Naam Zeewolde
Code 50
Provincie Flevoland
Inwonertal 22407

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Gemeentelijk aandeel in het algemene ondernemings-risico IJsselmeergroep None None None
Gemeentefonds Omvang algemene uitkering uit het gemeentefonds None None None
Kapitaalgoederen Integraal wijkonderhoud None None None
Kapitaalgoederen Beheersplan wegen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) richtlijnen. Wijzigings-voorstellen uit cie Depla en de commissie zelf None None None
Omgevingswet Introductie van de nieuwe omgevingswet None None None
Sociaal domein Open einde regelingen None None 100000.0
Aanbesteding Rechtmatigheid bij aanbesteden en inkoop None None 100000.0
Aanbesteding Voordelen bij aanbesteden van werken en diensten None None 100000.0
Sociaal domein Uitvoering Sociaal Domein (maatwerkvoorzieningen) None None 250000.0
Grondexploitatie Risico's grondbedrijf None None None
Belasting Precario None None 935000.0
Grondexploitatie Almere Oosterwold None None None
Informatieveiligheid Informatieveiligheid en privacy gevoelige gegevens, automatisering en digitalisering None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Horsterwold (Bosruiterweg) bezwaar tegen niet permanent wonen None None None
GR / Verbonden partijen Samenwerking met andere gemeenten None None None
GR / Verbonden partijen NV Huisvuilcentrale (HVC) Alkmaar None None None
Belasting Vennootschapsbelastingplicht(VPB) None None None
Grondexploitatie Ontwikkeling Havenkwartier None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Wet Markt & Overheid None None None
Projecten Renovatie Baardmeesweg None None None

0 1
0 emeenschappelijke regeling / samenwerkingsverband Weerstandsv ermogen
1 GGD Flevoland Ja
2 Werkvoorzieningsschap IJsselmeergroep Ja
3 Erfgoedcentrum Nieuw Land Nee
4 Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Nee
5 Regio Noord Veluwe (RNV) Ja
6 Coöperatie Gastvrije Randmeren Ja
7 Veligheidsregio Flevoland Ja
8 Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek (OFGV) Matig
9 Meerinzicht (MIZ) Nee
10 Gebiedsontwikkeling Oosterwold Nee 1)
11 Inkoopcentrale Flevoland G Nee1)


0 1 2
0 Onderwerp Stand van zaken op 1 mei 2016 Omvang / Kans risico
1 Gemeentelijk aandeel in het algemene ondernemings-risico IJsselmeergroep Het aandeel in het vermogen van de gemeenschappelijke regeling en het beschikbare aantal arbeidsplaatsen voor de gemeente Zeewolde is beperkt. Ongeacht welke sleutel van toepassing is, is het aandeel voor Zeewolde, relatief gezien, beperkt. Kans: Laag Omvang: Beperkt
2 Omvang algemene uitkering uit het gemeentefonds In de MJB 2018 – 2021 is het budget algemene uitkering uit het Gemeentefonds, inclusief de integratie uitkering voor het Sociaal Domein, gebaseerd op de mei circulaire 2017. Als gevolg van het demissionaire kabinet is deze circulaire toekomstgericht beleidsarm. Na beëdiging van het (nieuwe) kabinet zal dit naar verwachting de nodige financiële wijzigingen op de rijksbegroting en de algemene uitkering uit het Gemeentefonds met zich mee brengen. Budget neutraliteit van de baten en lasten in het kader de decentralisatie van het Sociaal Domein wordt bereikt door een eventuele bijdrage aan de exploitatie uit de bestemmingsreserve. Door het werkveld worden de komende tijd voorstellen uitgewerkt om tot een afstemming te komen van de uitgaven op de te ontvangen rijksbijdrage. Kans: Hoog Omvang: p.m.
3 Integraal wijkonderhoud B Het bestaande beleid van uitvoering van het integraal wijkbeheer komt de komende jaren onder druk te staan als aan de financiële reserve “Integraal wijkbeheer” geen structurele of incidentele middelen wordt toegevoegd. ij de vaststelling van de MJB 2017 – 2020 is besloten t/m de jaarschijf 2023 de jaarlijkse dotatie met € 100.000,-- te laten groeien. Voor de jaarlijkse groei van dit budget zal binnen de reguliere MJB nog dekking moeten worden gevonden voor de jaarschijven 2022 en 2023. Kans: laag Omvang: beperkt
4 Beheersplan wegen In het onderbouwende beheerplan “Wegen” is voor de financiële omvang van de bestemmingsreserve voor rehabilitatie van de wegen 75% van de lasten meegenomen en voor groot onderhoud wegen 90%. Binnen deze collegeperiode zal onderzoek worden gedaan naar alternatief wegenonderhoud (innovatie) om de omvang aan onderhoudslasten terug te dringen. Kans: Hoog Omvang: Que bedrag omvangrijk
5 BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) richtlijnen. Wijzigings-voorstellen uit cie Depla en de commissie zelf In het Staatsblad 101, jaargang 2016, is de herziening van het Besluit Begroting en Verantwoording gepubliceerd. Met het vaststellen in de raad van juni 2017 van de nota “Reserves en Voorzieningen 2017” is het laatste document uit het financiële beleidsinstrumentarium in lijn met de regelgeving van de BBV. Kans: laag Omvang: p.m.
6 Introductie van de nieuwe omgevingswet Er is een plan van aanpak opgesteld voor de implementatie van de omgevingswet. De insteek is een geleidelijke invoering. Er is in kaart gebracht welke personele en financiele inzet dit vergt. Bij de start van dit omvangrijke traject is een inschatting gemaakt die op basis van ervaring (perodiek) zal worden bijgesteld. Naar verwachting past het Ministerie de planning nog aan. Kans: laag Omvang: p.m.


0 1 2
0 Onderwerp Stand van zaken op 1 mei 2016 Omvang / Kans risico
1 Open einde regelingen Uitgaven, als gevolg van open einde regelingen die voortvloeien uit landelijke wet- en regelgeving, brengen risico's met zich mee. Welke omvang deze risico's zullen hebben is niet te bepalen. Kans: Hoog Omvang: € 100.000,--
2 Rechtmatigheid bij aanbesteden en inkoop Aanbesteden van werken, diensten en inkoop wordt in regie uitgevoerd. Het uit te voeren proces is bekend bij de budgethouders en wordt/kan in overleg met de inkoop coördinator worden opgezet/uitgevoerd. Als gevolg van lage inschrijvingen vergroot de kans om bij aanbesteding en inkoop tegen gerechtelijke procedures aan te lopen, ondanks het toepassen van de zorgvuldige voorwaarden en regels. Kans: Laag Omvang: € 100.000,--
3 Voordelen bij aanbesteden van werken en diensten Of het lage prijsniveau bij aanbesteden in de voorbije plusminus 5 jaren ook de komende jaren kan worden gerealiseerd en gehandhaafd wordt betwijfeld. De budgetten in de lopende en nieuwe begroting zijn gebaseerd op de huidige (aflopende) aanbestedingsbedragen. Binnen de begroting is geen budget beschikbaar voor een hoger prijsniveau uit aanbestedingen. Kans:Reeel Omvang: € 100.000,--
4 Uitvoering Sociaal Domein (maatwerkvoorzie ningen) Om nog meer grip op de uitvoering van het beleid te krijgen is het nodig om in een nog stabielere situatie te komen. Het uitgangspunt is budgettair neutrale uitvoering met de te ontvangen Rijksbijdrage voor dit onderdeel met daarbij de kanttekening dat er bij acute zorgbehoefte sprake is van een ‘open einde regeling’ met de daarbij behorende verplichtingen. Het uitgavenpatroon in 2016 was circa € 0,5 miljoen hoger dan de ontvangen bijdrage van het Rijk. Door een bijdrage van de bestemmingsreserve Sociaal Domein wordt dit verschil in de MJB opgevangen. Kans: Laag Omvang: € 250.000,--
5 Risico's grondbedrijf O O D A Uitgangspunt voor de meeste grondexploitaties is de strategische visie waarin de uitgifteprognose voor woningbouw en bedrijfsterreinen is opgenomen. Deze visie dient als basis voor de herziening van de exploitatieopzetten. m de twee jaar worden de risico’s opnieuw gekwantificeerd in de Nota Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) op basis van de laatst vastgestelde exploitatieopzetten. De MPG 2016 is op 23 februari 2017 vastgesteld. ndanks het kwantificeren van de risico’s in de Nota MPG blijft de activiteit van het exploiteren en uitgeven van (bouwrijpe) gronden een activiteit met een hoge risicofactor. e boekwaarde van het grondbedrijf op 31 december 2016 bedraagt € 39,3 miljoen, met een positieve eindresultaat, inclusief 1% kostenstijging, van € 60,2 miljoen. Getracht wordt risico’s zo vroeg mogelijk te herkennen en op te vangen. Er vindt periodiek overleg plaats waarin de voortgang van de exploitatieberekeningen nauwlettend wordt gevolgd. Daarnaast wordt er per kwartaal een rapportage opgesteld waarin de stand van zaken wordt weergegeven Het grondbeleid van de gemeente wordt toegelicht in de paragraaf Grondbeleid. ls gevolg van het langer in exploitatie blijven van de exploitatie opzetten door de crisis periode, zal het absolute bedrag nodig voor voorbereiding, toezicht en verkoopkosten hoger zijn. Dit geeft een lager geprognotiseerd (eind)resultaat Bij de actualisatie/herziening van de exploitatie opzetten in 2017 wordt hiermee rekening gehouden. Kans: Hoog Omvang: p.m.
6 Precario Bij brief van 10 februari 2016 informeert de minister van BZK de voorzitter van de 2e Kamer. Voorstel is dit onderwerp mee te nemen in de herziening/verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. De tarieven van 1 januari 2016 kunnen nog 10 jaar zonder verhoging worden gehanteerd. De voorgestelde overgangsregeling is door de 2e Kamer op 21 februari 2017 verkort met 5 jaar tot uiterlijk 1 januari 2022. In de voorliggende MJB wordt geen rekening gehouden met het teniet gaan van deze structurele batenbudget met ingang van het jaar 2022. Vorenstaande is toegelicht in de Voorjaarsnota 2017. Kans: Zeker Omvang: € 935.000,-
7 Almere Oosterwold Oosterwold is een gezamenlijke organische gebiedsontwikkeling van Almere en Zeewolde. Almere fungeert hierbij als centrumgemeente en faciliteert het gebiedsteam voor de gebiedsontwikkeling. Naast de inzet van capaciteit heeft er een voorfinanciering plaatsgevonden die uiteindelijk terugbetaald wordt uit het kostenverhaal dat bij initiatieven in rekening wordt gebracht. Gestart is met initiatieven op het grondgebied van de gemeente Almere. Inmiddels zijn dit er ruim 300 woningen en de animo is nog steeds groot. Dit betekent, dat in 2017 gestart kon worden met de eerste terugbetaling van het voorgeschoten bedrag. Vanaf 2018 wordt naar verwachting jaarlijks een terugbetaling voorzien. Evaluatie van dit project zal in 2019 plaatsvinden. Bij de evaluatie zal worden beoordeeld of de terugontvangen bedragen structureel mogen worden ingeboekt. Kans:Laag Omvang: p.m.


0 1 2
0 Informatieveilighe id en privacy gevoelige gegevens, automatisering en digitalisering De kwaadaardige aanvalstechniek van de afgelopen periode laat zien dat naast het besturingssysteem ook hardware functionaliteit kwetsbaar is. Door hergebruik van bestaande code om te hacken zal het zich steeds verder ontwikkelen met gerichte aanvallen. Gijzelsoftware dwingt tot het terugzetten van de back-up, want ook betaling garandeert niet dat het wordt vrijgegeven. De remedie blijft beveiligingsupdates installeren, periodieke back-up maken en een herstelstrategie toepassen. Om in de pas te blijven lopen van de toenemende dreigingen moet in de aanpak van cybercrime en detectie van digitale dreigingen worden geïntensiveerd Gezien de toenemende complexiteit van dreigingen en aanvallen zijn conventionele beveiligingsmaatregelen steeds minder vaak toereikend. Met Security Information & Event Management (SIEM) kunnen aanvallen op de ICT-infrastructuur en het exploiteren van kwetsbaarheden vroegtijdig worden gedetecteerd. Hierdoor kan de gevolgschade sterk worden beperkt en in sommige gevallen zelfs volledig worden voorkomen. Een andere maatregel om de kwetsbaarheid te verminderen is netwerksegmentering, waarmee schade wordt beperkt . Technisch kan tegenwoordig heel veel, maar de menselijke factor blijft een belangrijke rol spelen. Het bewust omgaan met informatie moet blijvend periodiek onder de aandacht komen. Het nieuwe werken met de open omgeving maakt groei hierin noodzakelijk. Ondersteuning met een e-learning toepassingen is een vereiste hierin. Door de introductie van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) komt het eisenpakket ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens ook op een hoger level te liggen. Gegevensstromen moeten inzichtelijk, vooraf moet vastgelegd wie het verwerkt en encryptie toepassen in communicatie (koppelingen en mail) en bestanden is een vereiste. Kans: Klein Omvang: als de situatie zich voldoet groot
1 Horsterwold (Bosruiterweg) bezwaar tegen niet permanent wonen E M I De gemeente Zeewolde heeft in 2010 een fors aantal claims ontvangen van de eigenaren van woningen op het recreatieterrein Horsterwold (Bosruiterweg). Hierover is in de jaarrekening van 2010 ook al gerapporteerd. De claims zijn gericht tegen het handelen van de gemeente Zeewolde, waarbij het permanent wonen op voornoemd recreatieterrein wordt tegengegaan. De eigenaren beroepen zich op bepalingen in de koopovereenkomst en stellen dat de gemeente met het handhavingsbeleid inbreuk maakt op hun vermogensrecht als gevolg waarvan schade zou worden ondervonden. De claims zijn bedoeld om de verjaring van de rechtsvordering (schade uit onrechtmatige daad) te stuiten en zijn nog niet verder onderbouwd. Aan de indieners van de claims – onder voorbehoud van alle rechten en weren – gevraagd om met een nadere onderbouwing en motivering te komen. Die onderbouwing is niet ontvangen. ind 2015 / begin 2016 heeft een aantal eigenaren deze claims herhaald om de verjaring van hun (vermeende/veronderstelde) vorderingen weer te stuiten. Op deze claims is door de gemeente Zeewolde inhoudelijk gereageerd zonder dat daarbij aansprakelijkheid is erkend. edio 2017 heeft de advocaat van de Vereniging van Eigenaren Horsterwold de gemeente een brief geschreven, waarin de gemeente gevraagd wordt de opvatting te delen dat de eigenaren van de recreatiewoningen semi-permanent mogen worden op dit park op grond van bovenbedoelde koopovereenkomst. De gemeente Zeewolde moet hierop nog inhoudelijk reageren. Indien de opvatting niet door de gemeente Zeewolde gedeeld wordt, heeft de advocaat van de Vereniging van Eigenaren Horsterwold een civiele procedure aangekondigd. n de bestuursrechtelijke procedures is die koopovereenkomst ook ingeroepen. In die procedures is de gemeente in het gelijk gesteld. Kans: Laag Omvang: p.m.
2 Samenwerking met andere gemeenten O Eind 2016 heeft het college besloten het traject in te gaan om te komen tot 1 brede Gemeenschappelijke Regeling waarin alle vormen van samenwerking tussen Ermelo, Harderwijk en Zeewolde worden opgenomen. Dit besluit is genomen ter uitvoering van een amendement van de gemeenteraad. Dus zowel bedrijfsvoering als het sociaal domein vallen hieronder. Dat besluit houdt in dat op termijn de SDV als zelfstandige GR op houdt te bestaan en geïntegreerd zal worden binnen Meerinzicht. Dat voorkomt bestuurlijke drukte en maakt de aansturing eenduidig. De nadere invulling van beide onderdelen van Meerinzicht vindt in 2018 plaats. p dit moment wordt geïnvesteerd in het samenwerken met op termijn terugverdien effecten. Of de ingeboekte voordelige geprognosticeerde resultaten direct zullen worden behaald, valt te bezien. Door toenemende taaktoedeling vanuit het Rijk aan gemeenten moet Meerinzicht nieuwe functies gaan invullen, die ten koste kunnen gaan van de geprognotiseerde resultaten. Denk hierbij aan de privacyfunctionaris en de CISO, de ontwikkelingen op het gebied van de digitale dienstverlening, informatieveiligheid en de samenwerking op het gebied van het sociaal domein. Kans: Reeel Omvang: hangt af van vele met name externe factoren


0 1 2
0 NV Huisvuilcentrale (HVC) Alkmaar D D Bij raadsbesluit van 27 juni 1996 is de gemeente aandeelhouder geworden in genoemde NV met een bijzondere status. Het zijn zgn. aandelen A waarbij de aandeelhouders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de onder deze status vallende gegarandeerde geldleningen. oor de HVC wordt gewerkt aan de financiële herstructurering om het risico voor de aandeelhouders te verlagen. e aandeelhouders hebben eind 2015 in het kader van de vaststelling van het dividendbeleid besloten te streven naar een zodanige solvabiliteit dat er in 2024 de keuze mogelijkheid is om te financieren zonder gemeentegarantie. Kans: Laag Omvang: Qua bedrag incidenteel omvangrijk
1 Vennootschapsbel astingplicht(VPB) I H B Met ingang van 1 januari 2016 is de vennootschapsbelastingplicht ingevoerd voor lagere overheden. Voor de gemeente Zeewolde is op dit moment alleen de exploitatie van grond vennootschapsbelastingplichtig. De hiervoor ontwikkelde berekeningssystematiek, gerelateerd aan verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen , is voor de gemeente Zeewolde niet hanteerbaar. De gemeente Zeewolde heeft geen externe leningen aangetrokken waardoor in het raadsbesluit van december 2016 is besloten een afwijkend standpunt in te nemen. n het voorjaar van 2017 is getracht afstemming met de Belastingdienst te zoeken over dit standpunt. Er is echter door hen aangegeven dat zij nog geen afspraken willen maken met individuele gemeenten. De kans is daarom aanwezig dat het gehanteerde standpunt (deels) moet worden herzien. ierbij moet worden aangegeven dat het bedrag aan te betalen vennootschapsbelasting in mindering wordt gebracht van de winst van de grondexploitaties. Het heeft zodoende primair geen effect op de reguliere begroting. Wel in de hoogte van het uiteindelijke resultaat van de grondexploitaties inclusief toevoeging aan de Algemene Reserve ehoudens de uitkomsten uit het overleg met de Belastingdienst, behoort en is dit “risico” (afdracht van een deel van het positieve resultaat) onderdeel van het reguliere financiële proces. . Kans: Hoog Omvang: p.m.
2 Ontwikkeling Havenkwartier Begin 2016 zijn de diverse interne en externe factoren tegen elkaar afgewogen t.b.v. de keuze om het Havenkwartier al dan niet verder te faseren in de tijd. In de raadsvergadering van 27 juni 2016 is het richtinggevend besluit van het college van 1 maart 2016 bevestigd. Aan de uitwerking van de structurele exploitatielasten voor Beheer en Onderhoud van dit project wordt door het college gewerkt. De aanbesteding van de kustzone en de ophoging van Havenkwartier heeft plaatsgevonden. Verder wordt gewerkt aan het aanbesteding gereed maken van de sluis en de infrastructuur t.b.v. het havenkwartier. De planning is om uiterlijk juni 2019 het project sluizencomplex operationeel te hebben. Door aantrekkende markt en hogere investering in de woning kan/zal de te ontvangen grondprijzen in een aantal gevallen toenemen en hoger zijn de geprognotiseerde grondprijzen in de exploitatie opzetten. Kans: Gemiddeld Omvang: p.m.
3 Wet Markt & Overheid H 1. Een belanghebbende heeft beroep aangetekend tegen het gemeentelijk besluit om de exploitatie van de Aanloophaven als activiteit in het algemeen belang aan te wijzen. De Wet Markt en Overheid is dan niet van toepassing. De rechtbank heeft de ondernemer in het gelijk gesteld, omdat het besluit onvoldoende gemotiveerd zou zijn. Dit heeft als gevolg dat de raad van de gemeente Zeewolde een nieuw besluit moet nemen. Dit besluit wordt momenteel voorbereid. Tegen die uitspraak is door het gemeentebestuur hoger beroep aangetekend bij het College van het beroep voor het bedrijfsleven (omdat het hoger beroep de werking van de uitspraak van de rechtbank niet schorst, moet er tevens een nieuw besluit genomen worden). 2. Tevens heeft diezelfde belanghebbende (ondernemer) een civiele procedure gestart, waarbij hij een schadevergoeding vordert. De ondernemer is van mening dat de gemeente Zeewolde een te laag (niet kostendekkend) tarief vraagt voor het innemen van een ligplaats aan de Aanloophaven. Tevens beweert hij dat de gemeente een te laag tarief in rekening brengt voor het gebruik van de haventjes in de Blauwe Diamant. De ondernemer stelt dat de gemeente in strijd met de Wet Markt en Overheid handelt en daarom aansprakelijk is voor het door hem beweerde omzetverlies. Deze stelling wordt door de gemeente (door onze gemeentelijke huisadvocaat) bestreden. Een eerdere voorlopige voorziening hieromtrent is afgewezen. Hierbij eiste de ondernemer onder meer sluiting van de haventjes in de Blauwe Diamant. et is de verwachting dat zowel de bestuursrechter (zie punt 1.) als de civiele rechter (zie punt 2.) pas in de loop van 2018 uitspraak doen. Kans:Laag Omvang: p.m.
4 Renovatie Baardmeesweg Bij de rehabilitatie van de Baardmeesweg in 2016 was het de bedoeling de onderlaag, die milieutechnisch vervuild is, te laten liggen. Echter door lengtescheuren is deze laag alsnog verwijderd. Omdat veel polderwegen in dezelfde tijd zijn aangelegd is het de verwachting dat deze onderlaag onder veel meer wegen in het buitengebied moet worden verwijderd. Hiermee is in het beheerplan wegen geen rekening gehouden. Kans: Hoog Omvang: Groot


0 1 2
0 Risico’s
1 Incidenteel Structureel
2 Zekere Geen Geen
3 Onzekere Bedrag is niet te bepalen Bedrag is niet te bepalen
4 Totaal
5 Buffer 2.308.070 40.158.357
6 Verschil -2.308.070 -40.158.357


0 1
0 Incidenteel (in €)
1 Onvoorzien Incidenteel 102.949
2 Vrije deel algemene reserve 32.445.323
3 Bedrijfsrisico reserve Grondbedrijf 10.561.558
4 Stille reserves: (on)roerende zaken 6.900.000
5 Stille reserves: aandelenbezit p.m.
6 Totaal 50.009.830


0 1
0 nderwerp In miljoenen
1 Onderwijsgebouwen 11,0
2 Peuterspeelzalen/kinderopvang 0,6
3 Sport/recreatie (sportzalen en -hallen) 3,0
4 Overig (gemeentehuis, politiebureau) 6,6
5 Roerend goed (Fiets – voetveer) 0,2
6 Sociaal cultureel werk 1,6
7 Totaal 23,0
8
9 Gehanteerd 30% van totaal O 6,9


0 1 2 3
0 Kengetallen Normen VNG % Voldoende Matig Onvoldoende Rekening Rekening Begroting 2015 2016 2017 Begroting Begroting Begroting Begroting 2018 2019 2020 2021
1 Netto schuldquotte Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit < 100 100 > < 130 > 130 -25% -27% -25% -30% -32% -30% 66% 66% 63% -8% 5% -20% 90% 80% 80% 97% 97% 98% -25% -23% -25% -24% -30% -28% -30% -29% 63% 62% 61% 59% -13% 3% -4% -3% 76% 59% 47% 25% pm pm pm pm
2 < 100 100 > < 130 > 130 > 50 30 < > 50 < 30 > 0,6 0 < > 0,6 < 0 Geen norm < 100 100 > < 120 > 120


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Gemeentelijk aandeel in het algemene ondernemingsrisico IJsselmeergroep None None None
Gemeentefonds Omvang algemene uitkering uit het gemeentefonds None None None
Kapitaalgoederen Integraal wijkonderhoud None None None
Kapitaalgoederen Beheersplan wegen None None None
Kapitaalgoederen Groen openbare ruimte None None None
Omgevingswet Introductie van de nieuwe omgevingswet None None None
Sociaal domein Open einde regelingen None None None
Aanbesteding Rechtmatigheid bij aanbesteden en inkoop None None None
Aanbesteding Voordelen bij aanbesteden van werken en diensten None None None
Sociaal domein Uitvoering Sociaal Domein (maatwerkvoorzieningen) None None None
Grondexploitatie Risico's grondbedrijf None None None
Belasting Precario None None None
Grondexploitatie Almere Oosterwold None None None
Informatieveiligheid Informatieveiligheid en privacy gevoelige gegevens, automatisering en digitalisering None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Horsterwold (Bosruiterweg) bezwaar tegen niet permanent wonen None None None
GR / Verbonden partijen Samenwerking met andere gemeenten None None None
GR / Verbonden partijen NV Huisvuilcentrale (HVC) Alkmaar None None None
Belasting Vennootschapsbelastingplicht (VPB) None None None
Grondexploitatie Ontwikkeling Havenkwartier None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Wet Markt & Overheid None None None
Kapitaalgoederen Sportcomplex ‘t Baken None None None
Kapitaalgoederen Maatschappelijk vastgoed None None None
GR / Verbonden partijen Gemeentelijk aandeel in het algemene ondernemingsrisico IJsselmeergroep None None None
Gemeentefonds Omvang algemene uitkering uit het gemeentefonds None None None
Kapitaalgoederen Integraal wijkonderhoud None None None
Kapitaalgoederen Beheersplan wegen None None None
Kapitaalgoederen Groen openbare ruimte None None None
Omgevingswet Introductie van de nieuwe omgevingswet None None None
Sociaal domein Open einde regelingen None None None
Aanbesteding Rechtmatigheid bij aanbesteden en inkoop None None None
Aanbesteding Voordelen bij aanbesteden van werken en diensten None None None
Sociaal domein Uitvoering Sociaal Domein (maatwerkvoorzieningen) None None None
Grondexploitatie Risico's grondbedrijf None None None
Belasting Precario None None None
Grondexploitatie Almere Oosterwold None None None
Informatieveiligheid Informatieveiligheid en privacy gevoelige gegevens, automatisering en digitalisering None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Horsterwold (Bosruiterweg) bezwaar tegen niet permanent wonen None None None
GR / Verbonden partijen Samenwerking met andere gemeenten None None None
GR / Verbonden partijen NV Huisvuilcentrale (HVC) Alkmaar None None None
Belasting Vennootschapsbelastingplicht (VPB) None None None
Grondexploitatie Ontwikkeling Havenkwartier None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Wet Markt & Overheid None None None
Kapitaalgoederen Sportcomplex ‘t Baken None None None
Kapitaalgoederen Maatschappelijk vastgoed None None None

0 1 2 3 4 5 6
0 Verzoeken om kwijtschelding 2013 2014 2015 2016 2017 2018 half jaar
1 aantal verzoeken 335 343 359 366 433 378
2 volledig toegekend 252 295 324 319 325 287
3 gedeeltelijk toegekend 6 1 11 6 9 8
4 Afgewezen 66 47 26 35 53 35
5 Nog in behandeling 0 0 23
6 Buiten behandeling gesteld Nvt Nvt Nvt Nvt 40 24
7 Aanvragen door ondernemers 6 nog in behandeling 7 nog in behandeling 2 nog in behandeling 5 nog in behandeling 1 nog in behandeling 1 nog in behandeling
8


0 1 2 3
0 Kengetallen Normen VNG %VoldoendeMatigOnvoldoende Rekening Rekening Begroting201620172018 Begroting Begroting Begroting Begroting 2019202020212022
1 Netto schuldquotteNetto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningenSolvabiliteitsratioStructurele exploitatieruimteGrondexploitatieBelastingcapaciteit < 100100 > < 130> 130< 100100 > < 130> 130> 5030 < > 50< 30> 0,60 < > 0,6< 0Geen norm< 100100 > < 120> 120 -27%-52%-55%-32%-58%-60%66%66%66%3%0%-1%80%81%79%97%98%101% -51%-57%-74%-95%-56%-61%-78%-99%64%61%60%58%6%-3%-3%-5%70%64%47%28%pmpmpmpm
2


0 1 2
0 Risico’s
1 Incidenteel Structureel
2 Zekere Geen Geen
3 Onzekere Bedrag is niet te bepalen Bedrag is niet te bepalen
4 Totaal
5 Buffer 55.493.340 3.474.584
6 Verschil - 55.493.340 -3.474.584


0 1 2
0 Incidenteel (in €)
1 3 Vrije aanwendbare deel algemene reserve 40.236.822
2 4 Bestemmingsreserves; Bedrijfsrisico reserve Grondbedrijf 8.353.832
3 5 Bestemmingsreserves 0
4 6 Stille reserves: (on)roerende zaken 6.800.000
5 6 Stille reserves: aandelenbezit 0
6 7 Onvoorzien Incidenteel 102.686
7 Totaal 55.493.340


0 1
0 Onderwerp In miljoenen
1 Onderwijsgebouwen 13
2 Peuterspeelzalen/kinderopvang 0,7
3 Sport/recreatie (sportzalen en -hallen) 2
4 Overig (gemeentehuis, politiebureau) 5,1
5 Roerend goed (Fiets – voetveer) 0,2
6 Sociaal cultureel werk 1,6
7 Totaal 22,6
8
9 Gehanteerd 30% van totaal 6,8


0 1
0 emeenschappelijke regeling / samenwerkingsverband Weerstandsvermogen
1 GGD Flevoland Ja
2 Werkvoorzieningsschap IJsselmeergroep Ja
3 Het Flevolands Archief Ja
4 Sociale Dienst Veluwerand (SDV) -Miv 2018 opgegaan in MIZ- Nee
5 Regio Noord Veluwe (RNV) -Miv 2018 deels opgegaan in MIZ- Ja
6 Coöperatie Gastvrije Randmeren Ja
7 Veiligheidsregio Flevoland Ja
8 Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek (OFGV) Matig
9 Meerinzicht (MIZ) Nee
10 Gebiedsontwikkeling Oosterwold Nee 1)
11 Inkoopcentrale Flevoland GNee1)


0 1 2
0 Stand van zaken op 31 12 2017 Stand van zaken op 1 juli 2018
1 Onderwerp Gemeentelijk aandeel in het algemene ondernemings-risico IJsselmeergroep
2 Het aandeel in het vermogen van de gemeenschappelijke regeling en het beschikbare aantal arbeidsplaatsen voor de gemeente Zeewolde is beperkt. Ongeacht welke sleutel van toepassing is, is het aandeel voor Zeewolde, relatief gezien, beperkt. Is gelijk aan de stand van zaken per 1 mei 2017.
3 Onderwerp Omvang algemene uitkering uit het gemeentefonds
4 In de MJB 2019 – 2022 is het budget algemene uitkering uit het Gemeentefonds, inclusief de integratie uitkering voor het Sociaal Domein, gebaseerd op de mei circulaire 2018. Uitwerking behoeft nog het zogenaamde enveloppengeld voor in het IBP benoemde speerpunten. De (verdere) uitwerking van het kabinetsbeleid Rutte IV met het Interbestuurlijke Programma (IBP) tussen Rijk, gemeenten en Waterschappen zijn in financiële zin verwerkt in de mei circulaire 2018. Vanaf 2019 worden de middelen voor de decentralisatie bijna helemaal middels verdeelmodellen toegewezen en daarmee versleuteld.
5 Onderwerp Integraal wijkonderhoud
6 BHet bestaande beleid van uitvoering van het integraal wijkbeheer komt de komende jaren onder druk te staan als aan de financiële reserve “Integraal wijkbeheer” geen structurele of incidentele middelen wordt toegevoegd. ij de vaststelling van de MJB 2017 – 2020 is besloten t/m de jaarschijf 2023 de jaarlijkse dotatie met € 100.000,-- te laten groeien. Voor de jaarlijkse groei van dit budget zal binnen de reguliere MJB nog dekking moeten worden gevonden voor de jaarschijven 2022 en 2023. Door de vaststelling van de MJB 2017-2020 en 2018 – 2021 met daarin een oplossing van het genoemde probleem is het risico sterk verkleind. Structureel de koers blijven vasthouden die is ingezet, dit is terug te zien in de MJB 2019-2022.
7 Onderwerp Beheersplan wegen
8 In het onderbouwende beheerplan “Wegen” is voor de financiële omvang van de bestemmingsreserve voor rehabilitatie van de wegen 75% van de lasten meegenomen en voor groot onderhoud wegen 90%. Binnen deze collegeperiode zal onderzoek worden gedaan naar alternatief wegenonderhoud (innovatie) om de omvang aan onderhoudslasten terug te dringen. I D O IIn de oplossing van dit probleem is in 2017 een stap gezet bij de aanbieding van het concept- groenbeleidsplan buitengebied. Het voorgestane beleid is voorkoming van schade aan wegen door bomen/beplanting. n de tweede helft van 2018 wordt dit plan ter inzage gelegd en voorgelegd aan de raad ter vaststelling. Hierna kunnen deze besluitvorming onderdeel gaan uitmaken van het nieuw op te stellen beheersplan (Verwachting voorjaar 2019). e genoemde percentages zijn nog steeds een punt van aandacht. ok in 2017 is bij groot onderhoud aan wegen in het buitengebied gebleken dat de basis laag onder het asfalt verwijderd moet worden. Met het afvoeren van deze laag en de verwerking ervan is in het huidige (financiële) beheerplan nog geen rekening gehouden. Dit zal ook worden meegenomen in het nieuw op te stellen beheersplan. n de zomer van 2018 is gebleken dat er een aantal wegen schade hebben opgelopen als gevolg van de langdurige droogte en hitte, waardoor de grond op een aantal plaatsen versneld ingeklonken is.


0 1 2
0 Stand van zaken op 31 12 2017 Stand van zaken op 1 juli 2018
1 Hiervoor zal op korte termijn aanvullende advisering plaats vinden om de effecten hiervan in beeld te brengen met de daarvoor benodigde financiële middelen.
2 Onderwerp Groen openbare ruimte
3 De zomer van 2018 kenmerkt zich door een langdurige periode van droogte en extreme hitte. Schade aan openbaar groen is daarmee zichtbaar aan het worden. In het voorjaar van 2019 zal pas duidelijk worden welke delen van het openbaar groen door deze extreme droogte onherstelbaar beschadigd zijn waardoor extra onderhoud (lees vervanging) aan de orde is. Als hier aanleiding voor is zal aparte advisering worden aangeboden, inclusief een daarbij passende dekking.
4 Onderwerp Introductie van de nieuwe omgevingswet
5 Er is een plan van aanpak opgesteld voor de implementatie van de omgevingswet. De insteek is een geleidelijke invoering. Er is in kaart gebracht welke personele en financiële inzet dit vergt. Bij de start van dit omvangrijke traject is een inschatting gemaakt die op basis van ervaring (periodiek) zal worden bijgesteld. IEr is een begin gemaakt met de uitvoering van het Plan van Aanpak. nmiddels is er sinds het voorjaar 2018 een nieuwe hulptool beschikbaar om de benodigde middelen voor de ontwikkeling en implementatie te berekenen. Daarmee is bekeken of de nu reeds in de begroting opgenomen middelen toereikend zijn, middels aanvullende advisering is bijstelling noodzakelijk. De begroting wordt hierop aangepast.


0 1 2
0 Onderwerp Stand van zaken op 31 december 2017 Stand van zaken 1 juli 2018
1 Onderwerp Open einde regelingen
2 Uitgaven, als gevolg van open einde regelingen die voortvloeien uit landelijke wet- en regelgeving, brengen risico's met zich mee. Welke omvang deze risico's zullen hebben is niet te bepalen. Gelijk aan de situatie van 31 december 2017.
3 Onderwerp Rechtmatigheid bij aanbesteden en inkoop
4 Aanbesteden van werken, diensten en inkoop wordt in regie uitgevoerd. Het uit te voeren proces is bekend bij de budgethouders en wordt/kan in overleg met de inkoop coördinator worden opgezet/uitgevoerd. Als gevolg van lage inschrijvingen vergroot de kans om bij aanbesteding en inkoop tegen gerechtelijke procedures aan te lopen, ondanks het toepassen van de zorgvuldige voorwaarden en regels. Gelijk aan de situatie van 31 december 2017. Alertheid hierop blijft geboden.
5 Onderwerp Voordelen bij aanbesteden van werken en diensten


0 1 2
0 Onderwerp Stand van zaken op 31 december 2017 Stand van zaken 1 juli 2018
1 Of het lage prijsniveau bij aanbesteden in de voorbije plusminus 5 jaren ook de komende jaren kan worden gerealiseerd en gehandhaafd wordt betwijfeld. De budgetten in de lopende en nieuwe begroting zijn gebaseerd op de huidige (aflopende) aanbestedingsbedragen. Binnen de begroting is geen budget beschikbaar voor een hoger prijsniveau uit aanbestedingen. I GAlgemene dienst: Gelijk aan de situatie van 31 december 2017. Voor wat betreft schoonmaak zijn de budgetten voor de gemeentelijke gebouwen bij de Voorjaarsnota 2018 op niveau gebracht. n het huidige klimaat van schaarste (met name voor werken) is dit een blijvend aandachtspunt. rondbedrijf: Binnen de exploitaties van het Grondbedrijf worden de bovengenoemde ontwikkelingen opgevangen. Inzichtelijk worden deze gemaakt, jaarlijks bij een actualisatie, en tweejaarlijks een herziening.
2 Onderwerp Uitvoering Sociaal Domein (maatwerkvoorzieningen)
3 Om nog meer grip op de uitvoering van het beleid te krijgen is het nodig om in een nog stabielere situatie te komen. Het uitgangspunt is een beter evenwicht tussen de baten en de lasten voor dit onderdeel, met daarbij de kanttekening dat er bij acute zorgbehoefte sprake is van een ‘open einde regeling’ met de daarbij behorende verplichtingen. Het uitgavenpatroon in 2016 was circa € 0,5 miljoen hoger dan de ontvangen bijdrage van het Rijk. Door een bijdrage van de bestemmingsreserve Sociaal Domein wordt dit verschil in de MJB opgevangen. Gelijk aan de stand van zaken op 31 december 2017. In de meerjarenperspectief (MJB 2019 – 2022) zijn de inkomstenramingen afgestemd op de jaarlijkse verwachte Rijksbijdrage. Bij een gelijk uitgavenpatroon als in 2017 zal jaarlijks een bijdrage uit een bestemmingsreserve danwel de vrije algemene reserve noodzakelijk zijn. Een meer gedetailleerd toelichting op de decentralisatie van het Sociaal Domein vindt u bij 1.6.6 van deze begroting.


0 1 2
0 Onderwerp Stand van zaken op 31 december 2017 Stand van zaken 1 juli 2018
1 Onderwerp Risico's grondbedrijf
2 O O D GUitgangspunt voor de meeste grondexploitaties is de strategische visie waarin de uitgifteprognose voor woningbouw en bedrijfsterreinen is opgenomen. Deze visie dient als basis voor de herziening van de exploitatieopzetten. m de twee jaar worden de risico’s opnieuw gekwantificeerd in de Nota Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) op basis van de laatst vastgestelde exploitatieopzetten. De MPG 2016 is op 23 februari 2017 vastgesteld. ndanks het kwantificeren van de risico’s in de Nota MPG blijft de activiteit van het exploiteren en uitgeven van (bouwrijpe) gronden een activiteit met een hoge risicofactor. e boekwaarde van het grondbedrijf op 31 december 2017 bedraagt € 26,9 miljoen, met een positieve eindresultaat, inclusief 1% kostenstijging, van € 56,0 miljoen. etracht wordt risico’s zo vroeg mogelijk te herkennen en op te vangen. Er vindt periodiek overleg plaats waarin de voortgang van de exploitatieberekeningen nauwlettend wordt gevolgd. Daarnaast wordt er per kwartaal een rapportage opgesteld waarin de stand van zaken wordt weergegeven. Het grondbeleid van de gemeente wordt toegelicht in de paragraaf Grondbeleid. G D GGelijk aan de stand van zaken op 31 december 2017. elijk aan de stand van zaken op 31 december 2017. oor het huidige gunstige uitgifte klimaat is de verwachting dat in de komende 2 tot 3 jaar een belangrijk deel van de woningbouwexploitaties ontwikkeld en uitgegeven kunnen worden, wat een gunstig effect heeft op de omvang en daarmee risico’s . elijk aan de stand van zaken op 31 december 2017.
3 Onderwerp Precario
4 Bij brief van 10 februari 2016 informeert de minister van BZK de voorzitter van de 2e Kamer. Voorstel is dit onderwerp mee te nemen in de herziening/verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. De tarieven van 1 januari 2016 kunnen nog 10 jaar zonder verhoging worden gehanteerd. De voorgestelde overgangsregeling is door de 2e Kamer op 21 februari 2017 verkort met 5 jaar tot uiterlijk 1 januari 2022. In de voorliggende MJB is in 2022 rekening gehouden met het teniet gaan van deze structurele batenbudget. Vorenstaande is reeds toegelicht in de Voorjaarsnota 2017. Situatie is ongewijzigd en daarmee nog gelijk aan de situatie van 31 december 2017.
5 Onderwerp Almere Oosterwold
6 Oosterwold is een gezamenlijke organische gebiedsontwikkeling van Almere en Zeewolde. Per 1-1-2018 zijn er overeenkomsten voor in totaal ca 1.000 woningen afgesloten.


0 1 2
0 Onderwerp Stand van zaken op 31 december 2017 Stand van zaken 1 juli 2018
1 Almere fungeert hierbij als centrumgemeente en faciliteert het gebiedsteam voor de gebiedsontwikkeling. Naast de inzet van capaciteit heeft er een voorfinanciering plaatsgevonden die uiteindelijk terugbetaald wordt uit het kostenverhaal dat bij initiatieven in rekening wordt gebracht. Gestart is met initiatieven op het grondgebied van de gemeente Almere. Inmiddels zijn dit er ruim 300 woningen en de animo is nog steeds groot. Dit betekent, dat in 2017 gestart kon worden met de eerste terugbetaling van het voorgeschoten bedrag. Vanaf 2018 wordt naar verwachting jaarlijks een terugbetaling voorzien. Evaluatie van dit project zal in 2019 plaatsvinden. Bij de evaluatie zal worden beoordeeld of de terugontvangen bedragen structureel mogen worden ingeboekt. Ontwikkeling die hierin te zien is dat de belangstelling om deel te nemen toeneemt.
2 Onderwerp Informatieveiligheid en privacy gevoelige gegevens, automatisering en digitalisering
3 Zie hiervoor de hoofdstuk 3.5 Bedrijfsvoering waar hier verder op wordt ingegaan
4 Onderwerp Horsterwold (Bosruiterweg) bezwaar tegen niet permanent wonen
5 E MDe gemeente Zeewolde heeft in 2010 een fors aantal claims ontvangen van de eigenaren van woningen op het recreatieterrein Horsterwold (Bosruiterweg). Hierover is in de jaarrekening van 2010 ook al gerapporteerd. De claims zijn gericht tegen het handelen van de gemeente Zeewolde, waarbij het permanent wonen op voornoemd recreatieterrein wordt tegengegaan. De eigenaren beroepen zich op bepalingen in de koopovereenkomst en stellen dat de gemeente met het handhavingsbeleid inbreuk maakt op hun vermogensrecht als gevolg waarvan schade zou worden ondervonden. De claims zijn bedoeld om de verjaring van de rechtsvordering (schade uit onrechtmatige daad) te stuiten en zijn nog niet verder onderbouwd. Aan de indieners van de claims – onder voorbehoud van alle rechten en weren – gevraagd om met een nadere onderbouwing en motivering te komen. Die onderbouwing is niet ontvangen. ind 2015 / begin 2016 heeft een aantal eigenaren deze claims herhaald om de verjaring van hun (vermeende/veronderstelde) vorderingen weer te stuiten. Op deze claims is door de gemeente Zeewolde inhoudelijk gereageerd zonder dat daarbij aansprakelijkheid is erkend. edio 2017 heeft de advocaat van de Vereniging van Eigenaren Horsterwold de gemeente een brief geschreven, waarin de gemeente gevraagd wordt de opvatting te delen dat de eigenaren van de recreatiewoningen deze woningen semi-permanent mogen bewonen op dit park op grond van bovenbedoelde koopovereenkomst. De gemeente Zeewolde moet hierop nog inhoudelijk reageren. Indien de opvatting niet door de gemeente Zeewolde gedeeld wordt, heeft de advocaat van de Vereniging van Eigenaren Inmiddels hebben begin 2018 voorlopige getuigenverhoren plaatsgevonden bij de civiele rechter, vooruitlopend op een mogelijke civiele procedure.