Naam Gorinchem
Code 512
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 36284

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Gemeentelijke grondexploitaties None None 4600000.0
Grondexploitatie Hoog Dalem None None 3300000.0
Informatieveiligheid Bedrijfsvoering None None 500000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen None None None
Dividend/Rente Wegvallen van dividendinkomsten None None 800000.0
Overig Algemene risico's None None 1000000.0
Gemeentefonds Gemeentefonds None None 900000.0
Sociaal domein Drie decentralisaties None None None
Dividend/Rente Rentelasten None None None
GR / Verbonden partijen Veerdienst None None 200000.0
GR / Verbonden partijen Totale garanties None None None
GR / Verbonden partijen Waarborggaranties None None None
GR / Verbonden partijen Garanties None None 5000000.0
GR / Verbonden partijen Uitgegeven geldleningen None None 300000.0
Belasting Vennootschapsbelasting (VPB) None None 1500000.0
Omgevingswet Omgevingswet None None None
Projecten Station Papland None None 2300000.0
Kapitaalgoederen Leegstand panden None None 1000000.0

Benodigde weerstandscapaciteit (bedragen x € 1 miljoen)

Jaarstukken 2016

S/I

Berekend risico

Risico's

1. Gemeentelijke grondexploitaties

4,6

I

4,6

2. Hoog Dalem

2,7

I

3,3

3. Bedrijfsvoering

0,5

S

0,5

4. Verbonden partijen

0,8

4a. Wegvallen van dividendinkomsten

-

S

0,8

4b. Algemene risico's

-

S

1,0

5. Gemeentefonds

0,5

S

0,9

6. Drie decentralisaties

1,3

-

-

7. Rentelasten

-

-

-

8. Veerdienst

0,1

S

0,2

9. Totale garanties

2,9

9a. Waarborggaranties

-

-

-

9b. Garanties

-

I

5,0

10. Uitgegeven geldleningen

0,5

I

0,3

11. Vennootschapsbelasting (VPB)

0,7

S

1,5

12. Omgevingswet

0,3

-

-

13. Station Papland

-

I

2,3

14. Leegstand panden

-

S

1,0

Totale risicoprofiel

14,9

-

21,42019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Gemeentelijke grondexploitaties None 3860000.0 None
Grondexploitatie Hoog Dalem 87.5 3300000.0 2887500.0
GR / Verbonden partijen Waarborgen en garanties 12.5 47510000.0 5938750.0
GR / Verbonden partijen Uitgegeven geldleningen 12.5 760000.0 95000.0
Kapitaalgoederen Station Papland 87.5 2600000.0 2275000.0
Belasting BTW Sport 87.5 300000.0 262500.0
Overig Bedrijfsvoering 37.5 250000.0 93750.0
Dividend/Rente Dividendinkomsten 12.5 350000.0 43750.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 12.5 1000000.0 125000.0
Gemeentefonds Gemeentefonds 37.5 600000.0 225000.0
Belasting Vennootschapsbelasting None 1530000.0 None
Grondexploitatie Leegstand panden 87.5 350000.0 306250.0

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen

2017Beschikbare weerstandscapaciteit (bedragen x € 1 miljoen)

Jaarstukken 2017

Begroting 2019

Algemene reserve

35,7

25,2

Onbenutte belastingcapaciteit

2,4

0,3

Post onvoorzien

0,1

0,1

Meerjarige begrotingssaldi

3,5

0,6

Totale weerstandscapaciteit

41,7

26,2Benodigde weerstandscapaciteit
(bedragen x € 1 miljoen)

Jaarrekening 2017

Kans

Bedrag

2019

2020

2021

2022

Huidig

Incidenteel financieel effect

1. Gemeentelijke grondexploitaties

3,86

3,86

3,86

2. Hoog Dalem

2,89

87,5%

3,30

2,89

3. Waarborgen en garanties

3,75

12,5%

47,51

5,94

4. Uitgegeven geldleningen

0,34

12,5%

0,76

0,10

5. Station Papland

2,28

87,5%

2,60

2,28

Structureel financieel effect

6. BTW Sport

-

87,5%

0,30

0,26

0,20

0,13

0,07

0,66

7. Bedrijfsvoering

0,47

37,5%

0,25

0,09

0,07

0,05

0,02

0,23

8. Dividendinkomsten

0,77

12,5%

0,35

0,04

0,03

0,02

0,01

0,11

9. Verbonden partijen

0,31

12,5%

1,00

0,13

0,09

0,06

0,03

0,31

10. Gemeentefonds

0,94

37,5%

0,60

0,22

0,17

0,11

0,06

0,56

11. Vennootschapsbelasting

1,53

-

-

12. Leegstand panden

0,33

87,5%

0,35

0,31

0,23

0,15

0,08

0,77

Totaal benodigde weerstandscapaciteit

17,47

60,88

1,06

0,79

0,53

0,26

17,70Netto schuldquote (bedragen x € 1.000 ;
stand ultimo boekjaar)

Jaarstukken 2017

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

A

Vaste schulden

139.603

153.559

161.446

162.296

163.873

B

Netto vlottende schuld

4.824

10.000

10.000

10.000

10.000

C

Overlopende passiva

8.714

6.500

6.500

6.500

6.500

D

Financiële vaste activa (cf. art. 36 lid d, e en f)

3.289

3.114

3.114

3.080

3.053

E

Uitzettingen < 1 jaar

9.751

9.000

9.000

9.000

9.000

F

Liquide middelen

380

150

150

150

150

G

Overlopende activa

9.557

9.400

9.400

9.400

9.400

H

Totale baten (exclusief mutaties reserves)

129.820

124.978

124.391

122.755

122.414

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

100%

119%

126%

128%

130%

I

Financiële vaste activa (exclusief uitstaande leningen)

2.438

2.438

2.438

2.438

2.438

Netto schuldquote (A+B+C-E-F-G-I)/H x 100%

101%

119%

126%

129%

130%

Signaleringswaarde provincie: <90% is minst risicovol, 90-130% is neutraal en >130% is meest risicovolSolvabiliteit (in procent)

Jaarstukken 2017

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

A

Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV)

60.000

49.111

50.048

50.898

49.547

B

Balanstotaal

232.518

248.417

255.499

257.216

248.756

Solvabiliteit (A/B) x 100%

26%

20%

20%

20%

20%

Signaleringswaarde provincie: >50% is minst risicovol, 20-50% is neutraal en <20% is meest risicovolStructurele exploitatieruimte (bedragen x € 1.000)

Jaarstukken 2017

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

A

Totale structurele lasten

114.545

122.690

121.109

121.394

121.965

B

Totale structurele baten

119.599

124.293

121.986

122.116

122.117

C

Totale structurele toevoegingen aan de reserves

-

-

-

-

1

D

Totale structurele onttrekkingen aan de reserves

-

-

90

102

77

E

Totale baten

131.835

128.866

125.121

123.199

124.317

Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x 100%

4%

1%

1%

1%

0%

Signaleringswaarde provincie: >0% is minst risicovol, = 0% is neutraal en <0% is meest risicovolKengetal grondexploitatie (bedragen x € 1.000 ;
stand ultimo boekjaar)

Jaarstukken 2017

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

A

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

-

-

-

-

-

B

Bouwgronden in exploitatie

47.770

41.259

39.263

51.614

44.611

C

Totale baten (exclusief mutaties reserves)

129.820

124.391

122.755

122.414

122.414

Grondexploitatie (A+B)/C x 100%

37%

33%

32%

42%

36%

Signaleringswaarde provincie: <20% is minst risicovol, 20-35% is neutraal en >35% is meest risicovolBelastingcapaciteit (in euro)

Jaarstukken 2017

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

A

OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

269

268

268

268

268

B

Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

220

220

220

220

220

C

Afvalstoffenheffing voor een gezin

226

260

260

260

260

D

Eventuele heffingskorting

-

-

-

-

-

E

Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

715

748

748

748

748

F

Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin (in jaar t -1)

723

723

723

723

723

Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100%

99%

103%

103%

103%

103%

Signaleringswaarde provincie: <95% is minst risicovol, 95-105% is neutraal en >105% is meest risicovolKengetallen

Jaarstukken 2017

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Netto schuldquote

100%

119%

126%

128%

130%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

101%

119%

126%

129%

130%

Solvabiliteitsratio

26%

20%

20%

20%

20%

Structurele exploitatieruimte

4%

1%

1%

1%

0%

Grondexploitatie

37%

33%

32%

42%

36%

Belastingcapaciteit

99%

103%

103%

103%

103%Weerstandsvermogen

Ruim voldoende

Jaarstukken 2017

Begroting 2019

Weerstandsvermogen

1,4 < x < 2,0

2,37

1,482020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Gemeente grondexploitaties None 3290000.0 None
Overig Waarborgen en garanties 12.5 47510000.0 5938750.0
Overig Uitgegeven geldleningen 12.5 760000.0 95000.0
Kapitaalgoederen Station Papland 87.5 2600000.0 2275000.0
Belasting BTW Sport 37.5 300000.0 112500.0
Dividend/Rente Dividendinkomsten 12.5 480000.0 60000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 12.5 1000000.0 125000.0
Gemeentefonds Gemeentefonds 37.5 600000.0 225000.0
Kapitaalgoederen Leegstand panden 87.5 350000.0 306250.0