Naam Hoorn
Code 405
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 72806

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds fluctuerend gemeentefonds None None None
Kapitaalgoederen onderhoud gemeentelijke panden None None None
BUIG stijging klantenbestand WWB (BUIG gelden) None None None
Informatieveiligheid constatering van een groot datalek None None None
Personeel niet realiseren ombuigingen None None None
Grondexploitatie Grondexploitaties None None 11400000.0
Sociaal domein Sociaal Domein None None None
Personeel Ontwikkeling functie- en loongebouw None None None

Betreft

Risicobeschrijving

mogelijke gevolgen

beheersmaatregelen

fluctuerend gemeentefonds

Gemeenten worden steeds afhankelijker van de inkomsten van het rijk. Fluctuaties binnen het gemeentefonds hebben hierdoor direct effect op de financiën van de gemeente.

Lagere inkomsten

Aan de hand van de circulaires en andere ontwikkelingen in de omgeving wordt dit risico gemonitord.

Landelijk sluit Hoorn zich aan bij initiatieven die erop gericht zijn om een stevig signaal af te geven aan het Rijk over de manier waarop de kortingen direct op gemeenten worden afgewenteld. Hoorn is aangesloten bij de G32 gemeenten.

onderhoud gemeentelijke panden

 

Incidenteel noodzakelijk groot onderhoud a.g.v. asbest, funderingsherstel etc. Binnen het MJOP zijn de budgetten voor onvoorzien in die gevallen ontoereikend.

 

Hogere onderhoudskosten dan begroot

Het afgelopen jaar is de huidige onderhoudsstaat van de panden goed in beeld gebracht. Op basis van dit beeld wordt een strategie gebouwenbeheer opgesteld en kunnen er keuzes worden gemaakt om het onderhoud voor de langere termijn te kunnen begroten.

Bij de Kadernota is extra budget vrijgemaakt voor de aanpak van  gebouwen

stijging klantenbestand WWB (BUIG gelden)

Hogere kosten door stijging van het aantal mensen dat een beroep doet op bijstand voor levensonderhoud.

Hogere kosten

Sturen op instroom en stimuleren van uitstroom.

vangnetregeling vanuit het Rijk waardoor het eigen risico beperkt is.

constatering van een groot datalek

De Autoriteit Persoonsgegevens is gemandateerd om hoge boetes uit te delen in geval van een groot datalek en ernstige verwijtbaarheid.

Een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Herstelkosten.

Kosten uit een mogelijke aansprakelijkheid stelling.

Imagoschade. Het vertrouwen van de inwoners in de gemeente neemt af.

In het informatiebeveiligings- en privacybeleid staan de kaders, verantwoordelijkheden en afspraken die binnen de organisatie gevolgd moeten worden op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

Creëren van bewustwording onder medewerkers over wat datalekken zijn en hoe je deze kunt voorkomen.

niet realiseren ombuigingen

Een mogelijk tijdsverschil tussen het inboeken van de ombuigingen en de realisatie hiervan. Ook is het mogelijk dat er frictiekosten aan ombuigingen verbonden zijn of dat ombuigingsplannen in de praktijk niet worden gerealiseerd.

Hogere kosten dan begroot.

Negatief rekeningresultaat.

Heroverweging en/of uitwerken van alternatieve ombuigingsvoorstellen (afhankelijk van het financiële perspectief).2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Fluctuerend gemeentefonds None None None
Kapitaalgoederen Onderhoud gemeentelijke panden None None None
BUIG Stijging klantenbestand bijstand (BUIG gelden) None None None
Energietransitie Onvoldoende rijksmiddelen voor klimaat, duurzaamheid en energietransitie None None None
Belasting BTW betaald parkeren openbare weg None None None

Betreft

Risicobeschrijving

Mogelijke gevolgen

Beheersmaatregelen

Fluctuerend gemeentefonds

Gemeenten worden steeds afhankelijker van de inkomsten van het rijk. Fluctuaties binnen het gemeentefonds hebben hierdoor direct effect op de financiën van de gemeente.

Lagere inkomsten

Aan de hand van de circulaires en andere ontwikkelingen in de omgeving wordt dit risico gemonitord.
Landelijk sluit Hoorn zich aan bij initiatieven die erop gericht zijn om een stevig signaal af te geven aan het Rijk over de manier waarop de kortingen direct op gemeenten worden afgewenteld. Hoorn is aangesloten bij de G40 gemeenten.

Onderhoud gemeentelijke panden

Incidenteel noodzakelijk groot onderhoud a.g.v. asbest, funderingsherstel etc. Binnen het MJOP zijn de budgetten voor onvoorzien in die gevallen ontoereikend.

Hogere onderhoudskosten dan begroot

Er volgt een dialoog tussen college en raad over het strategisch vastgoedbeleid. Daaruit kunnen keuzes volgen die invloed hebben op het risicoprofiel.

Stijging klantenbestand bijstand (BUIG gelden)

Hogere kosten door stijging van het aantal mensen dat een beroep doet op bijstand voor levensonderhoud.

Hogere kosten

Sturen op instroom en stimuleren van uitstroom.
Vangnetregeling vanuit het Rijk waardoor het eigen risico beperkt is.

Onvoldoende rijksmiddelen voor klimaat, duurzaamheid en energietransitie.

De energietransitie is één van de grootste en meest urgente maatschappelijke opgaven van onze tijd.
Om in 2040 een klimaatneutrale stad te kunnen zijn wordt ingezet op structurele financiering vanuit rijksmiddelen. Er loopt landelijk echter een discussie over de vraag of die middelen al verstrekt zijn via het gemeentefonds (accres/Interbestuurlijk Programma) of dat er op onderdelen nog geld beschikbaar wordt gesteld. Dit hangt onder andere af van de verdere uitwerking van het Klimaatakkoord. Indien blijkt dat het Rijk geen of onvoldoende middelen beschikbaar stelt is financiële achtervang nodig uit het weerstandsvermogen om de klimaatopgave voort te kunnen zetten.

Onvoldoende budget, middelen moeten uit de algemene reserve worden onttrokken.

Zoeken naar alternatieve vormen van financiering.

BTW betaald parkeren openbare weg

De mogelijkheid bestaat dat betaald parkeren op de openbare weg gezien moet worden als een ondernemersactiviteit voor de omzetbelasting, omdat er in concurrentie wordt getreden met particuliere ondernemers die tegen betaling parkeergelegenheid aanbieden. Indien betaald parkeren op de openbare weg door de Hoge Raad wordt gekwalificeerd als ondernemersactiviteit voor de omzetbelasting, betekent dit dat de gemeente 21 % BTW moet afdragen over de parkeeropbrengsten.

Lagere parkeeropbrengsten of hogere parkeertarieven

De ontwikkelingen in de jurisprudentie worden op de voet gevolgd. Op het moment dat er een definitieve uitspraak van de Hoge Raad of een beleidsregel van de minister/staatssecretaris is, dan handelt de gemeente daarnaar, door de Gemeenteraad maatregelen voor te stellen. De maatregel kan, ofwel het accepteren van lagere parkeeropbrengsten en in de begroting op te vangen, ofwel het verhogen van de parkeertarieven, zijn.risico's Naris (80% zekerheid)

7,1 miljoen euro

grondexploitatie

9,8 miljoen euro

sociaal domein

2,8 miljoen euro

benodigde weerstandscapaciteit

19,7 miljoen euroweerstandscapaciteit

bedrag

Algemene reserve (incidenteel, na aftrek claims)

14.500

Egalisatiereserve sociaal domein (na aftrek claims)

3.300

Afdelingsreserves (incidenteel)

300

Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf (incidenteel)

4.350

Stille reserves grondbedrijf (incidenteel)

2.850

Overige stille reserves (incidenteel)

4.400

Onvoorzien (incidenteel)

200

Onvoorzien (structureel)

60

Onbenutte belastingcapaciteit (structureel)

100

Totaal

30.060aanwezige weerstandscapaciteit

30,06

weerstandsvermogen

=

=

1,53

benodigde weerstandscapaciteit

19,7aanwezige weerstandscapaciteit

27,5

weerstandsvermogen

=

=

1,39

benodigde weerstandscapaciteit

19,7Verloop van de kengetallen

Normen toezichthouder

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Minst risicovol

Gemiddeld risicovol

Meest risicovol

Netto schuldquote

68%

82%

77%

<90%

90% - 130%

>130%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

46%

60%

56%

<90%

90% - 130%

>130%

Solvabiliteitsratio

25%

22%

20%

>50%

20% - 50%

<20%

Structurele exploitatieruimte

0%

1%

4%

>0%

0%

<0%

Grondexploitatie

4%

8%

6%

<20%

20% - 35%

>35%

Belastingcapaciteit

98%

97%

97%

<95%

95% - 105%

>105%2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Grondexploitaties None None None
Sociaal domein Sociaal domein None None None
Kapitaalgoederen Veiligheid gemeentepanden None None None
Gemeentefonds Korting op het gemeentefonds None None None
Informatieveiligheid Constatering van een groot datalek None None None
Dividend/Rente Verhoging van rente voor nieuwe langlopende geldleningen. None None None
Kapitaalgoederen Scheurvorming en verzakking gemeentelijke panden None None None

0 1 2 3
0 Betreft Risicobeschrijving Mogelijke gevolgen Beheersmaatregelen
1 Veiligheid gemeentepanden Inspecties op basis van wettelijke normen (bijvoorbeeld NEN en brandveiligheid) wijzen uit dat een aantal gebouwen op een aantal onderdelen niet veilig zijn. Financieel – Maatregelen treffen om aan de wettelijke normen te kunnen voldoen. Imago – bij ongelukken kan de gemeente negatief in het nieuws komen. In de onderhoudscyclus worden de veiligheidsaspecten meegenomen.
2 Korting op het gemeentefonds Gemeenten worden steeds afhankelijker van de inkomsten van het rijk. Veranderingen binnen het gemeentefonds hebben hierdoor direct effect op de financiën van de gemeente. Lagere inkomsten. Aan de hand van de circulaires en andere ontwikkelingen in de omgeving wordt dit risico gemonitord. Landelijk sluit Hoorn zich aan bij initiatieven die erop gericht zijn om een stevig signaal af te geven aan het Rijk over de manier waarop de kortingen direct op gemeenten worden afgewenteld. Hoorn is aangesloten bij de G40 gemeenten.
3 Constatering van een groot datalek. De Autoriteit Persoonsgegevens is  gemandateerd om hoge boetes uit te delen in geval van een groot datalek en  ernstige verwijtbaarheid kunnen zetten.  Een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens. Herstelkosten. Kosten uit een mogelijke aansprakelijkheid stelling. Imagoschade. Het vertrouwen van de inwoners in de gemeente neemt af. het informatiebeveiligings- en privacybeleid staan de kaders, verantwoordelijkheden en afspraken die binnen de organisatie gevolgd moeten worden op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Creëren van bewustwording onder medewerkers over wat datalekken zijn en hoe je deze kunt voorkomen.


0 1 2 3
0 Betreft Risicobeschrijving Mogelijke gevolgen Beheersmaatregelen
1 Verhoging van rente voor nieuwe langlopende geldleningen. Er is jaarlijks rekening gehouden met  een nieuwe geldlening van 25 miljoen.  Als er meer rente voor betaald moet worden dan begroot, leidt dit tot een nadeel in de begroting. Nadeel in de begroting. Imagoschade. Het vertrouwen van de inwoners in de gemeente neemt af. De kapitaalmarkt wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Bij een stijgende rente kan hierop worden geanticipeerd door eerder een langlopende lening af te sluiten.
2 Scheurvorming en verzakking gemeentelijke panden Veiligheidsrisico voor gebruikers en omstanders Letsel en zaakschade Bij onderhoudscyclus wordt de scheurvorming en verzakking aangepakt. Mogelijk afstoten van gemeentelijke panden.


0 1
0 Benodigde weerstandscapaciteit Bedrag
1 Risico's (Naris, 80% zekerheid) 4,3 miljoen euro
2 Risico's grondexploitatie 8,6 miljoen euro
3 Risico's Sociaal domein (Naris, 80% zekerheid) 5,1 miljoen euro
4 Totaal 18,0 miljoen euro


0 1 2
0 Weerstandscapaciteit Bedrag ultimo 2020
1 Algemene reserve incidenteel 10.011
2 Egalisatiereserve sociaal domein incidenteel 0
3 Afdelingsreserves incidenteel 741
4 Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf incidenteel 9.100
5 Stille reserves grondbedrijf incidenteel 2.800
6 Egalisatiereserve plankosten grondexploitaties incidenteel 1.000
7 Overige stille reserves incidenteel 1.616
8 Onvoorzien incidenteel 150
9 Onvoorzien structureel 66
10 Onbenutte belastingcapaciteit structureel 300
11 Verwacht begrotingsresultaat incidenteel 506
12 Totaal 26.290


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Verloop kengetallen VNG-normen
1 Kengetallen Jaarstukken 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Norm voldoende Norm onvoldoende
2 Netto schuldquote 61% 86% 76% 77% 74% 70% < 100% > 130%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 41% 65% 57% 57% 55% 51% < 100% > 130%
4 Solvabiliteitsratio 26% 23% 25% 25% 24% 24% > 30% < 20%
5 Structurele exploitatieruimte 2% 4% 3% 3% 2% 1%
6 Grondexploitatie -0,5% 1% 1% 0% 0% 0%
7 Belastingcapaciteit 99% 97% 99% 99% 99% 99%