Naam Den Haag
Code 518
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 532561

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Calamiteiten, rampen Rampen en zware ongevallen 1.0 63500000.0 635000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Eigen risico verzekeringen 10.0 5400000.0 540000.0
Projecten Grote Projecten 25.0 25000000.0 6250000.0
Grondexploitatie Ontsluiting zuidelijk havengebied Scheveningen 50.0 3500000.0 1750000.0
Sociaal domein Bijstandsuitkeringen eigen risico 2017 90.0 17800000.0 16020000.0
Sociaal domein Jeugd 50.0 4200000.0 2100000.0
Sociaal domein Statushouders 50.0 5100000.0 2550000.0
Gemeentefonds Gemeentefonds BTW compensatiefonds 40.0 10000000.0 4000000.0
Sociaal domein Bijstandsuitkeringen 2018 en verder 60.0 35500000.0 21300000.0
Belasting Afschaffing Precariobelasting 90.0 16000000.0 14400000.0
Belasting BTW sport 50.0 2500000.0 1250000.0
Gemeentefonds Afname WSW in relatie tot rijksbijdrage 50.0 3500000.0 1750000.0
Sociaal domein Transitievergoeding SW 60.0 600000.0 360000.0
Belasting Erfpacht 60.0 3500000.0 2100000.0

0 1
0 Verwachte stand 31/12/2017 Hoogte in euro’s
1 1. Algemene reserve 70,3 mln.
2 2. Reserve Grondbedrijf 58,0 mln.
3 3. Programmareserves 13,4 mln.
4 4. Centrale bedrijfsvoeringsreserve 8,4 mln.
5 5. Centrale reserves onderhoud 9,3 mln.
6 Totaal 159,4 mln.


0
0 Risico Korte omschrijving Domein Kans Bedrag Weging Max. bedrag
1 1 Rampen en zware ongevallen Bestuur 1% 63.500 1 63.500 2 Eigen risico verzekeringen Bestuur 10% 5.400 1 5.400 3 Grote Projecten Fysiek 25% 25.000 1 25.000 4 Ontsluiting zuidelijk havengebied Scheveningen Fysiek 50% 3.500 1 3.500 5 Bijstandsuitkeringen eigen risico 2017 Sociaal 90% 17.800 1 17.800 6 Jeugd Sociaal 50% 4.200 1 4.200 7 Statushouders Sociaal 50% 5.100 1 5.100
2 Risico's met een structureel karakter
3 8 Gemeentefonds: BTW compensatiefonds Bestuur 40% 10.000 1,5 15.000 9 Bijstandsuitkeringen 2018 en verder Sociaal 60% 35.500 1,5 53.250 10 Afschaffing Precariobelasting Bestuur 90% 16.000 1,5 24.000 11 BTW sport Bestuur 50% 2.500 1,5 3.750 12 Afname WSW in relatie tot rijksbijdrage Sociaal 50% 3.500 1,5 5.250 13 Transitievergoeding SW Sociaal 60% 600 1,5 900 14 Erfpacht Fysiek 60% 3.500 1,5 5.250
4 Totaal 231.900


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 (Weerstandscap (x € 1000)) Simulatie - berekening minimale weerstandscapaciteit 200.000 175.000 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 0
1
2
3
4
5
6
7
8 30% 40% Zekerheidspercentage 50% 80%
9 0% 10% 20% 60% 70% 90%


0 1 2 3 4 5 6
0 jaarrekening 2016 begroting 2017 begroting 2018 begroting 2019 begroting 2020 begroting 2021
1 Netto schuldquote Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit EMU-saldo (in dzd. Euro's) 38,7% 29,2% 27,8% 0,7% 2,9% 76% -158.927 54,9% 46,0% 25,4% 0,5% 3,3% 76% -292.722 64,2% 54,8% 20,7% 0,5% 3,5% 75% -226.000 71,1% 62,9% 21,3% 0,6% 3,6% 75% -165.000 79,0% 70,8% 21,1% 0,7% 3,6% 74% -164.000 76,8% 68,8% 20,1% 1,0% 3,5% 74% 34.000


0 1 2 3 4 5 6
0 jaarrekening 2016 begroting 2017 begroting 2018 begroting 2019 begroting 2020 begroting 2021
1 Va ste a cti va Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa 215 1.479.669 447.865 0 1.624.000 444.000 0 1.741.000 431.000 0 1.852.000 394.000 0 2.021.000 380.000 0 1.963.000 367.000
2 Vlo tten de a cti va Voorraden Uitzettingen/Vorderingen Overlopende activa Liquide middelen 1.927.749 65.465 726.991 229.678 2.637 2.068.000 79.000 303.000 206.000 2.000 2.172.000 82.000 286.000 215.000 2.000 2.246.000 80.000 257.000 217.000 2.000 2.401.000 81.000 245.000 213.000 2.000 2.330.000 81.000 246.000 215.000 2.000
3 1.024.771 590.000 585.000 556.000 541.000 544.000
4 Totaal Activa Va ste pa ssi va Eigen Vermogen Voorzieningen Langlopende schulden 2.952.520 819.360 178.710 1.052.001 2.658.000 707.000 156.000 1.240.000 2.757.000 611.000 146.000 1.286.000 2.802.000 566.000 135.000 1.324.000 2.942.000 580.000 127.000 1.445.000 2.874.000 563.000 120.000 1.582.000
5 Vlo tten de pa ssi va Vlottende schulden Overlopende passiva 2.050.071 848.068 54.380 2.103.000 478.000 77.000 2.043.000 646.000 68.000 2.025.000 711.000 66.000 2.152.000 720.000 70.000 2.265.000 541.000 68.000
6 902.448 555.000 714.000 777.000 790.000 609.000
7 Totaal Passiva 2.952.519 2.658.000 2.757.000 2.802.000 2.942.000 2.874.000


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Calamiteiten, rampen Rampen en zware ongevallen 1.0 63500000.0 635000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Eigen risico verzekeringen 10.0 5400000.0 540000.0
Projecten Grote Projecten 25.0 25000000.0 6250000.0
Dividend/Rente Stijging marktrente 10.0 5000000.0 500000.0
Sociaal domein Risico jeugdhulp Openeinderegeling en VT 70.0 10000000.0 7000000.0
Belasting BTW-compensatiefonds 35.0 10000000.0 3500000.0
Belasting BTW sport 50.0 3700000.0 1850000.0
Sociaal domein Afname WSW i.r.t. rijksbijdrage 50.0 2000000.0 1000000.0
Sociaal domein Transitievergoeding SW 60.0 600000.0 360000.0
Sociaal domein WMO Openeinderegeling 60.0 25000000.0 15000000.0

0 1
0 Verwachte stand 31/12/2018 Hoogte in euro’s
1 1. Algemene reserve € 54,7mln.
2 2. Reserve Grondbedrijf € 60,0 mln.
3 3. Programmareserves € 0,1 mln.
4 4. Centrale bedrijfsvoeringsreserve € 0,0 mln.
5 5. Centrale reserves onderhoud € 7,4 mln.
6 Totaal € 122,2 mln.


0
0 Risico's m et een incidenteel karakterDom einKans Bedrag WegingMax. bedrag
1 1Ram pen en zware ongev allenBestuur1 %6 3 .50016 3 .5002Eigen risico v erzekeringenBestuur1 0%5.4 0015.4 003Grote ProjectenFy siek2 5%2 5.00012 5.000
2 Risico's m et een structureel karakter
3 4Stijging m arktrenteBestuur1 0%5.0001 ,57 .5005Risico jeugdhulp Open-einde-regeling en VTSociaal7 0%1 0.0001 ,51 5.0006BTW-com pensatiefondsBestuur3 5%1 0.0001 ,51 5.0007BTW sportBestuur50%3 .7 001 ,55.5508Afnam e WSW i.r.t. rijksbijdrageSociaal50%2 .0001 ,53 .0009Transitiev ergoeding SWSociaal6 0%6 001 ,59 001 0WMO Open-einde-regelingSociaal6 0%2 5.0001 ,53 7 .500
4 Totaal* € 1 .0001 7 8.3 50


0 1 2 3 4 5 6
0 jaarrekening 2017 begroting 2018 begroting 2019 begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022
1 Netto schuldquoteNetto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)SolvabiliteitsratioStructurele exploitatieruimteGrondexploitatieBelastingcapaciteitEMU-saldo (in dzd. Euro's) 45,92%37,27%27,36%-0,11%2,67%81,09%-213.969 58,46%49,92%23,23%1,70%3,05%76,35%-194.753 62,26%54,09%21,37%-4,80%3,08%76,84%-210.000 65,72%58,68%20,85%0,20%3,05%76,48%-124.000 68,48%61,58%20,94%-0,10%3,06%76,35%-65.000 68,73%61,97%20,33%0,10%3,07%76,35%-2.000


0 1 2 3 4 5 6
0 jaarreken in g 2017 beg ro tin g 2018 beg ro tin g 2019 beg ro tin g 2020 beg ro tin g 2021 beg ro tin g 2022
1 Va ste a cti v aImmateriële vaste activaMateriële vaste activaFinanciële vaste activa 4281.574.932440.908 01.683.000436.000 01.857.000421.000 01.990.000385.000 02.100.000370.000 02.107.000355.000
2 Vlo tten de a cti v aVoorradenUitzettingen/VorderingenOverlopende activaLiquide middelen 2.016.26864.615322.917257.8292.290 2.119.00070.000309.000274.0002.000 2.278.00072.000282.000263.0002.000 2.375.00072.000274.000265.0002.000 2.470.00072.000272.000267.0002.000 2.462.00072.000273.000265.0002.000
3 647.651 655.000 619.000 613.000 613.000 612.000
4 Totaal ActivaVa ste pa ssi v aEigen VermogenVoorzieningenLanglopende schulden 2.663.919728.936149.7921.236.559 2.774.000644.000153.0001.409.000 2.897.000618.000138.0001.622.000 2.988.000617.000128.0001.794.000 3.083.000632.000120.0001.932.000 3.074.000615.000109.0001.939.000
5 Vlo tten de pa ssi v aVlottende schuldenOverlopende passiva 2.115.287505.13543.497 2.206.000516.00052.000 2.378.000469.00050.000 2.539.000400.00049.000 2.684.000349.00050.000 2.663.000361.00050.000
6 548.632 568.000 519.000 449.000 399.000 411.000
7 Totaal Passiva2.663.9192.774.0002.897.0002.988.0003.083.0003.074.000


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Calamiteiten, rampen Rampen en zware ongevallen 1.0 63500000.0 635000.0
Overig Eigen risico verzekeringen 10.0 5400000.0 540000.0
Projecten Grote projecten 25.0 25000000.0 6250000.0
Dividend/Rente Stijging marktrente 10.0 5000000.0 500000.0
Sociaal domein Jeugdhulp, openeinderegeling en VT 60.0 10000000.0 6000000.0
Belasting BTW-compensatiefonds 35.0 10000000.0 3500000.0
Belasting BTW sport 75.0 2500000.0 1875000.0
Sociaal domein Afname WSW i.r.t. rijksbijdrage 80.0 2000000.0 1600000.0
Sociaal domein WMO openeinderegeling 60.0 10000000.0 6000000.0
Gemeentefonds Herverdeling gemeentefonds 80.0 8000000.0 6400000.0
Gemeentefonds Accres gemeentefonds 65.0 18000000.0 11700000.0
Personeel Loon- en prijsbijstelling 70.0 6000000.0 4200000.0

0 1
0 Verwachte stand 31/12/2020 Bedrag
1 1. Algemene reserve 59,0
2 2. Reserve Grondbedrijf 41,1
3 3. Programmareserves 1,1
4 4. Centrale bedrijfsvoeringsreserve 0
5 5. Centrale reserves onderhoud 1,3
6 Totaal 102,5


0 1 2 3 4 5
0 Risico's met een incidenteel karakter Domein Kans Bedrag Weging Max. bedrag
1 Rampen en zware ongevallen Bestuur 1% 63,5 1 63,5
2 Eigen risico verzekeringen Bestuur 10% 5,4 1 5,4
3 Grote projecten Fysiek 25% 25 1 25
4 Risico's met een structureel karakter
5 Stijging marktrente Bestuur 10% 5 1,5 7,5
6 Jeugdhulp openeinderegeling en VT Sociaal 60% 10 1,5 15
7 BTW-compensatiefonds Bestuur 35% 10 1,5 15
8 BTW sport Bestuur 75% 2,5 1,5 3,75
9 Afname WSW i.r.t. rijksbijdrage Sociaal 80% 2 1,5 3
10 WMO open-einde regeling Sociaal 60% 10 1,5 15
11 Herverdeling gemeentefonds Bestuur 80% 8 1,5 12
12 Accres gemeentefonds Bestuur 65% 18,0 1,5 24
13 Loon- en prijsbijstelling Bestuur 70% 6,0 1,5 9
14 Totaal 198,15


0 1 2 3 4 5 6
0 jaarrekening 2018 begroting 2019 begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023
1 Netto schuldquote Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit EMU-saldo (in dzd. Euro's) 56,33% 48,03% 20,45% -2,15% 2,72% 75,69% -255.745 57,51% 49,47% 16,95% -1,45% 2,39% 77,55% -226.108 67,86% 61,14% 15,10% -1,06% 2,44% 79,57% -181.000 70,90% 64,24% 15,37% 0,08% 2,45% 79,61% -69.000 73,66% 68,28% 15,87% 0,40% 2,50% 79,67% -70.000 74,76% 69,76% 15,40% 0,22% 2,49% 79,60% -43.000


0 1 2 3 4 5 6
0 jaarrekening 2018 begroting 2019 begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023
1 Va ste a cti va Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa 27 1.673.456 422.963 0 1.816.000 396.000 0 1.950.000 382.000 0 2.020.000 370.000 0 2.103.000 325.000 0 2.122.000 307.000
2 Vlo tten de a cti va Voorraden Uitzettingen/Vorderingen Overlopende activa Liquide middelen 2.096.446 61.924 363.474 257.597 2.182 2.212.000 59.000 354.000 260.000 2.000 2.332.000 62.000 343.000 261.000 2.000 2.390.000 62.000 305.000 258.000 2.000 2.428.000 62.000 302.000 260.000 2.000 2.429.000 62.000 303.000 259.000 2.000
3 685.177 675.000 668.000 627.000 626.000 626.000
4 Totaal Activa Va ste pa ssi va Eigen Vermogen Voorzieningen Langlopende schulden 2.781.623 571.125 151.390 1.402.882 2.887.000 489.000 147.000 1.468.000 3.000.000 453.000 139.000 1.766.000 3.017.000 464.000 129.000 1.948.000 3.054.000 485.000 121.000 2.059.000 3.055.000 470.000 112.000 2.096.000
5 Vlo tten de pa ssi va Vlottende schulden Overlopende passiva 2.125.397 606.478 49.748 2.104.000 733.000 50.000 2.358.000 594.000 48.000 2.541.000 427.000 49.000 2.665.000 340.000 49.000 2.678.000 328.000 49.000
6 656.226 783.000 642.000 476.000 389.000 377.000
7 Totaal Passiva 2.781.623 2.887.000 3.000.000 3.017.000 3.054.000 3.055.000