Naam Huizen
Code 406
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 41369

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Openeinderegelingen None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen - algemeen None None None
GR / Verbonden partijen Gooi Natuur Reservaat (GNR) None None None
Personeel Structureel ziekteverzuim / kosten inhuur None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade (vervallen) None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
Belasting Vennootschapsbelasting None None None
Grondexploitatie Grondexploitaties (gronden) None None None
Overig Overige activiteiten None None None

0 1 2 3 4 5 6
0 x € 1.000 Recapitulatie Risicoparagraaf
1 TV Programma 2017 2018 2019 2020 2021
2 6.3 Bijzondere bijstand - O Algemeen bestuur en dienstverlening penbare orde en veiligheid 1.1 Brandweer / bluswatervoorzieningen Beheer en inrichting openbare ruimte 5.7 Goois Natuurreservaat: wens tot uittreden Amsterdam en provincie Noord Holland 5.7 Goois Natuurreservaat: (Onderzoek) samenwerking met nieuwe participanten Sociale infrastructuur 4.2 Reactivering investeringen onderwijs 4.2 Vertrek Mytylschool De Trappenberg 5.2 Herziening btw-regime sportaccommodaties Maatschappelijke ondersteuning Ruimtelijke en economische ontwikkeling 8.1 Privatisering gemeentelijke bouwplantoetsing Financiën en algemene dekkingsmiddelen Overige Invoering belastingplicht vennootschapsbelasting Structureel ziekteverzuim nadeel nadeel voordeel -78 nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel voordeel -113 -300 nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel voordeel -114 0 nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel voordeel -114 0 nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel voordeel -114 0 nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel
3 Totaal risicoparagraaf -78 -413 -114 -114 -114 waarvan tekortverminderend 0 0 0 0 0 waarvan tekortverhogend -78 -413 -114 -114 -114


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Onderwijs Vertrek Mytylschool De Trappenberg None None 0.0
Personeel Stijging pensioenpremie 2019 None None 40000.0
Onderwijs Reactivering investeringen onderwijs None None 114000.0

0 1 2 3
0 Normering Rijk
1 Cat. A Cat. B Cat. C
2 Netto schuldquote < 90% 90-130% > 130%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd < 90% 90-130% > 130%
4 Solvabiliteitsratio > 50% 20-50% < 20%
5 Structurele exploitatieruimte > 0% 0% < 0%
6 Grondexploitatie < 20% 20-35% > 35%
7 Belastingcapaciteit < 95% 95-105% > 105%


0 1 2 3 4 5 6
0 Rek. 2017 Begr. 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022
1 Netto schuldquote -44% -27% -21% -16% -12% -12%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd -86% -76% -74% -73% -70% -68%
3 Solvabiliteitsratio 76% 77% 77% 77% 75% 75%
4 Structurele exploitatieruimte 3% -0,9% -1,0% 0% 0,8% 1,5%
5 Grondexploitatie -5% 2% -1,1% 1,5% 0% 0%
6 Belastingcapaciteit 85% 90% 93% 96% 95% 94%


0 1 2 3 4 5
0 x € 1.000Recapitulatie Risicoparagraaf
1 TVProgramma 2018 2019 2020 2021 2022
2 - OAlgemeen bestuur en dienstverleningpenbare orde en veiligheid-Beheer en inrichting openbare ruimte5.7 Goois Natuurreservaat: wens tot uittreden Amsterdamen provincie Noord Holland5.7 Goois Natuurreservaat: (Onderzoek) samenwerkingmet nieuwe participanten Sociale infrastructuur4.2 Reactivering investeringen onderwijs4.2 Vertrek Mytylschool De Trappenberg5.2 Herziening btw-regime sportaccommodatiesMaatschappelijke ondersteuning-Ruimtelijke en economische ontwikkeling8.1 Privatisering gemeentelijke bouwplantoetsingFinanciën en algemene dekkingsmiddelen9.4 Stijging pensioenpremie 2019OverigeInvoering belastingplicht vennootschapsbelasting nadeelvoordeel-78-300nadeelnadeel nadeelvoordeel-1130nadeelnadeel-40nadeel nadeelvoordeel-1140nadeelnadeel-40nadeel nadeelvoordeel-1140nadeelnadeel-40nadeel nadeelvoordeel-1140nadeelnadeel-40nadeel
3 Totaal risicoparagraaf-378-153-154-154-154waarvan tekortverminderend00000waarvan tekortverhogend-378-153-154-154-154


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Goois Natuur Reservaat (GNR): Uittreden gemeente Amsterdam en Provincie Noord-Holland None 220000.0 None
Belasting Herziening btw-regime sportaccommodaties 90.0 94000.0 84600.0
Onderwijs Reactivering investeringen onderwijs 90.0 114000.0 102600.0
Onderwijs Onderwijshuisvesting: nieuwe Verordening voorziening huisvesting onderwijs 70.0 18359.0 12851.3
Gemeentefonds Algemene Uitkering gemeentefonds None None None
GR / Verbonden partijen Ontvlechting Weesp uit diverse gemeenschappelijke regelingen 25.0 340000.0 85000.0
Grondexploitatie Privatisering gemeentelijke bouwplantoetsing None None None
GR / Verbonden partijen Fusie regionale archiefdiensten 90.0 144000.0 129600.0
Informatieveiligheid Risico datalek / overtreding privacywetgeving (AVG) 5.0 1960000.0 98000.0
GR / Verbonden partijen Faillissement Erven Westrik B.V. 10.0 4000.0 400.0
GR / Verbonden partijen Afwikkeling Huizer Marina 25.0 650000.0 162500.0

0 1
0 Mate van waarschijnlijkheid Risicopercentage
1 Zeer klein 10%
2 Klein 25%
3 Gemiddeld 50%
4 Groot 70%
5 Zeer groot 90%


0 1 2 3 4 5 6
0 Nr Progr Risico Geschat Kans Risicobedrag in €
1 financieel risico Incidenteel Structureel
2 1 3 Goois Natuur Reservaat (GNR): Uittreden gemeente Amsterdam en Provincie Noord Holland 220.000 nihil 0
3 2 4 Herziening btw-regime sportaccommodaties 94.000 90% 84.600
4 3 4 Reactivering investeringen onderwijs 114.000 90% 102.600
5 4 4 Onderwijshuisvesting: nieuwe Verordening voorziening huisvesting onderwijs 18.359 70% +90% 14.610
6 5 9 Algemene Uitkering gemeentefonds pm - pm
7 6 10 Ontvlechting Weesp uit diverse gemeenschappelijke regelingen 340.000 25% 85.000
8 7 6 Privatisering gemeentelijke bouwplantoetsing pm pm
9 8 10 Fusie regionale archiefdiensten 144.000 90% 129.600
10 9 10 Risico datalek / overtreding privacywetgeving (AVG) 1.960.000 0-10% pm
11 10 6 Faillissement Erven Westrik B.V. 4.000 10% 400
12 11 6 Afwikkeling Huizer Marina 650.000 25% 162.500
13 247.100 332.210 Totaal


0 1 2
0 Ratio weerstandsvermogen Betekenis
1 A > 2 Uitstekend
2 B >1,4 - < 2 Ruim voldoende
3 C >1,0 - < 1,4 Voldoende
4 D >0,8 - <1,0 Matig
5 E >0,6 - <0,8 Onvoldoende
6 F < 0,6 Ruim onvoldoende


0
0 Aanwezig weerBenodigd weerRatio weerstandsBeoordeling standsvermogen standsvermogen vermogen
1 Incidenteel 9.269.664 247.100 38 Uitstekend
2 Structureel 9.150.000 332.210 28 Uitstekend
3 Totaal 18.419.664 579.310 32 Uitstekend


0 1 2 3
0 Normering Rijk
1 Cat. A Cat. B Cat. C
2 Netto schuldquote < 90% 90-130% > 130%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd < 90% 90-130% > 130%
4 Solvabiliteitsratio > 50% 20-50% < 20%
5 Structurele exploitatieruimte > 0% 0% < 0%
6 Grondexploitatie < 20% 20-35% > 35%
7 Belastingcapaciteit < 95% 95-105% > 105%


0 1 2 3 4 5 6
0 Rek. 2018 Begr. 2019* Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023
1 Netto schuldquote -31% -21% -21% -17% -17% -16%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd -81% -74% -78% -75% -74% -72%
3 Solvabiliteitsratio 75% 77% 78% 76% 76% 75%
4 Structurele exploitatieruimte -3% -1,0% -2,0% -1,4% -1,3% -0,5%
5 Grondexploitatie 3% -1,1% 2,6% -1,9% -1,0% 0%
6 Belastingcapaciteit 89% 93% 94% 98% 98% 97%