Naam Haarlem
Code 392
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 159709

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
ICT algemeen Uitval ICT-systemen: Als gevolg van problemen in de interne infrastructuur. 40.0 10000000.0 4000000.0
Sociaal domein Participatiewet: Indien het aantal bijstandsgerechtigden oploopt draagt de gemeente het risico tot maximaal een overschrijding van 10%. Het bruto risico bedraagt € 2,9 miljoen. 75.0 4900000.0 3675000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Overschrijdingsregeling onderwijs: Er is een juridisch conflict met de schoolbesturen van het bijzonder basisonderwijs over de overschrijdingsuitkering tot 2006. 50.0 2500000.0 1250000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering: De algemene uitkering uit het gemeentefonds bedraagt € 183 miljoen (excl. sociaal domein). Een afwijking van 5% leidt al tot een begrotingsrisico van € 9 miljoen. 10.0 9000000.0 900000.0
Omgevingswet Implementatie Omgevingswet: Het voorbereiden van de komst van de Omgevingswet (invoering naar verwachting per 1-7-2019) vergt een complex en intensief traject. Daarbij worden de diverse risico’s onderkend. 50.0 1000000.0 500000.0
Kapitaalgoederen Achterstallig onderhoud: Achterstallig onderhoud vastgoed wordt de komende jaren niet ingelopen. 25.0 2500000.0 625000.0
Informatieveiligheid Risico op datalekken: Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de bevoegdheid om bij niet naleving of niet juiste naleving van de Wbp boetes op te leggen. Een datalek kan het gevolg zijn van niet (juiste) naleven van de Wbp. 50.0 1000000.0 500000.0
ICT algemeen Cyberaanvallen: Waardoor uitval en/of verstoringen van applicaties optreden. 50.0 1000000.0 500000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteiten: Onverwachte gebeurtenissen kunnen leiden tot hoge, niet begrote kosten. 5.0 10000000.0 500000.0
Belasting Lagere inkomsten bouwleges: Risico dat de geraamde inkomsten niet behaald wordt. Het is op voorhand nooit exact te voorspellen welke of wanneer bouwactiviteiten plaatsvinden. 50.0 1000000.0 500000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
ICT algemeen Uitval ICT-systemen: Als gevolg van problemen in de interne infrastructuur 40.0 10000000.0 4000000.0
BUIG Participatiewet: Indien het aantal bijstandsgerechtigden oploopt draagt de gemeente het risico op overschrijding van de BUIG tot op het punt waarbij aan de voorwaarden van de vangnetuitkering wordt voldaan. 50.0 2600000.0 1300000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Overschrijdingsregeling onderwijs: Er is een juridisch conflict met de schoolbesturen van het bijzonder basisonderwijs over de overschrijdingsuitkering van 2006 tot en met 2008. 50.0 2500000.0 1250000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering: De algemene uitkering wijkt af van de raming. 10.0 10000000.0 1000000.0
Sociaal domein Wmo overgang naar eigen bijdrage: Effect van de overgang van uurtarief naar een abonnementstarief eigen bijdragen Wmo 50.0 2000000.0 1000000.0
Omgevingswet Implementatie omgevingswet: Het voorbereiden van de komst van de Omgevingswet (invoering naar verwachting per 1-1-2021) vergt een complex en intensief traject. Daarbij worden de diverse risico’s onderkend. 50.0 1000000.0 500000.0
ICT algemeen Cyberaanvallen: Waardoor uitval en/of verstoringen van applicaties optreden 50.0 1000000.0 500000.0
Grondexploitatie Lagere inkomsten bouwleges: risico dat de geraamde inkomsten niet worden behaald. 50.0 1000000.0 500000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteiten: Onverwachte gebeurtenissen kunnen leiden tot hoge, niet begrootte kosten. 5.0 10000000.0 500000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade: risico dat er nadeelcompensatie verleend moet worden vanuit de gemeente. 20.0 1900000.0 380000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
ICT algemeen Grote/langdure uitval ICT-systemen: Als gevolg van de problemen in de interne infrastructuur 35.0 10000000.0 3500000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering: De algemene uitkering wijkt af van de raming. 10.0 11700000.0 1170000.0
Projecten Ontwikkeling van programma's, plannen en projecten vertraagt: Geaggregeerd risico 50.0 2000000.0 1000000.0
Omgevingswet Implementatie Omgevingswet: Het voorbereiden van de komst van de Omgevingswet (invoering naar verwachting op zijn vroegst per 1-1-2021) vergt een complex en intensief traject. Daarbij worden diverse risico’s onderkend. 60.0 1000000.0 600000.0
Belasting Uitbreiding BTW-sportvrijstelling: Verrekenen van BTW niet langer mogelijk. 50.0 1200000.0 600000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteiten: Onverwachte gebeurtenissen kunnen leiden tot hoge, niet begrote kosten. 5.0 10000000.0 500000.0
ICT algemeen Kleine/kortstondige uitval van ICT-systemen: als gevolg van problemen in de interne infrastructuur. 50.0 1000000.0 500000.0
Belasting Lagere inkomsten bouwleges: risico dat de geraamde inkomsten niet worden behaald. 50.0 1000000.0 500000.0
Informatieveiligheid Informatie: Kwaliteit van informatie voldoet niet aan de (wettelijke) eisen. 50.0 1000000.0 500000.0
ICT algemeen Cyberaanvallen: Waardoor uitval en/of verstoringen van applicaties optreden 50.0 1000000.0 500000.0