Naam Drechterland
Code 498
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 19440

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische inbreng bij projecten 90.0 100000.0 90000.0
GR / Verbonden partijen Vaststellingsovereenkomst 90.0 150000.0 135000.0
Sociaal domein Jeugdhulp 90.0 400000.0 360000.0
Kapitaalgoederen Kunstgrasveld van SC Spirit 90.0 200000.0 180000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Niet voldoen aan wet- en regelgeving 90.0 100000.0 90000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Onveilige situaties voor kinderen 90.0 400000.0 360000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Besluitvorming 90.0 50000.0 45000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Juridische control 90.0 50000.0 45000.0
Belasting Fiscale kennis 90.0 92000.0 82800.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bebording openbare ruimte 90.0 50000.0 45000.0
Kapitaalgoederen Snippergroen 90.0 50000.0 45000.0
Grondexploitatie MJOP 70.0 200000.0 140000.0
GR / Verbonden partijen Financieel garant staan voor gemeenschappelijke regelingen 70.0 120000.0 84000.0
Aanbesteding Aanbestedingsbeleid 50.0 703000.0 351500.0
Informatieveiligheid Informatiebeveiliging 50.0 800000.0 400000.0
Informatieveiligheid Privacyschending 50.0 800000.0 400000.0
Gemeentefonds Gemeentefonds 50.0 500000.0 250000.0

0 1 2 3 4
0 6 5 4
1 2 4 8 2 6
2 2 4 4 4 5
3 1 3 2 4 5
4 1 3 4 2
5


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Extra onderhoudskosten door het niet (tijdig) realiseren van de verkoop van diverse objecten. Bij het opstellen van de meerjaren onderhoudsplannen is de verkoop van diverse objecten meegenomen als besparing. 70.0 200000.0 140000.0
Informatieveiligheid Financieel risico en imagoschade doordat gegevens intern (datalek) of extern (cybercrime) in de openbaarheid komen. Denk bij het financiële risico aan boetes bij het niet melden van een datalek, een aansprakelijkheidsstelling en identiteitsfraude. 70.0 307000.0 214900.0
GR / Verbonden partijen Financieel risico, omdat de gemeenten financieel garant staan voor gemeenschappelijke regelingen waarin we deelnemen. 70.0 150000.0 105000.0
Aanbesteding Kiezen voor een verkeerde aanbestedingsprocedure (bij openbare procedures) door de budgetbeheerder/-houder, waardoor de gehele aanbesteding onrechtmatig is. 70.0 154000.0 107800.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid openbare buitenruimte door incidenten in de buitenruimte (bijvoorbeeld loszittende tegels, loshangende takken, onjuiste bebording etc.), waardoor een beroep wordt gedaan op het eigen risico. 90.0 50000.0 45000.0
Grondexploitatie Voor grondexploitaties worden project specifieke en algemene (conjuncturele) risico’s geïdentificeerd en gekwantificeerd. 90.0 613000.0 551700.0
Gemeentefonds Begrotingstekort omdat de algemene uitkering lager uitvalt dan verwacht. De ontwikkeling van de algemene uitkering is moeilijk te voorspellen en afhankelijk van de economische situatie. 50.0 500000.0 250000.0

0 1
0 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
1 2 .1 Inleiding
2 Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico’s op te
3 vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is
4 afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel
5 middelen zijn er nodig om alle risico’s op te kunnen vangen). Beide komen in het vervolg van deze
6 paragraaf aan de orde.
7 De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat op grond van artikel 11 BBV ten minste:
8 een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;


0 1
0 OZB-percentage van de Woz-waarde voor toelating art.12 0,1905
1 Werkelijk gewogen % Woz-waarde gemeente 0,0933
2 Verschil 0,0972
3 Onbenutte belastingcapaciteit € 2.446.000
4 2 .2.2 Onvoorzien
5 De post onvoorzien bedraagt € 19.500.
6 2 .2.3 Vrij aanwendbare reserves
7 Onder de vrij aanwendbare reserves vallen de algemene reserve en de bestemmingsreserves
8 waarvan de bestemming kan worden gewijzigd zodat deze kunnen worden ingezet voor onverwachte
9 financiële tegenvallers.
10 De stand van de vrij aanwendbare reserves bedraagt per 1 januari 2019 € 8.547.000.
11 Algemene reserve, risicoreserve 2.400.000
12 Algemene reserve, vrij besteedbaar 6.147.000
13 Totaal 8.547.000


0 1 2
0 waarschijnlijkheid) en de gevolgen van het risico (impact) voor de organisatie bepaald.
1 D e kansberekening wordt onderverdeeld in vijf niveaus. Deze kunnen als volgt worden uitgelegd:
2 K lasse Kans Percentage
3 1 < of 1x per 10 jaar 10%
4 2 1x per 5-10 jaar 30%
5 3 1x per 2-5 jaar 50%
6 4 1x per 1-2 jaar 70%
7 5 1x per > 90%


0 1 2 3 4 5 6
0 1. Extra onderhoudskosten Er zijn diverse Actieve verkoop- en € 200 Kans op optreden 4 Impact 4 € 140
1 door het niet (tijdig) panden te koop gezet herontwikkelingsstrategie
2 realiseren van de verkoop via makelaars en en akkoord extra budget
3 van diverse objecten. Bij gesprekken gestart voor onderhoud.
4 het opstellen van de met zittende
5 meerjaren gebruikers/huurders
6 onderhoudsplannen is de om interesse tot
7 verkoop van diverse aankoop te
8 objecten meegenomen als inventariseren. Er zijn
9 besparing. diverse panden
10 verkocht.
11 2. Financieel risico en Redundante Firewall 24/7 monitoren, € 307 4 4 € 215
12 imagoschade doordat systemen en backup OS-systemen en
13 gegevens intern data. middleware systemen
14 (datalek) of extern up-to-date houden,
15 (cybercrime) in de kennis en kunde intern
16 openbaarheid komen. beschikbaar hebben, IT-
17 Denk bij het financiële audit en goede
18 risico aan boetes bij het richtlijnen.
19 niet melden van een
20 datalek, een
21 aansprakelijkheidsstelling
22 en identiteitsfraude.
23 3. Financieel risico, omdat de Doornemen van de Meer invloed uitoefenen € 150 4 4 € 105
24 gemeenten financieel begrotingen en op de begroting en het
25 garant staan voor jaarrekeningen van beleid van de
26 gemeenschappelijke onze verbonden gemeenschappelijke
27 regelingen waarin we partijen en het regelingen waarin we
28 deelnemen. opnemen van de deelnemen.
29 paragraaf


0 1 2 3 4 5
0 6. Voor grondexploitaties € 613 5 3 € 306
1 worden project specifieke
2 en algemene
3 (conjuncturele) risico’s
4 geïdentificeerd en
5 gekwantificeerd.
6 7. Begrotingstekort omdat de Monitoren van Het binnen de € 500 3 5 € 250
7 algemene uitkering lager ontwikkelingen van organisatie houden van
8 uitvalt dan verwacht. De het Gemeentefonds expertise op dit gebied.
9 ontwikkeling van de om snel te kunnen
10 algemene uitkering is bijsturen door middel
11 moeilijk te voorspellen en van interne en
12 afhankelijk van de externe expertise
13 economische situatie. (bureau Pauw).
14 Overige risico's (kans x impact < 15) € 319


0 1 2
0 Universiteit Twente. Het biedt een waardering van de berekende ratio. Ons weerstandsvermogen krijgt
1 als waarderingscijfers A “Uitstekend”.
2 Waarderingscijfer Ratio Betekenis
3 A >2,0 Uitstekend
4 B 1,4 – 2,0 Ruim voldoende
5 C 1,0 – 1,4 Voldoende
6 D 0,8 – 1,0 Matig
7 E 0,6 – 0,8 Onvoldoende
8 F <0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Begroting jaar 2019 Verloop van de kentallen
1 verslag (t-2) begroot (t-1) begroot (t) mrj (t+1) mjr (t+2) mjr (t+3)
2 Kengetallen: 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022
3 1 netto schuldquote
4 a. zonder correctie doorgeleende gelden 1% 33% 40% 37% 26% 11%
5 b. met correctie doorgeleende gelden -16% 17% 24% 21% 11% -3%
6 2 solvabiliteitsratio 62% 57% 52% 52% 56% 58%
7 3 grondexploitatie 22% 24% 29% 25% 15% 3%
8 4 structurele exploitatieruimte 2% -6% 0% 1% 1% 2%
9 5 belastingcapaciteit 105% 105% 107% 107% 107% 107%


0 1 2
0 2 .4.1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
1 Omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt dit kengetal
2 zowel berekend inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Zo wordt duidelijk wat het aandeel van
3 de verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Hoe lager dit
4 percentage, hoe beter.
5 T oelichting percentages
6 De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen bedraagt 24%. Drechterland zit ruim
7 onder de signaleringswaarde van categorie A.
8 2 .4.2 De solvabiliteitsratio
9 Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen
10 te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het
11 balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat uit de reserves en het resultaat uit het
12 overzicht van baten en lasten. Het gemiddelde voor alle gemeenten is circa 40% (bron: CBS). Hoe
13 hoger dit percentage is, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de gemeente. Dit
14 cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer.
15 T oelichting percentages
16 De solvabiliteitsratio van Drechterland ligt, met een percentage van 52%, boven het gemiddelde van
17 40% en is dan ook goed te noemen.
18 2 .4.3 Kengetal grondexploitatie
19 De afgelopen jaren is gebleken dat de grondexploitatie forse impact kan hebben op de financiële
20 positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden is van belang, omdat deze moet worden
21 terugverdiend bij de verkoop. De accountant beoordeelt ieder jaar of de gronden tegen een actuele
22 waarde op de balans zijn opgenomen.
23 H et kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten
24 opzichte van de totale (geraamde) baten en is een indicatie van het risico. Naarmate de inkomsten
25 verder in de toekomst liggen, brengt dit meer rentekosten en risico’s met zich mee. Een
26 grondexploitatie van 35% of hoger wordt als zeer risicovol beschouwd (bron: ministerie van BZK). Hoe
27 lager het percentage des te geringer het risico.
28 T oelichting percentages
29 Drechterland zit met haar kengetal op 29% in 2019. Dit komt omdat er drie grondexploitaties actief zijn
30 of binnenkort opgestart worden. Doordat de kosten voor de baten uitgaan, loopt de boekwaarde eerst
31 op en neemt na 2019 weer af. Alle grondexploitaties zijn actueel en laten in totaliteit een positief
32 resultaat zien. Het risico is gemiddeld.
33 2 .4.4 Structurele exploitatieruimte
34 Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om
35 de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten
36 daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt
37 een onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Wanneer het percentage negatief
38 is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te
39 blijven dragen. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de
40 structurele lasten te dekken.
41 D e structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het
42 saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en
43 uitgedrukt in een percentage.
44 T oelichting percentages
45 Dit percentage is in Drechterland voor 2019 negatief. De structurele lasten zijn in 2019 hoger dan de
46 structurele baten. Vanaf 2021 zijn de structurele baten hoger dan de structurele lasten.
47 2 .4.5 Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishoudens
48 De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk
49 gemiddelde. De ruimte die een gemeente heeft om haar belastingen te verhogen om bijvoorbeeld
50 Gemeente Drechterland – Programmabegroting 2019 69


0
0 opgetreden risico’s op te vangen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Onder de
1 woonlasten worden verstaan de OZB, de rioolheffing en de reinigingsheffing voor een woning met
2 gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. Een belastingcapaciteit van 100% is gelijk aan het
3 landelijk gemiddelde. Een lage belastingcapaciteit houdt in dat de gemeente nog ruimte heeft om
4 structurele baten te genereren.
5 T oelichting percentages
6 De gemeentelijke tarieven zijn iets hoger dan de landelijke tarieven. Dit betekent dat de mogelijkheid
7 om extra baten te genereren door de belastingen te verhogen beperkter zijn dan gemiddeld.
8 2 .4.6 Samenhang kengetallen
9 De gemeente Drechterland heeft ten opzichte van de VNG-norm een lage schuldpositie. Dit komt
10 doordat Drechterland weinig leningen heeft. De solvabiliteitsratio is goed en ontwikkelt zich de
11 komende jaren nog iets positiever. De structurele exploitatieruimte is in 2019 0% en meerjarig licht
12 positief.
13 H et weerstandsvermogen van de gemeente Drechterland is voldoende om financiële tegenvallers op
14 te vangen. Op basis van de vijf kengetallen kan de conclusie getrokken worden dat er geen
15 maatregelen genomen hoeven te worden.


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.0 500000.0 250000.0
Overig Garanties 70.0 150000.0 105000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid openbare buitenruimte 90.0 50000.0 45000.0
Grondexploitatie Vertraging grexen 50.0 612750.0 306375.0
Overig Overige risico's None None 265000.0
Belasting SED risico doorbelasting None None 431472.0