Naam Alphen aan den Rijn
Code 484
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 109682

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene Uitkering None None None
Sociaal domein Jeugdhulp None None None
BUIG BUIG budget None None None
Kapitaalgoederen Infrastructuur None None None
Kapitaalgoederen Parkeren None None None
Grondexploitatie Grondexploitaties None None None
Personeel Inzet personeel voor projecten None None None
Belasting Bouw- en woningtoezicht, risico ten aanzien van bouwleges None None None
Belasting Gevolgen autonome ontwikkelingen voor burgerzakenleges None None None
Gemeentefonds Algemene uitkering None None None

0 1
0 Ratio Oordeel
1
2 > 2,0 Uitstekend
3 > 1,4 - < 2,0 Ruim voldoende
4 > 1,0 - < 1,4 Voldoende
5 > 0,8 - < 1,0 Matig
6 > 0,6 - < 0,8 Onvoldoende
7 < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 Begrotingsomvang Bruto risico Beheers ma a tregel en
1 Netto ri s i co geri ng bel a ng a ccepteren te benoemen ri s i co's s i gni fi ca nt bel a ng berekende ri s i co's
2 ni et te benoemen ri s i co's gewogen res tri s i co's


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0
1
2
3
4
5
6
7
8


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0
1
2
3
4
5
6
7
8


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Personeel Risico's verbonden aan nieuwe CAO per 1 januari 2019 None None None
Personeel Financieel risico bij inwerkingtreding WNRA per 2020 None None None
Belasting Risico op stijgende kosten voor afval None None None
Kapitaalgoederen Risico terugkoop brandweerkazerne None None None
Sociaal domein Risico sociaal domein voor de onderwerpen Maatschappelijke ondersteuning, Jeugd en Werk: De invoering van het abonnementstarief WMO None None None
Sociaal domein Risico sociaal domein voor de onderwerpen Maatschappelijke ondersteuning, Jeugd en Werk: Hogere CAO huishoudelijke hulp en hogere loonschaal huishoudelijke hulp None None None
Sociaal domein Risico sociaal domein voor de onderwerpen Maatschappelijke ondersteuning, Jeugd en Werk: Volumegroei jeugd None None None
Sociaal domein Risico sociaal domein voor de onderwerpen Maatschappelijke ondersteuning, Jeugd en Werk: Zorgakkoorden (GGZ, Medische specialistische zorg en wijkverpleging) None None None
Sociaal domein Risico sociaal domein voor de onderwerpen Maatschappelijke ondersteuning, Jeugd en Werk: Aanpassing normbedrag onderwijs None None None
BUIG Risico BUIG-budget None None None

0 1
0 Ratio Oordeel
1
2 > 2,0 Uitstekend
3 > 1,4 - < 2,0 Ruim voldoende
4 > 1,0 - < 1,4 Voldoende
5 > 0,8 - < 1,0 Matig
6 > 0,6 - < 0,8 Onvoldoende
7 < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 Begrotingsomvang Bruto risico Beheers ma a tregel en
1 Netto ri s i co geri ng bel a nga ccepterente benoemen ri s i co's s i gni fi ca nt bel a ngberekende ri s i co's
2 ni et te benoemen ri s i co'sgewogen res tri s i co's


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Sta b ilite it: Beg r o tin g 2019 Beg r o tin g 2020 Beg r o tin g 2021 Beg r o tin g 2022
1
2 Omvang stelposten irt begrotingsomvang 1,46% K 1,55% K 1,62% K 1,89% K
3 Solvabiliteitsratio 47,08% K 49,97% K 54,27% J 58,89% J
4 Quick ratio/werkkapitaal 20,68% J 21,44% J 21,44% J 22,27% J
5 Meerjarig onderhoud kapitaalgoederen (IRS) 100,00% J 100,00% J 100,00% J 100,00% J
6 Sluitende begroting wel/niet afhankelijk van grexen niet niet niet J niet J
7 Winstverwachting grondexploitaties 0,00 J 0,00 J 0,00 J 0,00 J
8 Nog te realiseren baten en lasten grexen i.r.t. boekwaarde 14,58 J 17,13 J 21,02 J 35,62 J


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 Fle xib ilite it: Beg r o tin g 2019 Beg r o tin g 2020 Beg r o tin g 2021 Beg r o tin g 2022
1
2 Structurele exploitatieruimte 1,06% J 1,10% J 1,80% J 0,86% J
3 Schuldratio 44,35% J 41,40% J 37,10% J 31,63% J
4 Netto schuldquote 56,34% J 51,48% J 46,58% J 39,87% J
5 Idem, gecorrigeerd voor verstrekte leningen 47,34% J 42,52% J 37,60% J 30,72% J
6 Netto schuld per inwoner tov landelijk gemiddelde -22,11% J -29,16% J -36,60% J -47,05% J
7 Zekerheden bij leningen of garanties 99,63% J n.b. J n.b. J n.b. J
8 Schuldevolutie -6,85% K 9,95% K 11,73% K 19,75% J
9 Omslagrente 2,50% J 2,50% J 2,50% J 2,50% J


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 We e rb a a rhe id : Beg r o tin g 2019 Beg r o tin g 2020 Beg r o tin g 2021 Beg r o tin g 2022
1
2 Weerstandsratio 2,1 J 1,8 J 1,8 J 1,7 J
3 Kengetal grondexploitaties 3,77% J 2,37% J -0,52% J -1,42% J
4 Lokale lasten
5 a. Belastingcapaciteit/Woonlstn meerpersoonshuishoud. 2,50% K 2,50% K 2,50% K 2,50% K
6 b. Idem, mutatie % voorgaande jaren 0,27% J 0,00% J 0,00% J 0,00% J
7 c. Onbenutte belastingcapaciteit OZB 0,04% J 0,04% J 0,03% J 0,03% J
8 d. Derving OZB leegstand niet woningen 11,28% J 11,28% J 11,28% J 11,28% J
9 e. Kostendekkende leges riolering 0,00% J 0,00% J 0,00% J 0,00% J
10 f. Kostendekkende leges afval 0,00% J 0,00% J 0,00% J 0,00% J


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 We tte lij ke ka d e rs: Beg r o tin g 2019 Beg r o tin g 2020 Beg r o tin g 2021 Beg r o tin g 2022
1
2 EMU-saldo 21,5 J 23,5 J 25,9 J 20,9 J
3 Renterisiconorm 31,5 J 44,4 J 34,8 J 52,8 J
4 Kasgeldlimiet 0 J 0 J 0 J 0 J
5 Kredietrisico, is er een beoordelingsmethodiek ja J ja J ja J ja J
6 Liquiditeitsrisico, is er een beoordelingsmethodiek ja J ja J ja J ja J
7 Koersrisico geen J geen J geen J geen J
8 Valutarisico nvt nvt nvt nvt


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Medewerking/besluitvorming bij andere overheden None None None
Belasting Stijgende kosten voor afval None None None
Onderwijs Aanpassing normbedrag onderwijs None None None
Sociaal domein Leerlingenvervoer None None None
Belasting BTW-sportvrijstelling None None None
Aanbesteding Nieuwe aanbestedingen of subsidieverleningen maatschappelijk domein None None None
Sociaal domein Rijnvicus None None None
BUIG BUIG-budget/bijzondere bijstand None None None
Sociaal domein De invoering van het abonnementstarief Wmo / vergrijzing None None None
Sociaal domein Tom in de Buurt None None None
Sociaal domein Zorgakkoorden (GGZ, Medische specialistische zorg en wijkverpleging) None None None
Sociaal domein Jeugdhulp en veilig thuis: We zien een toename van de kosten van gesloten Jeugdhulp en Veilig Thuis. Dit is niet beïnvloedbaar door de Gemeente. None None None
Sociaal domein Jeugdhulp en veilig thuis: Instellingen die in 2018 Jeugdhulp hebben geleverd mogen volgens de wet tot 5 jaar na 2018 aan de gemeente factureren. Deze eventuele kosten zijn niet begroot omdat de hoogte ervan niet bekend is. None None None
Sociaal domein Jeugdhulp en veilig thuis: Veilig Thuis en het Zorg en Veiligheidshuis worden misschien anders ingericht. Dat kan extra kosten voor de gemeente opleveren. Het onderzoek hiernaar is begin 2020 afgerond. None None None
Sociaal domein Jeugdhulp en veilig thuis: Een belangrijk uitgangspunt bij de contractering van de Jeugdzorg is om de kosten vanaf 2021 financieel te laten aansluiten op de beschikbare rijksmiddelen. Onze aanbieder heeft de opdracht om de financiële transformatie te realiseren. Zoals bekend nemen de kosten voor jeugdzorg in Nederland toe. Het realiseren van de financiële transformatie is een risico. None None None
Sociaal domein Volksgezondheid: Het Zorg en Veiligheidshuis wordt misschien anders ingericht. Dat kan extra kosten voor de gemeente opleveren. Het onderzoek hiernaar is eind 2019 afgerond. None None None
Sociaal domein Volksgezondheid: De RDOG werkt aan een plan om de komende jaren mee te kunnen bewegen met veranderingen: RDOG 2024. Misschien zijn er investeringen nodig die worden doorbelast aan de gemeente. Als het plan af is (we weten nog niet wanneer dat is) worden de financiële risico’s gemeld. None None None
Overig Economie: De bezuinigingen zijn van invloed op de resultaten die binnen het economisch domein behaald kunnen worden. None None None
Overig Greenport: De bezuinigingen zijn van invloed op de resultaten die binnen het economisch domein behaald kunnen worden. None None None
ICT algemeen Informatisering en digitalisering: Er zijn diverse uitdagingen rond informatisering en digitalisering voor de organisatie, de samenwerking met Kaag en Braassem en onze rol in de samenleving. We werken tegelijkertijd aan een solide basis en aan nieuwe ontwikkelingen en innovatie. Dit betekent schaken op meerdere borden en vergt veel nieuwe kennis. None None None

0 1
0 Ratio Oordeel
1
2 > 2,0 Uitstekend
3 > 1,4 - < 2,0 Ruim voldoende
4 > 1,0 - < 1,4 Voldoende
5 > 0,8 - < 1,0 Matig
6 > 0,6 - < 0,8 Onvoldoende
7 < 0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3
0 Begrotingsomvang Bruto risico Beheers ma a tregel en
1 Netto ri s i co geri ng bel a ng a ccepteren te benoemen ri s i co's s i gni fi ca nt bel a ng berekende ri s i co's
2 ni et te benoemen ri s i co's gewogen res tri s i co's


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 S tabiliteit: Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 Omvang stelposten i.r.t. begrotingsomvang 0,44%  0,71%  0,82%  0,85% 
2 Solvabiliteitsratio 49,63%  52,46%  56,31%  61,84% 
3 Quick ratio/werkkapitaal 16,04%  17,76%  19,13%  19,69% 
4 Meerjarig onderhoud kapitaalgoederen (IRS) 100,00%  100,00%  100,00%  100,00% 
5 Sluitende begroting wel/niet afhankelijk van grexen n.v.t. n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 
6 Winstverwachting grondexploitaties 0,00  0,00  0,00  0,00 
7 Nog te realiseren baten en lasten grexen i.r.t. boekwaarde 0,11  -0,66  -0,42  -1,39 


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 F lexibiliteit: Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 Structurele exploitatieruimte 0,08%  0,31%  0,13%  0,36% 
2 Schuldratio 41,38%  39,55%  35,00%  28,66% 
3 Netto schuldquote 54,56%  52,77%  44,85%  35,26% 
4 Idem, gecorrigeerd voor verstrekte leningen 45,73%  43,93%  35,92%  26,38% 
5 Netto schuld per inwoner t.o.v. landelijk gemiddelde -27,05%  -30,27%  -41,71%  -54,24% 
6 Zekerheden bij leningen of garanties 99,35%  n.b.  n.b.  n.b. 
7 Schuldevolutie 3,14%  4,61%  19,63%  27,37% 
8 Omslagrente 2,50%  2,50%  2,50%  2,50% 


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 W eerbaarheid: Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 Weerstandsratio 1,8  5,7  6,9  8,1 
2 Kengetal grondexploitaties 7,46%  1,65%  -2,28%  -3,65% 
3 Lokale lasten
4 a. Belastingcapaciteit/Woonlasten meerpersoonshuishoud. 5,27%  5,27%  5,27%  5,27% 
5 b. Idem, mutatie % voorgaande jaren 3,73%  0,00%  0,00%  0,00% 
6 c. Onbenutte belastingcapaciteit OZB 0,05%  0,04%  0,04%  0,04% 
7 d. Derving OZB leegstand niet woningen 11,19%  11,18%  11,18%  11,18% 
8 e. Kostendekkende leges riolering 0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 
9 f. Kostendekkende leges afval 0,00%  0,00%  0,00%  0,00% 


0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 W ettelijke kaders: Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
1 EMU-saldo 11,2  25,3  38,1  23,7 
2 Renterisiconorm 57,5  40,1  38,1  57,1 
3 Kasgeldlimiet 0  0  0  0,7 
4 Kredietrisico, is er een beoordelingsmethodiek ja  ja  ja  ja 
5 Liquiditeitsrisico, is er een beoordelingsmethodiek ja  ja  ja  ja 
6 Koersrisico geen  geen  geen  geen 
7 Valutarisico n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 Kengetal JR. 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 A Categorie Categorie Categorie B C
1 M i nst r i s i covol Neutraal Meest r i s i covol
2 Netto schuldquote
3 1 1 Zonder correctie doorgeleende gelden 38,77% 56,34% 54,56% 52,77% 44,85% 35,26% <90% 90-130% >130%
4 Met correctie doorgeleende gelden 28,98% 47,34% 45,73% 43,93% 35,92% 26,38% <90% 90-120% >120%
5 2 Solvabiliteitsratio 51,20% 47,08% 49,63% 52,46% 56,31% 61,84% >50% 20-50% <120%
6 3 Grondexploitatie 14,28% 3,77% 7,46% 1,65% -2,28% -3,65% <10% 10-20% >20%
7 4 Structurele exploitatieruimte 1,31% 1,06% 0,08% 0,31% 0,13% 0,36% >0% =0 <0%
8 5 Belastingcapaciteit 1,53% 4,16% 5,27% 5,27% 5,27% 5,27% <-5% -5 - 5% >5%