Naam Velsen
Code 453
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 67831

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Open einde regelingen None None 3000000.0
Sociaal domein IJmond Werkt! None None None
GR / Verbonden partijen Garanties en borgstellingen (Vitaal en sociaal Velsen) None None None
GR / Verbonden partijen Dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal None None None
Kapitaalgoederen Gladheidsbestrijding None None None
Grondexploitatie Oude pontweg None None None
Projecten Projectrisico None None None
GR / Verbonden partijen Garanties en borgstellingen (Wonen en leven in Velsen) None None 1000000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Wet dwangsom None None None
Omgevingswet Omgevingsvergunningen None None None
Gemeentefonds Algemene Uitkering None None 800000.0
GR / Verbonden partijen Garanties en borgstellingen (Organisatie en financiën) None None 600000.0
Dividend/Rente Stijgende marktrente None None 200000.0
Informatieveiligheid Privacy wetgeving None None None
Belasting Invoering Vennootschapsbelasting None None None
Grondexploitatie Grondexploitaties None None 2400000.0
Overig Overig None None 300000.0
Bodemsanering Asbest None None None
GR / Verbonden partijen Garanties en borgstellingen (Ondernemend en duurzaam Velsen) None None 2800000.0

0
0 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
1 A >2 Uitstekend
2 B 1,4 - 2 Ruim voldoende
3 C 1 - 1,4 Voldoende
4 D 0,8 - 1 Matig
5 E 0,6 - 0,8 Onvoldoende
6 F <0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4
0 Weerstandsvermogen (bedragen * € 1.000.000) Jaarstukken 2015 Begroot 2017 Jaarstukken 2016 Begroot 2018
1 Totaal weersstandscapaciteit (na onttrekking begrotingsresultaat 2017) 27,2 25,3 25,3 19,8
2 Totaal risico's 11,7 10,8 9,4 11,1
3 Ratio na onttrekking begrotingsresultaat 2017 2,3 2,4 2,7 1,8


0 1 2 3 4
0 Risico I / Jaarstukken Begroot Jaarstukken Begroot (bedragen *€ 1.000.000) S 2015 2017 2016 2018
1 Ondernemend en duurzaam Velsen
2 2,8 Garanties en borgstellingen I
3 Vitaal en sociaal Velsen
4 3,0 3,0 1,8 3,0 Open einde regelingen S - - - - IJmond Werkt! S 0,0 Garanties en borgstellingen I
5 Wonen en leven in Velsen
6 Dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal S Gladheidsbestrijding S Oude pontweg I Projectrisico I Garanties en borgstellingen I - - 0,2 - - - vervallen - - - vervallen - - - vervallen - 1,0
7 Burger en bestuur
8 - - - - Wet dwangsom S - - - - Omgevingsvergunningen I
9 Organisatie en financiën
10 Algemene Uitkering S Garanties en borgstellingen S Stijgende marktrente S Privacy wetgeving I Invoering Vennootschapsbelasting S Grondexploitaties S Overig I Asbest I 0,5 4,9 0,0 - - 2,8 0,3 - 0,3 4,6 0,0 - - 2,6 0,3 - 0,3 4,6 0,0 - - 2,4 0,3 - 0,8 0,6 0,2 - - 2,4 0,3 -
11 Totaal gekwantificeerde risico's 11,7 10,8 9,4 11,1


0 1 2 3 4
0 Weerstandscapaciteit (bedragen *€ 1.000.000) Jaarstukken 2015 Begroot 2017 Jaarstukken 2016 Begroot 2018
1 Algemene reserve Algemene reserve grondbedrijf * Resultaatbestemming jaarstukken: Algemene Reserve + Grondbedrijf ** Onttrekking begrotingsresultaat 2017 Oormerken A8/A9 Oormerken Visie op Velsen (besluit Perspectiefnota) Onbenutte belastingcapaciteit Post onvoorzien Stille reserve 15,2 1,8 2,8 0,0 -2,1 0,0 4,0 1,0 4,5 16,9 2,8 0,0 -2,0 -2,1 0,0 4,4 0,8 4,5 16,9 2,9 0,0 -2,0 -2,1 0,0 4,4 0,8 4,4 16,9 2,9 0,0 -1,0 -2,1 -7,5 5,8 0,8 4,0
2 Weerstandscapaciteit 27,2 25,3 25,3 19,8
3
4 Ratio weerstandscapaciteit 2,3 2,4 2,7 1,8


0
0 Verloop kengetallen
1 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 1A Netto schuldquote 97,89 117,38 112,77 116,00 115,33 114,76 1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 93,33 112,95 110,31 113,91 113,55 113,30 2. Solvabiliteitsratio 22,00 17,67 20,57 17,35 16,73 16,81 3. Kengetal grondexploitatie 12,93 4,14 2,71 2,92 2,22 1,49 4. Structurele exploitatieruimte 2,13 (0,16) 0,65 2,35 1,54 0,77 Belastingcapaciteit: Woonlasten 5. meerpersoonshuishouden 107,47 104,70 103,40 n.b. n.b. n.b.


0 1 2 3
0 Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C
1 A. zonder correctie doorgeleende gelden 1. Netto schuldquote B. met correctie doorgeleende gelden < 90% < 90% 90-130% 90-130% > 130% > 130%
2
3 2. Solvabiliteitsratio > 50% 20-50% < 20%
4 3. Grondexploitatie < 20% 20-35% > 35%
5 4. Structurele exploitatieruimte > 0% 0 < 0%
6 5. Belastingcapaciteit < 95% 95-105% > 105%


0
0 ( Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Bedragen *€1.000)
1 A Vaste schulden 168.740 194.075 175.868 180.702 177.284 175.566 B Netto vlottende schulden 12.256 12.708 21.556 21.463 21.124 21.381 C Overlopende passiva 21.054 13.202 20.121 19.654 19.887 19.771 E Uitzettingen < 1 jaar 22.480 20.563 21.556 21.463 21.124 21.381 F Liquide middelen 867 596 909 857 853 873 G Overlopende activa 12.367 5.299 9.000 10.060 9.291 9.450 H Totale baten, exclusief mutaties reserves 169.928 164.875 165.009 163.308 162.173 161.223 Netto schuldquote (A+B+C-E-F-G)/H x 100% 97,89 117,38 112,77 116,00 115,33 114,76


0
0 ( Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Bedragen *€1.000)
1 A Vaste schulden 168.740 194.075 175.868 180.702 177.284 175.566 B Netto vlottende schulden 12.256 12.708 21.556 21.463 21.124 21.381 C Overlopende passiva 21.054 13.202 20.121 19.654 19.887 19.771 D Financiële activa,cf art 36 BBV lid b, c, d, e en f 7.747 7301 4064 3409 2877 2344 E Uitzettingen < 1 jaar 22.480 20.563 21.556 21.463 21.124 21.381 F Liquide middelen 867 596 909 857 853 873 G Overlopende activa 12.367 5.299 9.000 10.060 9.291 9.450 H Totale baten, exclusief mutaties reserves 169.928 164.875 165.009 163.308 162.173 161.223 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 93,33 112,95 110,31 113,91 113,55 113,30


0
0 ( Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Bedragen *€1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 A Eigen vermogen 58.686 48.620 44.874 43.833 43.460 42.152 B Balanstotaal 266.793 275.117 258.634 262.025 258.513 255.369 Solvabiliteit A/B x 100% 22,00 17,67 17,35 16,73 16,81 16,51


0
0 ( Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Bedragen *€1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 A Bouwgronden in exploitatie 21.967 6.833 4.466 4.768 3.593 2.397 B Totale baten, exclusief mutaties reserves 169.928 164.875 165.009 163.308 162.173 161.223 Grondexploitatie A/B x 100% 12,93 4,14 2,71 2,92 2,22 1,49


0
0 ( Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Bedragen *€1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 A Totale structurele lasten 162.993 165.484 165.118 160.649 160.839 161.120 B Totale structurele baten 166.520 164.875 165.816 164.100 162.950 161.986 C Totale structurele toevoegingen aan reserves 655 431 428 413 399 384 D Totale structurele onttrekkingen aan reserves 756 769 807 792 778 763 E Totale baten, exclusief mutaties reserves 169.928 164.875 165.009 163.308 162.173 161.223 Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100% 2,13 -0,16 0,65 2,35 1,54 0,77


0
0 Rekening Begroting Begroting 2016 2017 2018 (Bedragen *€1.000)
1 OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZA waarde 257 258 261 Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZB waarde 155 165 175 C Afvalstoffenheffing voor een gezin 365 334 323 D Eventuele heffingskorting - - - Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde E WOZ-waarde (A+B+C-D) 777 757 759 F* Woonlasten landelijke gemiddelde voor een gezin 723 723 735 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde 2017 E/F x 100% 107,47 104,70 103,33


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Garanties en borgstellingen (Ondernemend en Duurzaam) None None 2300000.0
Overig Brexit None None None
Sociaal domein Open einde regelingen None None 1200000.0
Omgevingswet Nieuwe normbedragen onderwijshuisvesting None None None
Sociaal domein Continuïteit cliëntondersteuning None None None
GR / Verbonden partijen Garanties en borgstellingen (Vitaal en Sociaal) None None 0.0
Kapitaalgoederen Dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal None None None
Kapitaalgoederen Wintergladheidsbestrijding None None None
Projecten Projectrisico None None None
GR / Verbonden partijen Garanties en borgstellingen (Wonen en Leven) None None 1100000.0
Omgevingswet Omgevingsvergunningen None None None
Gemeentefonds Algemene Uitkering None None 1000000.0
GR / Verbonden partijen Garanties en borgstellingen (Organisatie en Financiën) None None 500000.0
Dividend/Rente Stijgende marktrente None None 200000.0
Informatieveiligheid Privacywetgeving None None None
Belasting Invoering Vennootschapsbelasting None None None
GR / Verbonden partijen Ontvlechting Uitgeest None None None
Grondexploitatie Grondexploitaties None None 1200000.0
Overig Overig (vervallen) None None None
Bodemsanering Asbest None None None

0
0 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
1 A >2 Uitstekend
2 B 1,4 - 2 Ruim voldoende
3 C 1 - 1,4 Voldoende
4 D 0,8 - 1 Matig
5 E 0,6 - 0,8 Onvoldoende
6 F <0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4
0 Weerstandsvermogen Jaarstukken 2016 Begroot 2018 Jaarstukken 2017 Begroot 2019
1 Totaal weersstandscapaciteit 27,3 19,9 16,6 16,6
2 Totaal risico's 9,4 11,1 8,7 7,6
3 Weerstandsvermogen 2,9 1,8 1,9 2,2


0 1 2 3 4
0 I / Risico's per programma Risico S Jaarstukken 2016 Begroot 2018 Jaarstukken 2017 Begroot 2019
1 1. Ondernemend en Garanties en borgstellingen I duurzaam Velsen Brexit I 2,9 2,8 2,8 n.k. 2,3 n.k.
2 2. Vitaal en Open einde regelingen S sociaal Velsen Nieuwe normbedragen I onderwijshuisvesting Continuïteit I cliëntondersteuning Garanties en borgstellingen I 1,8 0,0 3,0 0,0 2,2 0,0 1,2 n.k. n.k. 0,0
3 3. Wonen en leven Dienstbetoon pontveren S in Velsen Noordzeekanaal Wintergladheidsbestrijding S Projectrisico I Garanties en borgstellingen I n.k. n.k. n.k. 1,1 n.k. n.k. n.k. 1,0 n.k. n.k. n.k. 1,0 n.k. n.k. n.k. 1,1
4 4. Burger en bestuur Omgevingsvergunningen I n.k. n.k. n.k. n.k.


0 1 2 3 4
0 I / Risico's per programma Risico S Jaarstukken 2016 Begroot 2018 Jaarstukken 2017 Begroot 2019
1 5. Organisatie en Algemene Uitkering S financiën Garanties en borgstellingen S Stijgende marktrente S Privacy wetgeving I Invoering S Vennootschapsbelasting Ontvlechting Uitgeest I Grondexploitaties S Overig I Asbest I 0,3 0,6 0,0 n.k. n.k. n.k. 2,4 0,3 n.k. 0,8 0,6 0,2 n.k. n.k. n.k. 2,4 0,3 n.k. 0,8 0,4 0,2 n.k. n.k. n.k. 1,2 Vervallen n.k. 1,0 0,5 0,2 n.k. n.k. n.k. 1,2 Vervallen n.k.
2 Totaal gekwantificeerde risico's 9,4 11,1 8,7 7,6


0 1 2 3 4
0 Weerstandscapaciteit Jaarstukken 2016 Begroot 2018 Jaarstukken 2017 Begroot 2019
1 Algemene reserve Algemene reserve grondbedrijf * Resultaatbestemming jaarstukken 2017 t.g.v. Algemene Reserve * Onttrekking Begrotingsresultaat 2017/2018 Oormerken A8/A9 Oormerken Visie op Velsen (besluit Perspectiefnota) Onttrekking Algemene Reserve t.b.v. Stadsschouwburg Onttrekking 1e burap 2018 Onttrekking kleuren van de Begroting 2019 Onbenutte belastingcapaciteit Post onvoorzien Stille reserve 16,9 2,9 - - -2,1 4,4 0,8 4,4 16,9 2,9 - -1 -2,1 -7,5 5,8 0,8 4,1 8,3 1,2 - - -2,1 -1,5 5,8 0,8 4,2 8,3 1,2 1,9 - -2,1 -1,5 -2,4 Volgt later 6,4 0,8 4,1
2 Beschikbare weerstandscapaciteit 27,3 19,9 16,6 16,6
3
4 Ratio weerstandsvermogen 2,9 1,8 1,9 2,2


0
0 Verloop kengetallen
1 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 1A Netto schuldquote 97,15 112,77 106,62 109,14 109,24 109,27 1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 92,99 110,31 104,65 107,46 107,88 108,28 2. Solvabiliteitsratio 22,34 17,35 16,54 15,78 15,42 14,60 3. Kengetal grondexploitatie 4,73 2,71 3,06 2,33 1,55 0,78 4. Structurele exploitatieruimte 1,78 0,65 1,68 1,15 1,39 0,59 Belastingcapaciteit: Woonlasten 5. meerpersoonshuishouden 104,70 105,27 107,92 n.b. n.b. n.b.


0 1 2 3
0 Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C
1 A. zonder correctie doorgeleende gelden 1. Netto schuldquote B. met correctie doorgeleende gelden < 90% < 90% 90-130% 90-130% > 130% > 130%
2
3 2. Solvabiliteitsratio > 50% 20-50% < 20%
4 3. Grondexploitatie < 20% 20-35% > 35%
5 4. Structurele exploitatieruimte > 0% 0 < 0%
6 5. Belastingcapaciteit < 95% 95-105% > 105%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Omschrijving Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 A Vaste schulden 165.636 175.868 177.281 180.039 180.227 179.183
2 B Netto vlottende schulden 23.056 21.556 23.549 23.905 23.004 23.486
3 C Overlopende passiva 10.452 20.121 17.209 15.927 17.752 16.963
4 E Uitzettingen < 1 jaar 26.611 21.556 23.549 23.905 23.004 23.486
5 F Liquide middelen 890 909 889 896 898 894
6 G Overlopende activa 4.847 9.000 8.737 7.528 8.422 8.229
7 H Totale baten, exclusief mutaties reserves 171.696 165.009 173.394 171.841 172.709 171.152
8 Netto schuldquote (A+B+C-E-F-G)/H x 100% 97,15 112,77 106,62 109,14 109,24 109,27


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Omschrijving Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 A Vaste schulden 165.636 175.868 177.281 180.039 180.227 179.183
2 B Netto vlottende schulden 23.056 21.556 23.549 23.905 23.004 23.486
3 C Overlopende passiva 10.452 20.121 17.209 15.927 17.752 16.963
4 D Financiële activa,cf art 36 BBV lid b, c, d, e en f 7140 4064 3409 2877 2344 1705
5 E Uitzettingen < 1 jaar 26.611 21.556 23.549 23.905 23.004 23.486
6 F Liquide middelen 890 909 889 896 898 894
7 G Overlopende activa 4.847 9.000 8.737 7.528 8.422 8.229
8 H Totale baten, exclusief mutaties reserves 171.696 165.009 173.394 171.841 172.709 171.152
9 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 92,99 110,31 104,65 107,46 107,88 108,28


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Omschrijving Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 A Eigen vermogen 58.784 44.874 42.949 41.064 39.985 37.052
2 B Balanstotaal 263.090 258.634 259.686 260.154 259.314 253.724
3 Solvabiliteit A/B x 100% 22,34 17,35 16,54 15,78 15,42 14,60


0 1 2 3 4 5 6 7
0 A Omschrijving Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 Bouwgronden in exploitatie 8.119 4.466 5.302 3.999 2.674 1.328
2 B Totale baten, exclusief mutaties reserves 171.696 165.009 173.394 171.841 172.709 171.152
3 Grondexploitatie A/B x 100% 4,73 2,71 3,06 2,33 1,55 0,78


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Omschrijving Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 A Totale structurele lasten 175.729 165.118 173.274 171.075 171.517 171.335
2 B Totale structurele baten 178.449 165.816 174.221 172.653 173.506 171.933
3 C Totale structurele toevoegingen aan reserves 432 428 423 408 393 379
4 D Totale structurele onttrekkingen aan reserves 773 807 827 812 797 782
5 E Totale baten, exclusief mutaties reserves 171.696 165.009 173.394 171.841 172.709 171.152
6 Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100% 1,78 0,65 0,78 1,15 1,39 0,59


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Omschrijving Rekening 2014 Rekening 2015 Rekening 2016 Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
1 A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 244 254 257 258 261 269
2 B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 175 149 155 165 175 173
3 C Afvalstoffenheffing voor een gezin 344 375 365 334 323 354
4 D Eventuele heffingskorting - - - - - -
5 E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) 764 777 777 757 759 796
6 F* Woonlasten landelijke gemiddelde voor een gezin 698 709 723 723 721 738
7 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde 2017 E/F x 100% 110 110 107 105 105 108


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Brexit None None None
GR / Verbonden partijen Garanties en borgstellingen None None 2300000.0
Sociaal domein Open einde regelingen None None 1800000.0
Sociaal domein Tarieven jeugd None None 0.0
Sociaal domein Continuïteit zorg None None 300000.0
Onderwijs Nieuwe normbedragen onderwijshuisvesting None None None
Belasting BTW sport None None None
Informatieveiligheid Imagoschade None None None
GR / Verbonden partijen Garanties en borgstellingen None None 0.0
Overig Dienstbetoon pontveren Noordzeekanaal None None None
Overig Wintergladheidsbestrijding None None None
Projecten Projectrisico None None None
Bodemsanering Decentralisatie bodemtaken None None None
GR / Verbonden partijen Garanties en borgstellingen None None 1100000.0
Omgevingswet Omgevingsvergunningen None None None
Gemeentefonds Algemene Uitkering None None 1800000.0
Dividend/Rente Stijgende marktrente None None 100000.0
Informatieveiligheid Privacywetgeving None None None
Belasting Invoering Vennootschapsbelasting None None None
Grondexploitatie Grondexploitaties None None 1000000.0
Bodemsanering Asbest None None None
GR / Verbonden partijen Garanties en borgstellingen None None 500000.0

0
0 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
1 A >2 Uitstekend
2 B 1,4 - 2 Ruim voldoende
3 C 1 - 1,4 Voldoende
4 D 0,8 - 1 Matig
5 E 0,6 - 0,8 Onvoldoende
6 F <0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4
0 Weerstandsvermogen Jaarstukken 2017 Begroot 2019 Jaarstukken 2018 Begroot 2020
1 Totaal weersstandscapaciteit 16,6 15,6 17,7 15,6
2 Totaal risico's 8,7 7,6 8,3 8,9
3 Weerstandsvermogen 1,9 2,1 2,1 1,8


0 1 2 3 4
0 I / Risico's per programma Risico S Jaarstukken 2017 Begroot 2019 Jaarstukken 2018 Begroot 2020
1 1. Ondernemend en Brexit I duurzaam Velsen Garanties en borgstellingen I 2,3 n.k. 2,3 n.k. n.k. 2,5 n.k. 2,3
2 2. Vitaal en Open einde regelingen S sociaal Velsen Tarieven jeugd I Continuïteit zorg S Nieuwe normbedragen I onderwijshuisvesting BTW sport S Imagoschade I Garanties en borgstellingen I 2,2 n.k. 0,0 1,2 n.k. n.k. n.k. 0,0 1,2 0,3 n.k. n.k. n.k. 0,0 1,8 0,0 0,3 n.k. n.k. n.k. 0,0
3 3. Wonen en leven Dienstbetoon pontveren S in Velsen Noordzeekanaal Wintergladheidsbestrijding S Projectrisico I Decentralisatie bodemtaken S Garanties en borgstellingen I n.k. n.k. n.k. 1,1 n.k. n.k. n.k. 1,1 n.k. n.k. n.k. n.k. 1,2 n.k. n.k. n.k. n.k. 1,1
4 4. Burger en bestuur Omgevingsvergunningen I n.k. n.k. n.k. n.k.
5 5. Organisatie en Algemene Uitkering financiën S Stijgende marktrente S Privacy wetgeving I Invoering S Vennootschapsbelasting Grondexploitaties S Asbest I Garanties en borgstellingen I 0,8 0,2 n.k. n.k. 1,2 n.k. 0,7 1,0 0,2 n.k. n.k. 1,2 n.k. 0,5 1,4 0,2 n.k. n.k. 1,0 n.k. 0,5 1,8 0,1 n.k. n.k. 1,0 n.k. 0,5
6 Totaal gekwantificeerde risico's 8,7 7,6 8,3 8,9


0 1 2 3 4
0 Weerstandscapaciteit Jaarstukken 2017 Begroot 2019 Jaarstukken 2018 Begroot 2020
1 Algemene reserve Algemene reserve grondbedrijf * Resultaatbestemming jaarstukken t.g.v. Algemene Reserve * Onttrekking Begrotingsresultaat * Onttrekking 1e Bestuursrapportage Oormerken A8/A9 Oormerken Visie op Velsen (besluit Perspectiefnota) Onttrekking Algemene Reserve t.b.v. Stadsschouwburg Onbenutte belastingcapaciteit Post onvoorzien Stille reserve 8,3 1,2 - -2,1 - -1,5 5,8 0,8 4,2 8,3 1,2 1,9 -1,1 -2,4 -2,1 - -1,5 6,4 0,8 4,1 6,9 1,5 - - - -2,1 - 0,0 6,4 0,9 4,1 6,9 1,5 2,1 -3,4 -0,5 -2,1 - - 6,6 0,4 4,1
2 Beschikbare weerstandscapaciteit 16,6 15,6 17,7 15,6
3
4 Ratio weerstandsvermogen 1,9 2,1 2,1 1,8


0
0 Verloop kengetallen
1 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Omschrijving 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 1A Netto schuldquote 91,96 106,62 97,16 97,90 101,03 99,25 1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 89,60 104,65 95,55 96,58 100,00 98,52 2. Solvabiliteitsratio 22,96 16,54 16,85 14,96 13,21 11,85 3. Kengetal grondexploitatie 3,74 3,06 2,01 1,34 0,68 0,67 4. Structurele exploitatieruimte 1,12 0,78 0,08 0,95 0,34 0,50 5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden 103,27 107,92 n.b. n.b. n.b. 107,92


0 1 2 3
0 Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C
1 A. zonder correctie doorgeleende gelden 1. Netto schuldquote B. met correctie doorgeleende gelden < 90% < 90% 90-130% 90-130% > 130% > 130%
2
3 2. Solvabiliteitsratio > 50% 20-50% < 20%
4 3. Grondexploitatie < 20% 20-35% > 35%
5 4. Structurele exploitatieruimte > 0% 0 < 0%
6 5. Belastingcapaciteit < 95% 95-105% > 105%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Omschrijving Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 A Vaste schulden 162.532 177.281 168.483 169.433 171.732 169.883
2 B Netto vlottende schulden 14.250 23.549 23.481 22.437 23.156 23.024
3 C Overlopende passiva 7.192 17.209 11.618 12.006 13.611 12.412
4 E Uitzettingen < 1 jaar 20.288 23.549 23.481 22.437 23.156 23.024
5 F Liquide middelen 31 889 603 508 667 593
6 G Overlopende activa 4.782 8.737 6.122 6.547 7.136 6.602
7 H Totale baten, exclusief mutaties reserves 172.768 173.394 178.447 178.128 175.725 176.430
8 Netto schuldquote (A+B+C-E-F-G)/H x 100% 91,96 106,62 97,16 97,90 101,03 99,25