Naam Hardinxveld-Giessendam
Code 523
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 17958

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Wegenonderhoud 20.0 75000.0 15000.0
Kapitaalgoederen Veerdienst 80.0 12500.0 10000.0
Kapitaalgoederen Spoorwegovergang Giessenzoom None None None
Kapitaalgoederen Wateroverlast 50.0 190000.0 95000.0
GR / Verbonden partijen Participatie ROM-S 20.0 30000.0 6000.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 20.0 25000.0 5000.0
Sociaal domein Participatiewet (voorheen Wet Werk en Bijstand) 50.0 248000.0 124000.0
Sociaal domein WMO 50.0 330000.0 165000.0
Sociaal domein Jeugdwet 50.0 320000.0 160000.0
Projecten Merwede-Lingelijn None None None
GR / Verbonden partijen Uittreding GR-en/uitvlechting DS 20.0 580000.0 116000.0
Personeel Eenmansposten 50.0 88000.0 44000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 50.0 1016000.0 508000.0
Dividend/Rente Rentelasten 20.0 50000.0 10000.0

0
0 Weerstandscapaciteit exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit - OZB p.m. Totaal onbenutte belastingcapaciteit 0 Onvoorzien 25 Weerstandscapaciteit exploitatie 25 Weerstandscapaciteit vermogen Vrij aanwendbaar deel algemene reserve 1.994 Vrij aanwendbaar deel reserve sociaal domein 2.292 Stille reserves p.m. Weerstandscapaciteit vermogen 4.286 Totale weerstandscapaciteit 4.311
1


0 1 2 3 4 5 6 7
0 4 4 4 4 5 6 8 9 9 11 Bedrijfsv Bedrijfsv Fin en dek Fin en dek Wegenonderhoud Veerdienst Spoorw egovergang Giessenzoom Wateroverlast Participatie ROM-S Leerlingenvervoer Participatiew et (incl. inkomensvoorz.) WMO Jeugdw et Merw ede-Lingelijn Uittreding GR-en/Invlechting DS Eenmansposten Algemene uitkering Rentelasten Overig (niet kw antificeerbaar) 5% 20% 10% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 20% 1% 5% 5% 1.500.000 60.500 pm 950.000 291.000 260.000 2.472.000 3.297.000 3.200.000 0 2.900.000 8.700.000 20.337.000 1.021.000 10 95.000 124.000 165.000 160.000 44.000 508.000 15.000 6.000 5.000 0 116.000 10.000 15.000 10.000 95.000 6.000 5.000 124.000 165.000 160.000 0 116.000 44.000 508.000 10.000 500.000
1 10 1.096.000 152.000 1.758.000


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Wegenonderhoud 1.0 1500000.0 15000.0
GR / Verbonden partijen Veerdienst 0.0 0.0 0.0
Bodemsanering PFOA 5.2 250000.0 13000.0
Calamiteiten, rampen Wateroverlast 10.0 950000.0 95000.0
GR / Verbonden partijen Participatie ROM-S 2.06185567010309 291000.0 6000.0
Onderwijs Leerlingenvervoer 1.92307692307692 260000.0 5000.0
Sociaal domein Participatiewet 5.01618122977346 2472000.0 124000.0
Sociaal domein WMO 5.00454959053685 3297000.0 165000.0
Sociaal domein Jeugdwet 5.0 3200000.0 160000.0
Belasting Afvalinzameling 0.0 250000.0 0.0
GR / Verbonden partijen Merwede-Lingelijn 0.0 0.0 0.0
GR / Verbonden partijen Uittreding GR-en/Invlechting DS 0.0 0.0 0.0
Overig Eenmansposten 0.505747126436782 8700000.0 44000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering 2.50115767551663 22469595.0 562000.0
Dividend/Rente Rentelasten 0.944058626040677 847405.0 8000.0
Overig Overig (niet kwantificeerbaar) None None 500000.0

0
0 Weerstandscapaciteit exploitatieOnbenutte belastingcapaciteit- OZBp.m.Totaal onbenutte belastingcapaciteit0Onvoorzien25Weerstandscapaciteit exploitatie25Weerstandscapaciteit vermogenVrij aanwendbaar deel algemene reserve2.134Vrij aanwendbaar deel reserve sociaal domein2.824Stille reservesp.m.Weerstandscapaciteit vermogen4.958Totale weerstandscapaciteit4.983
1


0 1 2 3 4 5 6 7
0 4444568991011BedrijfsvBedrijfsvFin en dekFin en dek WegenonderhoudVeerdienstPFOAWateroverlastParticipatie ROM-SLeerlingenvervoerParticipatiew et (incl. inkomensvoorz.)WMOJeugdw etAfvalinzamelingMerw ede-LingelijnUittreding GR-en/Invlechting DSEenmanspostenAlgemene uitkeringRentelastenOverig (niet kw antificeerbaar) 5%20%10%20%10%10%10%10%10%0%5%20%1%5%5% 1.500.0000250.000950.000291.000260.0002.472.0003.297.0003.200.000250.000008.700.00022.469.595847.405 0 13.00095.000124.000165.000160.00044.000562.000 15.0006.0005.0000008.000 15.000013.00095.0006.0005.000124.000165.000160.00000044.000562.0008.000500.000
1 0 1.163.000 34.000 1.697.000


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Overig PFOA None 250000.0 None
Sociaal domein Leerlingenvervoer None 260000.0 None
BUIG Participatiewet None 3305000.0 None
Sociaal domein WMO None 3514000.0 None
Sociaal domein Jeugdwet None 4058000.0 None
Overig Eenmansposten None 8700000.0 None
Gemeentefonds Algemene uitkering None 23208000.0 None
Dividend/Rente Rentelasten None 800000.0 None
Overig Overig (niet kwantificeerbaar) None 500000.0 None

0
0 Weerstandscapaciteit exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit - OZB p.m. Totaal onbenutte belastingcapaciteit 0 Onvoorzien 25 Weerstandscapaciteit exploitatie 25 Weerstandscapaciteit vermogen Vrij aanwendbaar deel algemene reserve 2.369 Vrij aanwendbaar deel reserve sociaal domein 2.673 Stille reserves p.m. Weerstandscapaciteit vermogen 5.042 Totale weerstandscapaciteit 5.067
1


0 1 2 3 4 5 6 7
0 4 6 8 9 9 Bedrijfsv Fin en dek Fin en dek saldo 31.12.2019 cfm staat D PFOA Leerlingenvervoer Participatiew et (incl. inkomensvoorz.) WMO Jeugdw et Eenmansposten Algemene uitkering Rentelasten Overig (niet kw antificeerbaar) 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 250.000 260.000 3.305.000 3.514.000 4.058.000 8.700.000 23.208.000 800.000 13.000 13.000 165.000 176.000 203.000 218.000 580.000 8 13.000 13.000 165.000 176.000 203.000 218.000 580.000 8.000 500.000
1 0 1.368.000 8 1.876.000