Naam Zandvoort
Code 473
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 16970

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
BUIG Bijstand (BUIG) 75.0 500000.0 375000.0
Sociaal domein Aanspraken WMO 25.0 250000.0 62500.0
Sociaal domein De drie decentralisaties 50.0 1000000.0 500000.0
Kapitaalgoederen Extra onderhoudskosten als gevolg van weersomstandigheden 50.0 100000.0 50000.0
Kapitaalgoederen Water op straat 25.0 500000.0 125000.0
Aanbesteding Aanbestedingsrisico 25.0 500000.0 125000.0
Grondexploitatie Vertraging invoering 2e tranche van de WKPB 25.0 100000.0 25000.0
Grondexploitatie Niet halen taakstelling begraafplaats 0.0 50000.0 0.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 25.0 500000.0 125000.0
Grondexploitatie Samenwerking met derden inzake ruimtelijke processen 50.0 100000.0 50000.0
Grondexploitatie Onzekerheid saldo grondexploitaties strategische projecten 25.0 5000000.0 1250000.0
Grondexploitatie Faillissement ontwikkelaar 25.0 500000.0 125000.0
Kapitaalgoederen Vervoer gevaarlijke stoffen 10.0 1000000.0 100000.0
Belasting Parkeerexploitatie 50.0 500000.0 250000.0
Informatieveiligheid Kwaliteitsnorm gemeentelijke basisadministraties 75.0 50000.0 37500.0
Informatieveiligheid Beveiligingseisen reisdocumenten en rijbewijzen 50.0 50000.0 25000.0
Projecten Vertraging uitvoering projecten i.k.v. wettelijke dienstverlening 50.0 100000.0 50000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteiten 10.0 1000000.0 100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Niet naleven gebruiksvergunning 50.0 100000.0 50000.0
Kapitaalgoederen Niet tijdig controleren nieuwe bouwwerken 10.0 1000000.0 100000.0
Kapitaalgoederen Naheffing bluswater en onderhoud brandweerkranen 50.0 400000.0 200000.0
Belasting Precario op kabels en leidingen 25.0 500000.0 125000.0
Overig Prijsstijgingen 25.0 2000000.0 500000.0
Dividend/Rente Renterisico's 50.0 500000.0 250000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Nadeelcompensatie en risico's n.a.v. juridische procedures 50.0 100000.0 50000.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0
1
2
3
4
5
6
7
8


0 1
0
1
2
3
4
5