Naam Langedijk
Code 416
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 27836

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Er wordt aanspraak gemaakt op een garantstelling zonder achtervang. 30.0 900000.0 270000.0
Sociaal domein Sociaal Domein: budgetten 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Samenwerkingsverbanden 50.0 300000.0 150000.0
Sociaal domein Sociaal domein: zorgaanbieders 50.0 300000.0 150000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering Gemeentefonds daalt. 30.0 420000.0 126000.0
Informatieveiligheid Datalek 30.0 350000.0 105000.0
GR / Verbonden partijen Regionale samenwerking 30.0 350000.0 105000.0
Overig Overige 16 risico's None None 2140000.0

0 1 2 3 4 5
0 Gebeurtenis Omschrijving risico Kans 30% Inschatting gevolg in € Accepteren / beheersen Invloed op benodigd weerstandsvermogen
1 Er wordt aanspraak gemaakt op een garantstelling zonder achtervang. Wanneer een instelling of particulier niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, dient de gemeente (na eventuele verkoop van een onderpand) de verplichtingen aan de bank na te komen. 900.000 Accepteren 14,27%
2 Sociaal Domein De budgetten voor de gedecentraliseerde W MO en Jeugdzorg zijn gekoppeld aan de ontvangen rijksbijdragen. De werkelijke kosten kunnen als gevolg van niet te beïnvloeden factoren hoger uitkomen. 50% 500.000 Accepteren 13,18%
3 Samenwerkingsverbanden Er ontstaan steeds meer samenwerkingsverb anden tussen gemeenten. De doorontwikkeling van deze verbanden kan betekenen dat in de toekomst mogelijk sprake zal zijn van herdefiniëring of reorganisatie van deze samenwerkingsverbanden (waaronder samenwerking met andere organisaties) om uiteindelijk te komen tot een betere invulling van de taken. Dergelijke ontwikkelingen zijn weliswaar investeringen in een betere structuur met hogere uitkomsten. De initiële kosten daarvan zullen door gemeenten betaald moeten worden. 50% 300.000 Accepteren 7,97%
4 Sociaal Domein Gemeenten en zorgaanbieders zijn, mede als gevolg van de 3D’s, bezig met een doorontwikkeling van de zorg. Hierbij wordt onder andere gekeken naar een meer output gerichte benadering / financiering van zorg. Voor zorgaanbieders betekent dit dat zij hun organisatie moeten doorontwikkelen. In de praktijk zien we dat niet alle zorgaanbieders makkelijk met dez e veranderopgave om kunnen gaan. Er is een risico dat zorgaanbieders uiteindelijk de beoogde transiti e niet kunnen realiseren en daardoor op termijn de continuïteit van hun organisatie in gevaar kan komen. Zowel bij 50% 300.000 Accepteren 7,91%


0 1 2 3 4 5
0 Gebeurtenis Omschrijving risico Kans Inschatting gevolg in € Accepteren / beheersen Invloed op benodigd weerstandsvermogen
1 discontinuïteit van zorgaanbieders als bij de periode voorafgaand daaraan zal de gemeente extra inzet moeten plegen om de dan ontstane situatie op te vangen. De extra inzet zal voor de gemeenten leiden tot extra kosten naast de reguliere bedrijfsvoering.
2 Algemene uitkering Gemeentefonds daalt. Bezuinigingen en herijking door de Rijksoverheid resulteren in een dalende algemene uitkering. 30% 420.000 Accepteren 6,65%
3 Datalek Misbruik persoonsgebonden informatie en boete. 30% 350.000 Beheersen 5,56%
4 Regionale samenwerking Op verschillende gebieden wordt naar mogelijkheden tot regionale samenwerking gezocht om efficiënter te kunnen werken en kennis te bundelen. Regionale samenwerking vraagt in de beginfase extra inzet en daardoor extra te maken kosten. 30% 350.000 Accepteren 5,50%
5 Overige 16 risico's - - 2.140.000 - 38,96%


0 1
0 Zekerheidspercentage Bedrag
1 75% 2.359.960
2 80% 2.499.948
3 90% 2.878.202
4 95% 3.201.523
5 99% 3.799.076


0 1 2
0 Vrij besteedbare reserves* 10.560.000
1 Stille reserves 735.000
2 Onvoorzien 50.000
3 WOZ-waarde
4 - Normtarief OZB conform Meicirculaire 0,1952%
5 - OZB-tarief Langedijk** 0,1348%
6 Onbenutte belastingcapaciteit 1.916.000
7 Totaal beschikbaar weerstandsvermogen 13.261.000
8 Weerstandsvermogen per inwoner 477


0 1 2
0 A > 2 uitstekend
1 B 1,4 – 2 ruim voldoende
2 C 1 – 1,4 voldoende
3 D 0,8 – 1 matig
4 E 0,6 – 0,8 onvoldoende
5 F < 0,6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Netto schuldquote 120% 137% 162% 174% 172% 157%
1 Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 112% 128% 155% 167% 166% 151%
2 Solvabiliteitsratio 22% 19% 17% 16% 16% 17%
3 Structurele exploitatieruimte 0% -3% 7% 3% 3% 2%
4 Grondexploitatie 51% 69% 53% 54% 54% 48%
5 Belastingcapaciteit 110% 111% 115% 115% 115% 115%


0 1 2 3 4 5 6
0
1
2
3
4


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein De budgetten voor de gedecentraliseerde WMO en Jeugdzorg zijn gekoppeld aan de ontvangen rijksbijdragen. De werkelijke kosten kunnen als gevolg van niet te beïnvloeden factoren hoger uitkomen. 50.0 700000.0 350000.0
Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet is een grote transitie voor de gemeenten, die de komende jaren uitgevoerd moet worden. De precieze omvang van deze transitie is nog niet bekend, omdat de invoering pas in de startfase zit. Vanuit de regelgeving die nog in ontwikkeling is zal gekeken moeten worden op welke wijze de invoering vormgegeven moet worden. Gezien de impact is de verwachting dat dit niet binnen de reguliere budgetten gedaan kan worden en is de kans groot dat bestaande budgetten niet toereikend zijn. 50.0 400000.0 200000.0
GR / Verbonden partijen Wanneer een instelling of particulier niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, dient de gemeente (na eventuele verkoop van een onderpand) de verplichtingen aan de bank na te komen. 30.0 600000.0 180000.0
GR / Verbonden partijen Er ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. De doorontwikkeling van deze verbanden kan betekenen dat in de toekomst mogelijk sprake zal zijn van herdefiniëring of reorganisatie van deze samenwerkingsverbanden (waaronder samenwerking met andere organisaties) om uiteindelijk te komen tot een betere invulling van de taken. Dergelijke ontwikkelingen zijn weliswaar investeringen in een betere structuur met hogere uitkomsten. De initiële kosten daarvan zullen door de gemeenten betaald moeten worden 50.0 300000.0 150000.0
Gemeentefonds Bezuinigingen en herijking door de Rijksoverheid resulteren in een dalende algemene uitkering. 30.0 420000.0 126000.0
Informatieveiligheid Misbruik persoonsgebonden informatie en boete 30.0 350000.0 105000.0
Sociaal domein Gemeenten en zorgaanbieders zijn, mede als gevolg van de 3D’s, bezig met een doorontwikkeling van de zorg. Hierbij wordt onder andere gekeken naar een meer output gerichte benadering / financiering van zorg. Voor zorgaanbieders betekent dit dat zij hun organisatie moeten doorontwikkelen. In de praktijk zien we dat niet alle zorgaanbieders makkelijk met deze veranderopgave om kunnen gaan. Er is een risico dat zorgaanbieders uiteindelijk de beoogde transitie niet kunnen realiseren en daardoor op termijn de continuïteit van hun organisatie in gevaar kan komen. Zowel bij discontinuïteit van zorgaanbieders als bij de periode voorafgaand daaraan zal de gemeente extra inzet moeten plegen om de dan ontstane situatie op te vangen. De extra inzet zal voor de gemeenten leiden tot extra kosten naast de reguliere bedrijfsvoering. 50.0 200000.0 100000.0
Overig Overige 17 risico's None None 2245000.0

0 1 2 3 4 5
0 Gebeurtenis Omschrijving risico Kans Inschatting gevolg in € Accepteren / beheersen Invloed op benodigd weerstands-vermogen
1 Sociaal Domein De budgetten voor de gedecentraliseerde W MO en Jeugdzorg zijn gekoppeld aan de ontvangen rijksbijdragen. De werkelijke kosten kunnen als gevolg van niet te beïnvloeden factoren hoger uitkomen. 50% 700.000 Accepteren 18,73%
2 Invoeren Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet is een grote transitie voor de gemeenten, die de komende jaren uitgevoerd moet worden. De precieze omvang van deze transitie is nog niet bekend, omdat de invoering pas in de startfase zit. Vanuit de regelgeving die nog in ontwikkeling is zal gekeken moeten worden op welke wijze de invoering vormgegeven moet worden. Gezien de impact is de verwachting dat dit niet binnen de reguliere budgetten gedaan kan worden en is de kans groot dat bestaande budgetten niet toereikend zijn. 50% 400.000 Beheersen 10,68%
3 Er wordt aanspraak gemaakt op een garantstelling zonder achtervang. Wanneer een instelling of particulier niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, dient de gemeente (na eventuele verkoop van een onderpand) de verplichtingen aan de bank na te komen. 30% 600.000 Accepteren 9,64%
4 Samenwerkingsverbanden Er ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. De doorontwikkeling van deze verbanden kan betekenen dat in de toekomst mogelijk sprake zal zijn van herdefiniëring of reorganisatie 50% 300.000 Accepteren 8,01%


0 1 2 3 4 5
0 Gebeurtenis Omschrijving risico Kans Inschatting gevolg in € Accepteren / beheersen Invloed op benodigd weerstands-vermogen
1 van deze samenwerkingsverbanden (waaronder samenwerking met andere organisaties) om uiteindelijk te komen tot een betere invulling van de taken. Dergelijke ontwikkelingen zijn weliswaar investeringen in een betere structuur met hogere uitkomsten. De initiële kosten daarvan zullen door de gemeenten betaald moeten worden.
2 Algemene uitkering Gemeentefonds daalt. Bezuinigingen en herijking door de Rijksoverheid resulteren in een dalende algemene uitkering. 30% 420.000 Accepteren 6,80%
3 Datalek Misbruik persoonsgebonden informatie en boete. 30% 350.000 Beheersen 5,63%
4 Sociaal Domein Gemeenten en zorgaanbieders zijn, mede als gevolg van de 3D’s, bezig met een doorontwikkeling van de zorg. Hierbij wordt onder andere gekeken naar een meer output gerichte benadering / financiering van zorg. Voor zorgaanbieders betekent dit dat zij hun organisatie moeten doorontwikkelen. In de praktijk zien we dat niet alle zorgaanbieders makkelijk met deze veranderopgave om kunnen gaan. Er is een risico dat zorgaanbieders uiteindelijk de beoogde transitie niet kunnen realiseren en daardoor op termijn de continuïteit van hun organisatie in gevaar kan komen. Zowel bij discontinuïteit van zorgaanbieders als bij de periode voorafgaand daaraan zal de gemeente extra inzet moeten plegen om de dan ontstane situatie op te vangen. De extra inzet zal voor de gemeenten leiden tot extra kosten naast de reguliere bedrijfsvoering. 50% 200.000 Accepteren 5,38%


0 1 2 3 4 5
0 Gebeurtenis Omschrijving risico Kans Inschatting gevolg in € Accepteren / beheersen Invloed op benodigd weerstands-vermogen
1
2 Overige 17 risico's - - 2.245.000 - 35,13%


0 1
0 Zekerheidspercentage Bedrag
1 75% 2.327.537
2 80% 2.453.754
3 90% 2.797.476
4 95% 3.083.598
5 99% 3.606.673


0 1 2
0 Beschikbare weerstandscapaciteit
1 Vrij besteedbare reserves* 6.238.000
2 Stille reserves 759.000
3 Onvoorzien 100.000
4 WOZ-waarde
5 - Normtarief OZB conform Meicirculaire 0,1905%
6 - OZB-tarief Langedijk** 0,1339%
7 Onbenutte belastingcapaciteit 0,0566% 1.878.000
8 Totaal beschikbaar weerstandsvermogen 8.974.000
9 Weerstandsvermogen per inwoner 321


0 1 2
0 Waardering Ratio Betekenis
1 A > 2 uitstekend
2 B 1,4 – 2 ruim voldoende
3 C 1 – 1,4 voldoende
4 D 0,8 – 1 matig
5 E 0,6 – 0,8 onvoldoende
6 F < 0,6 ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6
0 Begroting 2019 verloop van de kengetallen kengetallen: verslagjaar begroting 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Netto schuldquote 126% 153% 137% 143% 133% 129%
1 Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 112% 146% 130% 137% 128% 123%
2 Solvabiliteitsratio 22% 17% 16% 15% 15% 14%
3 Structurele exploitatieruimte 0% 7% 1% 1% 0% 1%
4 Grondexploitatie 51% 51% 35% 31% 28% 26%
5 Belastingcapaciteit 110% 115% 121% 121% 121% 121%
6 76% 102% 101% 111% 105% 103% Effectieve schuld


0 1 2 3 4
0
1
2


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal domein 50.0 700000.0 350000.0
Omgevingswet Invoeren omgevingswet 50.0 400000.0 200000.0
GR / Verbonden partijen Er wordt aanspraak gemaak op een garantstelling zonder achtervang. 30.0 600000.0 180000.0
GR / Verbonden partijen Samenwerkingsverbanden 50.0 300000.0 150000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering Gemeentefonds daalt 30.0 420000.0 126000.0
Informatieveiligheid Datalek 30.0 350000.0 105000.0
Sociaal domein Gemeenten en zorgaanbieders zijn, mede als gevolg van de 3D’s, bezig met een doorontwikkeling van de zorg. Hierbij wordt onder andere gekeken naar een meer output gerichte benadering / financiering van zorg. Voor zorgaanbieders betekent dit dat zij hun organisatie moeten doorontwikkelen. In de praktijk zien we dat niet alle zorgaanbieders makkelijk met deze veranderopgave om kunnen gaan. Er is een risico dat zorgaanbieders uiteindelijk de beoogde transitie niet kunnen realiseren en daardoor op termijn de continuïteit van hun organisatie in gevaar kan komen. Zowel bij discontinuïteit van zorgaanbieders als bij de periode voorafgaand daaraan zal de gemeente extra inzet moeten plegen om de dan ontstane situatie op te vangen. De extra inzet kan voor de gemeenten leiden tot extra kosten naast de reguliere bedrijfsvoering. 50.0 200000.0 100000.0
Overig Overige 17 risico's None 2270000.0 None