Naam Barendrecht
Code 489
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 48477

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Risicodeel transitie 3 decentralisaties Barendrecht in GRBAR (zie ontwikkelingen) 70.0 2968000.0 2077600.0
GR / Verbonden partijen Risico dat de BAR-organisatie haar taken niet kan uitvoeren binnen het beschikbaar gestelde budget, inclusief realisatie taakstelling (simulatie BAR organisatie) 90.0 1005000.0 904500.0
GR / Verbonden partijen Optreden negatief scenario deelneming GR Nieuw Reijerwaard 30.0 3000000.0 900000.0
Informatieveiligheid Risico’s invoering wet meldplicht datalekken en regelgeving Avg (Algemene verordening gegevensbescherming) 30.0 2000000.0 600000.0
BUIG Risico’s gebundelde inkomensvoorziening uitkeringen is niet toereikend (BUIG), lage uitstroom uitkeringsgerechtigden/ werkgelegenheid. 50.0 672000.0 336000.0
Sociaal domein Overschrijding van budget(ten) WMO 50.0 450000.0 225000.0
GR / Verbonden partijen Financiële- en imagorisico’s van door de gemeente gesubsidieerde instellingen 50.0 400000.0 200000.0
Kapitaalgoederen Schade aan riolering, leidingen en gemalen 70.0 150000.0 105000.0
Bodemsanering De gemeente moet een deel van de saneringskosten zelf dragen van bekende en onbekende saneringen 30.0 250000.0 75000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partij heeft een financieel tekort welke niet kan worden gedekt vanuit het weerstandsvermogen van desbetreffende partij/regeling. 30.0 250000.0 75000.0

0 1 2 3 4
0 1 0 Belangrijkste financiële risico’s gemeente Barendrecht
1 Risico nummer Risico Maatregelen/opmerking Klasse Financieel gevolg
2 1 Risicodeel transitie 3 decentralisaties Barendrecht in GRBAR (zie ontwikkelingen) GRBAR organisatie, procesmanagement, monitoring/benchmarking, business intelligence, competentieontwikkeling Opmerking: de risico’s van het sociaal domein worden dit jaar herijkt. De bijstelling op dit moment is een deelresultaat (zie ontwikkelingen) 4 max.€ 2.968.000
3 2 Risico dat de BAR-organisatie haar taken niet kan uitvoeren binnen het beschikbaar gestelde budget, inclusief realisatie taakstelling (simulatie BAR organisatie) GRBAR organisatie, procesmanagement, monitoring, business intelligence, competentieontwikkeling. Opmerking: Toename risico als gevolg van uitbreiding taakstelling en nieuwe wetgeving, zie ook risico 4. 5 max.€ 1.005.000
4 3 Optreden negatief scenario deelneming GR Nieuw Reijerwaard 2x per jaar grex-analyse, gecontroleerde projectomgeving 2 max.€ 3.000.000
5 4 Risico’s invoering wet meldplicht datalekken en regelgeving Avg (Algemene verordening gegevensbescherming) GRBAR organisatie , Proces meldpunt datalekken, inzet security officer (informatie/data), inzet gegevensfunctionaris. Invoeren register gegevensverzamelingen. Opmerking: Wbp wordt per 25-5-2018 Avg, de gemeente draagt hier in te allen tijde verantwoordelijkheid. 2 Max.€ 2.000.000
6 5 Risico’s gebundelde inkomensvoorziening uitkeringen is niet toereikend (BUIG), lage uitstroom uitkeringsgerechtigden/ werkgelegenheid. Beperkte invloed, GRBAR organisatie, procesmanagement, monitoring/benchmarking, business intelligence. 3 max.€672.000
7 6 Overschrijding van budget(ten) WMO Beperkte invloed, GRBAR organisatie, procesmanagement, monitoring/ benchmarking, business intelligence 3 max.€ 450.000


0 1 2 3 4
0 Risiconu mmer Risico Maatregelen/opmerking Klasse Financieel gevolg
1 7 Financiële- en imagorisico’s van door de gemeente gesubsidieerde instellingen Frequent toepassen audits, Analyse P&C voortgangsrapportages van instellingen. 3 max.€ 400.000
2 8 Schade aan riolering, leidingen en gemalen Meerjarige onderhoudsprognose 4 max.€ 150.000
3 9 De gemeente moet een deel van de saneringskosten zelf dragen van bekende en onbekende saneringen Geaccepteerd risico. Gecontroleerde projectomgeving civiele projecten. 2 Max.€ 250.000
4 10 Verbonden partij heeft een financieel tekort welke niet kan worden gedekt vanuit het weerstandsvermogen van desbetreffende partij/regeling. Bestuurders houden periodiek toezicht houden op beleid ; Actief - Planning, beheersing en controlesysteem 2 Max.€250.000


0 1 2 3
0 Kwantiteit Referentiebeelden Kans klasse Toelichting kansklasse
1 10% 0 of 1 keer per 10 jaar 1 Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het onwaarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen.
2 30% 1 keer per 5-10 jaar 2 Deze klasse hanteren we voor risico’s waarvan het niet waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen.
3 50% 1 keer per 2-5 jaar 3 Deze klasse hanteren we voor risico’s die zich in het komende jaar wel maar ook niet kunnen voordoen.
4 70% 1 keer per 1-2 jaar 4 Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar zullen voordoen.
5 90% 1 keer per jaar of > 5 Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar gaan voordoen.


0 1
0 T abel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
1 Percentage Bedrag
2 5% € 1.364.160
3 25% € 2.238.219
4 50% € 3.323.144
5 75% € 4.359.768
6 90% € 5.426.137
7 95% € 6.071.346


0
0 T abel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit
1 Weerstand Startcapaciteit Bijboekingen Afboekingen Huidige capaciteit
2 Algemene reserve € 22.349.530 € 251.312 € 0 € 22.600.842
3 Totale € 22.349.530 € 251.312 € 0 € 22.600.842 weerstandscapaciteit


0 1 2
0 T abel 4: Weerstandsnorm
1 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
2 A >2.0 uitstekend
3 B 1.4-2.0 ruim voldoende
4 C 1.0-1.4 voldoende
5 D 0.8-1.0 matig
6 E 0.6-0.8 onvoldoende
7 F <0.6 ruim onvoldoende


0
0 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1
1
2
3 2 3 1 1
4 15 1


0 1 2 3
0 O mschrijving Categorie A Laag risico Categorie B Middel risico Categorie C Hoog risico
1 Netto schuldquote <90% 90-130% >130%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd <90% 90-130% >130%
3 Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20%
4 Grondexploitatie <20% 20-35% >35%
5 Structurele exploitatieruimte begroting >0% 0% <0%
6 Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Risico dat BAR organisatie haar taken niet kan uitvoeren None None 1397000.0
Sociaal domein Risicodeel transities decentralisaties Barenddrecht None None 2968000.0
GR / Verbonden partijen Optreden negatief scenario deelneming GR Nieuw Reijerwaard None None 3000000.0
Informatieveiligheid RisicoÕs invoering wet meldplicht datalekken en regelgeving Avg (Algemene verordening gegevensbescherming) None None 2000000.0
Sociaal domein Overschrijding van budget(ten) WMO None None 450000.0
GR / Verbonden partijen Financi‘le- en imagorisicoÕs van door de gemeente gesubsidieerde instellingen None None 400000.0
Overig Risico's in de uitvoeringsfase van het project worden niet expliciet in beeld gebracht waardoor budget- en planningsoverschrijding optreedt None None 500000.0
BUIG RisicoÕs gebundelde inkomensvoorziening uitkeringen is niet toereikend (BUIG), lage None None 500000.0
Kapitaalgoederen Schade aan riolering, leidingen en gemalen None None 150000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partij heeft een financieel tekort welke niet kan worden gedekt vanuit het weerstandsvermogen van desbetreffende partij/regeling. None None 250000.0

0 1 2 3 4 5
0 Nr. Risicogebeurtenis Gevolgen Maatregelen Gemiddeld risico* Invloed (%)
1 1 Cluster ICT risico’s gerelateerd aan software, hardware, communicatie techniek en informatiebeveiliging geld - financieel Kwaliteitsontwikkeling, organisatieontwikkeling € 764.000 28,22%
2 2 Aansprakelijkheid door fouten / onwetendheid / niet handelen van personeel geld - financieel HRM, begeleiding en ontwikkeling € 398.000 14,69%
3 3 Niet voldoen aan actuele wet- en regelgeving (compliance, o.a. Inkoop / aanbesteding) geld -financieel Consolidatie- en rationalisatieprogramma, procesmanagement, organisatieontwikkeling, ontwikkelen governance risk en compliance competenties € 255.000 9,41%
4 4 Achterblijvende ontwikkeling bedrijfsprocessen / -structuur geld -financieel tijd- uitstel doelstelling Consolidatie- en rationalisatieprogramma, procesmanagement, organisatieontwikkeling, good governance € 227.000 8,41%


0 1 2 3 4 5
0 5 Risico’s met betrekking tot beheer van binnen- en buitenaccommodaties geld -financieel Consolidatie- en rationalisatieprogramma, accommodatiebeheersproces, procesmanagement, organisatieontwikkeling € 177.000 6,55%
1 6 Onvoldoende inzicht in en kennis van contracten geld - schade voor de gemeente Consolidatie- en rationalisatieprogramma, Contractbeheer / contractmanagement, procesmanagement, organisatieontwikkeling € 175.000 6,48%
2 7 Cluster risico’s fraude en integriteit geld - extra kosten en boetes, Imagoschade Procesmanagement, organisatieontwikkeling, verbeteren compliance functie € 136.000 5,04%
3 8 Inzetten op competenties die onvoldoende ontwikkeld zijn kost meer dan geraamd geld -financieel HRM, begeleiding en ontwikkeling, consolidatie- en rationalisatieprogramma € 113.000 3,25%
4 9 Uitvallen materiaal / voertuigen buitendienst geld -financieel Onderhoud, vakkundig gebruik € 55.000 2,79%
5 10 Onvoorziene frictiekosten GR BAR geld -financieel BAR@work, monitoring, organisatieontwikkeling, procesmanagement € 62.000 2,29%
6 87,13 %


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Financiële en imagorisico's disfunctioneren van door gemeente gesubsidieerde instellingen. 50.0 400000.0 200000.0
Sociaal domein Cluster WMO gerelateerde risico's. Overschrijding van budget(ten). 50.0 250000.0 125000.0
Overig Riolering, leidingen en gemalen. 70.0 150000.0 105000.0
GR / Verbonden partijen Risico dat de GR BAR-organisatie haar taken niet kan uitvoeren binnen het beschikbaar gestelde budget, inclusief realisatie taakstelling (simulatie BAR organisatie). 90.0 1496000.0 1346400.0
GR / Verbonden partijen Risico transitie decentralisaties Barendrecht in GR BAR-organisatie. 70.0 1700000.0 1190000.0
GR / Verbonden partijen Optreden negatief scenario deelneming GR Nieuw Reijerwaard. 30.0 3000000.0 900000.0
Informatieveiligheid Risico invoering regelgeving AVG, informatiebeveiliging, wet meldplicht datalekken 70.0 1000000.0 700000.0
Belasting Risico invoering vennootschapsbelasting met indicatie Vpb-last. 50.0 900000.0 450000.0
Sociaal domein Risico uitvoering Jeugdwet. Overschrijding van budget(ten). 70.0 450000.0 315000.0
Projecten Risico's uitvoeringsfase projecten. 50.0 500000.0 250000.0

0 1
0 B enodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages
1 Percentage Bedrag
2 5% € 2.232.240
3 25% € 2.963.417
4 50% € 3.620.254
5 75% € 4.412.082
6 90% € 5.386.762
7 95% € 6.006.884


0
0 Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit
1 Weerstand Startcapaciteit Bijboekingen Afboekingen Huidige capaciteit
2 Algemene reserve € 16.960.700 € 0 € -2.848.300 € 14.112.400
3 Totale € 16.960.700 € 0 € -2.848.300 € 14.112.400 weerstandscapaciteit


0 1 2
0 T abel 4: Weerstandsnorm
1 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
2 A >2.0 uitstekend
3 B 1.4-2.0 ruim voldoende
4 C 1.0-1.4 voldoende
5 D 0.8-1.0 matig
6 E 0.6-0.8 onvoldoende
7 F <0.6 ruim onvoldoende


0
0 2 2 1 1 2 1 2 1 1
1
2
3 1 4 1 1
4 2 1


0 1 2 3
0 O mschrijving Categorie A Laag risico Categorie B Middel risico Categorie C Hoog risico
1 Netto schuldquote <90% 90-130% >130%
2 Netto schuldquote gecorrigeerd <90% 90-130% >130%
3 Schuldratio <50% 50%-80% >80%
4 Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20%
5 Grondexploitatie <20% 20-35% >35%
6 Structurele exploitatieruimte begroting >0% 0% <0%
7 Belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%


0 1 2 3 4
0 1 0 belangrijkste financiële risico’s gemeente Barendrecht
1 nr. Risico Maatregelen/opmerking Klasse Financieel gevolg
2 1 Risico dat de GR BARorganisatie haar taken niet kan uitvoeren binnen het beschikbaar gestelde budget, inclusief realisatie taakstelling (simulatie BAR organisatie). GR BAR-organisatie, procesmanagement, monitoring, business intelligence, competentieontwikkeling. 5 max.€ 1.496.000
3 2 Risico transitie decentralisaties Barendrecht in GR BARorganisatie. GR BAR-organisatie, procesmanagement, monitoring/benchmarking, business intelligence, competentieontwikkeling. 4 max.€ 1.700.000
4 3 Optreden negatief scenario deelneming GR Nieuw Reijerwaard. 2x per jaar grex-analyse, gecontroleerde projectomgeving. 2 max.€ 3.000.000
5 4 Risico invoering regelgeving AVG, informatiebeveiliging, wet meldplicht datalekken. GR BAR-organisatie , Proces meldpunt datalekken, Invoeren register gegevensverzamelingen, Compliance. 4 max.€ 1.000.000
6 5 Risico invoering vennootschapsbelasting met indicatie Vpb-last. Zie toelichting. Betreft risico 20162019. 3 max.€ 900.000
7 6 Risico uitvoering Jeugdwet. Overschrijding van budget(ten). Beperkte invloed, GR BAR- organisatie, procesmanagement, monitoring/ benchmarking, business intelligence. 4 max.€ 450.000
8 7 Risico's uitvoeringsfase projecten. Optimale invulling gecontroleerde procesomgeving nastreven. Risicomanagement. 3 max.€ 500.000
9 8 Financiële en imagorisico's disfunctioneren van door de gemeente gesubsidieerde instellingen. Frequent toepassen audits, Analyse P&C voortgangsrapportages van instellingen. 3 max.€ 400.000


0 1 2 3 4
0 10 belangrijkste financiële risico’s gemeente Barendrecht
1 nr. Risico Maatregelen/opmerking Klasse Financieel gevolg
2 9 Cluster WMO gerelateerde risico's. Overschrijding van budget(ten). Beperkte invloed, GR BAR- organisatie, procesmanagement, monitoring/ benchmarking, business intelligence 3 max.€ 250.000
3 10 Riolering, leidingen en gemalen. Meerjarige onderhoudsprognose. 4 max.€ 150.000


0 1 2 3
0 Kwantiteit Referentiebeelden Kans klasse Toelichting kansklasse
1 10% 0 of 1 keer per 10 jaar 1 Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het onwaarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen.
2 30% 1 keer per 5-10 jaar 2 Deze klasse hanteren we voor risico’s waarvan het niet waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen.
3 50% 1 keer per 2-5 jaar 3 Deze klasse hanteren we voor risico’s die zich in het komende jaar wel maar ook niet kunnen voordoen.
4 70% 1 keer per 1-2 jaar 4 Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar zullen voordoen.
5 90% 1 keer per jaar of > 5 Deze klasse wordt gehanteerd voor risico’s waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar gaan voordoen.