Naam Zaanstad
Code 479
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 154865

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Algemeen marktrisico (prijs en afzet) bij het voeren van grondexploitaties None None None
Sociaal domein In het vernieuwde jeugdhulpstelsel dat vanaf 2018 geldt worden budgetplafonds losgelaten. Dit leidt tot een hoger volume bij specialistische aanbieders. None None None
Sociaal domein In het vernieuwde jeugdhulpstelsel dat vanaf 2018 geldt worden budgetplafonds losgelaten. Dit leidt tot een hoger volume bij specialistische aanbieders. None None None
Sociaal domein De vraag naar jeugdhulpverlening blijft doorgroeien ondanks de inzet van Jeugdteams die zouden moeten leiden tot gerichte inzet van specialistische jeugdhulp. Bijvoorbeeld kortere trajecten, minder intramuraal (met kortere doorlooptijd) en minder doorverwijzing naar specialistische zorg. None None None
Sociaal domein Capaciteit van het Jeugdteam is niet toereikend. None None None
Sociaal domein De zorgconsumptie van de Wmo blijft doorgroeien, ondanks de inzet van de sociale wijkteams die zouden moeten leiden tot verminderde zorg door substitutie-effect, kortere trajecten en minder intramuraal (kortere doorlooptijd) en het efficiënter organiseren van basisvoorzieningen. None None None
Grondexploitatie Overhoeken: Het bestemmingsplan is niet voor 1 januari 2018 onherroepelijk geworden. Met als voorwaarde dat er op 1 maart 2014 een ontvankelijk ontwerpbestemmingsplan ingediend zou zijn door de ontwikkelaar. Deze datum schuift evenredig op naar een latere datum indien de ontwikkelaar pas op een later moment een ontvankelijk ontwerpbestemmingsplan indient. None None None
Omgevingswet Inverdan Overtuinen: Gemeente moet zelf de milieumaatregelen aan de kant van Overtuinen treffen om nieuwbouw mogelijk te maken. None None None
Sociaal domein De autonome groei van specialistische jeugdhulp neemt niet af, waardoor een te groot beroep op maatwerkvoorzieningen Jeugd wordt gedaan. None None None
Sociaal domein De integrale tarieven voor een jeugdhulptraject blijken niet juist (te hoog of te laag). None None None
Grondexploitatie Inverdan Knoop: Woonprogramma en grondprijzen Noordschebos worden in 2018 (definitief) vastgesteld o.b.v. alsdan geldende marktsituatie. None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vaart in de Zaan: Uitkeren van planschade en/of nadeelcompensatie bij realisatie van Wilhelminasluis en/of Zaanbrug None None None
Kapitaalgoederen Uit nader onderzoek blijkt dat rubber instrooimateriaal voor kunstgrasvelden toch schadelijk voor de gezondheid is. Dit in tegenstelling tot de conclusie van het RIVM. None None None
Sociaal domein Minder doorverwijzingen naar specialistische ondersteuning dan op grond van de zorgbehoefte nodig zou zijn, waardoor vroeg of laat een zwaardere zorgvraag ontstaat. None None None
Grondexploitatie Hogere woningbouwproductie wordt niet gehaald. None None None
BUIG Bij de audit op de uitvoering van de BUIG kunnen onzekerheden en onrechtmatigheden worden geconstateerd die van invloed zijn op de hoogte van de vangnet-uitkering. None None None
Sociaal domein Het voorzetten van de zorg voor bestaande klanten binnen het nieuwe jeugdstelsel in 2018 waarbij het nieuwe zorgprofiel zwaarder is of de afkoopsom die aanbieders vragen te hoog is. None None None
Grondexploitatie RON: Niet betalen exploitatiebijdrage als zich geen grootschalige detailhandels vestigingen(GDV) vestigen op het bij de RON terrein. None None None
Sociaal domein Er is onvoldoende informele ondersteuning in de wijken; de link tussen vrijwilligers/inwoners ontbreekt in de praktijk of er is onvoldoende inzet van vrijwilligers. Cliënten blijven daardoor vooral aangewezen op dure zorg. None None None
Sociaal domein Met de participatiewet zijn we verantwoordelijk om een bredere doelgroep naar vermogen te laten meedoen op de arbeidsmarkt. Het risico is dat we deze mensen niet aan een passende baan of participatieplek kunnen helpen. Daarbij komt het feit dat het bieden van beschut werk een wettelijke verplichting is geworden, waardoor een jaarlijks quotum gehaald moet worden. None None None
Sociaal domein De ondersteuning van doelgroepen met grotere afstand vraagt meer ondersteuning van de cliënt, maar ook meer begeleiding om plekken te creëren. Dit kost meer ambtelijke capaciteit waardoor het risico ontstaat dat we onze beleidsdoelstelling niet kunnen halen. None None None

0 1 2 3 4 5
0 Nr. NARIS Risicogebeurtenis Gevolgen Invloed (%) Positie tov J2016
1 1 R449 Algemeen marktrisico (prijs en afzet) bij het voeren van geld - Grondopbrengsten dalen en/of de uitgifte van kavels vertraagd a.g.v 20,1% +1


0 1 2 3 4 5
0 Nr. NARIS Risicogebeurtenis Gevolgen Invloed (%) Positie tov J2016
1 grondexploitaties economische omstandigheden.
2 2 R767 In het vernieuwde jeugdhulpstelsel dat vanaf 2018 geldt worden budgetplafonds losgelaten. Dit leidt tot een hoger volume bij specialistische aanbieders. geld - De kosten voor tweedelijns jeugdhulp nemen toe. 9,7% N
3 3 R548 De vraag naar jeugdhulpverlening blijft doorgroeien ondanks de inzet van Jeugdteams die zouden moeten leiden tot gerichte inzet van specialistische jeugdhulp. Bijvoorbeeld kortere trajecten, minder intramuraal (met kortere doorlooptijd) en minder doorverwijzing naar specialistische zorg. geld - Dit kan leiden tot wachtlijsten, een tekort aan capaciteit om afhandeling van facturen te realiseren en dat de bezuiniging op de jeugdzorg van 15% niet gerealiseerd kan worden. 8,7% +1
4 4 R769 Capaciteit van het Jeugdteam is niet toereikend. geld - De kosten voor de jeugdteams nemen toe.; Maatschappelijk effect - Wettelijke termijnen worden door het JT niet gehaald. 6,0% N
5 5 R544 De zorgconsumptie van de Wmo blijft doorgroeien, ondanks de inzet van de sociale wijkteams die zouden moeten leiden tot verminderde zorg door substitutie-effect, kortere trajecten en minder intramuraal (kortere doorlooptijd) en het efficiënter organiseren van basisvoorzieningen. geld - De toekenning van specialistische ondersteuning op grond van de Wmo is (op grond van de wet) een open einde regeling. In 2015, het eerste jaar na de decentralisatie van de nieuwe taken, zijn de uitgaven binnen het budget gebleven. Dat neemt niet weg dat het risico de komende jaren blijft bestaan dat het beroep op specialistische Wmoondersteuning gaat toenemen, omdat mensen meer/langer thuis blijven wonen als gevolg van het rijksbeleid inzake extramoralisering en dus thuis zwaardere zorg nodig hebben. Het effect daarvan kan de komende jaren pas merkbaar worden; daarom is dit risico nog steeds opgenomen. 5,6% O
6 6 R508 Overhoeken: Het bestemmingsplan is niet voor 1 januari 2018 onherroepelijk geworden. Met als voorwaarde dat er op 1 maart 2014 een ontvankelijk ontwerpbestemmingsplan ingediend zou zijn door de ontwikkelaar. Deze datum schuift evenredig op naar een latere datum indien de ontwikkelaar pas op een later moment een ontvankelijk ontwerpbestemmingsplan indient. geld - Er zijn 2 scenario's: 1) max €1,5 mln. bij vaststellen Bestemmingsplan door de gemeenteraad. 2) max € 1mln. als bestemmingsplan door Raad van Staten niet wordt vastgesteld. 5,0% +6
7 7 R643 Inverdan Overtuinen: Gemeente moet zelf de milieumaatregelen aan de kant van Overtuinen treffen om nieuwbouw mogelijk te maken. geld - Andere / minder woningen. Meer kosten. Minder opbrengsten. Minder kwaliteit. relatie onder druk gewenste verbindingen tussen de gebieden wordt niet gerealiseerd. Verkade dient bezwaar in. 3,8% -1
8 8 R603 De autonome groei van geld - Te groot beroep op 3,6% -1


0 1 2 3 4 5
0 Nr. NARIS Risicogebeurtenis Gevolgen Invloed (%) Positie tov J2016
1 specialistische jeugdhulp neemt niet af, waardoor een te groot beroep op maatwerkvoorzieningen Jeugd wordt gedaan. maatwerkvoorzieningen zorgt ervoor dat de bezuinigingen niet opgevangen kunnen worden. Het budget is ontoereikend.
2 9 R768 De integrale tarieven voor een jeugdhulptraject blijken niet juist (te hoog of te laag). geld - De kosten voor de tweedelijns jeugdhulp nemen toe.; Maatschappelijk effect - Financiële problemen bij aanbieders bij te lage tarieven en resultaatverantwoordelijkheid. 3,3% N
3 10 R423 Inverdan Knoop: Woonprogramma en grondprijzen Noordschebos worden in 2018 (definitief) vastgesteld o.b.v. alsdan geldende marktsituatie. geld - Invulling Noordschebos met (deel) vrije sector huur resulteert in een lagere grondopbrengst dan geraamd 3,3% -1
4 11 R405 Vaart in de Zaan: Uitkeren van planschade en / of nadeelcompensatie bij realisatie van Wilhelminasluis en / of Zaanbrug geld - Planschade claims en / of nadeelcompensatie claims van bedrijven of burgers dat leidt tot niet begrote / ongedekte kosten voor Zaanstad. 2,5% O
5 12 R730 Uit nader onderzoek blijkt dat rubber instrooimateriaal voor kunstgrasvelden toch schadelijk voor de gezondheid is. Dit in tegenstelling tot de conclusie van het RIVM. geld - De kosten van een nieuw veld worden geschat op € 180.000 per kunstgrasveld. In totaal worden de kosten van vervanging van alle kunstgrasvelden geraamd op € 3.780.000. Hierin zijn eventuele schadevergoedingen aan gedupeerden niet meegerekend. 2,4% -2
6 13 R659 Minder doorverwijzingen naar specialistische ondersteuning dan op grond van de zorgbehoefte nodig zou zijn, waardoor vroeg of laat een zwaardere zorgvraag ontstaat. geld - De wijkteams verwijzen te laat door naar specialistische ondersteuning omdat zij onvoldoende kunnen inschatten wat de zwaarte van de problematiek is. 1,9% O
7 14 R602 Hogere woningbouwproductie wordt niet gehaald. geld - Mislopen van opbrengsten (AU, leges en OZB) die al zijn ingeboekt in de begroting obv hogere woningbouwproductie. 1,7% +1
8 15 R778 Bij de audit op de uitvoering van de BUIG kunnen onzekerheden en onrechtmatigheden worden geconstateerd die van invloed zijn op de hoogte van de vangnet-uitkering. geld - De vangnet-uitkering in het kader van de BUIG-uitkering blijkt nihil of lager dan de begrote 2,5 ton. 1,5% N
9 16 R771 Het voorzetten van de zorg voor bestaande klanten binnen het nieuwe jeugdstelsel in 2018 waarbij het nieuwe zorgprofiel zwaarder is of de afkoopsom die aanbieders vragen te hoog is. geld - De kosten voor de conversie van specialistische hulp 2017 naar 2018 zijn hoger dan op basis van geleverde zorg nodig is. 1,5% N
10 17 R511 RON: Niet betalen exploitatiebijdrage als zich geen grootschalige detailhandels vestigingen(GDV) vestigen op het bij de RON terrein. geld - Conform ovk vindt bijdrage aan gemeentelijke grondexploitatie niet plaats. Gemeente komt dekking tekort. 1,5% -1


0 1 2 3 4 5
0 Nr. NARIS Risicogebeurtenis Gevolgen Invloed (%) Positie tov J2016
1 18 R594 Er is onvoldoende informele ondersteuning in de wijken; de link tussen vrijwilligers/ inwoners ontbreekt in de praktijk of er is onvoldoende inzet van vrijwilligers. Cliënten blijven daardoor vooral aangewezen op dure zorg. geld - De vraag naar dure zorg blijft hoog. Hierdoor kan de bezuiniging niet worden gerealiseerd. 1,4% -1
2 19 R560 Met de participatiewet zijn we verantwoordelijk om een bredere doelgroep naar vermogen te laten meedoen op de arbeidsmarkt. Het risico is dat we deze mensen niet aan een passende baan of participatieplek kunnen helpen. Daarbij komt het feit dat het bieden van beschut werk een wettelijke verplichting is geworden, waardoor een jaarlijks quotum gehaald moet worden. geld - Het niet tijdig laten participeren kan leiden tot hogere uitkeringslasten of secundaire kosten zoals zorg of dagbesteding. Niet kunnen voldoen aan het jaarlijkse quotum plaatsingen voor beschut werk. Dit zou kunnen leiden tot een interventie vanuit het Rijk. 1,3% -1
3 20 R689 De ondersteuning van doelgroepen met grotere afstand vraagt meer ondersteuning van de cliënt, maar ook meer begeleiding om plekken te creëren. Dit kost meer ambtelijke capaciteit waardoor het risico ontstaat dat we onze beleidsdoelstelling niet kunnen halen. geld - De benodigde uitvoeringscapaciteit om de taken uit te voeren is hoger dan de aanwezige capaciteit. 1,3% N


0
0 Rekening Begroting Rekening Begroting Rekening Begroting 2014 2016 2015 2017 2016 2018
1 1,4 1,481 Minimum 2,5 1,7 1,4 1,2
2 17,8 19,145 Maximum 24,1 22,0 18,6 18,6
3 10,7 8,056 Gemiddeld 9,6 8,2 7,1 9,8


0
0 Weerstand Saldo Saldo Begroting Rekening Begroting boekwaarde boekwaarde 2017 2016 2018 ultimo 2014 ultimo 2015
1 Algemene reserves* 20,4 33,2 19,4 22,2 17,7
2 Onvoorzien 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
3 Totale 20,5 33,3 19,5 22,3 17,8 weerstandscapaciteit


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
1 A >2,0 Uitstekend
2 B 1,4 – 2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 – 1,4 Voldoende
4 D 0,8 – 1,0 Matig
5 E 0,6 – 0,8 Onvoldoende
6 F <0,6 Ruim onvoldoende


0 1
0
1
2
3
4
5


0 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8


0 1 2
0
1
2
3


0 1
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Niet in exploitatie genomen bouwgronden 0 0 0 0 0 0
2 A: Bouwgronden in exploitatie 15.157 21.304 20.611 32.418 24.792 19.137
3 B: Voorziening gebiedsontwikkeling -4.785 -3.375 -3.443 -3.512 -3.582 -3.653
4 A+B 10.372 17.929 17.168 28.906 21.210 15.484
5 C: Totale baten (exclusief mutaties reserves). 435.774 453.403 473.694 459.064 458.727 449.764
6 Grondexploitatie (A+B)/Cx100% 2,4% 4,0% 3.6% 6,3% 4,6% 3,4%


0 1 2 3 4 5 6
0 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 A: Structurele lasten 398.640 418.183 462.152 452.061 463.255 455.030
2 B: Structurele baten 423.479 437.736 493.031 462.130 464.232 462.251
3 C: Structurele dotaties aan de reserves 13.600 24.280 25.181 21.691 9.690 16.358
4 D: Structurele onttrekking aan de reserves 1.802 29.151 4.117 5.049 6.152 6.318
5 E: Geraamde totaal saldo van de baten, excl. mutaties reserves. 438.245 453.403 473.694 459.064 458.727 449.764
6 Structurele exploitatieruimte: ((B-A)+(D-C))/E x 100% 3,0% 5,4% 2,1% -1,4% -0,6% -0,6%


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0
1
2
3


0 1 2 3 4 5 6
0 Verloop kengetallen
1 Resume kengetallen: JR BGR BGR BGR BGR BGR
2 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3 1a netto schuldquote 128% 134% 145% 160% 159% 164%
4 1b netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 114% 121% 132% 147% 147% 152%
5 2 solvabiliteitsratio 16% 14% 14% 14% 15% 16%
6 3 grondexploitatie 2,4% 4,0% 3,6% 6,3% 4,6% 3,4%
7 4 structurele exploitatie ruimte 3,0% 5,4% 2,1% -1,4% -0,6% -0,6%
8 5 belastingcapaciteit 115% 114% 115% 115% 115% 115%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein De autonome groei van specialistische jeugdhulp neemt niet af. Een groeiend aantal jeugdigen maakt gebruikt van jeugdhulp c.q. de complexiteit (zorgzwaarte) per jeugdige wordt groter. None None None
Grondexploitatie Algemeen afzet risico bij het voeren van grondexploitaties None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Omwonenden stellen bezwaar/beroep in tegen de omgevingsvergunning of de bestemmingsplan- wijziging. In bezwaar-/beroepsfase worden omwonenden in het gelijk gesteld waardoor de ruimtelijke procedures (deels) opnieuw doorlopen moeten worden. None None None
Grondexploitatie Het doortrekken van de A8/A9 kan geplande woningbouw doorkruisen. None None None
Sociaal domein De voorgestelde maatregelen om de zorgkosten te beheersen en in lijn te laten komen met de beschikbare middelen in de begroting worden minder snel uitgevoerd. None None None
GR / Verbonden partijen Zaanbrug: Geen overeenstemming over de verdeling van extra kosten tussen betrokken partijen. None None None
Sociaal domein In 2019 wordt het abonnementstarief van maximaal €17,50 per vier weken voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen ingevoerd. De verwachting is dat deze wijziging een aanzuigende werking op Wmo-voorzieningen zoals hulp bij het huishouden en hulpmiddelen zal hebben. None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Het bezwaar van Stichting Michaël College (SMC) (zomer 2018) tegen het besluit dat, volgens het SMC, te weinig middelen beschikbaar stelt voor de uitbreiding en renovatie van het onderwijsgebouw en tijdelijke huisvesting gedurende de renovatie/uitbreiding, wordt (deels) gegrond verklaard. None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Inverdan Centrum Oost: uitspraak arbitragecommissie tussen PNH en Heijmans raakt mogelijk ook gemeente. None None None
Projecten Inverdan Knoop Centrum: niet tijdig realiseren fietsparkeerplaatsen Kiss en Ride, taxistandplaatsten in cultuurcluster. None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vaart in de Zaan: Uitkeren van planschade en / of nadeelcompensatie bij realisatie van Wilhelminasluis en / of Zaanbrug None None None
Grondexploitatie Inverdan Knoop: gewijzigd plan (andere verhouding sociaal, vrije sector en koop) komt niet overeen met eerder afgesproken woonprogramma en grondprijzen. None None None
Grondexploitatie Inverdan Knoop - Locatie Noordschebos komt (nog) niet voor realisatie berschikbaar None None None
Grondexploitatie Hogere woningbouwproductie wordt niet gehaald. None None None
Grondexploitatie RON: Er vestigen zich geen grootschalige detailhandels (GDV) op het RON terrein. None None None
Overig Zaanbrug: Hoger investeringsbedrag nodig door aantrekkende markt. None None None
Kapitaalgoederen De schade aan de onderlaag van het sportveld bij het Pascal College moet door de gemeente hersteld worden None None None
Energietransitie Gevormde voorziening tbv warmtenet blijkt niet voldoende te zijn. None None None
Bodemsanering Inverdan Algemeen: Extra bodemsaneringen zijn nodig. None None None
GR / Verbonden partijen Sportpark het Fortuin wordt later dan gepland opgeleverd waardoor de Kraaien later verhuisd. None None None

Percentage

Begroting 2017

Rekening 2016

Begroting 2018

Rekening 2017

Begroting 2019

85%

13,2

14,0

11,0

15,9

11,8

90%

14,1

14,8

11,7

16,6

12,8

95%

15,5

15,9

12,7

17,6

14,1Stand algemene reserves bij jaarrekening 2017

19,5

Mutatie burap 2018 nav jaarrekening 2017

3,7

Mutatie burap 2018 nav realisatie 2018

-8,3

Stand algemene reserves na burap 2018

14,9

Benodigde algemene reserve bij begroting 2019 o.b.v. een weerstandsratio van 1,4

17,8

Voorlopig tekort

-2,9 Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A

>2,0

Uitstekend

B

1,4 – 2,0

Ruim voldoende

C

1,0 – 1,4

Voldoende

D

0,8 – 1,0

Matig

E

0,6 – 0,8

Onvoldoende

F

<0,6

Ruim onvoldoendeStand na Burap 2018

Benodigd  nav simulatie

minimale stand (75%)

maximale stand (125%)

ARS

0

6,2

4,7

7,8

ARG

6,2

6

4,5

7,52020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein In 2019 is het abonnementstarief van maximaal €17,50 per vier weken voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen ingevoerd. De verwachting is dat deze wijziging een aanzuigende werking op Wmo-voorzieningen zoals hulp bij het huishouden en hulpmiddelen zal hebben. None None None
Grondexploitatie Algemeen afzet risico bij het voeren van grondexploitaties None None None
Grondexploitatie Het budget voor de nieuwbouw van de Slag is niet toereikend. None None None
Grondexploitatie RON: Er vestigen zich geen grootschalige detailhandels (GDV) op het RON terrein. None None None
GR / Verbonden partijen De door de gemeente Zaanstad ingediende aanvraag in het kader van de Regeling Specifieke Uitkering Sport wordt niet 100% maar naar rato van de ingediende aanvragen toegekend. None None None
Sociaal domein De autonome groei van specialistische jeugdhulp neemt niet af. Een groeiend aantal jeugdigen maakt gebruikt van jeugdhulp c.q. de complexiteit (zorgzwaarte) per jeugdige wordt groter. None None None
Kapitaalgoederen Het doortrekken van de A8 A9 kan geplande woningbouw doorkruisen. None None None
GR / Verbonden partijen Zaanbrug: Geen overeenstemming over de verdeling van extra kosten tussen betrokken partijen. None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Omwonenden stellen bezwaar/beroep in tegen de omgevingsvergunning of de bestemmingsplanwijziging. In bezwaar-/beroepsfase worden omwonenden in het gelijk gesteld waardoor de ruimtelijke procedures (deels) opnieuw doorlopen moeten worden. None None None
Onderwijs Een aanbesteding voor een schoolgebouw is hoger dan begroot of kan niet worden gegund. None None None
Sociaal domein De kindvoorzieningen in IKC's worden niet verhuurd of tegen een lager tarief dan de kostprijsdekkende huurprijs. None None None
Kapitaalgoederen In Saendelft-West vertonen bijna alle van de 1944 geplante bomen gebreken in de ontwikkeling. Hiervoor moeten herstelkosten gemaakt worden. Vooralsnog is onduidelijk hoe deze kosten over partijen worden verdeeld. None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Vaart in de Zaan: Uitkeren van planschade en / of nadeelcompensatie bij realisatie van Wilhelminasluis en / of Zaanbrug None None None
Sociaal domein De voorgestelde maatregelen om de zorgkosten te beheersen en in lijn te laten komen met de beschikbare middelen in de begroting worden minder snel uitgevoerd. None None None
Onderwijs Bij het herstellen van schade aan of renovatie van onderwijsgebouwen blijkt dat asbesthoudende onderdelen moeten worden verwijderd. None None None
Grondexploitatie Inverdan Knoop Centrum: niet tijdig realiseren fietsparkeerplaatsen Kiss en Ride, taxistandplaatsten in cultuurcluster. None None None
Grondexploitatie Hogere woningbouwproductie wordt niet gehaald. None None None
Overig Enkele panden Chromosterrein worden aangemerkt als cultuur historisch erfgoed None None None
Grondexploitatie Sportpark het Fortuin wordt later dan gepland opgeleverd waardoor de Kraaien later verhuisd. None None None
Grondexploitatie Inverdan Knoop/Centrum: Ontwerp woningbouw voormalig NUON-terrein voldoet niet aan EPC norm. None None None