Naam Ouder-Amstel
Code 437
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 13496

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Calamiteiten, rampen Rampen en calamiteiten 10.0 2500000.0 250000.0
Projecten Ruimtelijke projecten None None None
Sociaal domein Duo+ None None 480000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 30.0 100000.0 30000.0
Sociaal domein Open eindregelingen 30.0 250000.0 75000.0
Bodemsanering Bodemverontreiniging 10.0 300000.0 30000.0
Belasting Bouwleges 50.0 None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Niet verhaalbare planschades 10.0 100000.0 10000.0
GR / Verbonden partijen Garantiestelling woningbouw leningen 10.0 100000.0 10000.0
GR / Verbonden partijen Garantiestelling leningen sportverenigingen 10.0 185000.0 18500.0
Sociaal domein WMO, gevolgen maximeren eigen bijdrage 70.0 320000.0 224000.0
Sociaal domein WMO, gevolgen nieuwe tarieven begeleiding 90.0 80000.0 72000.0
Sociaal domein WMO, gevolgen nieuwe tarieven vervoer 90.0 13000.0 11700.0
Sociaal domein Jeugd, gevolgen zwaardere trajecten (spics) dan benodigd 50.0 450000.0 225000.0
Sociaal domein Jeugd, gevolgen instap duurzaam traject van afgekochte trajecten 2018 30.0 50000.0 15000.0
Sociaal domein Jeugd, gevolgen DUO+ bijdrage i.v.m. complexiteit in verwerking trajecten 90.0 75000.0 67500.0
Sociaal domein Jeugd, gevolgen onvoldoende realiseren resultaten perspectiefplan 50.0 30000.0 15000.0
Sociaal domein Jeugd, gevolgen van hogere instroom 30.0 200000.0 60000.0
Sociaal domein Wet Werk en Bijstand (WWB) 50.0 245000.0 122500.0
Omgevingswet Invoering omgevingswet None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims wet private kwaliteitsborging None None None
Sociaal domein Groeigemeente None None None
Energietransitie Klimaatakkoord 90.0 None None
Sociaal domein Verdeelsleutel Duo+ None None None

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
ICT algemeen Extra inhuur kan noodzakelijk zijn om er voor te zorgen dat binnen Duo+ de verder digitalisering en optimalisering verder vorm krijgt waaronder ook ontwikkelingen VTH, omgevingswet ed. 80.0 300000.0 240000.0
Overig Drie gemeentebesturen kunnen in de toekomst verschillende inzichten of belangen hebben die de Duo+- organisatie kunnen beïnvloeden en daarmee effect kunnen hebben op de drie K’s. Door het niet volledig meedoen van de gemeente Diemen zal geen volledige optimalisatie bereikt kunnen worden van de efficiencyvoordelen 60.0 300000.0 180000.0
Personeel Er zijn geen middelen beschikbaar om de mobiliteit te bevorderen. Hierdoor zijn de meerjarig geraamde efficiencytaakstellingen niet of niet in voldoende mate realiseerbaar. 80.0 600000.0 480000.0
Personeel De efficiency wordt wel behaald in percentage, uitgedrukt ten opzichte van de fte’s echter niet in €’s omdat het besparingspotentieel zich vaak in de lagere functies zit. 60.0 225000.0 135000.0
Personeel Bovenformatief In de begroting is vanaf 2019 geen ruimte meer om dit op te vangen 2018. 60.0 225000.0 135000.0
Overig Als achteraf blijkt dat er sprake is van belastingplichtige activiteiten, zijn wij vennootschapsbelasting verschuldigd aan de Belastingdienst. 20.0 None None
Overig Bijstelling van het ambitieniveau of onverwachte externe ontwikkelingen (vgl. decentralisaties) kunnen nopen tot een herijking van de begroting. Bijvoorbeeld omdat er “opeens” zwaar moet worden ingezet op een thema dat tot dan toe als relatief onbelangrijk werd gezien. 20.0 None None
ICT algemeen Door het ontbreken van een solide investeringsbegroting is er gebrekkig inzicht in de benodigde investeringen mbt. hardware (werkplek, server, netwerk en telefonie). Bovendien is er bij de vorming van Duo+ bij de afzonderlijke Duo-gemeenten soms sprake van discontinuïteit mbt de vervangingscyclus (zowel naar voren gehaalde investeringen ivm. “schoon over” als uitgestelde investeringen ivm. gebrek aan tijd en/of focus). In Duo+ is bij de start behoorlijk geïnvesteerd in hardware, die vanaf 2018 (telefoons) en 2019 (werkplek, server en netwerk) ook gaandeweg zal moeten worden vervangen. Al met al kan hierdoor evt. de situatie ontstaan dat meer kosten gemaakt moeten worden dan aanvankelijk begroot, want de reguliere aanschaf / vervanging (ca. 100K/jaar) gaat natuurlijk ook gewoon door. 80.0 None None
Personeel De Duo+ gemeenten groeien de komende jaren mede als gevolg van nieuwbouw, nieuw beleid en groei economie. Hierdoor wordt het beroep wat gedaan wordt op Duo+ groter. Dit terwijl deze juist moet krimpen om aan de taakstelling te kunnen voldoen. Om toch de kwaliteit en de afgesproken prestaties te leveren waardoor de Duo+ gemeenten de beoogde maatschappelijk effecten kunnen behalen, kan extra in huur noodzakelijk zijn. 60.0 450000.0 270000.0
Personeel m de ontwikkelingen te kunnen blijven volgen en daarmee aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen zijn er mogelijk onvoldoende opleidingsmiddelen aanwezig. Dit mede i.r.t. vlootschouw en de noodzakelijke talentontwikkeling 40.0 70000.0 28000.0
Personeel De kosten voor langdurig zieken, waarvan een deel al overgekomen vanuit de Duo+ gemeenten drukken zodanig zwaar op de begroting dat dit de middelen voor langdurig ziekteverzuim overschrijden. 40.0 300000.0 120000.0
Overig Specifiek voor SD (FO & BO): Het in kaart brengen van de normtijden van de geleverde producten, wat gepland staat voor 2018, kan mogelijk een discrepantie opleveren tussen de tijd, kwaliteit en de toegekende formatie irt de beoogde maatschappelijke effecten vanuit de Duo+ gemeenten. 40.0 105000.0 42000.0

0 1 2 3 4 5
0 Kans Categorie Klasse (%) Gemiddelde (%) Impact Categorie Klasse (x € 1.000) Gemiddelde (x € 1.000)
1 zeer klein 0 - 10 5 zeer klein - -
2 klein 10 - 30 20 klein 0 - 100 50
3 gemiddeld 30 - 50 40 gemiddeld 100 - 250 175
4 groot 50 - 70 60 groot 250 - 500 375
5 zeer groot 70 - 90 80 zeer groot 500 - 1.000 750
6 enorm > 1.000 1.500


0 1 2 3 4 5
0 Nr Risico/Gebeurtenis Kans Impact Beheersmaatregel Risicoscore (x € 1.000)
1 1 Extra inhuur kan noodzakelijk zijn om er voor te zorgen dat binnen Duo+ de verder digitalisering en optimalisering verder vorm krijgt waaronder ook ontwikkelingen VTH, omgevingswet ed. zeer groot groot Planmatige aanpak, prioriteitstelling. Actief sturen op ziekteverzuim in samenwerking met bedrijfsarts. Voor moeilijk opvulbare functies beleid ontwikkelen om een aantrekkelijke werkgever te zijn. 300
2 2 Drie gemeentebesturen kunnen in de toekomst verschillende inzichten of belangen hebben die de Duo+-organisatie kunnen beïnvloeden en daarmee effect kunnen hebben op de drie K’s. Door het niet volledig meedoen van de gemeente Diemen zal geen volledige optimalisatie bereikt kunnen worden van de efficiencyvoordelen. groot groot Harmonisatie op alle uitvoeringsonderdelen. De bedrijfsprocessen van de vier organisaties uniformeren. 225
3 3 Er zijn geen middelen beschikbaar om de mobiliteit te bevorderen. Hierdoor zijn de meerjarig geraamde efficiencytaakstellingen niet of niet in voldoende mate realiseerbaar. zeer groot Zeer groot Mobiliteitsplan maken en reserve vormen binnen Duo+ gemeenten om te zorgen dat er aan de voorkant gestuurd kan worden op de mobiliteit. 600
4 4 De efficiency wordt wel behaald in percentage, uitgedrukt ten opzichte van de fte’s echter niet in €’s omdat het besparingspotentieel zich vaak in de lagere functies zit. groot groot De uitvoering van de taakstelling afstemmen op de euro’s en/of mogelijke herijking van de taakstelling. 225


0 1 2 3 4 5
0 Nr Risico/Gebeurtenis Kans Impact Beheersmaatregel Risicoscore (x € 1.000)
1 5 Bovenformatief In de begroting is vanaf 2019 geen ruimte meer om dit op te vangen 2018. groot groot Het management voorkomt dat bovenformatieven ontstaand. Dit door mobiliteit te stimuleren en door middel van omscholing en/of actieve loopbaan begeleiding. 225
2 6 Als achteraf blijkt dat er sprake is van belastingplichtige activiteiten, zijn wij vennootschapsbelasting verschuldigd aan de Belastingdienst. Klein Klein Om dit risico te verkleinen worden controles uitgevoerd op basis van werkelijke cijfers. De belastingdienst goed meenemen bij de ontwikkelingen van vermogen en verdeelsleutel. pm
3 7 De Duo+ gemeenten groeien de komende jaren mede als gevolg van nieuwbouw, nieuw beleid en groei economie. Hierdoor wordt het beroep wat gedaan wordt op Duo+ groter. Dit terwijl deze juist moet krimpen om aan de taakstelling te kunnen voldoen. Om toch de kwaliteit en de afgesproken prestaties te leveren waardoor de Duo+ gemeenten de beoogde maatschappelijk effecten kunnen behalen, kan extra in huur noodzakelijk zijn. groot zeer groot Afspraken maken binnen de Dvo’s en goed monitoren of de prestaties passen binnen de huidige formatie passen. Risico hierbij is dat efficiënter werken niet ten gunste van de taakstelling komt, maar ingezet wordt voor de grotere vraag vanuit de Duo+ gemeenten. 450
4 8 Om de ontwikkelingen te kunnen blijven volgen en daarmee aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen zijn er mogelijk onvoldoende opleidingsmiddelen aanwezig. Dit mede i.r.t. vlootschouw en de noodzakelijke talentontwikkeling. middel middel Een afweging maken binnen de totaal beschikbare opleidings-middelen. 70
5 9 De kosten voor langdurig zieken, waarvan een deel al overgekomen vanuit de Duo+ gemeenten drukken zodanig zwaar op de begroting dat dit de middelen voor langdurig ziekteverzuim overschrijden. zeer groot middel Actief sturen op kort ziekteverzuim om langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Dit in samenwerking met bedrijfsarts. Voor een aantal langdurige ziektegevallen die overgekomen zijn van gemeenten is een afkeuringsprocedure onvermijdelijk. 300
6 10 Specifiek voor SD (FO & BO): Het in kaart brengen van de normtijden van de geleverde producten, wat gepland staat voor 2018, kan mogelijk een discrepantie opleveren tussen de tijd, kwaliteit en de toegekende formatie irt de beoogde maatschappelijke effecten vanuit de Duo+ gemeenten. groot middel Processen verder lean maken zodat onder de normtijd gewerkt kan worden. Ook hier geldt dat dit i.r.t. de taakstelling dan geen voordeel oplevert. 105


0 1 2 3 4 5
0 Nr Risico/Gebeurtenis Kans Impact Beheersmaatregel Risicoscore (x € 1.000)
1 11 Bijstelling van het ambitieniveau of onverwachte externe ontwikkelingen (vgl. decentralisaties) kunnen nopen tot een herijking van de begroting. Bijvoorbeeld omdat er “opeens” zwaar moet worden ingezet op een thema dat tot dan toe als relatief onbelangrijk werd gezien. klein middel Actief monitoren interne en externe beleidsmakers. PM
2 12 Door het ontbreken van een solide investeringsbegroting is er gebrekkig inzicht in de benodigde investeringen mbt. hardware (werkplek, server, netwerk en telefonie). Bovendien is er bij de vorming van Duo+ bij de afzonderlijke Duo-gemeenten soms sprake van discontinuïteit mbt de vervangingscyclus (zowel naar voren gehaalde investeringen ivm. “schoon over” als uitgestelde investeringen ivm. gebrek aan tijd en/of focus). In Duo+ is bij de start behoorlijk geïnvesteerd in hardware, die vanaf 2018 (telefoons) en 2019 (werkplek, server en netwerk) ook gaandeweg zal moeten worden vervangen. Al met al kan hierdoor evt. de situatie ontstaan dat meer kosten gemaakt moeten worden dan aanvankelijk begroot, want de reguliere aanschaf / vervanging (ca. 100K/jaar) gaat natuurlijk ook gewoon door. groot Opbouwen inzicht in de benodigde investeringen + opstellen investeringsagenda en -begroting. PM
3 Totale risicoscore 2019 2.500


0 1 2 3 4 5 6
0 Weerstandsvermogen (Bedragen x € 1.000) Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 Bestemmingsreserves 1.750 - - - - -
2 Onvoorzien - - - - - -
3 Totaal weerstandsvermogen - - - - - -


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Calamiteiten, rampen Rampen en calamiteiten 10.0 2500000.0 250000.0
Overig Ruimtelijke projecten None None None
Overig Duo+ None None None
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 30.0 100000.0 30000.0
Sociaal domein Open eindregelingen 30.0 250000.0 75000.0
Bodemsanering Bodemverontreinigingen 30.0 300000.0 90000.0
Belasting Bouwleges None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Niet verhaalbare planschades 10.0 100000.0 10000.0
GR / Verbonden partijen Garantiestelling woningbouw leningen 10.0 100000.0 10000.0
GR / Verbonden partijen Garantiestelling leningen sportverenigingen 10.0 185000.0 18500.0
Sociaal domein Wet Werk en Bijstand 50.0 260000.0 130000.0
Sociaal domein Transitie inkoop Jeugd 2018, gevolgen 2020 50.0 500000.0 250000.0
Omgevingswet Invoering omgevingswet 30.0 100000.0 30000.0
Overig Wet private kwaliteitsborging None None None
Overig Groei gemeente None None None
Belasting Afvalstoffenheffing None None None
Projecten Meerjarenplan buitensportaccommodaties 70.0 50000.0 35000.0
Belasting SPUK-regeling (BTW teruggaaf op sportuitgaven) 50.0 50000.0 25000.0
Informatieveiligheid Communicatie 70.0 70000.0 49000.0