegroting 2016jaarrekening 2014 2,27 3,12 2,82 2,72 2,44 2,41 1,75 1,69


0 1
0 Overhead uitgesplitst naar type lasten en batenBegroot 2019(x €1.000)
1 1. Management personeelslasten overige lasten 2. Financiën en control personeelslasten overige lasten 3. P&O, juridische zaken en communicatie personeelslasten overige lasten 4. ICTpersoneelslasten overige lasten 5. Facilitairpersoneelslasten overige lasten 6. Huisvestingpersoneelslasten overige lasten 7. Doorbelasting overhead naar grexen 2.204,3 57,1 1.055,3 620,4 1.710,7 686,9 498,7 1.185,3 883,7 438,9 - 2.170,6 -131,1
2 Totaal lasten overhead 11.380,6
3
4 Totaal baten overhead -21,5
5
6 Saldo overhead 11.359,1


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Fluctuaties in de algemene uitkering, het gemeentefonds None None None
GR / Verbonden partijen Kans op financiële gevolgen door gemeentelijke garantstellingen None None None
Overig Kadernota integrale veiligheid en handhaving None None None
Kapitaalgoederen Verleggen hoogspanningskabels None None None
Belasting Fiscaliteit straatparkeren None None None
Overig Vermakelijkhedenretributie None None None
Overig Specifieke uitkeringen stimulering sport (SPUK) None None None
Sociaal domein Wet verplichte GGZ None None None
Sociaal domein Invoering abonnementstarief WMO None None None
Sociaal domein Open einde regelingen bijstand None None None
Sociaal domein Open einde regelingen jeugdhulp None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade Kagerweg None None None
Omgevingswet Programma aanpak stikstof None None None

0
0
1
2
3


0 1
0 Beschikbare weerstandscapaciteit bedrag (x €1.000)
1 Algemene reserve voor bestemming Bestemmingsreserve decentralisaties Netto contante waarde opbrengst grondexploitaties na VPB. 11.606 3.534 2.990
2 Totaal 18.130


0
0


0
0 bedrag Totaal benodigde weerstandscapaciteit (x €1.000)
1 Algemene uitkering 0 Open einderegelingen 1.100 Planschade 325 Exploitatierisico's 4.092 Netto risico's grex : 50% van bruto risico's grex- bestemmingsreserve 819
2 Totaal benodigde weerstandscapaciteit: 6.336


0
0 bedrag Ratio weerstandsvermogen (x €1.000)
1 Beschikbare weerstandscapaciteit 18.130 Benodigde weerstandscapaciteit 6.336
2 Ratio weerstandsvermogen 2,86


0
0 Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C
1 Netto schuldquote, zonder correctie doorgeleende gelden <90% 90-130% >130% Netto schuldquote, met correctie doorgeleende gelden <90% 90-130% >130% Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20% Grondexploitatie <20% 20-35% >35% Structurele exploitatieruimte Begr>0% Begr=0% Begr<0% Woonlasten ten opzichte van landelijk gemiddelde <95% 95-105% >105%


0
0 Weerstandsratio* P&C product
1 Programmabegroting 2020 2,86 Jaarrekening 2018 3,23 Programmabegroting 2019 2,27 Jaarrekening 2017 3,12 Programmabegroting 2018 2,82 Jaarrekening 2016 2,72 Programmabegroting 2017 2,44 Jaarrekening 2015 2,41 Programmabegroting 2016 1,75 jaarrekening 2014 1,69