Naam Texel
Code 448
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 13584

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Financieel tekort exploitatie haven 50.0 900000.0 450000.0
Sociaal domein Budgetten sociaal domein ontoereikend 25.0 975000.0 243750.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims De staat van sommige wegen op Texel dreigt op korte termijn onder het veiligheidsniveau te komen, waardoor de kans op ongelukken en aansprakelijkheidsstelling steeds groter worden. 50.0 300000.0 150000.0
Bodemsanering Een deel van de wegen en bermen op Texel heeft te maken met bodemverontreiniging 75.0 250000.0 187500.0
Belasting Opbrengsten toeristenbelasting en forensenbelasting lager 5.0 1000000.0 50000.0
GR / Verbonden partijen Onvoorziene kostenstijgingen Verbonden Partijen (m.n. Gemeenschappelijke Regelingen) 25.0 150000.0 37500.0
Informatieveiligheid Boete vanwege datalekken 25.0 200000.0 50000.0
Belasting Heroverweging gemeentelijk belastinggebied /Afschaffen gemeentelijke forensenbelasting 5.0 300000.0 15000.0
Bodemsanering verplichte grondsanering voormalige vuilnisstortplaats 5.0 500000.0 25000.0
Overig Veranderende verwachtingen None None None

0 1
0 T op 10 risico’s financieel vertaald € 4.575.000
1 Op basis van kansberekening en risico-simulatie Vertaald dit zich in een benodigde weerstandscapaciteit van € 1.899.383
2 De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 9.212.288
3 Het ratio weerstandsvermogen bedraagt 4.85
4 En krijgt daarmee de kwalificatie uitstekend


0 1 2 3 4 5 6
0 Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's
1 Risico nr. Risico Gevolgen Maatregelen Kans Financieel gevolg Invloed
2 R10 Financieel tekort exploitatie haven Financieel - - Geen financiële ruimte om de haven op een adequate wijze te beheren., Vertraging / stagnatie - - de haven zal geconfronteerd worden met achterstallig onderhoud. Bij de afkoop gaat het Rijk uit van een fictief rendement van 4,5 % op jaarbasis. Daarnaast ontvangen wij géén compensatie meer voor de jaarlijkse inflatie. Effectief zal de gemeente een rendement moeten maken van 6% om de afkoopsom "toekomstbestendig" te maken. Echter de wet en regelgeving in het kader van het Schatkistbankieren verplicht ons om de afkoopsom bij het Rijk te stallen tegen een zeer minimale vergoeding (ongeveer 0,0Y%). Daarom lopen wij vanaf het begrotingsjaar 2019 met een risico te worden geconfronteerd voor een structureel bedrag van € 900.000 op jaarbasis. Imago - - Een slecht onderhouden haven heeft geen aantrekkingskracht voor het toerisme en bedrijfsleven. Actief - Onderzoeken of er juridische mogelijkheden zijn om het risico van een te lage afkoopsom te voorkomen. 50% max.€ 900.000 44.59%
3 R8 Budgetten sociaal domein ontoereikend Financieel - Taken worden gedecentraliseerd, maar er komt minder budget mee dan het Rijk aanvankelijk zelf benutte. Verwacht wordt dat gemeenten efficienter kunnen uitvoeren. Vraag is of dit lukt., Doelstellingen - Het kan zijn dat de gemeente niet in staat is de gevraagde zorg te leveren binnen de beschikbaar gestelde budgetten voor het Sociaal Domein., Imago - Gemeente krijgt slechte naam Actief - Actieve monitoring budgetten Sociaal Domein ; Actief - Actief - Bestemmingsreserve sociaal domein qua ondergrens vastleggen en eventueel termijn verlengen (>3 jaar). “Voor het hele sociaal domein geldt dat steeds meer wordt ingezet op de zogenaamde ‘voorkant’. Dit is echter een ontwikkeling waarin de ‘kost voor de baat uitgaat’: de effecten van de inzet gaan pas op langere termijn hun vruchten afwerpen. Op termijn zal dit naar verwachting ook een positief financieel effect hebben.; Actief - Actieve monitoring budgetten Sociaal Domein. 25% max.€ 975.000 19.65%
4 R11 De staat van sommige wegen op Texel Financieel - Extra kosten in 50% max.€ 300.000 12.51%


0 1 2 3 4 5 6
0 dreigt op korte termijn onder het veiligheidsniveau te komen, waardoor de kans op ongelukken en aansprakelijkheidsstelling steeds groter worden. 2017/2018 voor onvoorziene onderhoudskosten. Dit risico wordt berekend op 300.000, Doelstellingen - bereikbaarheidsdoelstellingen worden niet gerealiseerd, Imago - imago van toeristen-eiland loopt groot gevaar
1 R17 Een deel van de wegen en bermen op Texel heeft te maken met bodemverontreiniging Financieel - De kosten voor bodemsanering lopen op naarmate de wettelijk regels aangescherpt worden en we steeds oudere wegen of bermen gaan opknappen. Jaarlijkse extra kosten €150.000, Milieu - Het betreft verontreiniging met asbest van wegfunderingen, verontreiniging met PAX, teerhoudend asfalt van oude asfalt wegen 75% max.€ 250.000 11.20%
2 R5 Opbrengsten toeristenbelasting en forensenbelasting lager Financieel - Minder inkomsten door tegenvallend verblijf, toeristen blijven weg, Doelstellingen - Daardoor minder beschikbaar budget in de begroting en als bijdrage voor bv Stift 5% max.€ 1.000.000 3.72%
3 R15 Onvoorziene kostenstijgingen Verbonden Partijen (m.n. Gemeenschappelijke Regelingen) Financieel - Door het in toenemende mate werken met partners op afstand is het moeilijker om zicht en invloed te hebben op kosten(ontwikkelingen). Door geringe invloed op basis van stemverhoudingen mogelijke confrontatie met extra kosten als gevolg van begrotingswijzigingen, Doelstellingen - Minder directe grip en invloed hebben op ontwikkelingen kosten en doelrealisatie., Vertraging / stagnatie - Door moeizame samenwerking en afstemming wordt doelrealisatie bemoeilijkt en vertraagd., Imago - Gemeente kan last hebben van negatieve beeldvorming als de uitvoeringspartners onvoldoende presteren. In voorbereiding - Interne samenwerking tussen teams verbeteren ; In voorbereiding - Concretiseren van samenwerkingsafspr aken 25% max.€ 150.000 3.14%
4 R18 Boete vanwege datalekken Financieel - Het niet melden van een datalek kan leiden tot een boete van maximaal 800.000 euro, Doelstellingen - Door datalekken kunnen vertrouwelijke data onbedoeld verspreid worden. Er is een meldplicht datalekken en gemeenten dienen maatregelen te treffen te voorkomen en bij het voorkomen ervan actief op te lossen., Imago - Een datalek beschadigt de betrouwbaarheid van de gemeente Texel Verlopen - procedure ontwikkeld 25% max.€ 200.000 2.52%
5 R14 Heroverweging gemeentelijk belastinggebied /Afschaffen gemeentelijke forensenbelasting Financieel - Begrotingstekort / Verschuiving belastingdruk. Door wijziging rijksbeleid (wetgeving) wordt het heffen van toeristische heffingen heroverwogen en mogelijk afgeschaft waardoor substantiële gemeentelijke inkomsten weg kunnen vallen. Hiervoor in de plaats kan de gemeente een ingezetenenbelasting heffen. Daarom lopen wij vanaf het begrotingsjaar 2019 met een Actief - Gezamenlijk optrekken nadeelgemeenten (lobby Den Haag) om mogelijke wetswijziging te voorkomen. 5% max.€ 300.000 1.47%


0 1 2 3 4 5 6
0 risico te worden geconfronteerd voor een structureel bedrag van € 300.000 op jaarbasis.
1 R7 verplichte grondsanering voormalige vuilnisstortplaats Financieel - verplichte kosten grondsanering van voormalige stortplaatsen (Den Hoorn, Veenselangweg en andere NNB lokaties), Doelstellingen - Effect op mogelijke grondexploitatie, Imago - beeld van Texel als schoon en duurzaam eiland in geding, Milieu - grond moet mogelijk gesaneerd worden vanwege effecten op omgeving/ grondwater 5% max.€ 500.000 1.24%
2 R22 Veranderende verwachtingen Doelstellingen - , Imago - 100% max.€ 0 0.00%


0 1 2 3
0
1
2
3


0 1
0 Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
1 Percentage Bedrag
2 5% € 110.991
3 10% € 198.724
4 15% € 264.005
5 20% € 345.015
6 25% € 418.723
7 30% € 503.533
8 35% € 690.928


0 1
0 40% € 909.492
1 45% € 999.882
2 50% € 1.065.319
3 55% € 1.121.479
4 60% € 1.173.927
5 65% € 1.233.850
6 70% € 1.293.774
7 75% € 1.356.363
8 80% € 1.441.617
9 85% € 1.651.601
10 90% € 1.899.383
11 95% € 2.106.247


0 1
0 Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit
1 Weerstand Startcapaciteit
2 Onvoorzien € 8.000
3 OZB € 5.012.206
4 Rechten en leges € 192.082
5 Stille reserves € 2.000.000
6 Vrij aanwendbaar deel algemene reserve € 2.000.000
7 Totale weerstandscapaciteit € 9.212.288


0 1 2
0 Weerstandscapaciteit : Onvoorzien OZB Rechten en leges Stille reserves Vrij aanwendbaar deel algemene reserve


0 1 2
0 Risico's: Bedrijfsproces Financieel Imago / politiek Informatie / strategie Juridisch / Aansprakelijkheid Letsel / Veiligheid Materieel Milieu Personeel / Arbo Product


0 1 2
0 Tabel 4: Weerstandsnorm (= ratio weerstandsvermogen)
1 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
2 A >2.0 uitstekend
3 B 1.4-2.0 ruim voldoende
4 C 1.0-1.4 voldoende
5 D 0.8-1.0 matig
6 E 0.6-0.8 onvoldoende
7 F <0.6 ruim onvoldoende


0 1 2
0 1) OZB 5.012.206
1 2) Rechten en leges (2) 192.082
2 Totaal onbenutte belastingcapaciteit 5.204.288 (1)
3 3) Onvoorzien (3) € 8.000
4 Weerstandscapaciteit exploitatie € 5.212.288


0 1 2
0 4) Vrij aanwendbaar deel algemene (4) € 2.000.000
1 reserve 5) Stille reserves (5) € 2.000.000
2 Weerstandscapaciteit vermogen € 4.000.000
3
4 Totale Weerstandscapaciteit € 9.212.288


0 1 2 3 4 5 6
0 Omschrijving OZB-waarde 2017 waardepeildatum 1/1/2016 % OZB Texel 2017 Opbrengst Texel 2018 % toelating art.12 gemeenten junicirculaire 2017 Opbrengst toelating art. 12 gemeenten Belastingcapaciteit OZB
1 OZB eigenaar woning 1. 2.277.500.000 0,0446 1.015.765 0,1952% 4.445.680 3.429.915
2 OZB eigenaar niet woning 2. 647.000.000 0,0748 483.956 0,1952% 1.262.944 778.988
3 OZB gebruiker niet woning 3. 588.500.000 0,0587 345.450 0,1952% 1.148.752 803.303
4 Totaal 1.845.171 6.857.376 5.012.206


0 1 2 3
0 engetallen Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
1 Netto schuldquote 41% 45% 42%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 32% 38% 36%
3 Solvabiliteitsratio 25% 20% 19%
4 Structurele exploitatieruimte 1% 3% 0%
5 Grondexploitatie 0% 2% 3%
6 Belastingcapaciteit (voor vergelijking andere gemeenten) 83% 85% K 87%


0 1 2 3 4 5
0 Activa 01-01-2017 01-01-2018 01-01-2019 01-01-2020 01-01-2021
1 Vaste activa
2 Materiële vaste activa 47.851 51.298 59.060 56.923 54.809
3 Financiële vaste activa 6.433 5.933 5.333 5.033 4.833
4 Vlottende activa
5 Voorraden 236 236 236 236 236
6 Uitzettingen 6.118 6.000 6.000 6.000 6.000
7 Liquide Middelen 4.131 370 370 370 370
8 Overlopende activa 4.058 5.100 1.000 3.500 5.900
9 Totaal generaal 68.827 68.937 71.999 72.062 72.148


0 1 2 3 4 5
0 Passiva 01-01-2017 01-01-2018 01-01-2019 01-01-2020 01-01-2021
1 Vaste passiva
2 Eigen vermogen 17.247 16.424 13.959 11.878 12.557
3 Voorzieningen 12.657 11.985 9.378 9.430 9.232
4 Schulden langer dan 1 jaar 29.370 27.764 29.142 36.971 36.784
5 Vlottende passiva
6 Schulden korter dan 1 jaar 5.061 6.128 9.640 9.443 9.164
7 Overlopende passiva 4.492 6.636 9.880 4.340 4.411
8 Totaal generaal 68.827 68.937 71.999 72.062 72.148


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Financieel tekort exploitatie haven. De reden is dat het rijk haar jaarlijkse bijdrage wil afkopen. 50.0 900000.0 450000.0
Kapitaalgoederen De reguliere onderhoudsbudgetten worden voor 2019 niet geïndexeerd. 75.0 325000.0 243750.0
Bodemsanering Een deel van de wegen en bermen op Texel heeft te maken met bodemverontreiniging. 75.0 250000.0 187500.0
Sociaal domein Door (boven)regionale samenwerking in het sociaal domein minder / geen volledige eigen, lokale invloed op contracten, tarieven en (presentatie)afspraken. 15.0 750000.0 112500.0
Kapitaalgoederen De staat van sommige wegen op Texel dreigt op korte termijn onder het veiligheidsniveau te komen, waardoor de kans op ongelukken en aansprakelijkheidsstellingen steeds groter worden. 50.0 150000.0 75000.0
GR / Verbonden partijen Onvoorziene kostenstijgingen Verbonden Partijen (m.n. Gemeenschappelijke Regelingen). 25.0 200000.0 50000.0
Belasting Minder toeristische overnachtingen. 5.0 1000000.0 50000.0
Kapitaalgoederen Het noordelijk rondeel van de haven Oudeschild is versleten. 25.0 100000.0 25000.0
Bodemsanering Verplichte grondsanering voormalige vuilnisstortplaats 5.0 500000.0 25000.0
Informatieveiligheid Boete vanwege datalekken 10.0 100000.0 10000.0

0 1
0 Top 10 risico’s financieel vertaald € 4.275.000
1 Op basis van kansberekening en risico-simulatie vertaalt dit zich in een benodigde weerstandscapaciteit van € 1.848.887
2 De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 9.683.244
3 Het ratio weerstandsvermogen bedraagt 5.24
4 En krijgt daarmee de kwalificatie uitstekend


0 1 2 3 4 5 6
0 Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's
1 nr. Risico Gevolgen Maatregelen Kans Financieel gevolg Invloed
2 R10 Financieel tekort exploitatie haven. De reden is dat het rijk haar jaarlijkse bijdrage wil afkopen. Financieel - - Geen financiële ruimte om de haven op een adequate wijze te beheren. Vertraging / stagnatie - - de haven zal geconfronteerd worden met achterstallig onderhoud. Imago - - Een slecht onderhouden haven heeft geen aantrekkingskracht voor het toerisme en bedrijfsleven. Verlopen - Met het rijk is afgesproken om de consequenties van het genoemde risico door te spreken. Naar aanleiding van de gesprekken zal gekeken worden wat de mogelijke (juridische) vervolgstappen zijn. Witteveen & Bos is gevraagd om te adviseren over de opzet van een MJOP voor de haven. 50% max. € 900.000 39.96%
3 R25 De reguliere onderhoudsbudgetten worden voor 2019 niet geïndexeerd. Financieel - Het budget is niet toereikend om het met de raad afgesproken onderhoudsniveau te realiseren. Actief - De jaarlijkse prijscompensatie achteraf toekennen. Voor de uitbestede taken het openbare ruimte areaal verminderen of het onderhoudsniveau verlagen. Panden versneld afstoten. 75% max. € 325.000 21.74%
4 R17 Een deel van de wegen en bermen op Texel heeft te maken met bodemverontreiniging. Financieel - De kosten voor bodemsanering lopen op naarmate de wettelijk regels aangescherpt worden en we steeds oudere wegen of bermen gaan opknappen. Jaarlijkse extra kosten €150.000, Milieu - Het betreft verontreiniging met asbest van wegfunderingen, verontreiniging met PAX, teerhoudend asfalt van oude asfalt wegen. 75% max. € 250.000 9.99%


0 1 2 3 4 5 6
0 Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's
1 nr. Risico Gevolgen Maatregelen Kans Financieel gevolg Invloed
2 R8 Door (boven)regionale samenwerking in het sociaal domein minder / geen volledige eigen, lokale invloed op contracten, tarieven en (presentatie)afspraken. Financieel - Financieel is er niet altijd (volledige) invloed op de tarieven en een eventuele stijging ervan. Grotere of landelijke, zorginstellingen kunnen bijvoorbeeld hogere tarieven opvoeren in verband met de nieuwe AMvB reële prijs Wmo 2015. Hogere uitgaven liggen dus niet volledig binnen de beïnvloedingsfeer van de lokale gemeenteraad., Doelstellingen - Het kan zijn dat de gemeente niet in staat is de gevraagde zorg te leveren binnen de beschikbaar gestelde budgetten voor het Sociaal Domein. Imago - Ook inhoudelijk zijn er mogelijke gevolgen bijvoorbeeld wanneer grotere zorginstellingen afspraken onvoldoende nakomen is het afhankelijke van de(boven)regionale samenwerkingsverbanden om dit op te pakken. Dergelijke processen kennen vaak een lange doorlooptijd met beperkte lokale invloed op snelle verbeteringen voor de inwoners. Actief - De invloed die de gemeente Texel kan uitoefenen is stevig inzetten op preventie en (lokale) zorg aan de “voorkant”. Op de lokale contracten en bijbehorende tarieven is volledige invloed uit te oefenen. Inzet aan de voorkant kan er voor zorgen dat inwoners minder snel gebruik hoeven te maken van zorg dat (boven)regionaal gecontracteerd is. 15% max. € 750.000 9.99%
3 R11 De staat van sommige wegen op Texel dreigt op korte termijn onder het veiligheidsniveau te komen, waardoor de kans op ongelukken en aansprakelijkheids- stelling steeds groter worden. Financieel - Extra kosten in 2019/2020 voor onvoorziene onderhoudskosten. Dit risico wordt berekend op € 150.000. Doelstellingen - bereikbaarheidsdoelstellingen worden niet gerealiseerd. Imago - imago van toeristen-eiland loopt gevaar. Actief - Bij uitvoering van het wegenbeheerplan zal het achterstallig onderhoud geleidelijk verminderen en dit risico navenant. 50% max. € 150.000 6.69%
4 R15 Onvoorziene kostenstijgingen Verbonden Partijen (m.n. Gemeenschappelijke Regelingen). Financieel - Door het in toenemende mate werken met partners op afstand is het moeilijker om zicht en invloed te hebben op kosten (-ontwikkelingen). Door geringe invloed op basis van stemverhoudingen mogelijke confrontatie met extra kosten als gevolg van begrotingswijzigingen. Doelstellingen - Minder directe grip en invloed hebben op ontwikkelingen kosten en doelrealisatie. Vertraging / stagnatie - Door moeizame samenwerking en afstemming wordt doelrealisatie bemoeilijkt en vertraagd. Imago - Gemeente kan last hebben van negatieve beeldvorming als de uitvoeringspartners onvoldoende presteren. In voorbereiding - Concretiseren van samenwerkings- afspraken 25% max. € 200.000 4.46%


0 1 2 3 4 5 6
0 Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's
1 nr. Risico Gevolgen Maatregelen Kans Financieel gevolg Invloed
2 R5 Minder toeristische overnachtingen. Financieel - Minder inkomsten door tegenvallend verblijf, toeristen blijven weg. Doelstellingen - Daardoor minder beschikbaar budget in de begroting en als bijdrage voor bijvoorbeeld Stift. 5% max. €1.000.000 3.36%
3 R24 Het noordelijk rondeel van de haven Oudeschild is versleten. Financieel - vervangen van het rondeel binnen 2-5 jaar hoewel deze pas is afgeschreven in 2040. In 2000 was voor de aanleg €300.000 nodig. Actief - Aanbrengen noodvoorzieningen om de levensduur te verlengen. Alternatief is om met het HHNK te overleggen over een aanpak in combinatie met de laatste werkzaamheden dijkversterking in de haven van Oudeschild in 2019 en dan te beoordelen of er ook golfremmende maatregelen genomen kunnen worden die ook als knelpunt in de havenvisie genoemd worden. 25% max. € 100.000 2.23%
4 R7 Verplichte grondsanering voormalige vuilnisstortplaats Financieel - verplichte kosten grondsanering van voormalige stortplaatsen (Den Hoorn, Veenselangweg en andere n.n.b. locaties). Doelstellingen - Effect op mogelijke grondexploitatie, Imago - beeld van Texel als schoon en duurzaam eiland in geding. Milieu - grond moet mogelijk gesaneerd worden vanwege effecten op omgeving/ grondwater. 5% max. € 500.000 1.12%
5 R18 Boete vanwege datalekken Financieel - Het hebben of niet melden van een datalek en als er sprake is van opzet of ernstige verwijtbare nalatigheid kan leiden tot een boete van maximaal € 800.000. Doelstellingen - Door datalekken kunnen vertrouwelijke data onbedoeld verspreid worden. Er is een meldplicht datalekken en gemeenten dienen maatregelen te treffen om te voorkomen en bij het voorkomen ervan actief op te lossen. Imago - Een datalek beschadigt de betrouwbaarheid van de gemeente Texel. Actief - procedure ontwikkeld. 10% max. € 100.000 0.46%


0 1 2
0
1
2


0 1
0 Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
1 Percentage Bedrag
2 5% € 262.207
3 10% € 384.546
4 15% € 470.320
5 20% € 532.458
6 25% € 589.365
7 30% € 665.933
8 35% € 746.027
9 40% € 902.614
10 45% € 1.083.023
11 50% € 1.211.983
12 55% € 1.286.989
13 60% € 1.357.757
14 65% € 1.411.573
15 70% € 1.461.467
16 75% € 1.519.852
17 80% € 1.577.234
18 85% € 1.664.729
19 90% € 1.848.887
20 95% € 2.194.594


0 1
0 Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit
1 Weerstand Startcapaciteit
2 Onvoorzien € 8.000
3 OZB € 5.310.636
4 Rechten en leges € 264.608
5 Stille reserves € 2.100.000
6 Vrij aanwendbaar deel algemene reserve € 2.000.000
7 Totale weerstandscapaciteit € 9.683.244


0 1
0 Weerstandscapaciteit : Onvoorzien OZB Rechten en leges Stille reserves Vrij aanwendbaar deel algemene reserve


0 1 2
0 Risico's: Bedrijfsproces Financieel Imago / politiek Informatie / strategie Juridisch / Aansprakelijkheid Letsel / Veiligheid Materieel Milieu Personeel / Arbo Product