Naam Opmeer
Code 432
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 11526

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal Domein: jeugdhulp None None None
GR / Verbonden partijen Veilig Thuis (VT) None None None
GR / Verbonden partijen Integrale Crisisdienst Jeugd Noord-Holland Noord (0-18 jaar) None None None
Projecten Operatie BRP None None None
GR / Verbonden partijen Schuldhulpverlening None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
Grondexploitatie Exploitatie sociale woningbouw Gemeentelijk woningbedrijf None None None
Belasting Bouwleges None None None
Projecten Bovenwijkse voorzieningen/ dorpsvernieuwing None None None
Kapitaalgoederen Gemeentelijke gebouwen None None None
Grondexploitatie Startersleningen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bestemmingsplannen/ handhavingsprocedure/planschaderisico None None None
Belasting Vennootschapsbelasting None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering None None None
GR / Verbonden partijen Garantstellingen None None None
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen None None None
Overig Uitsluitingen verzekeringen None None None
Personeel Uitkeringsrisico personeel None None None
Dividend/Rente Rente en dividenden None None None
Personeel Risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering None None None
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging None None None
GR / Verbonden partijen Verstrekte geldleningen None None None
GR / Verbonden partijen Sporthal de Weijver None None None

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Sociaal Domein: WMO en jeugdhulp None None None
Sociaal domein Veilig Thuis (VT) None None None
Sociaal domein Stichtingskosten IKC's Opmeer/Spanbroek en Hoogwoud None None None
Grondexploitatie Grondexploitatie None None None
Grondexploitatie Exploitatie sociale woningbouw Gemeentelijk Woningbedrijf None None None
Belasting Bouwleges None None None
Kapitaalgoederen Bovenwijkse voorzieningen/dorpsvernieuwing None None None
Kapitaalgoederen Gemeentelijke gebouwen None None None
GR / Verbonden partijen Starters- en Blijversleningen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bestemmingsplannen / handhavingsprocedure / planschaderisico None None None
Belasting Vennootschapsbelasting None None None
Gemeentefonds Algemene Uitkering None None None
GR / Verbonden partijen Garantstellingen None None None
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen None None None
Personeel Uitkeringsrisico personeel None None None
Dividend/Rente Rente en dividenden None None None
Overig Risico's die samenhangen met de bedrijfsvoering None None None
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging None None None
GR / Verbonden partijen Verstrekte geldleningen None None None
GR / Verbonden partijen Sporthal De Weijver None None None

2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein WMO None None 58000.0
Sociaal domein Jeugdzorg None None 630000.0
Personeel Langdurige ziekte personeel None None 225000.0
Grondexploitatie IKC, stijgende bouwprijzen None None 122000.0
Sociaal domein Eigen risicodrageschap voor de WW None None 94500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid civieltechniek None None 56000.0
Omgevingswet Verduurzaming en klimaatagenda None None 47000.0
Gemeentefonds Gemeentefonds None None 45000.0
GR / Verbonden partijen Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen None None 22500.0
Personeel Pensioenpremies/wachtgeldverplichtingen/APPA None None 22500.0

0 1 2 3
0 r. Risico Gevolgen Maximum beslag weer- stands- vermogen (€)
1 1 Jeugdzorg Hogere uitgaven aan voorzieningen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden omdat we nog niet de tools beschikbaar hebben om een realistische begroting te maken op een onderwerp waarvan de kosten moeilijk te voorspellen zijn. Open-einde regeling met volumegroei, complexere zorg, stijgende tarieven, afhankelijkheid van doorverwijzingen door huisartsen. Kanttekening bij dit risico is dat het beslag op het weerstandsvermogen is bepaald vóór vaststelling van de begroting 2020 waarin een majeure verhoging van het jeugdzorgbudget aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 630.000
2 2 Langdurige ziekte personeel Vervangende (externe) capaciteit zal langdurig moeten worden ingehuurd. 225.000
3 3 IKC, stijgende bouwprijzen Bij het voorstel voor een nieuwe locatiekeuze IKC zal gewerkt worden met de verwachte prijsindexatie voor de komende jaren. Het risico is dat de bouwprijzen toch N 122.000


0 1 2 3
0 nog sterker stijgen dan verwacht als gevolg van aanhoudende economische vooruitgang.
1 4 Eigen risicodragerschap voor de WW Financiële gevolgen van de eigen risico dragerschap voor de WW 94.500
2 5 WMO Hogere uitgaven aan voorzieningen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden omdat we nog niet de tools beschikbaar hebben om een realistische begroting te maken op een onderwerp waarvan de kosten moeilijk te voorspellen zijn. Open-einde regeling gecombineerd met volumegroei (abonnementstarief), complexere zorg en stijgende tarieven. 58.000
3 6 Aansprakelijkheid civieltechniek Aansprakelijkheidsrisico's civieltechniek - algemeen 56.000
4 7 Verduurzaming en klimaatagenda Het risico dat het gebouwenbestand van de gmeeente (Woningbedrijf buiten beschouwing gelaten) moet worden verduurzaamd zonder extra middelen. 47.000
5 8 Gemeentefonds De circulaires van het gemeentefonds dienen doorgerekend te worden om tot het effect voor de gemeente Opmeer te komen. Dit is specialistisch werk, met grote kans op afwijkingen. Het risico doet zich voor wanneer maatstaven algemene uitkering verkeerd zijn geraamd 45.000
6 9 Bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen De deelname in gemeenschappelijke regelingen brengt financiële risico'’s met zich mee omdat het uitgaven- en inkomstenbeleid door de besturen van de samenwerkingsverbanden wordt bepaald en niet door de individuele gemeentebesturen. Indien een besluit is genomen door het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling, dan is de gemeente hieraan gebonden, ook al is ze er tegen. Ook het verder opschalen van samenwerkings-verbanden, brengt financiële risico'’s voor de individuele gemeenten met zich mee. Het risico is hogere indexatie/verhoging bijdragen aan gemeenschappelijke regeling dan de standaard indexatie. 22.500
7 10 Pensioenpremies/wachtgeldverplichtingen/APPA Bij de jaarrekening 2018 is een aanvullende storing gemaakt, maar dat is geen 100% garantie voor de toekomst: onvoldoende gereserveerd kapitaal bijvoorbeeld door rentedaling blijft een risico. 22.500