Naam Edam-Volendam
Code 385
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 35953

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Bedrijfsprocessen None None 475000.0
Overig Financieel None None 1038000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridisch/aansprakelijk None None 8016000.0
Kapitaalgoederen Materieel None None 260000.0
Omgevingswet Milieu None None None
Personeel Personeel/Arbo None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen en deelnemingen None None 560000.0
Overig Restant risico's (2,5% lasten) None None 2175000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Bestanddeel Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Raming 2019 Raming 2020 Raming 2021
1 1) Algemene reserve 2) Bestemmingsres. grondexpl. 3) Stille reserves 4) Onvoorzien 5) Begrotingsruimte 6) Onbenutte belastingcapaciteit 23.654 1.500 811 2.906 3.131 21.350 1.447 763 5.645 21.005 1.400 811 230 -241 5.687 20.930 1.289 811 230 297 6.175 20.835 1.242 811 230 200 5.886 20.835 1.195 811 230 1.224 6.389
2 Totaal 32.002 29.205 28.892 29.732 29.204 30.684


0 1 2 3
0 Omschrijving risico’s Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 Bedrijfsproces Financieel Juridisch/aansprakelijk Materieel Milieu Personeel/Arbo Verbonden partijen en deelnemingen Restant risico's 2,5% van de lasten 475 1.038 7.897 260 - - 560 2.100 1.300 3.180 5.630 60 - - 890 2.080 475 1.038 8.016 260 - - 560 2.175
2 Totaal: 12.330 13.140 12.524


0
0 De ratio weerstandsvermogen begroting 2018
1 Beschikbare weerstandscapaciteit
2 = Ratio weerstandsvermogen Benodigde weerstandscapaciteit 28.892.000 = 2,3 12.524.000


0
0 De ratio weerstandsvermogen Ratio Kwalificatie door de jaren
1 Rekening 2016 2,6 Uitstekend Begroting 2017 2,3 Uitstekend Begroting 2018 2,3 Uitstekend


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Ultimo jaar Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Raming 2019 Raming 2020 Raming 2021
1 A B C D E F G H Vaste schulden Netto vlottende schuld Overlopende passiva Financiële activa Uitzettingen, < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Totale baten (excl. mut. reserves) 19.782 10.495 5.113 130 17.804 627 1.188 80.199 17.758 12.917 4.600 130 6.000 100 1.000 81.186 15.846 26.341 4.550 130 6.000 100 1.000 84.438 14.025 20.830 4.550 130 6.000 100 1.000 81.553 12.295 21.138 4.550 130 6.000 100 1.000 79.542 10.565 32.795 4.550 130 6.000 100 1.000 73.113
2 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-FG)/ H * 100% 19,50% 34,54% 46,79% 39,45% 38,66% 55,64%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Ultimo jaar Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Raming 2019 Raming 2020 Raming 2021
1 A B C D E F G H Vaste schulden Netto vlottende schuld Overlopende passiva Financiële activa (incl. leningen) Uitzettingen, < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Totale baten (excl. mut. reserves) 19.782 10.495 5.113 10.898 17.804 627 1.188 80.199 17.758 12.917 4.600 10.501 6.000 100 1.000 81.186 15.846 26.341 4.550 9.266 6.000 100 1.000 84.438 14.025 20.830 4.550 9.149 6.000 100 1.000 81.553 12.295 21.138 4.550 9.032 6.000 100 1.000 79.542 10.565 32.795 4.550 8.919 6.000 100 1.000 73.113
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/ H * 100% 6,08% 21,77% 35,97% 28,39% 27,47% 43,62%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Ultimo jaar Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Raming 2019 Raming 2020 Raming 2021
1 A B Eigen vermogen Balanstotaal 67.102 113.421 62.533 111.417 60.243 120.028 59.534 110.933 58.270 106.368 57.037 113.664
2 Solvabiliteit (A / B) * 100% 59,16% 56,13% 50,19% 53,67% 54,78% 50,18%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Ultimo jaar Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Raming 2019 Raming 2020 Raming 2021
1 A B C Niet in exploitatie genomen bouwgronden Bouwgronden in exploitatie Totale baten (excl. mut. reserves) - -3.209 80.199 - -6.205 81.186 - -12.498 84.438 - -16.447 81.553 - -14.040 79.542 - - 73.113
2 Grondexploitatie (A / B) / C* 100% -4,00% -7,64% -14,80% -20,17% -17,65% 0,00%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Ultimo jaar Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Raming 2019 Raming 2020 Raming 2021
1 A B C D E Structurele lasten Structurele baten Structurele toevoegingen aan de reserves Structurele onttrekkingen aan de reserves Totale baten 72.506 79.493 11.871 9.847 80.199 71.645 68.417 6.011 7.554 81.186 72.266 70.268 4.613 6.291 84.438 72.281 71.683 4.948 6.016 81.553 72.273 71.121 4.673 6.294 79.542 73.525 73.113 3.999 5.752 73.113
2 Structurele exploitatieruimte ((B - A) + (D - C)) / E * 100% 6,19% -2,08% -0,38% 0,58% 1,34% 1,83%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Ultimo jaar Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Raming 2019 Raming 2020 Raming 2021
1 A B C D E F OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde Afvalstoffenheffing voor een gezin Eventuele heffingskorting Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in t-1 241,98 170,00 260,00 0,00 671,98 716,00 243,90 187,00 260,00 0,00 690,90 723,00 257,92 187,00 260,00 0,00 704,92 723,00 261,79 187,00 260,00 0,00 708,79 723,00 265,71 187,00 260,00 0,00 712,71 723,00 269,70 187,00 260,00 0,00 716,70 723,00
2 Belastingcapaciteit t.o.v. landelijk gemiddelde jaar er voor (E / F) * 100% 93,85% 95,56% 97,50% 98,03% 98,58% 99,13%


0 1 2 3 4 5 6
0 Kengetallen ultimo jaar Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Raming 2019 Raming 2020 Raming 2021
1 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit 19,50% 6,08% 59,16% -4,00% 6,19% 93,85% 34,54% 21,77% 56,13% -7,64% 0,50% 95,56% 46,79% 35,97% 50,19% -14,80% -0,62% 97,50% 39,45% 28,39% 53,67% -20,17% 0,30% 98,03% 38,66% 27,47% 54,78% -17,65% 1,04% 98,58% 55,64% 43,62% 50,18% 0,00% 1,57% 99,13%


0 1 2 3
0 Kengetal ultimo jaar Categorie A Categorie B Categorie C
1 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit < 90% < 90% > 50% < 20% Begr.> 0% < 95% 90-130% 90-130% 20-50% 20-35% Begr.= 0% 95-105% > 130% > 130% < 20% > 35% Begr. < 0% > 105%


0 1 2 3 4 5 6
0 Categoriale toetsing ultimo jaar Rekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Raming 2019 Raming 2020 Raming 2021
1 Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit A A A A A A A A A A A B A A A A B B A A A A A B A A A A A B A A A A A B


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Bedrijfsprocessen 50.0 400000.0 200000.0
Overig Financieel 51.0 926000.0 1810000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridisch 51.0 22561000.0 11558000.0
Overig Materieel 46.0 560000.0 260000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen en deelnemingen 40.0 50000.0 20000.0
Overig Restantrisico's 100.0 1956000.0 1956000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Bedragen * € 1.000
1 Rekening 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 Algemene reserve 23.687 21.005 22.500 23.368 25.923 25.886
3 Reserve grondexploitatie 1.506 1.400 - - - -
4 Stille reserves 830 811 830 830 830 830
5 Onvoorzien - 230 180 180 180 180
6 Saldo rekening/begroting 6.421 -241 381 86 785 1.491
7 Onbenutte belastingcapaciteit 3.708 5.687 5.750 5.523 5.291 4.913
8 Beschikbare 36.152 28.892 29.641 29.987 33.009 33.300 weerstandscapaciteit


0 1 2 3
0 Bedragen * € 1.000
1 Soort risico Omvang Kans Risicobedrag
2 Bedrijfsprocessen 400 50% 200
3 Financieel 1.810 51% 926
4 Juridisch 22.561 51% 11.558
5 Materieel 560 46% 260
6 Verbonden partijen en deelnemingen 50 40% 20
7 Restantrisico's (2,5% lasten) 1.956 100% 1.956
8 Benodigde weerstandscapaciteit 27.337 14.920


0 1 2 3 4 5 6
0 Bedragen * € 1.000
1 Weerstandsvermogen Rekening 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 Beschikbare weerstandscapaciteit 36.152 28.892 29.641 29.987 33.009 33.300
3 Benodigde weerstandscapaciteit 14.906 12.524 14.920 14.920 14.920 14.920
4 Weerstandsvermogen 21.246 16.368 14.721 15.067 18.089 18.380 Ratio 2,4 2,3 2,0 2,0 2,2 2,2


0 1 2 3 4 5 6 7
0 engetallen Rekening 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Beoordeling 2019
1 Netto schuldquote 17,7% 46,8% 67,1% 69,5% 76,7% 79,2% Prima
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 4,0% 36,0% 55,0% 57,7% 65,1% 66,9% Prima
3 Solvabiliteitsratio 62,5% 50,2% 46,1% 45,3% 44,1% 44,6% Prima
4 Grondexploitatie -2,7% -14,8% -3,5% -9,7% 0,0% 0,0% Prima
5 Structurele exploitatieruimte 2,9% -0,4% 0,1% 0,1% 0,8% 1,7% Goed
6 Belastingcapaciteit 96,5% 97,5% 102,2% 102,9% 103,5% 104,2% Goed


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig Bedrijfsprocessen 50.0 250000.0 125000.0
Overig Financieel 51.0 3010000.0 1535100.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridisch 53.0 15383000.0 8152990.0
Overig Materieel 77.0 5848000.0 4502960.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen en deelnemingen 40.0 50000.0 20000.0
Overig Restantrisico's (2,5% lasten) 100.0 2116000.0 2116000.0

0 1 2 3 4 5 6
0 Bedragen * € 1.000 Saldo einde jaar Rekening 2019 2020 2021 2022 2023 2018
1 Algemene reserve 22.756 18.055 18.300 18.639 19.204 19.168
2 Reserve grondexploitatie 0 0 0 0 0 0
3 Stille reserves 1.153 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154
4 Onvoorzien 0 180 90 90 90 90
5 Saldo rekening/begroting 4.063 597 65 46 4 638
6 Onbenutte belastingcapaciteit 4.569 5.750 6.639 6.181 5.995 5.912
7 Beschikbare weerstandscapaciteit 32.541 25.736 26.248 26.110 26.447 26.962


0 1 2 3
0 Bedragen * € 1.000 Soort risico Omvang Kans Risicobedrag
1 Bedrijfsprocessen 250 50 % 125
2 Financieel 3.010 51 % 1.526
3 Juridisch 15.383 53 % 8.204
4 Materieel 5.848 77 % 4.490
5 Verbonden partijen en deelnemingen 50 40 % 20
6 Restantrisico's (2,5% lasten) 2.116 100 % 2.116
7 Benodigde weerstandscapaciteit 26.657 16.481


0
0 Bedragen * € 1.000 Saldo einde jaar Weerstandsvermogen Rekening 2019 2020 2021 2022 2023 2018
1 Beschikbare weerstandscapaciteit 32.541 25.736 26.248 26.110 26.447 26.962
2 Benodigde weerstandscapaciteit 14.955 15.246 16.481 16.481 16.481 16.481
3 Weerstandsvermogen 17.586 10.490 9.766 9.629 9.966 10.481
4 Ratio 2,18 1,69 1,59 1,58 1,60 1,64


0 1 2 3 4 5 6 7
0 engetallen Rekening 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Beoordeling 2020
1 Netto schuldquote 28,80% 35,08% 48,08% 56,96% 72,42% 72,60% Prima
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 14,90% 23,1% 35,45% 44,73% 60,15% 60,82% Prima
3 Solvabiliteitsratio 62,60% 57,55% 52,32% 47,90% 42,59% 41,82% Prima
4 Grondexploitatie -2,00% -1,78% -2,65% -6,78% -7,33% 0,00% Prima
5 Structurele exploitatieruimte 0,40% 1,39% 0,58% -0,54% -0,37% 0,84% Prima
6 Belastingcapaciteit 97,30% 97,73% 98,39% 99,04% 99,71% 100,39% Goed