Naam Haarlemmermeer
Code 394
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 153149

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Belasting Meer-teams BTW 50.0 700000.0 350000.0
Belasting Aanpassing sportbesluit 50.0 700000.0 350000.0
Projecten Complex omlegging A9 Badhoevedorp 90.0 2000000.0 1800000.0
Grondexploitatie Actieve grondexploitatieprojecten 30.0 2000000.0 600000.0
Projecten Gemeentelijke kosten A4 Zone West 10.0 1500000.0 150000.0
Grondexploitatie Ingebracht kapitaal SADC 30.0 1500000.0 450000.0
Grondexploitatie Strategische gronden GEM A4 Zone West en De President 10.0 2000000.0 200000.0
Sociaal domein Openeinderegeling Sociaal Domein 70.0 2000000.0 1400000.0
Sociaal domein Uitvoering ‘herbegraafregeling Wilgenhof’ 50.0 700000.0 350000.0
Sociaal domein Stapelingseffecten 30.0 1500000.0 450000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheidsstelling procedure bouwvergunning None 700000.0 None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische procedures Sociaal Domein 10.0 700000.0 70000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Claim Televerde None None None
Belasting BTW Binnensport 50.0 2000000.0 1000000.0
Aanbesteding Grootschalige investeringsprojecten 50.0 1500000.0 750000.0
Bodemsanering Provinciale bijdrage sanering IJtochtkade 30.0 700000.0 210000.0
Projecten Afronding omlegging N201 50.0 700000.0 350000.0
Bodemsanering Bodemverontreiniging Waltmanstraat 90.0 700000.0 630000.0
Kapitaalgoederen Toplaagvulling kunstgras 30.0 700000.0 210000.0
Kapitaalgoederen Elektrische installatie markt Burgemeester van Stamplein 90.0 100000.0 90000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Projecten Complex omleggen A9 Badhoevedorp 90.0 5000000.0 4500000.0
Grondexploitatie Badhoevedorp Zuid 10.0 50000.0 5000.0
Grondexploitatie Actieve grondexploitaties 30.0 5000000.0 1500000.0
Grondexploitatie Strategische gronden GEM A4 Zone West en De President 10.0 5000000.0 500000.0
GR / Verbonden partijen Inroepen garantie Stallingsbedrijf Glastuinbouw 10.0 50000.0 5000.0
Belasting BTW Binnensport 50.0 2500000.0 1250000.0
Projecten Grootschalige investeringsprojecten 30.0 2500000.0 750000.0
Bodemsanering Bodemverontreiniging Waltmanstraat 90.0 700000.0 630000.0
Grondexploitatie Gemeentelijke kosten A4 Zone West 10.0 2500000.0 250000.0
Belasting BTW op straatparkeren 70.0 700000.0 490000.0

Kans

Percentage

Gevolg

Omvang

Type

K1

10%

G1

< € 0,1 miljoen

Structureel

K2

30%

G2

€ 0,1 miljoen - € 0,4 miljoen

Incidenteel

K3

50%

G3

€ 0,4 miljoen - € 1 miljoen

K4

70%

G4

€ 1 miljoen - € 5 miljoen

K5

90%

G5

> € 5 miljoenOmschrijving (bedragen x € 1.000)

Structureel

Incidenteel

Raming voor onvoorzien

-

35

Onbenutte belastingcapaciteit

800

-

Stelposten waarvoor geen verplichting is aangegaan

-

-

Mogelijke bezuinigingen

-

-

Totaal

800

35Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

Algemene dekkingsreserve

174.022

177.385

182.187

186.989

188.059

Algemene reserve grondzaken

4.950

4.950

4.950

4.950

4.950

Totaal

178.972

182.335

187.137

191.939

193.009Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Structureel

Incidenteel

Weerstandscapaciteit exploitatie:

Raming voor onvoorzien

-

35

Onbenutte belastingcapaciteit 

800

-

Stelposten zonder aangegane verplichting

-

-

Mogelijke bezuinigingen / heroverwegingen

-

-

Weerstandscapaciteit vermogen

-

-

Algemene (vrij besteedbare) reserves

-

182.357

Stille reserves

-

-

Totale weerstandscapaciteit

800

182.392Waardering

Ratio

Betekenis

A

>2

Uitstekend

B

1,4 - 2

Ruim voldoende

C

1 - 1,4

Voldoende

D

0,8 - 1

Matig

E

0,6 - 0,8

Onvoldoende

F

<0,6

Ruim onvoldoendeKengetallen

Werkelijk 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Netto schuldquote

102,2%

143,8%

134,6%

140,6%

153,4%

144,4%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

80,7%

128,9%

124,4%

130,8%

142,6%

133,6%

Solvabiliteitsratio

33,3%

25,2%

28,6%

27,2%

27,3%

28,2%

Grondexploitatie

28,5%

31,0%

37,4%

34,8%

43,8%

43,2%

Structurele exploitatieruimte

4,6%

0,7%

1,0%

1,1%

0,9%

0,6%

Belastingcapaciteit

99,3%

98,8%

102,0%

102,4%

102,7%

103,1%2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Openeinderegelingen Sociaal Domein 70.0 5000000.0 3500000.0
Grondexploitatie Actieve grondexploitaties 30.0 5000000.0 1500000.0
Grondexploitatie Strategische gronden GEM A4 Zone West en de President 10.0 5000000.0 500000.0
Projecten Grootschalige investeringsprojecten 30.0 2500000.0 750000.0
Kapitaalgoederen Gemeentelijke kosten A4 Zone West 10.0 2500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Inroepen garantie Stallingsbedrijf Glastuinbouw 70.0 2500000.0 1750000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Badhoevedorp Zuid None None None
Projecten Complex omleggen A9 Badhoevedorp 90.0 5000000.0 4500000.0