Naam Diemen
Code 384
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 28121

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Plantage De Sniep None 2000000.0 None
Grondexploitatie Bergwijkpark / Holland Park None 1500000.0 None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claim Rijkswaterstaat grond A1 None 750000.0 None
Personeel Duo+ (inhuur, talentmanagement) None 750000.0 None
Personeel Langdurig ziekteverzuim (alsmede zwangerschapsverlof) None 100000.0 None
Sociaal domein Sociaal Domein (transistietrajecten) None 485000.0 None
BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) None 350000.0 None
Personeel Duo+ (Harmonisatie) None 250000.0 None
Sociaal domein Sociale werrkvoorziening (bijdrage Pantar) None 200000.0 None
Kapitaalgoederen Kosten verbouwen en inrichten Brede HOED None 125000.0 None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures workflowmanagement None 125000.0 None
Kapitaalgoederen Extra bezetting brandweerkazerne None 120000.0 None
Sociaal domein Eigen risico WW en BW-uitkeringen None 100000.0 None
Sociaal domein Toename aantal statushouders None 50000.0 None
Kapitaalgoederen Leegstand Brede HOED None 50000.0 None
GR / Verbonden partijen GR Openbare Gezondheidszorg Amstelland None 25000.0 None

0 1
0 Weerstandsvermogen 1 januari 2018
1 Incidenteel Weerstandsvermogen
2 Algemene reserve 10.100
3 Risicoreserve 5.000
4 Grondzaken 685
5 Verwacht begrotingssaldo incidenteel -190
6 Totaal Weerstandsvermogen incidenteel 15.595
7 Weerstandsvermogen Structureel
8 Onbenutte belastingscapaciteit 2.505
9 Stelpost onvoorzien 50
10 Verwacht begrotingssaldo structureel 210
11 Totaal Weerstandsvermogen Structureel 2.765
12 Totaal beschikbare weerstandsvermogen 18.360


0 1 2
0 Score Risicokans Gemiddelde risicokans
1 1. Laag 0% - 20% 10%
2 2. Matig 20% - 40% 30%
3 3. Gemiddeld 40% - 60% 50%
4 4. Hoog 60% - 80% 70%
5 5. Zeer Hoog 80% - 100% 90%


0 1 2
0 Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A > 2,0 Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4
0 Volgnr.Risico-omschrijving Bedrag risico Kans op Type voordoen
1 Incidentele risico's
2 1. Plantage De Sniep 2.000 Gemiddeld Bestaand
3 2. Bergwijkpark / Holland Park 1.500 Matig Bestaand
4 3. Claim Rijkswaterstaat grond A1 750 Hoog Bestaand
5 4. Duo+ (inhuur, talentmanagement) 750 Hoog Bestaand
6 5. Langdurig ziekteverzuim (alsmede zwangerschapsverlof) 100 Gemiddeld Bestaand
7 Subtotaal incidentele risico's 5.100
8 Structurele risico's
9 6. Sociaal Domein (transistietrajecten) 485 Gemiddeld Bestaand
10 7. Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) 350 Hoog Bestaand
11 8. Duo+ (Harmonisatie) 250 Hoog Bestaand
12 9. Sociale werrkvoorziening (bijdrage Pantar) 200 Hoog Bestaand
13 10. Kosten verbouwen en inrichten Brede HOED 200 Laag Bestaand
14 11. Juridische procedures workflowmanagement 125 Laag Bestaand
15 12. Extra bezetting brandweerkazerne 120 Gemiddeld Nieuw
16 13. Eigen risico WW en BW-uitkeringen 100 Gemiddeld Bestaand
17 14. Toename aantal statushouders 50 Gemiddeld Bestaand
18 15. Leegstand Brede HOED 50 Laag Bestaand
19 16. GR Openbare Gezondheidszorg Amstelland 25 Hoog Nieuw
20 Subtotaal Structurele risico's 1.955
21 Totaal 7.055
22 Niet kwantificeerbare risico's
23


0 1 2 3 4 5
0 Onbenutte belastingcapaciteit WOZTarief Tarief Verschil Onbenut waarde begroot Artikel 12 tarieven Begroot 2018 2018 Diemen
1 Woningen - eigenaren 3.316.570 0,0972% 0,1952% 0,0980% 3.250
2 Niet-woningen - eigenaar 545.400 0,2702% 0,1952% -0,0750% -410
3 Niet-woningen - gebruiker 545.400 0,2567% 0,1952% -0,0615% -335
4 Totaal onbenutte belastingcapaciteit 2.505


0 1 2 3 4
0 Risicoprofiel begroting 2017 Volgnr.Risico-omschrijving Bedrag Kans Gewogen risico
1 Incidentele risico's
2 1 Plantage De Sniep 2.000 50,0% 1.000
3 2 Bergwijkpark / Holland Park 1.500 30,0% 450
4 3 Duo+ (inhuur, talentmanagement) 750 70,0% 525
5 4 Claim Rijkswaterstaat grond A1 750 70,0% 525
6 5 Langdurig ziekteverzuim (alsmede zwangerschapsverlof) 100 50,0% 50
7 Totaal risicoprofiel Incidenteel 5.100 2.550
8 Structurele risico's
9 6. Sociaal Domein (transistietrajecten) 485 50,0% 245
10 7. Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) 350 70,0% 245
11 8. Duo+ (Harmonisatie) 250 70,0% 175
12 9. Sociale werrkvoorziening (bijdrage Pantar) 200 70,0% 140
13 10. Kosten verbouwen en inrichten Brede HOED 200 10,0% 20
14 11. Juridische procedures workflowmanagement 125 10,0% 15
15 12. Extra bezetting brandweerkazerne 120 50,0% 60
16 13. Eigen risico WW en BW-uitkeringen 100 50,0% 50
17 14. Toename aantal statushouders 50 50,0% 25
18 15. Leegstand Brede HOED 50 10,0% 5
19 16. GR Openbare Gezondheidszorg Amstelland 25 70,0% 20
20 Totaal risicoprofiel Structureel 1.955 1.000
21 Totaal 7.055 3.550


0 1 2 3 4
0 Ratio weerstandsvermogen incidenteel = Beschikbare weerstandsvermogen € 15.595 = 6,1
1 Benodigde weerstandscapaciteit € 2.550


0 1 2 3 4
0 Ratio weerstandsvermogen structureel = Beschikbare weerstandsvermogen € 2.765 = 2,8
1 Benodigde weerstandscapaciteit € 1.000


0 1 2 3 4
0
1
2
3
4
5
6


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Projecten Plantage de Sniep 50.0 2000000.0 1000000.0
Projecten Bergwijkpark / Holland Park 30.0 1500000.0 450000.0
Grondexploitatie Claim Rijkswaterstaat grond A1 70.0 750000.0 525000.0
GR / Verbonden partijen Duo+ (inhuur, talentmanagement) 70.0 500000.0 350000.0
BUIG Bundeling Uitkeringen InkomensvoorzieningenGemeenten (BUIG) 50.0 550000.0 275000.0
Sociaal domein Sociaal domein (transitietrajecten) 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Duo+ (harmonisatie, nieuwe verdeelsleutel) 50.0 250000.0 125000.0
Sociaal domein Sociale werkvoorziening (bijdrage Pantar) 70.0 200000.0 140000.0
Overig Extra bezetting brandweerkazerne 50.0 120000.0 60000.0

0 1
0 Weerstandsvermogen1 januari2019
1 Incidenteel Weerstandsvermogen
2 Algemene reserve 8.905
3 Risicoreserve 4.615
4 Grondzaken 1.450
5 Verwacht begrotingssaldo incidenteel -250
6 Totaal Weerstandsvermogen incidenteel 14.720
7 Weerstandsvermogen Structureel
8 Onbenutte belastingscapaciteit 3.295
9 Stelpost onvoorzien 50
10 Verwacht begrotingssaldo structureel 30
11 Totaal Weerstandsvermogen Structureel 3.375
12 Totaal beschikbare weerstandsvermogen 18.095


0 1 2
0 ScoreRisicokansGemiddelde risicokans
1 1. Laag 0% - 20% 10%
2 2. Matig 20% - 40% 30%
3 3. Gemiddeld 40% - 60% 50%
4 4. Hoog 60% - 80% 70%
5 5. Zeer Hoog 80% - 100% 90%


0 1 2
0 Ratio weerstandsvermogenBetekenis
1 A > 2,0 Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4
0 Volgnr.Risico-omschrijvingBedrag risicoKans op voordoenType
1 Incidentele risico's
2 1. Plantage de Sniep 2.000 Gemiddeld Bestaand
3 2. Bergwijkpark / Holland Park 1.500 Matig Bestaand
4 3. Claim Rijkswaterstaat grond A1 750 Hoog Bestaand
5 4. Duo+ (inhuur, talentmanagement) 500 Hoog Bestaand
6 Subtotaal incidentele risico's 4.750
7 Structurele risico's
8 5. Bundeling UitkeringenInkomensvoorzieningen Gemeenten(BUIG) 550 Gemiddeld Bestaand
9 6. Sociaal domein (transitietrajecten) 500 Gemiddeld Bestaand
10 7. Duo+ (harmonisatie, nieuweverdeelsleutel) 250 Gemiddeld Bestaand
11 8. Sociale werkvoorziening (bijdrage Pantar) 200 Hoog Bestaand
12 9. Extra bezetting brandweerkazerne 120 Gemiddeld Nieuw
13 Subtotaal Structurele risico's 1.620
14 Totaal 6.370
15 Niet kwantificeerbare risico's
16 10. Fiscale wijzigingen Bestaand
17 11. Marktontwikkeling aanbestedingeninvesteringen Nieuw
18 12. Herijking verdeling algemene uitkering in2021 Nieuw


0 1 2 3 4 5
0 Onbenutte belastingcapaciteitWOZ-TariefTariefVerschilOnbenutwaardebegrootArtikel 12tarievenBegroot20192019Diemen
1 Woningen - eigenaren 3.942.450 0,0880% 0,1905% 0,1025% 4.040
2 Niet-woningen - eigenaar 587.320 0,2606% 0,1905% -0,0701% -410
3 Niet-woningen - gebruiker 587.320 0,2476% 0,1905% -0,0571% -335
4 Totaal onbenutte belastingcapaciteit 3.295


0 1 2 3 4
0 Risicoprofiel begroting 2019Volgnr.Risico-omschrijvingBedragKansGewogenrisico
1 Incidentele risico's
2 1 Plantage de Sniep 2.000 50,0% 1.000
3 2 Bergwijkpark / Holland Park 1.500 30,0% 450
4 3 Claim Rijkswaterstaat grond A1 750 70,0% 525
5 4 Duo+ (inhuur, talentmanagement) 500 70,0% 350
6 Totaal risicoprofiel Incidenteel 4.750 2.325
7 Structurele risico's
8 5. Bundeling Uitkeringen InkomensvoorzieningenGemeenten (BUIG) 550 50,0% 275
9 6. Sociaal domein (transitietrajecten) 500 50,0% 250
10 7. Duo+ (harmonisatie, nieuwe verdeelsleutel) 250 50,0% 125
11 8. Sociale werkvoorziening (bijdrage Pantar) 200 70,0% 140
12 9. Extra bezetting brandweerkazerne 120 50,0% 60
13 Totaal risicoprofiel Structureel 1.620 850
14 Totaal 6.370 3.175


0 1 2 3 4
0 Ratio weerstandsvermogen incidenteel = Beschikbareweerstandsvermogen € 14.720 = 6,3
1 Benodigdeweerstandscapaciteit € 2.325


0 1 2 3 4
0 Ratio weerstandsvermogen structureel = Beschikbareweerstandsvermogen € 3.375 = 4,0
1 Benodigdeweerstandscapaciteit € 850


0 1 2 3 4
0
1
2
3
4
5
6


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Projecten Plantage de Sniep 10.0 1500000.0 150000.0
Grondexploitatie Claim Rijkswaterstaat grond A1 90.0 750000.0 675000.0
Projecten Holland Park 30.0 -510000.0 -153000.0
BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) 70.0 700000.0 490000.0
Sociaal domein Sociaal domein transitietrajecten 50.0 500000.0 250000.0
Onderwijs Leerlingengroei Diemen 70.0 400000.0 280000.0
Sociaal domein Sociale werkvoorziening (bijdrage Pantar) 70.0 200000.0 140000.0
Sociaal domein Abbonementstarief Wmo 50.0 200000.0 100000.0
Belasting Fiscale wijzigingen None None None
Aanbesteding Marktontwikkeling aanbestedingen investeringen None None None
Gemeentefonds Herijking verdeling algemene uitkering in 2021 None None None

0 1 2
0 Score Risicokans Gemiddelde risicokans
1 1. Laag 0% - 20% 10%
2 2. Matig 20% - 40% 30%
3 3. Gemiddeld 40% - 60% 50%
4 4. Hoog 60% - 80% 70%
5 5. Zeer Hoog 80% - 100% 90%


0 1 2
0 Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A > 2,0 Uitstekend
2 B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4
0 Volgnr.Risico-omschrijving Verwacht Type (maximaal) Kans op voordoen risicobedrag
1 Incidentele risico's
2 1. Plantage de Sniep 1.500 Laag Bestaand
3 2. Claim Rijkswaterstaat grond A1 750 Zeer hoog Bestaand
4 3. Holland Park -510 Matig Bestaand
5 Subtotaal incidentele risico's 1.740
6 Structurele risico's
7 4. Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) 700 Hoog Bestaand
8 5. Sociaal domein transitietrajecten 500 Gemiddeld Bestaand
9 6. Leerlingengroei Diemen 400 Hoog Bestaand
10 7. Sociale werkvoorziening (bijdrage Pantar) 200 Hoog Bestaand
11 8. Abonnementstarief Wmo 200 Gemiddeld Bestaand
12 Subtotaal Structurele risico's 2.000
13 Totaal 3.740
14 Niet kwantificeerbare risico's
15 9. Fiscale wijzigingen Bestaand
16 10. Marktontwikkeling aanbestedingen investeringen Bestaand
17 11. Herijking verdeling algemene uitkering in 2021 Bestaand


0 1
0 Weerstandscapaciteit 1 januari 2020
1 Incidenteel Weerstandsvermogen
2 Algemene reserve 12.875
3 Risicoreserve 4.615
4 Reserve Grondzaken 350
5 Verwacht begrotingssaldo incidenteel -370
6 Totaal weerstandscapaciteit incidenteel 17.470
7 Weerstandsvermogen Structureel
8 Onbenutte belastingscapaciteit 4.460
9 Stelpost onvoorzien 50
10 Verwacht begrotingssaldo structureel 435
11 Totaal weerstandscapaciteit structureel 4.945
12 Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 22.415


0 1 2 3 4 5
0 Onbenutte belastingcapaciteit WOZTarief Tarief Verschil Onbenut waarde begroot Artikel 12 tarieven Begroot 2020 2020 Diemen
1 Woningen - eigenaren 5.032.325 0,0814% 0,1853% 0,1039% 5.230
2 Niet-woningen - eigenaar 635.000 0,2519% 0,1853% -0,0666% -425
3 Niet-woningen - gebruiker 635.000 0,2394% 0,1853% -0,0541% -345
4 Totaal onbenutte belastingcapaciteit 4.460


0 1 2 3 4
0 Risicoprofiel begroting 2020 Volgnr.Risico-omschrijving Verwacht KanspercentageGewogen (maximaal) risicobedrag risicobedrag
1 Incidentele risico's
2 1 Plantage de Sniep 1.500 10,0% 150
3 2 Claim Rijkswaterstaat grond A1 750 90,0% 675
4 3 Holland Park -510 30,0% -155
5 Totaal risicoprofiel Incidenteel 1.740 670
6 Structurele risico's
7 4. Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) 700 70,0% 490
8 5. Sociaal domein transitietrajecten 500 50,0% 250
9 6. Leerlingengroei Diemen 400 70,0% 280
10 7. Sociale werkvoorziening (bijdrage Pantar) 200 70,0% 140
11 8. Abonnementstarief Wmo 200 50,0% 100
12 Totaal risicoprofiel Structureel 2.000 1.260
13 Totaal 3.740 1.930


0 1 2 3 4
0
1
2
3
4
5
6