Naam Heemstede
Code 397
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 27080

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen GR Zuid-Kennemerland WSW None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering overheveling integratie-uitkering sociaal domein 12.5 1200000.0 150000.0
Overig Investeringsprojecten 37.5 1382000.0 518000.0
GR / Verbonden partijen Garantiestelling leningen 12.5 1530000.0 237000.0
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio Kennemerland 12.5 1898000.0 237000.0
Dividend/Rente Renteontwikkeling 37.5 176000.0 176000.0
Belasting Precario op ondergrondse kabels en leidingen nutsbedrijven (vervallen) 0.0 0.0 0.0
Belasting BTW 12.5 3827000.0 478000.0
Dividend/Rente Dividenduitkering 12.5 1387000.0 173000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Niet verhaalbare planschades 12.5 100000.0 13000.0
Personeel APPA regeling bestuurders None None None
Sociaal domein Decentralisatie overheidstaken sociaal domein None None None
BUIG Open einderegeling Participatiewet -inkomensdeel, IOAW, IOAZ 12.5 1145000.0 143000.0
Omgevingswet Omgevingswet None None None
Overig Vomar None None None
ICT algemeen Outsourcing ICT beheertaken 87.5 215000.0 190000.0
Overig Overige risico’s 12.5 500000.0 63000.0

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen GR Zuid-Kennemerland WSW (Paswerk) None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering: herijking gemeentefonds 12.5 1200000.0 150000.0
Informatieveiligheid Investeringsprojecten 37.5 1221000.0 457875.0
GR / Verbonden partijen Garantiestelling leningen 12.5 1417000.0 177125.0
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio Kennemerland 12.5 1969000.0 246125.0
Dividend/Rente Renteontwikkeling 12.5 260000.0 32500.0
Belasting Rijksbelastingen 12.5 3447000.0 430875.0
Dividend/Rente Dividenduitkering 12.5 1551200.0 193900.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Niet verhaalbare planschades 12.5 100000.0 12500.0
Personeel APPA regeling bestuurders None None None
Sociaal domein Decentralisatie overheidstaken sociaal domein None None None
BUIG Participatiewet - inkomensdeel, IOAW, IOAZ en BBZ 12.5 900000.0 112500.0
Omgevingswet Omgevingswet None None None
GR / Verbonden partijen Afval Energie Bedrijf (AEB) 62.5 275000.0 171875.0
Overig Overige risico's 12.5 500000.0 62500.0

0 1 2 3
0 Nr. Risico Oorzaak Gevolg
1 1 Dienstverleningsovereenkomsten van contractgemeenten worden opgezegd Ontwikkelingen binnen de contractgemeenten Positieve resultaten voortkomend uit de dienstverleningsovereenkomsten worden misgelopen en organisatie moet weer worden afgestemd op verminderde vraag
2 2 Overgedragen taken leiden tot extra onvoorziene werkzaamheden Inbreng extra plustaken Meer inhuur nodig dan voorzien
3 3 Subsidies die personeelskosten dekken worden stopgezet Subsidie wordt stopgezet Dekkingsprobleem vaste (personeels-)lasten
4 4 Niet voldoen aan subsidievoorwaarden waardoor subsidies terugbetaald dienen te worden ODIJ of partij aan wie ODIJ subsidie doorzet voldoet niet aan subsidievoorwaarden Subsidies moeten worden terugbetaald
5 5 Claims a.g.v. onjuiste advisering/vergunningverlening/toezicht of handhaving Er ontstaat een calamiteit door nalatigheid van medewerker van ODIJ ODIJ krijgt een claim
6 6 Marktwaarde renteswap lager dan afgesproken waardoor om extra dekking verzocht wordt (financiering huisvesting) Variabele rente daalt Rabobank verzoekt ODIJ om extra dekking
7 7 Vertrek of langdurige afwezigheid medewerkers op sleutelposities (Directeur, ICT, P&O of financiën) Diverse oorzaken, bijv. ziekte Extra personeels-/pensioenlasten zijn niet meer uit 'inhuur derden' te financieren
8 8 Ontslag van medewerkers Door slechte arbeidsrelaties, wil ODIJ medewerkers ontslaan Aanvulling op WW en dergelijke kosten leiden in geval van ontslag tot hogere personeelslasten dan voorzien
9 9 Uittreding van een gemeente uit de gemeenschappelijke regeling Door herindeling wil gemeente aansluiten bij een andere OD Niet alle kosten kunnen op uittreder verhaald worden, deel frictiekosten komt voor rekening ODIJ


0 1 2
0
1
2
3
4
5
6
7
8


0 1 2 3 4 5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


0 1 2 3 4
0 Ratio's Realisatie Begroting Begroting Meerjarenram ing
1 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 Netto schuldquote 0,33 0,33 0,30 0,33 0,32 0,32
3 Netto schuldquote gecorr. voor verstr. leningen 0,33 0,33 0,30 0,33 0,32 0,32
4 Solvabiliteitsratio 5,6% 4,7% 4,9% 4,6% 4,2% 3,9%
5 Structurele exploitatieruimte -0,3% -0,5% 0,9% 0,6% 0,0% 0,0%