Naam Laren
Code 417
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 11146

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Wachtgeld wethouders 50.0 90000.0 45000.0
GR / Verbonden partijen Te weinig invloed als kleine gemeente op begroting en plannen van gemeenschappelijke regelingen 70.0 70000.0 49000.0
Calamiteiten, rampen Rampen 10.0 100000.0 10000.0
Sociaal domein Decentralisatie Jeugdzorg, AWBZ, Regeling onderkant arbeidsmarkt None None 611800.0
Sociaal domein Open-einde regelingen 30.0 300000.0 90000.0
Belasting Kwijtschelding m.b.t. gemeentelijke belastingen 30.0 30000.0 9000.0
Sociaal domein Wmo verstrekkingen 30.0 54000.0 16200.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 10.0 100000.0 10000.0
Bodemsanering Bodemverontreiniging 10.0 36000.0 3600.0
Grondexploitatie Ontwikkeling Crailo noord/zuid 90.0 162000.0 145800.0
GR / Verbonden partijen Garanties Sociale woningbouw 50.0 50000.0 25000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering uit gemeentefonds 30.0 300000.0 90000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid 10.0 100000.0 10000.0
Belasting Belastingen 30.0 54000.0 16200.0

0 1
0 Fase Activiteiten
1 gebracht en resultaten beoordeeld.
2 5. Toezicht en toetsen Risico’s worden (mede in het kader van interne controle) in verband gebracht met de beheersmaatregelen en het beschikbare weerstandvermogen.
3 6. Continue verbetering Op basis van (tussentijdse) resultaten kan beleid en methodiek worden bijgesteld.


0 1 2 3
0 Klasse Kwantiteit Klasse Geldgevolg
1 1 10% 1 € 2.000
2 2 30% 2 € 20.000
3 3 50% 3 € 100.000
4 4 70% 4 € 180.000
5 5 90% 5 € 1.000.000


0 1
0 B egrip Toelichting
1 Weerstandscapaciteit Dit zijn de middelen en de mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
2 Risico’s Een risico is een kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van materieel belang die niet voorzien is in de begroting van enig jaar.
3 Weerstandsvermogen Dit is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s die zich binnen de gemeente kunnen manifesteren
4 Risicomanagement Het identificeren en kwantificeren van risico’s en het bepalen van activiteiten die de kans van optreden van de risico’s en/of de gevolgen van de risico’s beheersbaar houdt.
5 Beheersmaatregelen Het stelsel van maatregelen en procedures die worden genomen om de onderkende risico’s te ondervangen danwel om de opkomende risico’s te signaleren en het effect hiervan te beperken.


0 1
0 F ase Activiteiten
1 1. Kaderstelling en strategie Het vastleggen van de kaders in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen
2 2. Risico-analyse Inventariseren van de potentiële risico’s en deze vastleggen in een risicokaart. Een samenvatting van het resultaat wordt in deze paragraaf weergegeven. Per risico wordt inzicht gegeven in de kans dat een risico zich voordoet (verdeeld in 5 klassen) en het inschatten van het financiële gevolg (verdeeld in 5 klassen). De kans vermenigvuldigt met het financieel gevolg bepaalt de risico-score.
3 3. Beheersmaatregelen Om de risico’s af te dekken worden beheersmaatregelen gedefinieerd en wordt een risico-eigenaar benoemd. Voor het omgaan met risico’s zijn een aantal basisstrategieën: Accepteren, reduceren, elimineren of overdragen/verzekeren
4 4. Monitoren en toetsen In deze fase wordt informatie verstrekt, worden ontwikkelingen in beeld


0 1 2 3 4 5
0 Risico Omschrijving risico Beheersmaatregel Risico Financieel effect
1 score Structureel Incidenteel
2 Programma 1: Bestuurszaken
3 Wachtgeld wethouders Wethouders tot 65 jaar hebben na beëindiging van het wethouderschap recht op wachtgeld. Risico doet zich voor op moment van eventuele ziekte, collegecrisis en bij het einde van de raadsperiode 2014-2018 Voorziening wachtgelden. Jaarlijkse actualisatie, is uitgevoerd in 2016. 3 * 4 € 90.000
4 Te weinig invloed als kleine gemeente op begroting en plannen van gemeen- schappelijke regelingen Doordat Laren slechts een beperkt stemrecht heeft, kan zij majeure ontwikkelingen niet tegenhouden. Hierbij is het van belang dat Laren zich sterk blijft profileren in de verschillende Algemene en Dagelijkse Besturen (AB en DB). Tijdig reageren op begrotingen van gemeenschappelijke regelingen door gezamenlijk optreden van de Gooise gemeenten. Waar mogelijk gezamenlijk optreden met andere kleine partijen. Extra aandacht voor relatief nieuwe GRren en wijzigingen, m.n. qua bijdrage en stemrecht. 4 * 3 € 70.000
5 Programma 3: Openbare orde en veiligheid
6 Rampen Risico dat op grondgebied van Laren zich een ramp voordoet Verzekeringen en adequate crisisbeheersingsorganisatie, waardoor we gevolgen kunnen beperken. 1 * 5 € 100.000
7 Programma 7: Sociaal Domein
8 Decentralisatie Jeugdzorg, AWBZ, Regeling onderkant arbeidsmarkt Door de onbekendheid op dit terrein bestaat het risico onvoldoende budget te hebben voor de nieuwe taken van de gemeente. Van het totaal nieuwe budget, zoals opgenomen in de begroting 2018, wordt een risico gezien van 20%; zijnde een bedrag van € 611.800,=. € 611.800
9 Open-einde regelingen Vanuit de economische crisis is het aantal aanvragen op diverse verstrekkingen toegenomen. Momenteel lijkt er een lichte teruggang waar te nemen. Adequate monitoring ontwikkeling aanvragen. Monitoren of het ministerie SZW de regeling voor het eigen risico niet verder gaat wijzigen. 2 * 5 € 300.000
10 Kwijtschelding m.b.t. gemeentelijke belastingen Door de economische crisis is het beroep op kwijtschelding toegenomen. Dit risico is gelet op de huidige verbeterende economische Goede inschatting aantal kwijtscheldingen. 2 * 3 € 30.000


0 1 2 3 4 5
0 Risico Omschrijving risico Beheersmaatregel Risico score Financieel effect
1 Structureel Incidenteel
2 situatie en lichte afname van de werkloosheid wellicht iets aan het verminderen.
3 Wmo verstrekkingen De Wmo verstrekkingen betreffen een open einde regeling. De verstrekking van huishoudelijke hulp, vervoermiddelen, rolstoelen, woonvoorziening worden jaarlijks geraamd op basis van de uitgaven van achterliggende jaren. In enig jaar kunnen de lasten echter de begrote bedragen overschrijden, zonder dat de gemeente dit kan beïnvloeden. A Inzetten op verdere vraag-gestuurde gesprekken met de klant waarbij de kracht van de omgeving optimaal benut wordt. dequate monitoring ontwikkeling van de aanvragen en afgegeven beschikkingen. 2 * 4 € 54.000
4 Programma 8: Bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid
5 Planschade Het risico van planschade is momenteel beperkt. Vooraf wordt op basis van een inschatting bepaald wat de eventueel mogelijke planschade zou kunnen zijn. Deze schade dient verdisconteerd te worden in bijv. de aankoop van de grond. Planschade blijft daardoor een financiële risicofactor. In Laren valt hierbij momenteel te denken aan ontwikkelingen rond een tankstation. Voor ieder particulier initiatief zal een anterieure overeenkomst worden afgesloten waarin in ieder geval de kosten voor eventuele planschade zijn opgenomen voor rekening van de initiatiefnemer. Voor elke wijziging van een bestemmingsplan moet een inschatting van mogelijke planschade opgenomen worden. Deze inschatting van schade zal in de aankoopprijs van de grond opgenomen moeten worden. 1 * 5 € 100.000
6 Bodemverontreiniging Bij herontwikkeling van “binnenstedelijke locaties” is er kans op het aantreffen van bodemverontreiniging. Daarnaast geeft het Vijzelgemaal samen met het stroomgebied van de Gooiergracht extra risico’s. In het buitengebied /bos- wordt de gemeente soms geconfronteerd met illegale stort van gevaarlijke stoffen. De kosten komen A Bodembeleid en bodemkwaliteitskaart moeten up-to-date zijn fstemming met betrokkenen over de afhandeling van de verontreiniging van de gronden RWZI voor verkoop. 1 * 4 € 18.000 € 18.000


0 1 2 3 4 5
0 Risico Omschrijving risico Beheersmaatregel Risico score Financieel effect
1 Structureel Incidenteel
2 dan voor rekening van de gemeente.
3 Ontwikkeling Crailo noord/zuid Door gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren (10% aandeel) worden de genoemde locaties van de provincie Noord Holland overgenomen om deze te ontwikkelen. De koopsom bedraagt circa 33 miljoen (te betalen over 12 jaar) S Inrichten goed projectmanagement. trakke ontwikkel- en verkoopplanning opstellen. 5 * 4 € 162.000
4 Programma Algemene dekkingsmiddelen
5 Garanties Sociale woningbouw Na de overdracht van het gemeentelijk woningbedrijf aan de aan de plaatselijke woningbouwverenigingen zijn ook leningen onder dit woningbezit overgenomen door de WbV’s. Deze leningen heeft de gemeente Laren 100% als 2e achtervang gewaarborgd. Het betreft, inclusief nieuw aangegane waarborgen een bedrag van circa € 16 mln. Monitoring van financiële ontwikkelingen aan de hand van jaarrekening en begroting. Risico is als klein aan te merken, 1e achtervang is bij Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) met een vermogen van 80 miljard. 3 * 3 € 50.000
6 Algemene uitkering uit gemeentefond s De exacte hoogte van de algemene uitkering (AU) wordt pas na afsluiten van het rekeningjaar bekend. Dit houdt in dat wij altijd met ramingen moeten werken, hetgeen inherent een risico inhoudt. Zelfs tussen opeenvolgende officiële bekendmakingen doen zich grote fluctuaties voor. In 2017 / 2018 zou dat m.n. voort kunnen komen vanuit een nieuw regeerakkoord.. Bewaking en actualisatie van de parameters die de hoogte van de algemene uitkering bepalen. Berichtgeving uit Den Haag over de ontwikkelingen rond het gemeentefonds nauwlettend volgen. 2 * 5 € 300.000
7 Programma Overhead
8 Aansprakelijkheid Het bestuur wordt aansprakelijk gesteld voor schade die ontstaat ten gevolge van nalatigheid in de uitvoering van haar publieke taak. Dit kan op verschillende terreinen zich voordoen. M Goede bedrijfsvoering en goede inspectie. ediation. Goede communicatie aan de voorkant. Aansprakelijkheidsverzekering 1 * 5 € 100.000
9 Belastingen Bij de toepassing van de belastingwetgeving (BTW, BCF Loonheffing (WKR) etc.) kunnen verschillen Door P&C (btw) en P&O (Loonheffing) goed volgen van wijzigingen in de 2 * 4 € 54.000


0 1 2 3 4 5
0 Risico Omschrijving risico Beheersmaatregel Risico score Financieel effect
1 Structureel Incidenteel
2 van inzicht en/of interpretatie ontstaan of kunnen de regels onjuist worden toegepast. Dit kan leiden tot een naheffing van de zijde van de fiscus. Gelet op de steeds wijzigende regels kan de gemeente een naheffing opgelegd krijgen (incl. boete). A belastingregels. fstemmen met belastingdienst over het t.z.t. eventueel regelen van “horizontaal toezicht” o.b.v. met hen te maken afspraken.
3 T otaal risico’s € 934.000 € 1.195.800


0 1 2
0 N r Post Bedrag
1 1 Onroerende Zaakbelasting (onbenutte belastingcapaciteit) € 2.040.000
2 2 Rioolrechten € 0
3 3 Afvalstoffenheffing € 0
4 4 Leges en andere heffingen € 0
5 5 Post onvoorzien € 45.000
6 Totaal structureel weerstandsvermogen € 2.085.000


0 1
0 N r. Reserve Stand 31/12/2016
1 1 Algemene reserve € 6.722.500
2 2 Bestemmingsreserves (niet geoormerkt) € 0
3 Totaal reserves € 6.722.500
4 3 Stille reserves € 6.343.538
5 Totaal incidenteel weerstandsvermogen € 13.066.038


0 1 2 3 4
0 Nr Bezittingen gemeente Laren tbv Stille reserve Object 1-1-2018 € Boekwaarde WOZ-waarde 1-1-2017 € Verschil = reserve €
1 3 Ambtswoning 8 Aula begraafplaats 10 Museum Hofland 1 Gemeenteboerderij nr 29 (oudheidskamer) 2 Sporthal "Klaas Bout hal"(excl. zwembad) 4 Gemeentehuis incl. deel renovatie 5 Stalling/kantoor Rollybus (Gr.Gerritsweg 2a) 6 Kinderdagopvangverblijf Humanitas 7 Hertenkamp (inclusief schuur) 9 Gemeentetoren Naarderstraat 0 0 0 2.701.825 0 68.893 0 2.934 0 0 302.232 1.438.956 1.624.306 2.489.375 42.201 241.000 93.000 128.864 25.000 548.968 302.232 1.438.956 1.624.306 -212.450 42.201 172.107 93.000 125.930 25.000 548.968
2 Totaal stille reserves verkooptermijn > 1jaar 2.773.653 6.933.902 4.160.249
3 11 Gemeenteboerderij nr 27 (boerderij) 12 Brandweerkazerne (G.Gerritsweg 2) 13 Huurwoningen brandweer (4, 4a 4b 4c) 14 Kerklaan 1 (monumentale woning) 15 Grond Gooiergracht (Eemnes) 16 Diverse (Engh)gronden 17 Volkstuinencomplex 2e Ruiterweg 18 Grond Tafelbergweg 49 20 Politiepost nw in BRW-kazerne 21 Grond ligweide vm zwembad de Biezem 19 Overige grondposities grondadministratie (deels) 0 0 410.624 313.280 33.630 0 0 0 278.550 154.848 0 475.046 1.430.000 1.019.798 820.910 592.000 14.000 130.000 42.000 609.000 217.201 1.599.300 475.046 1.430.000 609.174 507.630 558.370 14.000 130.000 42.000 330.450 62.353 1.599.300
4 Totaal verkooptermijn < 1jaar 1.190.932 6.949.255 5.758.323
5
6 Getaxeerde kunstbezittingen gemeente Laren 585.214
7
8 Totaal stille reserves verkooptermijn < 1jaar 1.190.932 6.949.255 6.343.538
9
10 Totaal Stille Reserves gemeente Laren 3.964.584 13.883.157 10.503.787
11 1 Overige grondposities grondadministratie (deels) - Betreft diverse percelen alsmede kadestrale nuummers in Eemnes (niet Gooiergracht): (p/mtr € 4,03) gelegen aan de Zuid ervenweg (benoemd als grasland) 112.385 M2 (p/mtr € 4,03) gelegen aan de geerenweg (benoemd als grasland) 20.034 M2 parkeerterrein gelegen aan de Hein Keverweg 1


0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 Netto schuldquote 60,9% 91,6% 86,8% 79,1% 71,1% 63,1%
1 2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 40,8% 60,3% 55,9% 49,2% 42,3% 35,2%
2 3 Solvabiliteitsratio 22,2% 20,2% 21,5% 22,3% 23,3% 24,2%
3 4 Grondexploitatie 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
4 5 Structurele exploitatieruimte -2,1% 0,6% 1,8% 1,9% 2,4% 2,1%
5 6 Belastingcapaciteit 104,0% 148,0% 146,1% 146,1% 146,1% 146,1%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Wachtgeld wethouders 50.0 180000.0 90000.0
GR / Verbonden partijen Te weinig invloed als kleine gemeente op begroting en plannen van gemeenschappelijke regelingen 30.0 1000000.0 300000.0
Calamiteiten, rampen Rampen 10.0 1000000.0 100000.0
Sociaal domein Decentralisatie Jeugdzorg, AWBZ, Regeling onderkant arbeidsmarkt None 856000.0 None
Sociaal domein Open-einde regelingen 30.0 1000000.0 300000.0
Sociaal domein Kwijtschelding m.b.t. gemeentelijke belastingen 30.0 100000.0 30000.0
Sociaal domein Wmo-verstrekkingen 30.0 180000.0 54000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 10.0 1000000.0 100000.0
Bodemsanering Bodemverontreiniging 10.0 180000.0 18000.0
Projecten Ontwikkeling Crailo noord/zuid 90.0 180000.0 162000.0
Sociaal domein Garanties Sociale woningbouw 50.0 100000.0 50000.0
Gemeentefonds Algemene Uitkering uit gemeentefonds 30.0 1000000.0 300000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid 10.0 1000000.0 100000.0
Belasting Belastingen 30.0 180000.0 54000.0

0 1
0 egrip Toelichting
1 Weerstandscapaciteit Dit zijn de middelen en de mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
2 Risico’s Een risico is een kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van materieel belang die niet voorzien is in de begroting van enig jaar.
3 Weerstandsvermogen Dit is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s die zich binnen de gemeente kunnen manifesteren
4 Risicomanagement Het identificeren en kwantificeren van risico’s en het bepalen van activiteiten die de kans van optreden van de risico’s en/of de gevolgen van de risico’s beheersbaar houdt.
5 Beheersmaatregelen BHet stelsel van maatregelen en procedures die worden genomen om de onderkende risico’s te ondervangen danwel om de opkomende risico’s te signaleren en het effect hiervan te beperken.


0 1
0 Fase Activiteiten
1 1. Kaderstelling en strategie Het vastleggen van de kaders in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen
2 2. Risico-analyse Inventariseren van de potentiële risico’s en deze vastleggen in een risicokaart. Een samenvatting van het resultaat wordt in deze paragraaf weergegeven. Per risico wordt inzicht gegeven in de kans dat een risico zich voordoet (verdeeld in 5 klassen) en het inschatten van het financiële gevolg (verdeeld in 5 klassen). De kans vermenigvuldigt met het financieel gevolg bepaalt de risico-score.
3 3. Beheersmaatregelen Om de risico’s af te dekken worden beheersmaatregelen gedefinieerd en wordt een risico-eigenaar benoemd. Voor het omgaan met risico’s zijn een aantal basisstrategieën:


0 1
0 Fase Activiteiten
1 Accepteren, reduceren, elimineren of overdragen/verzekeren
2 4. Monitoren en toetsen In deze fase wordt informatie verstrekt, worden ontwikkelingen in beeld gebracht en resultaten beoordeeld.
3 5. Toezicht en toetsen Risico’s worden (mede in het kader van interne controle) in verband gebracht met de beheersmaatregelen en het beschikbare weerstandvermogen.
4 6. Continue verbetering Op basis van (tussentijdse) resultaten kan beleid en methodiek worden bijgesteld.


0 1 2 3
0 Klasse Kwantiteit Klasse Geldgevolg
1 1 10% 1 € 2.000
2 2 30% 2 €20.000
3 3 50% 3 € 100.000
4 4 70% 4 € 180.000
5 5 90% 5 €1.000.000


0 1 2 3 4 5
0 Risico Omschrijving risico Beheersmaatregel Risico score Financieel effect
1 Structureel Incidenteel
2 Wachtgeld wethouders Wethouders tot 65 jaar hebben na beëindiging van het wethouderschap recht op wachtgeld. Risico doet zich voor op moment van eventuele ziekte, collegecrisis en bij het einde van de raadsperiode 2018-2022 Voorziening wachtgelden. Jaarlijkse actualisatie, is uitgevoerd in 2017. 3 * 4 € 90.000
3 Te weinig invloed als kleine gemeente op begroting en plannen van gemeen- schappelijke regelingen Doordat Laren slechts een beperkt stemrecht heeft, kan zij majeure ontwikkelingen niet tegenhouden. Hierbij is het van belang dat Laren zich sterk blijft profileren in de verschillende Algemene en Dagelijkse Besturen (AB en DB). Tijdig reageren op begrotingen van gemeenschappe-lijke regelingen door gezamenlijk optreden van de Gooise gemeenten. Waar mogelijk gezamenlijk optreden met andere kleine partijen. Extra aandacht voor relatief nieuwe GR-en en wijzigingen, m.n. qua bijdrage en stemrecht. 2 * 5 € 300.000
4 Programma 3: Openbare orde en veiligheid
5 Rampen Risico dat op grondgebied van Laren zich een ramp voordoet Verzekeringen en adequate crisisbeheersings-organisatie, waardoor we gevolgen kunnen beperken. 1 * 5 € 100.000
6 Programma 7: Sociaal Domein
7 Decentralisatie Jeugdzorg, AWBZ, Regeling onderkant arbeidsmarkt Door de onbekendheid op dit terrein bestaat het risico onvoldoende budget te hebben voor de nieuwe taken van de gemeente. Van het totaal nieuwe budget, zoals opgenomen in de begroting 2019, wordt een risico gezien van 20%; zijnde een bedrag van € 611.800,=. € 856.000
8 Open-einde regelingen Vanuit de economische crisis is in het recente verleden het aantal aanvragen op diverse verstrekkingen toegenomen. Vanuit de verbetering van de economische omstandigheden lijkt een lichte teruggang waar te nemen. Adequate monitoring ontwikkeling aanvragen. Monitoren of het ministerie SZW de regeling voor het eigen risico niet verder gaat wijzigen. 2 * 5 € 300.000
9 Kwijtschelding m.b.t. gemeentelijke belastingen Door de economische crisis is het beroep op kwijtschelding toegenomen. Dit risico is Goede inschatting aantal kwijtscheldingen. 2 * 3 € 30.000


0 1 2 3 4 5
0 Risico Omschrijving risico Beheersmaatregel Risico score Financieel effect
1 Structureel Incidenteel
2 gelet op de huidige verbeterende economische situatie en lichte afname van de werkloosheid wellicht iets aan het verminderen.
3 Wmo verstrekkingen De Wmo verstrekkingen betreffen een open einde regeling. De verstrekking van huishoudelijke hulp, vervoermiddelen, rolstoelen, woonvoorziening worden jaarlijks geraamd op basis van de uitgaven van achterliggende jaren. In enig jaar kunnen de lasten echter de begrote bedragen overschrijden, zonder dat de gemeente dit kan beïnvloeden. AInzetten op verdere vraag-gestuurde gesprekken met de klant waarbij de kracht van de omgeving optimaal benut wordt. dequate monitoring ontwikkeling van de aanvragen en afgegeven beschikkingen. 2 * 4 € 54.000
4 Programma 8: Bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid
5 Planschade Het risico van planschade is momenteel beperkt. Vooraf wordt op basis van een inschatting bepaald wat de eventueel mogelijke planschade zou kunnen zijn. Deze schade dient verdisconteerd te worden in bijv. de aankoop van de grond. Planschade blijft daardoor een financiële risicofactor. In Laren valt hierbij momenteel te denken aan ontwikkelingen rond een tankstation. Voor ieder particulier initiatief zal een anterieure overeenkomst worden afgesloten waarin in ieder geval de kosten voor eventuele planschade zijn opgenomen voor rekening van de initiatiefnemer. Voor elke wijziging van een bestemmings-plan moet een inschatting van mogelijke plan-schade opgenomen worden. Deze inschatting van schade zal in de aankoopprijs van de grond opgenomen moeten worden. 1 * 5 € 100.000
6 Bodem-verontreini-ging Bij herontwikkeling van “binnenstedelijke locaties” is er kans op het aantreffen van bodemverontreiniging. Daarnaast geeft het stroomgebied van de Gooiergracht extra risico’s. In het buitengebied /bos- wordt de gemeente soms geconfronteerd met illegale stort van gevaarlijke ABodembeleid en bodemkwaliteit kaart moeten up-to-date zijn fstemming met betrokkenen over de afhandeling van de verontreiniging van de gronden en Gooiergracht vanuit 1 * 4 € 18.000 € 18.000


0 1 2 3 4 5
0 Risico Omschrijving risico Beheersmaatregel Risico score Financieel effect
1 Structureel Incidenteel
2 stoffen. De kosten komen dan voor rekening van de gemeente. de GR GVE. Door waterschap wordt verontreiniging ter hand genomen.
3 Ontwikkeling Crailo noord/zuid Door gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren (10% aandeel) worden de genoemde locaties van de provincie Noord Holland overgenomen om deze te ontwikkelen. De koopsom bedraagt circa 33 miljoen (te betalen over 12 jaar) SInrichten goed projectmanagement. trakke ontwikkel- en verkoopplanning opstellen. 5 * 4 € 162.000
4 Programma Algemene dekkingsmiddelen
5 Garanties Sociale woningbouw Na de overdracht van het gemeentelijk woningbedrijf aan de aan de plaatselijke woningbouwverenigingen zijn ook leningen onder dit woningbezit overgenomen door de WbV’s. Deze leningen heeft de gemeente Laren voor 100% als 2e achtervang geborgd. Het betreft, inclusief nieuw aangegane waarborgen een bedrag van circa € 17,4 mln. Monitoring van financiële ontwikkelingen aan de hand van jaarrekening en begroting. Risico is als klein aan te merken, 1e achtervang is bij Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) met een vermogen van 80 miljard. 3 * 3 € 50.000
6 Algemene Uitkering uit gemeente-fonds De exacte hoogte van de algemene uitkering (AU) wordt pas na afsluiten van het rekeningjaar bekend. Dit houdt in dat wij altijd met ramingen moeten werken, hetgeen inherent een risico inhoudt. Zelfs tussen opeenvolgende officiële bekendmakingen doen zich grote fluctuaties voor. In 2017 / 2018 zou dat m.n. voort kunnen komen vanuit een nieuw regeerakkoord.. Bewaking en actualisatie van de parameters die de hoogte van de algemene uitkering bepalen. Berichtgeving uit Den Haag over de ontwikkelingen rond het gemeentefonds nauwlettend volgen. 2 * 5 € 300.000
7 Programma Overhead
8 Aansprakelijk-heid Het bestuur wordt aansprakelijk gesteld voor schade die ontstaat ten gevolge van nalatigheid in de uitvoering van haar publieke taak. Dit kan op verschillende terreinen zich voordoen. MGoede bedrijfsvoering en goede inspectie. ediation. Goede communicatie aan de voorkant. Aansprakelijkheids-verzekering 1 * 5 € 100.000
9 Belastingen Bij de toepassing van de Door P&C (btw) en 2 * 4 € 54.000


0 1 2 3 4 5
0 Risico Omschrijving risico Beheersmaatregel Risico score Financieel effect
1 Structureel Incidenteel
2 belastingwetgeving (BTW, BCF Loonheffing (WKR) etc.) kunnen verschillen van inzicht en/of interpretatie ontstaan of kunnen de regels onjuist worden toegepast. Dit kan leiden tot een naheffing van de zijde van de fiscus. Gelet op de steeds wijzigende regels kan de gemeente een naheffing opgelegd krijgen (incl. boete). AP&O (Loonheffing) goed volgen van wijzigingen in de belastingregels. fstemmen met belastingdienst over het t.z.t. eventueel regelen van “horizontaal toezicht” o.b.v. met hen te maken afspraken.
3 Totaal risico’s € 1.002.000 € 1.530.800


0 1 2
0 Nr Post Bedrag
1 1 Onroerende Zaakbelasting (onbenutte belastingcapaciteit) € 2.222.000
2 2 Rioolrechten € 0
3 3 Afvalstoffenheffing € 0
4 4 Leges en andere heffingen € 0
5 5 Onvoorzien € 45.000
6 Totaal structureel weerstandsvermogen € 2.267.000


0 1
0 r. Reserve Stand 31/12/2017
1 1 Algemene reserve € 4.908.159
2 2 Bestemmingsreserves (niet geoormerkt) € 0
3 Totaal reserves € 4.908.159
4 3 Stille reserves € 7.278.843
5 Totaal incidenteel weerstandsvermogen N€ 12.187.002


0 1 2 3 4
0 Nr Bezittingen gemeente Laren tbv Stille reserveObject 1-1-2018€ Boekwaarde WOZ-waarde1-1-2017€ Verschil =reserve€
1 3 Ambtswoning8 Aula begraafplaats10 Museum Hofland 1 Gemeenteboerderij nr 29 (oudheidskamer)2 Sporthal "Klaas Bout hal"(excl. zwembad)4 Gemeentehuis incl. deel renovatie5 Stalling/kantoor Rollybus (Gr.Gerritsweg 2a)6 Kinderdagopvangverblijf Humanitas7 Hertenkamp (inclusief schuur)9 Gemeentetoren Naarderstraat 0002.566.734068.89302.93400 301.0001.450.0001.729.0002.505.00041.000244.00092.000130.00025.000550.000 301.0001.450.0001.729.000-61.73441.000175.10792.000127.06625.000550.000
2 Totaal stille reserves verkooptermijn > 1jaar 2.638.562 7.067.000 4.428.438
3 11 Gemeenteboerderij nr 27 (boerderij)12 Brandweerkazerne (G.Gerritsweg 2)13 Huurwoningen brandweer (4, 4a 4b 4c)14 Kerklaan 1 (monumentale woning)15 Grond Gooiergracht (Eemnes)16 Diverse (Engh)gronden 17 Volkstuinencomplex 2e Ruiterweg18 Grond Tafelbergweg 49 20 Politiepost nw in BRW-kazerne21 Grond ligweide vm zwembad de Biezem 19 Overige grondposities grondadministratie (deels) *** 00390.093313.28033.630000278.550147.1050 467.0001.471.0001.076.000855.000645.00014.000130.00042.000705.000217.2011.599.300 467.0001.471.000685.907541.720611.37014.000130.00042.000426.45070.0961.599.300
4 Totaal verkooptermijn < 1jaar 1.162.658 7.221.501 6.058.843
5
6 Getaxeerde kunstbezittingen ult. 2017 gemeente Laren 1.220.000
7
8 Totaal stille reserves verkooptermijn < 1jaar 1.162.658 7.221.501 7.278.843
9
10 Totaal Stille Reserves gemeente Laren 3.801.220 14.288.501 11.707.281
11 19 Overige grondposities grondadministratie (deels) ***- Betreft diverse percelen alsmede kadestrale nuummers in Eemnes (niet Gooiergracht):(p/mtr € 4,03)gelegen aan de Zuid ervenweg (benoemd als grasland)112.385 M2(p/mtr € 4,03)gelegen aan de geerenweg (benoemd als grasland) 20.034 M2parkeerterrein gelegen aan de Hein Keverweg 1


0 1 2 3
0 1 Netto schuldquote 134,9% 86,2%
1 2 3 Solvabiliteitsratio Netto schuldquote gecorr. voor alle leningen 102,6% 18,3% 55,3% 21,4%
2
3 4 Grondexploitatie 37,5% 0,0%
4 5 Structurele exploitatieruimte 15,1% 1,8%
5 6 Belastingcapaciteit 155,7% 146,1%