Naam Blaricum
Code 376
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 10795

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Pensioenen 30.0 100000.0 30000.0
Personeel Wachtgeld wethouders 70.0 100000.0 70000.0
GR / Verbonden partijen Te weinig invloed als kleine gemeente op begroting en plannen van gemeenschappelijke regelingen 70.0 100000.0 70000.0
Calamiteiten, rampen Rampen 10.0 1000000.0 100000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 10.0 1000000.0 100000.0
Bodemsanering Bodemverontreiniging 10.0 180000.0 18000.0
Sociaal domein Decentralisaties jeugdzorg, AWBZ, Regeling onderkant arbeidsmarkt None None None
Sociaal domein Open-einde regelingen 30.0 1000000.0 300000.0
Belasting Kwijtschelden gemeentelijke belastingen 30.0 100000.0 30000.0
Grondexploitatie Garanties Sociale woningbouw 70.0 100000.0 70000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering uit gemeentefonds 30.0 1000000.0 300000.0
Belasting WOZ aanslag en te ontvangen OZB 50.0 180000.0 90000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid 30.0 100000.0 30000.0
Belasting Belastingen 30.0 180000.0 54000.0
GR / Verbonden partijen BEL Combinatie 50.0 100000.0 50000.0
Omgevingswet Milieu 30.0 180000.0 54000.0

0 1
0 2. Risicoanalyse Inventariseren van de potentiële risico’s en deze vastleggen in een risicokaart. Een samenvatting van het resultaat wordt in deze paragraaf weergegeven. Per risico wordt inzicht gegeven in de kans dat een risico zich voordoet (verdeeld in 5 klassen) en het schatten van het financiële gevolg (verdeeld in 5 klassen). De kans vermenigvuldigt met het financieel gevolg bepaalt de risicoscore.
1 3. Beheersmaatregelen Om de risico’s af te dekken worden beheersmaatregelen gedefinieerd en wordt een risico eigenaar benoemd. Voor het omgaan met risico’s is een aantal basisstrategieën: Accepteren, reduceren, elimineren of overdragen/verzekeren


0 1 2 3
0 Bestuur Pensioenen De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de betaling van de pensioenen van wethouders. Jaarlijkse actualisatie is uitgevoerd in 2016.
1 Bestuur Wachtgeld wethouders Wethouders hebben na beëindiging van het wethouderschap recht op wachtgeld. Risico doet zich voor op moment van eventuele collegecrisis en bij het einde van de raadsperiode 20142018 Voorziening wachtgelden. Jaarlijkse actualisatie, is uitgevoerd in 2016.
2 Bestuur Te weinig invloed als kleine gemeente op begroting en plannen van gemeenschappelijk e regelingen Doordat Blaricum slechts een beperkt stemrecht heeft, kan zij majeure ontwikkelingen niet tegen- houden. Hierbij is het van belang dat Blaricum zich sterk blijft Tijdig reageren op begrotingen van gemeenschappelijke regelingen door gezamenlijk optreden van de Gooise gemeenten. Daar waar mogelijk gezamenlijk optreden met andere kleine partijen. Extra aandacht voor


0 1
0 € 30.000,-
1 € 70.000,-
2 € 70.000


0 1 2 3
0 profileren in de verschillende Algemene en Dagelijkse Besturen (AB en DB). relatief nieuwe GR-en en wijzigingen m.n. qua gemeentelijke bijdrage en stemrecht.


0 1
0


0 1 2 3
0 Bouwen en wonen Grondexploitatie Bij een actief grondbeleid loopt een gemeente, dus ook Blaricum, risico’s (zie ook paragraaf grondbeleid). Op dit moment een theoretisch risico: Om de risico’s in de GREX (m.n. Blaricummermeent) te kunnen monitoren zijn actuele exploitatieopzetten noodzakelijk en voorhanden.
1 Bouwen en Wonen Planschade Planschade ontstaat, wanneer een belanghebbende waardedaling ervaart van zijn eigendom ten gevolge van een planologische beslissing van de gemeente Voor ieder particulier initiatief zal een anterieure overeenkomst worden afgesloten waarin in ieder geval de kosten voor eventuele planschade zijn opgenomen voor rekening van de initiatiefnemer. Bij gemeentelijke initiatieven zal dit in de GREX moeten worden opgenomen. Een anterieure overeenkomst bij een goed functionerende markt zal leiden tot een verlaging van de verkoopwaarde met een bedrag dat gelijk staat aan de geschatte hoogte van de te honoreren planschade.
2 Bouwen en Wonen Bodemverontreiniging Bij herontwikkeling van binnenstedelijke locaties is er kans op aantreffen van bodemverontreinigin g Bodembeleid en bodemkwaliteitskaart moeten up-to-date zijn.
3 Sociale zaken Decentralisatie jeugdzorg, AWBZ, Regeling onderkant arbeidsmarkt Door de onbekendheid op dit terrein bestaat het risico onvoldoende budget te hebben voor de nieuwe taken van de gemeente Op het totale budget Sociaal Domein, zoals nu bekend is, wordt een risico ingeschat van 20% zijnde een bedrag van € 552.571,=.
4 Sociale zaken Open-einde regelingen Vanuit de economische crisis is het aantal aanvragen op diverse verstrekkingen toegenomen. Momenteel lijkt er Adequate monitoring ontwikkeling aanvragen. Monitoren of het ministerie SZW de regeling voor het eigen risico niet verder gaat wijzigen.


0 1
0 € 0
1 € 100.000
2 € 18.000
3 € 552.571
4 € 300.000


0 1 2 3
0 Werk en inkomen Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen Door de economische crisis is het beroep op kwijtschelding toegenomen. Dit risico is gelet op de huidige verbeterende economische situatie en lichte afname van de werkloosheid wellicht iets aan het verminderen. Goede inschatting aantal kwijtscheldingen
1 Algemen e dekking Garanties Sociale woningbouw Na overdracht van het gemeentelijk woningbedrijf aan de Alliantie zijn ook de woningbouwleningen overgenomen. Deze leningen heeft de gemeente Blaricum 100% als 2e achtervang geborgd. Het betreft een bedrag van ca. € 36 miljoen. Monitoren van financiële ontwikkelingen aan de hand van jaarrekening en begroting. Risico is als klein aan te merken, de 1e borginstelling (het WSW) heeft een groot vermogen (80 miljard), echter de omvang kan groot zijn bij voordoen.
2 Algemen e dekking Algemene uitkering uit gemeentefonds De exacte hoogte van de algemene uitkering (AU) wordt pas na afsluiten van het rekeningjaar bekend. Dit houdt in dat altijd met ramingen gewerkt wordt, hetgeen inherent een risico inhoudt. Zelfs tussen opeenvolgende officiële bekendmakingen doen zich grote fluctuaties voor. In 2017 / 2018 zou dat m.n. voort kunnen komen vanuit een nieuw regeerakkoord. Bewaking en actualisatie van de parameters die de hoogte van de algemene uitkering bepalen. Berichtgeving uit Den Haag over de ontwikkelingen rond het gemeentefonds nauwlettend volgen.
3 Algemen e dekking WOZ aanslag en te ontvangen OZB Door ziekenhuis Tergooi is aangegeven locatie Blaricum af te stoten. Bij verkoop is een risico aanwezig dat er een andere WOZwaarde gaat ontstaan Nauwlettend monitoren wat Tergooi ziekenhuis met locatie Blaricum wil gaan doen. Daar waar mogelijk proberen mee te “sturen” op nieuwe bestemming, mede wellicht vanuit (beperkingen)


0 1
0 € 30.000
1 € 70.000
2 € 300.000
3 € 90.000


0 1 2 3
0 Bedrijfsvoering Aansprakelijkheid Het bestuur wordt aansprakelijk gesteld voor schade die ontstaat ten gevolge van nalatigheid in de uitvoering van haar publieke taak. Dit kan op verschillende terreinen zich voordoen. Goede bedrijfsvoering en goede inspectie. Mediation. Goede communicatie aan de voorkant. Aansprakelijkheidsverzekerin g
1 Bedrijfsvoering Belastingen Bij de toepassing van de belastingwetgeving (BTW, BCF, Loonheffing (met name WKR) etc.) kunnen verschillen van inzicht en/of interpretatie ontstaan, of kunnen de regels onjuist worden toegepast. Dit kan leiden tot een naheffing van de zijde van de fiscus. De laatste btw-controle heeft voor de gemeente Blaricum geleid tot een positieve correctie. Gelet op de steeds wijzigende regels, is het mogelijk dat de gemeente een naheffing krijgt opgelegd (incl. boete) Door P&C (btw) en P&O (loonheffing) goed volgen van wijzigingen in de belastingregels. Afstemmen met belastingdienst over t.z.t. eventueel regelen van “horizontaal toezicht” o.b.v. met de fiscus te maken afspraken.
2 Bedrijfsvoering BEL Combinatie De BEL combinatie heeft in de begroting 2017 een aantal risico’s opgenomen die ook van toepassing zijn voor de gemeente Blaricum. Risico is dat taakstelling niet wordt gehaald. Investeren in P&C cyclus BEL combinatie.
3 Bouwen en Wonen Milieu Illegale stort / milieu criminaliteit In het buitengebied wordt de gemeente soms geconfronteerd met illegale stort van asbest (Goyergracht), grof vuil (puin, banden, apparaten) of restanten van XTC-


0 1
0 € 30.000
1 € 54.000
2 € 50.000
3 € 54.000


0 1 2 3 4 5
0 omschrijving herbouwwaarde WOZ taxaties Taxatie ultimo 2013 incl. indexering € per 1-1-2016 € economische huurwaarde +boekwaarde € waarde €
1 Grondposities in eigendom gemeente (Verloren Engh etc.) landbouw gronden na deel-overdracht ASB - niet in stille reserve gemeentelijk kunstbezit (taxatie 2011 incl. waardemutatie /indexering) Aandelen BNG Intrinsieke waarde van 5.967 aandelen Af: boekwaarde Wetering, Verbindingsweg, Kerklaan (geact.) grond Torenlaan 1a 1.502.584 1.110.698 1.054.152 223.763 -16.409 1.054.152 279.000 175.978 417.880
2 Intrinsieke waarde (€ 38,00) gebaseerd op waarde per 31 december 2016 na dividenduitkering in 2016 Totaal 207.353
3 Totaal bezittingen gemeente Blaricum 2.134.363
4 Bezittingen t.b.v. de stille reserve (verkoopbaar < 1jaar) 1.958.385
5


0 1 2 3 4 5 6
0 ⦁ Netto schuldquote 14% 27% 7% -14% -48% -51%
1 Nette schuldquote gecorrigeerd voor ⦁ alle verstrekte leningen 8% 23% 4% -18% -52% -54%
2 ⦁ Solvabiliteitsratio 40% 40% 42% 42% 49% 69%
3 ⦁ Grondexploitatie 24% 35% 13% -4% -32% -47%
4 ⦁ Structurele exploitatieruimte 3% 1% 2% 2% 1% 1%
5 ⦁ Belastingcapaciteit 171% 163% 153% 153% 153% 153%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Pensioenen None None 30000.0
Personeel Wachtgeld wethouders None None 70000.0
GR / Verbonden partijen Te weinig invloed als kleine gemeente op begroting en plannen van gemeenschappelijke regelingen None None 300000.0
Calamiteiten, rampen Rampen None None 100000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie None None 0.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade None None 100000.0
Bodemsanering Bodemverontreiniging None None 18000.0
Sociaal domein Decentralisatie jeugdzorg, AWBZ, Regeling onderkant arbeidsmarkt None None 857118.0
Sociaal domein Sociale zaken. Open-einde regelingen None None 300000.0
Belasting Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen None None 30000.0
GR / Verbonden partijen Garanties Sociale woningbouw None None 70000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering uit gemeentefonds None None 300000.0
Belasting WOZ aanslag en te ontvangen OZB None None 90000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid None None 30000.0
Belasting Belastingen None None 54000.0
GR / Verbonden partijen BEL Combinatie None None 50000.0
Overig Milieu None None 54000.0

0 1
0 1. Kaderstelling en strategie Het vastleggen van de kaders in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen
1 2. Risicoanalyse Inventariseren van de potentiële risico’s en deze vastleggen in een risicokaart. Een samenvatting van het resultaat wordt in deze paragraaf weergegeven. Per risico wordt inzicht gegeven in de kans dat een risico zich voordoet (verdeeld in 5 klassen) en het schatten van het financiële gevolg (verdeeld in 5 klassen). De kans vermenigvuldigt met het financieel gevolg bepaalt de risicoscore.
2 3. Beheersmaatregelen Om de risico’s af te dekken worden beheersmaatregelen gedefinieerd en wordt een risico eigenaar benoemd. Voor het omgaan met risico’s is een aantal basisstrategieën: Accepteren, reduceren, elimineren of overdragen/verzekeren
3 4. Monitoren en toetsen In deze fase wordt informatie verstrekt, worden ontwikkelingen in beeld gebracht en resultaten beoordeeld.
4 5. Toezicht en toetsen Risico’s worden (mede in het kader van interne controle) in verband gebracht met de beheersmaatregelen en het beschikbare weerstandvermogen.
5 6. Continue verbetering Op basis van (tussentijdse) resultaten kan beleid en methodiek worden bijgesteld.


0 1 2 3
0 1 10% 1 € 2.000
1 2 30% 2 € 20.000
2 3 50% 3 € 100.000
3 4 70% 4 € 180.000
4 5 90% 5 € 1.000.000


0 1 2 3 4 5 6
0 Bestuur Pensioenen De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de betaling van de pensioenen van wethouders. Jaarlijkse actualisatie is uitgevoerd in 2017. 2 * 3 € 30.000,-
1 Bestuur Wachtgeld wethouders Wethouders hebben na beëindiging van het wethouderschap recht op wachtgeld. Risico doet zich voor op moment van eventuele collegecrisis en bij het einde van de raadsperiode 2014-2018 Voorziening wachtgelden. Jaarlijkse actualisatie, is uitgevoerd in 2017. 4 * 3 € 70.000,-
2 Bestuur Te weinig invloed als kleine gemeente op begroting en plannen van gemeenschappelijke regelingen Doordat Blaricum slechts een beperkt stemrecht heeft, kan zij majeure ontwikkelingen niet tegenhouden. Hierbij is het van belang dat Blaricum zich sterk blijft profileren in de verschillende Algemene en Dagelijkse Besturen (AB en DB). Tijdig reageren op begrotingen van gemeenschappelijke regelingen door gezamenlijk optreden van de Gooise gemeenten. Daar waar mogelijk gezamenlijk optreden met andere kleine partijen. Extra aandacht voor relatief nieuwe GR-en en wijzigingen m.n. qua gemeentelijke bijdrage en stemrecht. 2 * 5 € 300.000
3 Openbare Orde en Veiligheid Rampen Risico dat op grondgebied van Blaricum zich een ramp voordoet Verzekeringen en adequate crisisbeheersings-organisatie, waardoor we gevolgen beperken. 1 * 5 € 100.000
4 Bouwen en wonen Grondexploitatie Bij een actief grondbeleid loopt een gemeente, dus ook Blaricum, risico’s (zie ook paragraaf grondbeleid). Op dit moment een theoretisch risico: Om de risico’s in de GREX (m.n. Blaricummermeent) te kunnen monitoren zijn actuele exploitatieopzetten noodzakelijk en voorhanden. € 0


0 1 2 3 4 5 6
0 Bouwen en Wonen Planschade Planschade ontstaat, wanneer een belanghebbende waardedaling ervaart van zijn eigendom ten gevolge van een planologische beslissing van de gemeente Voor ieder particulier initiatief zal een anterieure overeenkomst worden afgesloten waarin in ieder geval de kosten voor eventuele planschade zijn opgenomen (voor rekening initiatiefnemer). Bij gemeentelijke initiatieven zal dit in de GREX moeten worden opgenomen. Een anterieure overeenkomst bij een goed functionerende markt zal leiden tot een verlaging van de verkoopwaarde met een bedrag dat gelijk staat aan de geschatte hoogte van de te honoreren planschade. 1 * 5 € 100.000
1 Bouwen en Wonen Bodem-verontreiniging Bij herontwikkeling van binnenstedelijke locaties is er kans op aantreffen van bodemverontreiniging Bodembeleid en bodemkwaliteitskaart moeten up-to-date zijn. 1 * 4 € 18.000
2 Sociale zaken Decentralisatie jeugdzorg, AWBZ, Regeling onderkant arbeidsmarkt Door de onbekendheid op dit terrein bestaat het risico onvoldoende budget te hebben voor de nieuwe taken van de gemeente Op het totale budget Sociaal Domein, zoals nu bekend is, wordt een risico ingeschat van 20% zijnde een bedrag van € 552.571,=. € 857.118
3 Sociale zaken Open-einde regelingen Vanuit de economische crisis is het aantal aanvragen op diverse verstrekkingen toegenomen. Momenteel lijkt er een lichte teruggang waar te nemen Adequate monitoring ontwikkeling aanvragen. Monitoren of het ministerie SZW de regeling voor het eigen risico niet verder gaat wijzigen. 2 * 5 € 300.000
4 Werk en inkomen Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen Door de economische crisis is het beroep op kwijtschelding toegenomen. Dit risico is gelet op de huidige verbeterende economische situatie en lichte afname van de werkloosheid aan het verminderen. Goede inschatting aantal kwijtscheldingen 2 * 3 € 30.000
5 Algemene dekking Garanties Sociale woningbouw Na overdracht van het gemeentelijk woningbedrijf aan de Alliantie zijn ook de woningbouwleningen Monitoren van financiële ontwikkelingen aan de hand van jaarrekening en begroting. Risico is als klein aan te merken, de 1e borginstelling (het WSW) heeft een groot vermogen (80 4 * 3 € 70.000


0 1 2 3 4 5 6
0 overgenomen. Deze leningen heeft de gemeente Blaricum 100% als 2e achter-vang geborgd. Het betreft een bedrag van ca. € 39 miljoen. miljard), echter de omvang kan groot zijn bij voordoen.
1 Algemene dekking Algemene uitkering uit gemeentefonds De exacte hoogte van de algemene uitkering (AU) wordt pas na afsluiten van het rekeningjaar bekend. Dit houdt in dat altijd met ramingen gewerkt wordt, hetgeen inherent een risico inhoudt. Zelfs tussen opeenvolgende officiële bekend-makingen doen zich grote fluctuaties voor. In 2017 / 2018 zou dat m.n. voort kunnen komen vanuit een nieuw regeerakkoord. Bewaking en actualisatie van de parameters die de hoogte van de algemene uitkering bepalen. Berichtgeving uit Den Haag over de ontwikkelingen rond het gemeentefonds nauwlettend volgen. 2 * 5 € 300.000
2 Algemene dekking WOZ aanslag en te ontvangen OZB Door ziekenhuis Tergooi is aangegeven locatie Blaricum af te stoten. Bij verkoop is een risico aanwezig dat er een andere WOZ-waarde gaat ontstaan met lager opbrengst OZB tot gevolg. Nauwlettend monitoren wat Tergooi ziekenhuis met locatie Blaricum wil gaan doen. Daar waar mogelijk proberen mee te “sturen” op nieuwe bestemming, mede vanuit (beperkingen) bestemmingsplan. 3 * 4 € 90.000
3 Bedrijfs-voering Aansprakelijkheid Het bestuur wordt aansprakelijk gesteld voor schade die ontstaat ten gevolge van nalatigheid in de uitvoering van haar publieke taak. Dit kan zich op verschillende terreinen voordoen. M G AGoede bedrijfsvoering en goede inspectie. ediation. oede communicatie aan de voorkant. ansprakelijkheidsverzekering 2 * 3 € 30.000
4 Bedrijfs-voering Belastingen Bij de toepassing van de belastingwetgeving (btw, bcf, Loonheffing (met name WKR) etc.) kunnen verschillen van inzicht en/of interpretatie ontstaan, of kunnen de regels onjuist worden toegepast. Dit kan leiden tot een Door P&C (btw) en P&O (loonheffing) goed volgen van wijzigingen in de belastingregels. Afstemmen met belastingdienst over t.z.t. eventueel regelen van “horizontaal toezicht” o.b.v. met de fiscus te maken afspraken. 2 * 4 € 54.000


0 1 2 3 4 5 6
0 naheffing van de zijde van de fiscus. De laatste btw-controle heeft voor de gemeente Blaricum geleid tot een positieve correctie. Gelet op de steeds wijzigende regels, is het mogelijk dat de gemeente een naheffing krijgt opgelegd (incl. boete)
1 Bedrijfs-voering BEL Combinatie De BEL combinatie heeft in de begroting 2017 een aantal risico’s opgenomen die ook van toepassing zijn voor de gemeente Blaricum. Risico is dat taakstelling niet wordt gehaald. MInvesteren in P&C cyclus BEL combinatie. onitoren dat risico’s binnen de BEL worden opgepakt en opgelost 3 * 3 € 50.000
2 Bouwen en Wonen Milieu Illegale stort / milieu criminaliteit In het buitengebied wordt de gemeente soms geconfronteerd met illegale stort van asbest (Gooiergracht), grof vuil (puin, banden, apparaten) of restanten van XTC-laboratoria. De kosten komen dan voor rekening van de gemeente. 2 * 4 € 54.000


0 1 2
0 1 Onroerendezaakbelasting (onbenutte belastingcapaciteit) € 1.677.500
1 2 Rioolrechten -
2 3 Afvalstoffenheffing -
3 4 Leges en andere heffingen -
4 5 Onvoorzien € 29.000


0 1 2 3 4 5
0 TOTAAL STAAT VAN STILLE RESERVES(Verkoopbaar op Korte (< 1 jaar) en Langere termijn)
1
2 omschrijving herbouw-waardeTaxatieultimo 2016incl. indexering WOZ taxaties economische waarde
3 per 1-1-2017 huurwaarde+boekwaarde
4
5
6 Wetering, Verbindingsweg, Kerklaan (geact.) grond Torenlaan 1.502.584 1.264.148 1.220.398 1a Grondposities in eigendom gemeente (Verloren Engh etc.) landbouw gronden na deel-overdracht ASB - niet in stille reserve gemeentelijk kunstbezit (taxatie 2017 ) Aandelen BNG Intrinsieke waarde van 5.967 aandelen Af: boekwaarde Intrinsieke waarde (€ 37,50) gebaseerd op waarde per 31 december 2017 na dividenduitkering in 2017 223.763 -13.539
7 1.220.398
8
9 278.000
10 225.978
11 470.000
12
13 210.223
14
15 Totaal bezittingen gemeente Blaricum Totaal 2.404.599
16 Bezittingen t.b.v. de stille reserve (verkoopbaar < 1jaar) 2.178.621


0 1 2 3 4
0 1 Netto schuldquote 4,5% 7,3% 1,8%
1 2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 2,9% 3,8% -1,7%
2 3 Solvabiliteitsratio 48,0% 42,1% 51,3%
3 4 Grondexploitatie 40,5% 13,0% 33,5%
4 5 Structurele exploitatieruimte 1,0% 1,7% 1,7%
5 6 Belastingcapaciteit 163,1% 152,9% 154,9%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Pensioenen 30.0 100000.0 30000.0
Personeel Wachtgeld wethouders 70.0 100000.0 70000.0
GR / Verbonden partijen Te weinig invloed als kleine gemeente op begroting en plannen van gemeenschappelijke regelingen (excl. de BEL Combinatie). 30.0 1000000.0 300000.0
Calamiteiten, rampen Rampen 10.0 1000000.0 100000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 10.0 1000000.0 100000.0
Bodemsanering Bodemverontreiniging 10.0 180000.0 18000.0
Sociaal domein Decentralisatie jeugdzorg, AWBZ, Regeling onderkant arbeidsmarkt None None 956016.0
Sociaal domein Open-einde regelingen 30.0 1000000.0 300000.0
Belasting Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen 30.0 100000.0 30000.0
Grondexploitatie Garanties Sociale woningbouw 70.0 100000.0 70000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering uit gemeentefonds 30.0 1000000.0 300000.0
Belasting WOZ aanslag en te ontvangen OZB 50.0 180000.0 90000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid 30.0 100000.0 30000.0
Belasting Belastingen 30.0 180000.0 54000.0
GR / Verbonden partijen BEL Combinatie 30.0 1000000.0 300000.0
Omgevingswet Milieu 30.0 180000.0 54000.0

0 1 2 3
0 1 10% 1 € 2.000
1 2 30% 2 € 20.000
2 3 50% 3 € 100.000
3 4 70% 4 € 180.000
4 5 90% 5 € 1.000.000


0 1 2 3
0 Bestuur Pensioenen De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de betaling van de pensioenen van wethouders. Jaarlijkse actualisatie is uitgevoerd in 2018.
1 Bestuur Wachtgeld wethouders Wethouders hebben na beëindiging van het wethouderschap recht op wachtgeld. Risico doet zich voor op moment van eventuele collegecrisis en bij het einde van de raadsperiode 2014-2018 Voorziening wachtgelden. Jaarlijkse actualisatie, is uitgevoerd in 2018.
2 Bestuur Te weinig invloed als kleine gemeente op begroting en plannen van gemeenschappelijke regelingen (excl. de BEL Combinatie). Doordat Blaricum slechts een beperkt stemrecht heeft, kan zij majeure ontwikkelingen niet tegenhouden. Hierbij is het van belang dat Blaricum zich sterk blijft profileren in de verschillende Algemene en Dagelijkse Besturen (AB en DB). Tijdig reageren op begrotingen van gemeenschappelijke regelingen door gezamenlijk optreden van de Gooise gemeenten. Daar waar mogelijk gezamenlijk optreden met andere kleine partijen. Extra aandacht voor relatief nieuwe GR-en en wijzigingen m.n. qua gemeentelijke bijdrage en stemrecht.
3 Openbare Orde en Veiligheid Rampen Risico dat op grondgebied van Blaricum zich een ramp voordoet Verzekeringen en adequate crisisbeheersings-organisatie, waardoor we gevolgen beperken.
4 Bouwen en wonen Grondexploitatie Bij een actief grondbeleid loopt een gemeente, dus ook Blaricum, risico’s (zie ook paragraaf grondbeleid). Op dit moment een theoretisch risico: Om de risico’s in de GREX (m.n. Blaricummermeent) te kunnen monitoren zijn actuele exploitatieopzetten noodzakelijk en voorhanden.


0 1
0 € 30.000,-
1 € 70.000,-
2 € 300.000
3 € 100.000
4 € 0


0 1 2 3
0 Bouwen en Wonen Planschade Planschade ontstaat, wanneer een belanghebbende waardedaling ervaart van zijn eigendom ten gevolge van een planologische beslissing van de gemeente Voor ieder particulier initiatief zal een anterieure overeenkomst worden afgesloten waarin in ieder geval de kosten voor eventuele planschade zijn opgenomen (voor rekening initiatiefnemer). Bij gemeentelijke initiatieven zal dit in de GREX moeten worden opgenomen. Een anterieure overeenkomst bij een goed functionerende markt zal leiden tot een verlaging van de verkoopwaarde met een bedrag dat gelijk staat aan de geschatte hoogte van de te honoreren planschade.
1 Bouwen en Wonen Bodem-verontreiniging Bij herontwikkeling van binnenstedelijke locaties is er kans op aantreffen van bodemverontreiniging Bodembeleid en bodemkwaliteitskaart moeten up-to-date zijn.
2 Sociale zaken Decentralisatie jeugdzorg, AWBZ, Regeling onderkant arbeidsmarkt Door de (on)bekendheid op dit terrein bestaat het risico onvoldoende budget te hebben voor de nieuwe taken van de gemeente. Tekort 2018 bedroeg een bedrag van € 244.504,=. Van het totaal nieuwe budget, zoals opgenomen in de begroting 2020, wordt een risico gezien van 3 * tekort op budget 2018; zijnde een bedrag van € 733.512,=. Managen omvang reserve Sociaal Domein waar tekorten mee verrekend kunnen worden.
3 Sociale zaken Open-einde regelingen Vanuit de economische crisis is het aantal aanvragen op diverse verstrekkingen toegenomen. Momenteel lijkt er een lichte teruggang waar te nemen Adequate monitoring ontwikkeling aanvragen. Monitoren of het ministerie SZW de regeling voor het eigen risico niet verder gaat wijzigen.


0 1
0 € 100.000
1 € 18.000
2 € 244.504 € 733.512
3 € 300.000


0 1 2 3
0 Werk en inkomen Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen Door de economische crisis is het beroep op kwijtschelding toegenomen. Dit risico is gelet op de huidige verbeterende economische situatie en lichte afname van de werkloosheid aan het verminderen. Goede inschatting aantal kwijtscheldingen
1 Algemene dekking Garanties Sociale woningbouw Na overdracht van het gemeentelijk woningbedrijf aan de Alliantie zijn ook de woningbouwleningen overgenomen. Deze leningen heeft de gemeente Blaricum 100% als 2e achter-vang geborgd. Het betreft een bedrag van ca. € 39 miljoen. Monitoren van financiële ontwikkelingen aan de hand van jaarrekening en begroting. Risico is als klein aan te merken, de 1e borginstelling (het WSW) heeft een groot vermogen (80 miljard), echter de omvang kan groot zijn bij voordoen.
2 Algemene dekking Algemene uitkering uit gemeentefonds De exacte hoogte van de algemene uitkering (AU) wordt pas na afsluiten van het rekeningjaar bekend. Dit houdt in dat altijd met ramingen gewerkt wordt, hetgeen inherent een risico inhoudt. Zelfs tussen opeenvolgende officiële bekendmakingen doen zich grote fluctuaties voor. In 2017 / 2018 zou dat m.n. voort kunnen komen vanuit een nieuw regeer-akkoord / voorgenomen uitgaven. Bewaking en actualisatie van de parameters die de hoogte van de algemene uitkering bepalen. Berichtgeving uit Den Haag over de ontwikkelingen rond het gemeentefonds nauwlettend volgen.


0 1
0 € 30.000
1 € 70.000
2 € 300.000


0 1 2 3
0 risico aanwezig dat er een andere WOZ-waarde gaat ontstaan met lagere opbrengst OZB tot gevolg. Daar waar mogelijk proberen mee te “sturen” op nieuwe bestemming, mede vanuit (beperkingen) bestemmingsplan.
1 Bedrijfsvoering Aansprakelijkheid Het bestuur wordt aansprakelijk gesteld voor schade die ontstaat ten gevolge van nalatigheid in de uitvoering van haar publieke taak. Dit kan zich op verschillende terreinen voordoen. M G A Goede bedrijfsvoering en goede inspectie. ediation. oede communicatie aan de voorkant. ansprakelijkheidsverzekering
2 Bedrijfsvoering Belastingen Bij de toepassing van de belastingwetgeving (BTW, BCF, Loonheffing (met name WKR) etc.) kunnen verschillen van inzicht en/of interpretatie ontstaan, of kunnen de regels onjuist worden toegepast. Dit kan leiden tot een naheffing van de zijde van de fiscus. De laatste btw-controle heeft voor de gemeente Blaricum geleid tot een positieve correctie. Gelet op de steeds wijzigende regels, is het mogelijk dat de gemeente een naheffing krijgt opgelegd (incl. boete) Door P&C (btw) en P&O (loonheffing) goed volgen van wijzigingen in de belastingregels. Afstemmen met belastingdienst over t.z.t. eventueel regelen van “horizontaal toezicht” o.b.v. met de fiscus te maken afspraken.
3 Bedrijfsvoering BEL Combinatie De kosten van de BEL Combinatie zijn hoog vanwege veel inhuur en ziektevervanging. Daarnaast heeft BEL zelve géén eigen M Investeren in P&C cyclus BEL combinatie. onitoring d.m.v. voortgangsrapportages.