Naam Zandvoort
Code 473
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 16970

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
BUIG Bijstand (BUIG) 75.0 500000.0 375000.0
Sociaal domein Aanspraken WMO 25.0 250000.0 62500.0
Sociaal domein De drie decentralisaties 50.0 1000000.0 500000.0
Kapitaalgoederen Extra onderhoudskosten als gevolg van weersomstandigheden 50.0 100000.0 50000.0
Kapitaalgoederen Water op straat 25.0 500000.0 125000.0
Aanbesteding Aanbestedingsrisico 25.0 500000.0 125000.0
Grondexploitatie Vertraging invoering 2e tranche van de WKPB 25.0 100000.0 25000.0
Grondexploitatie Niet halen taakstelling begraafplaats 0.0 50000.0 0.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 25.0 500000.0 125000.0
Grondexploitatie Samenwerking met derden inzake ruimtelijke processen 50.0 100000.0 50000.0
Grondexploitatie Onzekerheid saldo grondexploitaties strategische projecten 25.0 5000000.0 1250000.0
Grondexploitatie Faillissement ontwikkelaar 25.0 500000.0 125000.0
Kapitaalgoederen Vervoer gevaarlijke stoffen 10.0 1000000.0 100000.0
Belasting Parkeerexploitatie 50.0 500000.0 250000.0
Informatieveiligheid Kwaliteitsnorm gemeentelijke basisadministraties 75.0 50000.0 37500.0
Informatieveiligheid Beveiligingseisen reisdocumenten en rijbewijzen 50.0 50000.0 25000.0
Projecten Vertraging uitvoering projecten i.k.v. wettelijke dienstverlening 50.0 100000.0 50000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteiten 10.0 1000000.0 100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Niet naleven gebruiksvergunning 50.0 100000.0 50000.0
Kapitaalgoederen Niet tijdig controleren nieuwe bouwwerken 10.0 1000000.0 100000.0
Kapitaalgoederen Naheffing bluswater en onderhoud brandweerkranen 50.0 400000.0 200000.0
Belasting Precario op kabels en leidingen 25.0 500000.0 125000.0
Overig Prijsstijgingen 25.0 2000000.0 500000.0
Dividend/Rente Renterisico's 50.0 500000.0 250000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Nadeelcompensatie en risico's n.a.v. juridische procedures 50.0 100000.0 50000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Aanspraken WMO 25.0 250000.0 62500.0
BUIG Bijstand (BUIG) 75.0 300000.0 225000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschade 25.0 500000.0 125000.0
Aanbesteding Aanbestedingsrisico 25.0 500000.0 125000.0
GR / Verbonden partijen Samenwerking met derden inzake ruimtelijke processen 50.0 100000.0 50000.0
Grondexploitatie Onzekerheid saldo grondexploitatie strategische gronden 25.0 5000000.0 1250000.0
Grondexploitatie Faillissement ontwikkelaar 25.0 500000.0 125000.0
Kapitaalgoederen Extra onderhoud a.g.v. weersomstandigheden 50.0 100000.0 50000.0
Kapitaalgoederen Water op straat 25.0 500000.0 125000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vervoer gevaarlijke stoffen 10.0 1000000.0 100000.0
Grondexploitatie Parkeerexploitatie 50.0 500000.0 250000.0
Overig Niet halen taakstelling begraafplaats 0.0 50000.0 0.0
Overig Vertraging invoering 2e tranche van de WKPB 25.0 100000.0 25000.0
Informatieveiligheid Kwaliteitsnorm gemeentelijke basisadministraties 75.0 50000.0 37500.0
Informatieveiligheid Beveiligingseisen reisdocumenten rijbewijzen 50.0 50000.0 25000.0
Projecten Vertraging projecten i.k.v. wettelijke dienstverlening 50.0 100000.0 50000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteiten 10.0 1000000.0 100000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Niet naleven gebruiksvergunning 50.0 100000.0 50000.0
Kapitaalgoederen Niet tijdig controleren nieuwe bouwwerken 10.0 1000000.0 100000.0
Kapitaalgoederen Naheffing bluswater en onderhoud brandweerkranen 50.0 400000.0 200000.0
Omgevingswet Effecten omgevingswet voor legesinkomsten 50.0 100000.0 50000.0
Overig Prijsstijgingen 25.0 2000000.0 500000.0
Dividend/Rente Renterisico's 50.0 500000.0 250000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Nadeelcompensatie n.a.v. juridische procedures 50.0 100000.0 50000.0
Kapitaalgoederen Taakstelling huisvesting Raadhuis niet realiseren 75.0 250000.0 187500.0

0
0 Beschikbare weerstandscapaciteit: stand per 1 jan 2019 Algemene reserve 6.022.000 Onbenutte belastingcapaciteit 2.129.658 Onvoorzien 30.000
1 Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 8.181.658


0 1 2
0 Prio Politiek Eigen Kans Nr. Risico (2) Gevolg (4) Risico (5) (6) Risico beleid (3) (7) (8)
1 1 Aanspraken WMO < 25% < 250.000 62.500 1 ja ja
2 TOTAAL PROGRAMMA 2 ONDERSTEUNING EN ZORG 62.500
3 2 Bijstand (BUIG) < 75% < 300.000 225.000 2 nee nee
4 TOTAAL PROGRAMMA 3 WERK, INKOMEN EN SCHULDEN 225.000
5 3 Planschade < 25% < 500.000 125.000 1 nee ja
6 4 Aanbestedingsrisico < 25% < 500.000 125.000 3 ja ja
7 5 Samenwerking met derden inzake ruimtelijke processen < 50% < 100.000 50.000 1 ja ja
8 Onzekerheid saldo grondexploitaties strategische 6 < 25% < 5.000.000 1.250.000 3 ja ja
9 projecten 7 Faillissement ontwikkelaar < 25% < 500.000 125.000 1 nee nee
10 TOTAAL PROGRAMMA 4 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, TOERISME EN 1.675.000
11 ECONOMIE 8 Extra onderhoud a.g.v. van weersomstandigheden < 50% < 100.000 50.000 1 nee nee
12 9 Water op straat < 25% < 500.000 125.000 2 ja ja
13 10 Vervoer gevaarlijke stoffen < 10% < 1.000.000 100.000 1 nee ja
14 11 Parkeerexploitatie < 50% < 500.000 250.000 1 ja ja
15 12 Niet halen taakstelling begraafplaats < 0% < 50.000 - 2 ja ja
16 TOTAAL PROGRAMMA 5 BEHEER EN ONDERH0UD 525.000
17 13 Vertraging invoering 2e tranche van de WKPB < 25% < 100.000 25.000 2 ja ja
18 14 Kwaliteitsnorm gemeentelijke basisadministraties < 75% < 50.000 37.500 3 ja nee


0 1 2
0 Prio Politiek Eigen Kans Nr. Risico (2) Gevolg (4) Risico (5) (6) Risico beleid (3) (7) (8) 50.000 25.000 3 ja nee 100.000 50.000 3 ja ja
1 15 Beveiligingseisen reisdocumenten en rijbewijzen < 50% <
2 16 Vertraging projecten i.k.v. wettelijke dienstverlening < 50% <
3 17 Calamiteiten < 10% < 1.000.000 100.000 2 ja nee
4 18 Niet naleven gebruiksvergunning < 50% < 100.000 50.000 2 ja ja
5 19 Niet tijdig controleren nieuwe bouwwerken < 10% < 1.000.000 100.000 3 ja ja 400.000 200.000 3 ja nee
6 20 Naheffing bluswater en onderhoud brandweerkranen < 50% <
7 21 Effecten omgevingswet voor legesinkomsten < 50% < 100.000 50.000 3 ja ja
8 TOTAAL PROGRAMMA 6 BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID 637.500
9 22 Prijsstijgingen < 25% < 2.000.000 500.000 2 nee ja
10 23 Renterisico's < 50% < 500.000 250.000 2 nee ja
11 24 Nadeelcompensatie nav juridische procedures < 50% < 100.000 50.000 2 ja nee
12 25 Taakstelling huisvesting Raadhuis niet realiseren < 75% < 250.000 150.000 3 ja ja
13 TOTAAL PROGRAMMA 7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN 950.000
14 OVERHEAD TOTAAL RISICO'S 4.075.000


0
0 TOELICHTING OP DE RISICO'S IN PROGRAMMA 2 ONDERSTEUNING EN ZORG
1 1 Bij de Wmo is sprake van een open-einde regeling. Toenemende vergrijzing en prijsrisico's kunnen leiden tot verhoogde aanspraken op de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) voorzieningen.


0
0 TOELICHTING OP DE RISICO'S IN PROGRAMMA 3 WERK, INKOMEN EN SCHULDEN
1 H2 De definitieve omvang van het macrobudget bijstand (BUIG) wordt eind september van het lopende jaar vastgesteld. Daar de hoogte van het Zandvoortse inkomensdeel bijstand direct gekoppeld is aan de hoogte van dit macrobudget, en het definitieve budget nogal kan afwijken van het voorlopige budget, zit hier een omvangrijk risico aan vast. Dit risico heeft betrekking op het budget dat het Rijk beschikbaar stelt voor het betalen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet (de bijstandsuitkeringen). Deze middelen worden separaat aan de gemeente toegekend via de BUIG (Bundeling uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten). De definitieve omvang van het macrobudget bijstand (BUIG) wordt eind september van het lopende jaar vastgesteld. Daar de hoogte van het Zandvoortse inkomensdeel bijstand direct gekoppeld is aan de hoogte van dit macrobudget, en het definitieve budget nogal kan afwijken van het voorlopige budget, zit hier een omvangrijk risico aan vast. et financiële risico is afgeleid van de huidige uitgaven aan uitkeringen. De vangnetuitkering biedt gemeenten financiële compensatie voor grote(re) tekorten op het budget als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet. Om in aanmerking te komen voor een vangnetuitkering over 2018, moet in ieder geval worden voldaan aan de volgende voorwaarden: a. over 2018 moet sprake zijn van een tekort dat meer bedraagt dan 5% van de definitief over dat jaar toegekende gebundelde uitkering b. over 2016, 2017 en 2018 moet sprake zijn van een gecumuleerd tekort dat meer bedraagt dan 5%, berekend over alleen de definitief over 2018 toegekende gebundelde uitkering Totdat aan deze voorwaarden voldaan is, is een eventueel tekort voor eigen rekening.


0
0 TOELICHTING OP DE RISICO'S IN PROGRAMMA 4 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, TOERISME EN ECONOMIE
1 3 Bij het ontwikkelen en vaststellen van een bestemmingsplan kan een burger of ondernemer hinder ondervinden van dit plan en een planschade claimen. Dit wil niet zeggen dat de claim ook wordt toegekend.
2 4 Er is kans op tegenvallend aanbestedingsresultaat door bijvoorbeeld weinig bieders.
3 5 Bij de start van een bestemmingsplanprocedure moet goed worden beoordeeld of tot intensieve samenwerking met derden wordt overgegaan. Gelijktijdig met deze beoordeling zullen extra financiële middelen gevraagd worden aan de gemeenteraad.
4 6 Het samenstellen van sluitende grondexploitaties is een doorlopend proces dat risico's met zich meebrengt.
5 7 Bij een faillissement van een ontwikkelaar kan dat voor de gemeente leiden tot extra kosten.


0
0 9 Door het hoger stellen van de eisen aan het beperken van de kans van water op straat zullen voorzieningen moeten worden getroffen. Er is een normbedrag per woning voor herstel waterschade in woningen als gevolg van water op straat.
1 10 Vervoer van gevaarlijke stoffen door de gemeente kan leiden tot ernstige, grootschalige ongevallen en/of schades.
2 11 Sterke schommelingen in parkeerinkomsten zijn mogelijk ten gevolge van met name weersinvloeden. Om het risico te beperken wordt bij het ramen van parkeeropbrengsten gekeken naar de afgelopen drie jaar. De inkomsten in de begroting worden terughoudend ingeschat en in de Voorjaarsnota bijgesteld. De prognose van het huidige begrotingsjaar wordt in de Najaarsnota bijgesteld.
3 12 In 2017 is besloten de taakstelling met 2 jaar op te schorten. In 2019 wordt verder actie ingezet om taakstelling verder te verwezenlijken.


0
0 TOELICHTING OP DE RISICO'S IN PROGRAMMA 6 BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID
1 13 De invoering van de 2e tranche op de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) is uitgesteld. De eerste tranche van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) is reeds doorgevoerd. De tweede tranche bestaat voornamelijk uit het toevoegen van de gemeentelijke bestemmingsplannen aan de reeds ingevoerde publieksrechtelijke beperkingen. Het risico op financiële gevolgen blijft bestaan.
2 14 Het blijven voldoen aan de kwaliteitsnorm die is gesteld aan de BasisRegistratie Personen (BRP, voorheen GBA) heeft tot gevolg dat extra inspanningen moeten worden verricht om aan de kwaliteitsnorm te blijven voldoen en het vereiste kwaliteitsniveau te behouden.
3 15 Het beveiligingsplan reisdocumenten dient te voldoen aan de PUN-eisen (Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland). De verplichting tot inname en afgifte van paspoorten kan, mede gezien de beperkte bemensing, consequenties hebben. De kans bestaat dat dezelfde PUN-eisen ook verplicht gesteld zullen worden voor rijbewijzen.
4 16 In het kader van de wettelijke dienstverlening dient, ter verbetering hiervan, een aantal projecten te worden uitgevoerd. Projectleiders dienen uit bestaande formatie geleverd te worden, hetgeen niet altijd mogelijk is waardoor (tijdelijke) vervanging van deze functionarissen noodzakelijk is.
5 17 Een ramp of crisis kan zich altijd voordoen en gaat met kosten gepaard De omvang is uiteraard niet vooraf in te schatten. Met de huidige terreurdreiging wordt de kans op een aanslag in de regio groter. Dit kan een grotere inzet van de (eigen) medewerkers van de crisisorganisatie tot gevolg hebben, maar kan ook leiden tot een grotere inzet van medewerkers van de VRK (en dus tot hogere lasten van alle deelnemende gemeenten).
6 18 Door het niet naleven van de gebruiksvergunning kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan.
7 19 Het niet tijdig houden van toezicht op nieuwe bouwwerken op cruciale bouwmomenten in het licht van constructie en brandveiligheid, kan leiden tot schade voor de gemeente.
8 20 Het betreft een naheffing van kosten van bluswater en onderhoud brandkranen vanaf 2003. Deze naheffing heeft eind 2015 plaatsgevonden (ongeveer € 45.000). Los van de naheffing in 2015 blijft er een toekomstig risico voor de inrichting van een secundaire bluswatervoorziening.


0
0 21 Wabo legesinkomsten na invoering van de Omgevingswet (betreft nog niet voor 2019, wel opgenomen voor inzicht): Er zijn vergaande plannen om bij de invoering van de Omgevingswet tevens te regelen dat voor het behandelen, beschikken en het toezicht houden geen leges meer berekend mogen worden. De landelijke besparing van het samenvoegen van vele wetten en daardoor meerdere beschikkingen, levert landelijk € 650 mln op. Het wegvallen van deze baten zullen naar alle waarschijnlijkheid niet gecompenseerd worden. Planning: invoeringsdatum 1-1-2021
1
2 TOELICHTING OP DE RISICO'S IN PROGRAMMA 7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN OVERHEAD
3 22 Vanaf 2018 investeren we flink in de openbare ruimte. Het meerjareninvesteringsplan is gebaseerd op het huidige prijsniveau. Eventuele prijsstijgingen worden als risico aangemerkt.
4 23 Vanwege het investeren in de openbare ruimte trekken we nieuwe geldleningen aan. Dit kan renterisico met zich meebrengen.
5 24 Dit risico bestaat met name bij herziening van bestemmingsplannen.
6 25 De taakstelling (oftewel het ingeboekte voordeel) van € 217k is gebaseerd op het afstoten van twee derde van de huidige oppervlakte van het Raadhuis van Zandvoort. Na afstoting blijft er nog één derde aan huisvestingslasten over (plus kapitaallasten van een investering van € 5 ton in vernieuwing). In 2018, 2019 en 2020 is het risico deze taakstelling te realiseren dermate hoog dat deze is afgedekt in het transitiebudget. Vanaf 2021 en verder bestaat het risico dat door uitstel of andere keuzes in de herhuisvesting van de organisatie in Zandvoort, deze taakstelling niet ingevuld kan worden.


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Open einde regeling WMO: jaarlijks toegekende WMO-budget is ontoereikend om de kosten van de voorzieningen en/of uitvoeringskosten te financieren. 50.0 250000.0 125000.0
Sociaal domein Jeugdzorg: Open einde karakter ten aanzien van de financiering jeugdzorg 50.0 600000.0 300000.0
BUIG Indien het aantal bijstandsgerechtigden oploopt draagt de gemeente het risico op een overschrijding van de BUIG tot op het punt dat aan de voorwaarden van de vangnetuitkering wordt voldaan. 30.0 425000.0 127500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Burger en/of ondernemer dienen een planschade claim in 25.0 500000.0 125000.0
Grondexploitatie Onzekerheid saldo grondexploitaties strategische projecten 25.0 5000000.0 1250000.0
Kapitaalgoederen Wateroverlast op straat 25.0 500000.0 125000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteiten 10.0 1000000.0 100000.0
Kapitaalgoederen Niet tijdig controleren nieuwe bouwwerken 10.0 1000000.0 100000.0
Overig Prijsstijgingen bij geplande investeringen 25.0 2250000.0 562500.0
Dividend/Rente Risico van stijgende marktrente 40.0 300000.0 120000.0
GR / Verbonden partijen Ambtelijke samenwerking met Haarlem wordt niet gecontinueerd. 10.0 5000000.0 500000.0
Overig Kosten F1 hoger dan ingeschat 30.0 300000.0 90000.0
Overig Overige risico's met benodigde capaciteit < € 100 None None 529000.0