Naam Bloemendaal
Code 377
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 23208

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitatie Vijverpark Overveen (vm. Marinehospitaalterrein) None None 96500.0
Personeel Tegenvallers bij uitvoering van de APPA None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie Haringbuys None None 87600.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claim aannemer baggerwerkzaamheden 30.0 320000.0 96000.0
Belasting Afschaffing van precariobelasting op netwerken vanaf 2022 (ongeveer € 750.000) None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Mogelijk is de gemeente btw verschuldigd over parkeren openbare weg. Er is een uitspraak gedaan in 2016 dat gemeenten 21 procent btw betalen over de parkeerinkomsten aan de openbare weg. Dat is een opmerkelijke uitspraak omdat het oordeel afwijkt van alle eerdere jurisprudentie en beleidsregels over dit thema. Er wordt beroep ingesteld. 60.0 200000.0 120000.0
Gemeentefonds Mogelijke ronde herverdeling gemeentefonds None None None
Sociaal domein Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk (zoals WMO, WWB, leerlingenvervoer, Paswerk). Gezien de uitkomsten 2015 sociaal domein wordt het risico vooral opgevangen door de egalisatiereserve sociaal domein. Daarom geen sprake meer van structureel risico, incidenteel risico is verlaagd van € 300.000 naar € 150.000. 60.0 150000.0 90000.0
Bodemsanering Explosievenopsporing. Mogelijk dienen hiervoor onverwachts substantiële kosten gemaakt te worden. 30.0 500000.0 150000.0
Overig Weerstandsvermogen risico's laag en onbekend (3% van beïnvloedbare lasten) None None 1292100.0

Beschikbare structurele weerstandscapaciteit

  • OZB woningen 5% boven macronorm

€ 380.503

  • Onvoorzien

€ 50.000

  • Ombuigingsruimte (3% beïnvloedbare lasten)

€ 1.292.100

Totaal:

€ 1.722.60310. Risico's laag en onbekend

Omschrijving:

Conform de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 wordt voor risico's laag en onbekend 3% van de beïnvloedbare lasten berekend.

Impact

Laag

Weerstandsvermogen risico's laag en onbekend (3% van beïnvloedbare lasten)A. Beschikbare weerstandscapaciteit

Dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote risico's van materiële betekenis in financiële zin af te dekken. We onderscheiden incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Voor Bloemendaal bedraagt de incidentele weerstandscapaciteit € 7,84 miljoen en de structurele weerstandscapaciteit € 1,72 miljoen. Deze worden nader toegelicht onder A.B. Benodigde weerstandscapaciteit (de risico's)

Inventarisatie van de risico's die niet op een andere wijze zijn ondervangen en die een financieel gevolg kunnen hebben. Een risico is in dit verband een kans op het zich voordoen van een onvoorziene gebeurtenis met een nadelig gevolg. De risico's worden ingeschat op € € 1,81 miljoen incidenteel en € 0,12 miljoen structureel. Deze worden nader toegelicht onder B.Normtabel weerstandsvermogen

> 2,0

uitstekend

1,4 - 2,0

ruim voldoende

1,0 - 1,4

voldoende

< 1,0

onvoldoendeRatio incidenteel weerstandsvermogen

 A. Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit

€ 7.836.969

_______________________________________    =

____________

=  4,3

 B. Benodigde incidentele weerstandscapaciteit

€ 1.812.200

Ratio incidenteel weerstandsvermogen inclusief niet vrij aanwendbaar

22,2

Benodigde bufferreserve (90% incidenteel weerstandsvermogen)

€ 1.630.980

Vereist niveau flexibele algemene reserve (3%  begrotingstotaal)

VOLDOENDERatio structureel weerstandsvermogen

 A. Beschikbare structurele weerstandscapaciteit

€ 1.722.603

_______________________________________    =

____________

= 14,4

 B. Benodigde structurele weerstandscapaciteit

€ 120.000Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit

Bufferreserve

€ 1.751.751

Flexibele algemene reserve

€ 3.425.209

Reserve afbouw schulden

€ 2.660.009

Totaal incidentele weerstandscapaciteit:

€ 7.836.969Berekening benodigde weerstandscapaciteit (risico's)

Maximaal

Incidenteel

Structureel

risico

Kans

%

risico

risico

1

Tegenvallers bij uitvoering van de APPA.

PM

2

Grondexploitatie Vijverpark Overveen (vm. Marinehospitaalterrein)

€ 96.500

hoog

€ 96.500

€ 0

3

Grondexploitatie Haringbuys

€ 87.600

hoog

€ 87.600

4

Claim aannemer baggerwerkzaamheden

€ 320.000

midden

30%

€ 96.000

5

Afschaffing van precariobelasting op netwerken vanaf 2022 (ongeveer € 750.000)

PM

€ 0

6

Mogelijk is de gemeente btw verschuldigd over parkeren openbare weg. Er is een uitspraak gedaan in 2016 dat gemeenten 21 procent btw betalen over de parkeerinkomsten aan de openbare weg.  Dat is een opmerkelijke uitspraak omdat het oordeel afwijkt van alle eerdere jurisprudentie en beleidsregels over dit thema. Er wordt beroep ingesteld.

€ 200.000

€ 0

60% 

 € 120.000

7

Mogelijke ronde herverdeling gemeentefonds

PM

8

Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk (zoals WMO, WWB, leerlingenvervoer, Paswerk).  Gezien de uitkomsten 2015 sociaal domein wordt het risico vooral opgevangen door de egalisatiereserve sociaal domein. Daarom geen sprake meer van structureel risico, incidenteel risico is verlaagd van € 300.000 naar € 150.000.

€ 150.000

hoog

60%

€ 90.000

€ 0

9

Explosievenopsporing. Mogelijk dienen hiervoor onverwachts substantiële kosten gemaakt te worden.

€ 500.000

midden

30%

€ 150.000

10

Weerstandsvermogen risico's laag en onbekend (3% van beïnvloedbare lasten)

laag

€ 1.292.100

TOTAAL

€ 1.354.100

€ 1.812.200

€ 120.0001. Tegenvallers bij uitvoering van de APPA

Omschrijving:

Tegenvallers bij uitvoering van de APPA.

Impact

P.M.

APPA: Bij de daadwerkelijke pensionering van wethouders (na hun 65e) moet nog een bedrag worden nabetaald voor de actuariële ophoging van het wethouderspensioen. Om welk geldbedrag het gaat valt niet te zeggen. Verder bestaat het risico dat door (verdere) renteverlaging de gemeente moet bijstorten ivm de APPA-verplichtingen.2. Grondexploitatie Park Tetterode (Marinehospitaal)

Omschrijving:

Grondexploitatie Vijverpark Overveen (vm. Marinehospitaalterrein)

Impact

€ 96.500

De grondexploitatie is per balansdatum 31 december 2016 geliquideerd. Er zijn verplichtingen opgenomen voor de afrondende werkzaamheden. Resteert het risico voor claims planschade. Het bedrag is overgenomen uit de grondexploitatie.3. Grondexploitatie Haringbuys

Omschrijving:

Grondexploitatie Haringbuys

Impact

€ 87.600

De grondexploitatie is per balansdatum 31 december 2016 geliquideerd. Er zijn verplichtingen opgenomen voor de afrondende werkzaamheden. Er resteren risico’s voor claims  planschade en gevolgen invoeren vennootschapsbelastingplicht. Voor de fiscale claim inzake dispuut met de fiscus over de BTW belaste levering van 6 kavels is een voorziening ad € 315.000 gevormd ter hoogte van het maximale bedrag aan naheffing verminderd met een correctie van de vooraftrek BTW en de reeds betaalde overdrachtsbelasting. Het bedrag is overgenomen uit de grondexploitatie.      4. Claim aannemer baggerwerkzaamheden

Omschrijving:

Claim aannemer baggerwerkzaamheden

Impact

Midden

Mogelijk wordt de gemeente veroordeeld tot het voldoen van een claim van maximaal € 320.0005. Afschaffing precariobelasting op netwerken vanaf 2022

Omschrijving:

Afschaffing van precariobelasting op netwerken vanaf 2022 (ongeveer € 750.000)

Impact

 P.M.

Op 21 februari 2017 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om precario op netwerken af te schaffen, daarbij is de overgangstermijn bij amendement verkort van 10 naar 5 jaar.

De Eerste Kamer deed het wetsvoorstel op 21 maart 2017 als een hamerstuk af.  Het wetsvoorstel gaat uit van afschaffing, maar geeft gemeenten nog vijf (dat was tien jaar) de mogelijkheid om precariobelasting te blijven heffen. Na afloop van deze termijn is precarioheffing op nutsnetwerken niet meer mogelijk. De overgangstermijn van 5 jaar geldt als overgangsmaatregel, er zijn verder geen flankerende maatregelen te verwachten.6. Mogelijk is de gemeente BTW verschuldigd voor parkeren op de openbare weg

Omschrijving:

Mogelijk is de gemeente BTW verschuldigd voor parkeren op de openbare weg.

Impact

Hoog, maximaal € 200.000

Mogelijk is de gemeente btw verschuldigd over parkeren openbare weg. Er is een uitspraak gedaan in 2016 dat gemeenten 21 procent btw betalen over de parkeerinkomsten aan de openbare weg.  Dat is een opmerkelijke uitspraak omdat het oordeel afwijkt van alle eerdere jurisprudentie en beleidsregels over dit thema. Er wordt beroep ingesteld.7. Mogelijk nieuwe herverdeling van Gemeentefonds (onderhoud)

Omschrijving:

Mogelijk nieuwe ronde onderhoud/herverdeling Gemeentefonds en verruiming belastinggebied gemeenten

Impact

PM

Mogelijk opnieuw herverdeeleffecten onderhoud gemeentefonds, verruiming van het belastinggebied van gemeenten kan leiden tot hogere korting op gemeentefonds.8. Open einde regelingen / decentralisatie taken sociale domein

Omschrijving:

Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk.

Impact

Hoog

Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk (zoals WMO, WWB, leerlingenvervoer, Paswerk). Gezien de uitkomsten 2015 sociaal domein wordt het risico vooral opgevangen door de egalisatiereserve sociaal domein. Daarom is er geen sprake meer van structureel risico. Verder is een het incidenteel risico van

€ 150.000 opgenomen.9. Explosievenopsporing

Omschrijving:

Mogelijk zijn incidenteel extra middelen nodig voor explosievenopsporing en -opruiming.

Impact

Midden

Het berekende risico is € 150.000.Kengetallen

Jaarrekening 2016

Begr 2017

Begr 2018

Begr 2019

Begr 2020

Begr 2021

Normering raad

Netto schuldquote

59,61%

52,11%

66,56%

63,57%

57,70%

52,36%

Lager dan 90%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

59,61%

52,11%

66,08%

63,10%

57,24%

51,91%

Lager dan 90%

Solvabiliteitsratio

38,41%

33,90%

37,62%

39,43%

40,65%

41,70%

Hoger dan 50%

Structurele exploitatieruimte

4,06%

0,03%

0,51%

-0,82%

-1,18%

-1,43%

Hoger dan 0%

Grondexploitatie

0,00%

6,95%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Lager dan 20%

Belastingcapaciteit / woonlasten

161,79%

158,43%

171,22%

171,22%

171,22%

171,22%

Hoger dan 105%2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Tegenvallers bij uitvoering van de APPA. None None None
GR / Verbonden partijen Risico's outsourcing GRIT 60.0 185000.0 111000.0
Grondexploitatie Grondexploitatie Vijverpark Overveen 100.0 96500.0 96500.0
Grondexploitatie Grondexploitatie Haringbuys 100.0 87600.0 87600.0
Gemeentefonds Mogelijk (opnieuw) herverdeeleffecten gemeentefonds None None None
Sociaal domein Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk (zoals WMO, WWB, leerlingenvervoer, Paswerk). Gezien de uitkomsten sociaal domein wordt het risico vooral opgevangen door de egalisatiereserve sociaal domein. Daarom geen sprake meer van structureel risico. Voor een incidenteel risico wordt € 150.000 berekend 60.0 150000.0 90000.0
Sociaal domein Door invoering abonnementstarief WMO i.p.v. inkomensafhankelijke bijdrage kan een aanzuigende werking op WMO zorg ontstaan waardoor de kosten stijgen. None None None
Overig Explosievenopsporing. Mogelijk dienen hiervoor onverwachts substantiële kosten gemaakt te worden. 30.0 500000.0 150000.0

0
0 Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit
1 Bufferreserve € 1.544.580 Flexibele algemene reserve € 4.488.672 Reserve afbouw schulden € 4.057.696 Totaal incidentele weerstandscapaciteit: € 10.090.948


0
0 B. Benodigde weerstandscapaciteit (de risico's)
1 Inventarisatie van de risico's die niet op een andere wijze zijn ondervangen en die een financieel gevolg kunnen hebben. Een risico is in dit verband een kans op het zich voordoen van een onvoorziene gebeurtenis met een nadelig gevolg. De risico's worden ingeschat op € € 1,88 miljoen incidenteel en nul structureel. Deze worden nader toegelicht onder B.


0
0 Normtabel weerstandsvermogen
1 > 2,0 uitstekend
2 1,4 - 2,0 ruim voldoende
3 1,0 - 1,4 voldoende
4 < 1,0 onvoldoende


0
0 Ratio incidenteel weerstandsvermogen
1 € 10.090.948 A. Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit ____________ = 5,4 _______________________________________ = € 1.876.670 B. Benodigde incidentele weerstandscapaciteit Ratio incidenteel weerstandsvermogen inclusief niet vrij 23,9 aanwendbaar € 1.689.003 Benodigde bufferreserve (90% incidenteel weerstandsvermogen) Vereist niveau flexibele algemene reserve (3% begrotingstotaal) VOLDOENDE


0
0 A. Beschikbare weerstandscapaciteit
1 Dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote risico's van materiële betekenis in financiële zin af te dekken. We onderscheiden incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Voor Bloemendaal bedraagt de incidentele weerstandscapaciteit € 10,09 miljoen en de structurele weerstandscapaciteit € 1,39 miljoen. Deze worden nader toegelicht onder A.


0
0 Ratio structureel weerstandsvermogen
1 € 1.391.570 A. Beschikbare structurele weerstandscapaciteit ____________ = _______________________________________ = € 0 B. Benodigde structurele weerstandscapaciteit


0
0 Beschikbare structurele weerstandscapaciteit
1 € 0  OZB woningen 5% boven macronorm (geen ruimte) € 50.000  Onvoorzien € 1.341.570  Ombuigingsruimte (3% beïnvloedbare lasten) Totaal: € 1.391.570


0
0 Berekening benodigde weerstandscapaciteit (risico's) Maximaal Incidenteel Structureel risico Kans % risico risico
1 1 Tegenvallers bij uitvoering van de APPA. PM 2 Risico's outsourcing GRIT € 185.000 hoog 60% € 111.000 3 Grondexploitatie Vijverpark Overveen € 96.500 midden € 96.500 € 0 4 Grondexploitatie Haringbuys € 87.600 midden € 87.600 5 Mogelijk (opnieuw) herverdeeleffecten PM gemeentefonds Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk (zoals WMO, WWB, leerlingenvervoer, Paswerk). Gezien de uitkomsten sociaal domein wordt het 6 € 150.000 hoog 60% € 90.000 € 0 risico vooral opgevangen door de egalisatiereserve sociaal domein. Daarom geen sprake meer van structureel risico. Voor een incidenteel risico wordt € 150.000 berekend. Door invoering abonnementstarief WMO 7 PM i.p.v. inkomensafhankelijke bijdrage kan een aanzuigende werking op WMO zorg ontstaan waardoor de kosten stijgen. Explosievenopsporing. Mogelijk dienen 8 hiervoor onverwachts substantiële kosten € 500.000 midden 30% € 150.000 gemaakt te worden. 9 Weerstandsvermogen risico's laag en onbekend (3% van beïnvloedbare lasten) laag € 1.341.570 TOTAAL € 1.019.100 € 1.876.670 € 0


0 1 2 3 4
0 APPA: Bij de daadwerkelijke pensionering van wethouders (na hun 65e) moet nog een bedrag worden nabetaald voor de actuariële ophoging van het wethouderspensioen. Om welk geldbedrag het gaat valt niet te zeggen. Verder bestaat het risico dat door (verdere) renteverlaging de gemeente moet bijstorten i.v.m. de APPA-verplichtingen.
1 2. Risico's outsourcing GRIT
2 Omschrijving: Impact Tijdelijk hogere kosten i.v.m. outsourcing en risico's aanbesteding hiervan.
3 Het risico is berekend op € 111.000
4 GRIT is de lichte gemeenschappelijke regeling, die voor Heemstede en Bloemendaal het IT beheer uitvoert. Naar aanleiding van de in 2017 uitgevoerde Gateway review is besloten het door GRIT uitgevoerde beheer van onze ICT systemen te outsourcen naar een externe partij. De Europese aanbesteding voor de outsourcing van ICT beheertaken is in 2018 gestart en de definitieve gunning wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2019. Met de outsourcing verandert de GRIT van een beheersorganisatie naar een regie-organisatie. Er zal sprake zijn van een transitiefase, waarin taken en kennis worden overgedragen aan de externe partij die uit de aanbesteding is gekomen. De verwachting is dat de transitiefase leidt tot extra tijdelijke kosten. Een grove indicatie is dat de transitiekosten kunnen oplopen tot ruim € 400.000. Hiervan komt 46% ten laste van de gemeente Bloemendaal, afgerond dus € 185.000. Op het moment dat de financiële consequenties van de outsourcing en de transitiefase beter in te schatten zijn, zullen deze in een separaat voorstel aan de raad ter goedkeuring worden voorgelegd. Daarnaast kan de Europese aanbesteding een risico zijn, als een afgewezen partij bezwaar maakt tegen de procedure. De gunning duurt dan langer waardoor langer extern personeel moet worden ingehuurd.
5 3. Grondexploitatie Parkt Tetterode (Marinehospitaal)
6 Omschrijving: Impact Grondexploitatie Vijverpark Overveen (vm. Marinehospitaalterrein)
7 € 96.500
8 De grondexploitatie is per balansdatum 31 december 2016 geliquideerd. Er zijn verplichtingen opgenomen voor de afrondende werkzaamheden. Resteert voor vijf jaar na liquidatie risico voor claims planschade.
9 4. Grondexploitatie Haringbuys
10 Omschrijving: Impact Grondexploitatie Haringbuys
11 € 87.600
12 De grondexploitatie is per balansdatum 31 december 2016 geliquideerd. Er zijn verplichtingen opgenomen voor de afrondende werkzaamheden. Resteert voor vijf jaar na liquidatie risico voor claims planschade.
13 5. Mogelijk nieuwe herverdeling van Gemeentefonds (onderhoud)
14 Omschrijving: Impact Mogelijk nieuwe ronde onderhoud/herverdeling Gemeentefonds en verruiming belastinggebied gemeenten
15 PM
16 Mogelijk opnieuw herverdeeleffecten onderhoud gemeentefonds, verruiming van het belastinggebied van gemeenten kan leiden tot hogere korting op gemeentefonds.
17 6. Open einde regelingen / decentralisatie taken sociale domein


0 1 2
0 Omschrijving: Impact Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk.
1 Hoog
2 Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk (zoals WMO, WWB, leerlingenvervoer, Paswerk). Gezien de uitkomsten 2015 sociaal domein wordt het risico vooral opgevangen door de egalisatiereserve sociaal domein. Daarom is er geen sprake meer van structureel risico. Verder is een het incidenteel risico van € 150.000 opgenomen.
3 7. Invoering abonnementtarief WMO met aanzuigende werking WMO zorg
4 Omschrijving: Impact Invoering abonnementstarief WMO met aanzuigende werking WMO zorg
5 PM
6 Het Regeerakkoord bevat, startend in 2019, een eigen bijdrage voor het gebruik van voorzieningen in de WMO die onafhankelijk is van gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling: het zg. abonnementstarief. De (nieuwe) eigen bijdrage bedraagt € 17,50 per huishouden per periode van 4 weken. Uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de invoering leidt tot hogere netto zorguitgaven. In principe valt dit risico onder open einde financiering, maar gezien het potentiële grote effect wordt dit separaat genoemd. Het risico wordt gekwantificeerd op ongeveer € 200.000 per jaar. De VNG is overigens tegen dit voorstel en probeert invoering te voorkomen.
7 8. Explosievenopsporing
8 Omschrijving: Impact Mogelijk zijn incidenteel extra middelen nodig voor explosievenopsporing en -opruiming.
9 Midden
10 Het berekende risico is € 150.000.
11 9. Risico's laag en onbekend
12 Omschrijving: Impact Conform de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 wordt voor risico's laag en onbekend 3% van de beïnvloedbare lasten berekend.
13 Laag
14 Weerstandsvermogen risico's laag en onbekend (3% van beïnvloedbare lasten)


0 1 2 3 4 5 6
0 Jaarrekening Begr Begr Begr Begr Begr Kengetallen 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Netto schuldquote 54,89% 66,56% 62,35% 55,59% 48,99% 38,16%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 54,44% 66,08% 61,89% 55,15% 48,56% 37,74%
3 Solvabiliteitsratio 41,74% 37,62% 41,12% 43,04% 45,28% 46,99%
4 Structurele exploitatieruimte 2,32% 0,51% -1,75% -2,30% -2,46% -0,93%
5 Grondexploitatie 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


0
0 Normering raad
1 Lager dan 90%
2 Lager dan 90%
3 Hoger dan 50%
4 Hoger dan 0%
5 Lager dan 20%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Tegenvallers bij uitvoering van de APPA. None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie Vijverpark Overveen None None 96500.0
Grondexploitatie Grondexploitatie Haringbuys None None 87600.0
Gemeentefonds Mogelijk (opnieuw) herverdeeleffecten gemeentefonds None None None
Sociaal domein Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk (zoals Jeugdzorg, WMO, WWB, leerlingenvervoer, Paswerk). Het risico is berekend op 10% van de lasten sociaal domein. 60.0 500000.0 300000.0
Overig Explosievenopsporing. Mogelijk dienen hiervoor onverwachts substantiële kosten gemaakt te worden. 30.0 500000.0 150000.0
Overig Weerstandsvermogen risico's laag en onbekend (3% van de beïnvloedbare lasten) None None 1382280.0

0
0 Berekening benodigde weerstandscapaciteit (risico's) Maximaal Incidenteel Structureel risico Kans % risico risico
1 1 Tegenvallers bij uitvoering van de APPA. PM 2 Grondexploitatie Vijverpark Overveen € 96.500 € 96.500 € 0 3 Grondexploitatie Haringbuys € 87.600 € 87.600 Mogelijk (opnieuw) herverdeeleffecten 4 PM gemeentefonds Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk (zoals Jeugdzorg, WMO, WWB, 5 leerlingenvervoer, Paswerk). Het risico is € 500.000 hoog 60% € 300.000 berekend op 10% van de lasten sociaal domein. Explosievenopsporing. Mogelijk dienen hiervoor onverwachts substantiële kosten € 500.000 midden 6 30% € 150.000 gemaakt te worden. Weerstandsvermogen risico's laag en 7 onbekend (3% van de beïnvloedbare laag € 1.382.280 lasten) TOTAAL € 1.184.100 € 1.716.380 € 300.000


0
0 A. Beschikbare weerstandscapaciteit
1 Dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote risico's van materiële betekenis in financiële zin af te dekken. We onderscheiden incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Voor Bloemendaal bedraagt de incidentele weerstandscapaciteit € 19,26 miljoen en de structurele weerstandscapaciteit € 1,43 miljoen. Deze worden nader toegelicht onder A.


0
0 B. Benodigde weerstandscapaciteit (de risico's)
1 Inventarisatie van de risico's die niet op een andere wijze zijn ondervangen en die een financieel gevolg kunnen hebben. Een risico is in dit verband een kans op het zich voordoen van een onvoorziene gebeurtenis met een nadelig gevolg. De risico's worden ingeschat op € 1,72 miljoen incidenteel en € 0,3 miljoen structureel. Deze worden nader toegelicht onder B.


0
0 Normtabel weerstandsvermogen
1 > 2,0 uitstekend
2 1,4 - 2,0 ruim voldoende
3 1,0 - 1,4 voldoende
4 < 1,0 onvoldoende


0
0 Ratio incidenteel weerstandsvermogen
1 € 19.261.335 A. Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit ____________ = 11,2 _______________________________________ = € 1.716.380 B. Benodigde incidentele weerstandscapaciteit Ratio incidenteel weerstandsvermogen inclusief niet vrij 31,5 aanwendbaar € 1.544.742 Benodigde bufferreserve (90% incidenteel weerstandsvermogen) Vereist niveau flexibele algemene reserve (3% begrotingstotaal) VOLDOENDE


0
0 Ratio structureel weerstandsvermogen
1 € 1.432.280 A. Beschikbare structurele weerstandscapaciteit ____________ _______________________________________ = = 4,7 € 300.000 B. Benodigde structurele weerstandscapaciteit


0
0 Beschikbare incidentele weerstandscapaciteit
1 Bufferreserve € 1.544.742 Flexibele algemene reserve € 12.810.670 Reserve afbouw schulden € 4.905.923 Totaal incidentele weerstandscapaciteit: € 19.261.335


0
0 Beschikbare structurele weerstandscapaciteit
1 € 0  OZB woningen 5% boven macronorm (geen ruimte) € 50.000  Onvoorzien € 1.382.280  Ombuigingsruimte (3% beïnvloedbare lasten) Totaal: € 1.432.280


0 1
0 Omschrijving: Impact Tegenvallers bij uitvoering van de APPA.
1 P.M.
2 APPA: Bij de daadwerkelijke pensionering van wethouders (na hun 65e) moet nog een bedrag worden nabetaald voor de actuariële ophoging van het wethouderspensioen. Om welk geldbedrag het gaat valt niet te zeggen. Verder bestaat het risico dat door (verdere) renteverlaging de gemeente moet bijstorten i.v.m. de APPA-verplichtingen.


0 1
0 2. Grondexploitatie Parkt Tetterode (Marinehospitaal)
1 Omschrijving: Impact Grondexploitatie Vijverpark Overveen (vm. Marinehospitaalterrein).
2 € 96.500
3 De grondexploitatie is per balansdatum 31 december 2016 geliquideerd. Er zijn verplichtingen opgenomen voor de afrondende werkzaamheden. Resteert voor vijf jaar na liquidatie risico voor claims planschade.


0 1
0 3. Grondexploitatie Haringbuys
1 Omschrijving: Impact Grondexploitatie Haringbuys.
2 € 87.600
3 De grondexploitatie is per balansdatum 31 december 2016 geliquideerd. Er zijn verplichtingen opgenomen voor de afrondende werkzaamheden. Resteert voor vijf jaar na liquidatie risico voor claims planschade.


0 1
0 4. Mogelijk nieuwe herverdeling van Gemeentefonds (onderhoud)
1 Omschrijving: Impact Mogelijk nieuwe ronde onderhoud/herverdeling Gemeentefonds en verruiming belastinggebied gemeenten.
2 P.M.
3 Mogelijk opnieuw herverdeeleffecten onderhoud gemeentefonds, verruiming van het belastinggebied van gemeenten kan leiden tot hogere korting op gemeentefonds. Er is echter ook een kans dat de gemeente Bloemendaal door een andere verdeling meer geld krijgt.


0 1
0 5. Open einde regelingen / decentralisatie taken sociale domein
1 Omschrijving: Impact Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk.
2 Hoog
3 Open einde regelingen / decentralisatie taken Rijk (zoals Jeugdzorg, WMO, WWB, leerlingenvervoer, Paswerk). Voor de inschatting van het structurele risico wordt 10% van de lasten berekend.


0
0 6. Explosievenopsporing
1 Mogelijk zijn incidenteel extra middelen nodig voor explosievenopsporing en Omschrijving: opruiming. Impact Midden Het berekende risico is € 150.000
2
3


0
0 7. Risico's laag en onbekend
1 Conform de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 wordt voor risico's laag en onbekend 3% van de beïnvloedbare lasten berekend. Omschrijving: Laag Impact Weerstandsvermogen risico's laag en onbekend (3% van beïnvloedbare lasten).
2
3


0 1 2 3 4 5 6
0 Jaarrekening Begr Begr Begr Begr Begr Kengetallen 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Netto schuldquote 57,98% 62,35% 62,91% 58,04% 54,79% 49,99%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 57,28% 61,89% 61,30% 56,49% 53,27% 48,54%
3 Solvabiliteitsratio 40,95% 41,12% 38,94% 39,90% 40,16% 40,63%
4 Structurele exploitatieruimte -0,24% -1,75% -1,16% -1,62% -1,20% -0,86%
5 Grondexploitatie 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6 Belastingcapaciteit / woonlasten 170,88 178,98% 197,15% 197,15% 197,15% 197,15%


0
0 Normering raad
1 Lager dan 90%
2 Lager dan 90%
3 Hoger dan 50%
4 Hoger dan 0%
5 Lager dan 20%
6 Hoger dan 105%