Naam Stede Broec
Code 532
Provincie Noord-Holland
Inwonertal 21670

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Sociaal domein Jeugd wordt blootgesteld aan onveilige situaties waar gemeente voor verantwoordelijk is. Dat kan zijn in een jeugdvoorziening in de gemeente (Sociaal domein), of op school, zwembad, speeltuin etc. (fysieke leefomgeving). None None 720000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Fraude en integriteitsschendingen binnen de organisatie. None None 350000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Bouwen zonder vergunning waardoor onder andere het ruimtelijk beeld wordt aangetast. Gevolg: verpaupering, ontbreken legesinkomsten en kosten handhaving. None None 270000.0
GR / Verbonden partijen Vaststellingovereenkomst met gemeenschappelijke regeling. None None 135000.0
Sociaal domein Het niet voldoen aan wet- en regelgeving bij decentralisaties (Jeugdwet/Wmo) waardoor de Inspectie voor de Gezondheidszorg een bestuurlijke boete op kan leggen (€ 3.350 tot € 16.750 per keer). None None 90000.0
Grondexploitatie Bij het opstellen van de MJOP's is de verkoop van diverse objecten meegenomen als besparing. Wanneer deze verkopen niet (tijdig) gerealiseerd zijn blijven de noodzakelijke onderhoudskosten. None None 140000.0
GR / Verbonden partijen De gemeenten staan financieel garant voor gemeenschappelijke regelingen waarin we deelnemen, zoals WerkSaam, CAW, GGD, Veiligheidsregio en RUD. None None 88000.0
ICT algemeen Onvoldoende beveiliging ICT met als risico gehacked te worden met als doel informatie te stelen of data te vernietigen/onwerkbaar te maken voor winstbejag. None None 400000.0
Informatieveiligheid Data met persoonsgegevens verloren (privacyschending) door diefstal, verlies van divices en/of analoge documenten met als mogelijk gevolg een boete door de Autoriteit Persoonsgegevens. None None 400000.0
Aanbesteding Onjuiste toepassing van regelgeving, o.a. Inkoop en aanbestedingsreglement, bij inkoop en aanbestedingen. None None 359000.0
Gemeentefonds De hoogte van de algemene uitkering (Samen de trap op trap af) is moeilijk te voorspellen. None None 250000.0
Grondexploitatie Boekwaarden van gronden (grondbedrijf) in gewijzigde economische omstandigheden te hoog gewaardeerd. None None 250000.0
Belasting Geen of onvoldoende controle op BTW/VPB/LH, waardoor er enerzijds geld blijft liggen en anderzijds extra inspanning geleverd moet worden door het herstellen van foutieve fiscale verwerking van nota's en facturen. Daarnaast kunnen er belastingboetes worden opgelegd n.a.v. fouten in de steekproef van de Belastingdienst inzake BTW en LH. None None 85000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Onrechtmatige of niet tijdige besluitvorming met bezwaar en beroep als gevolg. None None 45000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Ontbreken van juridische control en/of juridische inbreng bij projecten. None None 135000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid bij geconstateerde verwijtbare gebreken in openbare domein. None None 45000.0
Grondexploitatie Inwoners maken onrechtmatig gebruik van gemeentegrond door er een bouwwerk op te zetten (snippergroen). Door verjaring raakt gemeente grond kwijt en ruimtelijk beeld kan aangetast worden. None None 45000.0
Overig Overige risico’s None None 5184000.0

0 1 2 3 4
0 6 6 5 1
1 3 4 8 2 6
2 2 4 5 4 5
3 1 2 2 3 5
4 1 3 4 2
5


0 1
0 Beschrijving risico Bedrag * kans (* € 1.000)
1 Jeugd wordt blootgesteld aan onveilige situaties waar gemeente voor verantwoordelijk is. Dat kan zijn in een jeugdvoorziening in de gemeente (Sociaal domein), of op school, zwembad, speeltuin etc. (fysieke leefomgeving). 720
2 Fraude en integriteitsschendingen binnen de organisatie. 350
3 Bouwen zonder vergunning waardoor onder andere het ruimtelijk beeld wordt aangetast. Gevolg: verpaupering, ontbreken legesinkomsten en kosten handhaving. 270
4 Vaststellingovereenkomst met gemeenschappelijke regeling. 135
5 Het niet voldoen aan wet- en regelgeving bij decentralisaties (Jeugdwet/Wmo) waardoor de Inspectie voor de Gezondheidszorg een bestuurlijke boete op kan leggen (€ 3.350 tot € 16.750 per keer). 90
6 Bij het opstellen van de MJOP's is de verkoop van diverse objecten meegenomen als besparing. Wanneer deze verkopen niet (tijdig) gerealiseerd zijn blijven de noodzakelijke onderhoudskosten. 140
7 De gemeenten staan financieel garant voor gemeenschappelijke regelingen waarin we deelnemen, zoals WerkSaam, CAW, GGD, Veiligheidsregio en RUD. 88
8 Onvoldoende beveiliging ICT met als risico gehacked te worden met als doel informatie te stelen of data te vernietigen/onwerkbaar te maken voor winstbejag. 400
9 Data met persoonsgegevens verloren (privacyschending) door diefstal, verlies van divices en/of analoge documenten met als mogelijk gevolg een boete door de Autoriteit Persoonsgegevens. 400
10 Onjuiste toepassing van regelgeving, o.a. Inkoop en aanbestedingsreglement, bij inkoop en aanbestedingen. 359
11 De hoogte van de algemene uitkering (Samen de trap op trap af) is moeilijk te voorspellen. 250
12 Boekwaarden van gronden (grondbedrijf) in gewijzigde economische omstandigheden te hoog gewaardeerd. 250
13 Geen of onvoldoende controle op BTW/VPB/LH, waardoor er enerzijds geld blijft liggen en anderzijds extra inspanning geleverd moet worden door het herstellen van foutieve fiscale verwerking van nota's en facturen. Daarnaast kunnen er belastingboetes worden opgelegd n.a.v. fouten in de steekproef van de Belastingdienst inzake BTW en LH. 85
14 Onrechtmatige of niet tijdige besluitvorming met bezwaar en beroep als gevolg. 45
15 Ontbreken van juridische control en/of juridische inbreng bij projecten. 135
16 Aansprakelijkheid bij geconstateerde verwijtbare gebreken in openbare domein. 45
17 Inwoners maken onrechtmatig gebruik van gemeentegrond door er een bouwwerk op te zetten (snippergroen). Door verjaring raakt gemeente grond kwijt en ruimtelijk beeld kan aangetast worden. 45
18 Overige risico’s 5.184
19 Totaal 8.990


0 1 2 3 4 5 6
0 Begroting 2018 Verloop van de kengetallen
1 Kengetallen: rekenin g 2016 Begrotin g 2017 Begrotin g 2018 Begrotin g 2019 Begrotin g 2020 Begrotin g 2021
2 Netto schuldquote 97% 132% 114% 119% 116% 112%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 30% 52% 43% 51% 51% 50%
4 Solvabiliteitsratio 26% 22% 26% 28% 28% 28%
5 Structurele exploitatieruimte 5% 4% 1% 1% 2% 2%
6 Grondexploitatie 9% 6% 0% 0% 0% 0%
7 Belastingcapaciteit 103% 103% 109% 109% 109% 109%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Extra onderhoudskosten door het niet (tijdig) realiseren van de verkoop van diverse objecten. Bij het opstellen van de meerjaren onderhoudsplannen is de verkoop van diverse objecten meegenomen als besparing. 70.0 200000.0 140000.0
Informatieveiligheid Financieel risico en imagoschade doordat gegevens intern (datalek) of extern (cybercrime) in de openbaarheid komen. Denk bij het financiële risico aan boetes bij het niet melden van een datalek, een aansprakelijkheidsstelling en identiteitsfraude. 70.0 314000.0 219800.0
GR / Verbonden partijen Financieel risico, omdat de gemeenten financieel garant staan voor gemeenschappelijke regelingen waarin we deelnemen. 70.0 150000.0 105000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Kiezen voor een verkeerde aanbestedingsprocedure (bij openbare procedures) door de budgetbeheerder/- houder, waardoor de gehele aanbesteding onrechtmatig is. 70.0 157000.0 109900.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid openbare buitenruimte door incidenten in de buitenruimte (bijvoorbeeld loszittende tegels, loshangende takken, onjuiste bebording etc.), waardoor een beroep wordt gedaan op het eigen risico. 90.0 50000.0 45000.0
Gemeentefonds Begrotingstekort omdat de algemene uitkering lager uitvalt dan verwacht. De ontwikkeling van de algemene uitkering is moeilijk te voorspellen en afhankelijk van de economische situatie 50.0 500000.0 250000.0

0
0 - een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
1 - een inventarisatie van de risico's;
2 - het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's;
3 - een kengetal voor de:
4 - netto schuldquote
5 - netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
6 - solvabiliteitsratio
7 - grondexploitatie
8 - structurele exploitatieruimte en
9 - belastingcapaciteit.
10 - een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële


0 1
0 Onbenutte belastingcapaciteit
1 De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij een financiële tegenvaller deze in het
2 volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of dat er ruimte is voor nieuw beleid. Wanneer
3 het berekende gemiddelde OZB-tarief voor de gemeente lager is dan het percentage voor toelating
4 tot artikel 12 is er in principe sprake van een onbenutte belastingcapaciteit. In de navolgende
5 berekening is bij benadering aangegeven welke opbrengst deze verhoging genereert. Er is voor
6 gekozen het verschil in percentages te vermenigvuldigen met de WOZ-waarde van de woningen +
7 de WOZ-waarde van de niet-woningen.
8 OZB-percentage van de WOZ-waarde voor toelating art.12 0,1905%
9 Werkelijk gewogen % WOZ-waarde gemeente 0,1215%
10 Verschil 0,0690%
11 Onbenutte belastingcapaciteit € 1.693.000


0 1 2 3 4 5
0 3. onvoldoende kennis BTW en VPB;
1 4. niet voldoen aan wet- en regelgeving bij decentralisaties.
2 S teeds meer handmatige handelingen worden vervangen door IT-oplossingen. Interne
3 beheersmaatregelen in de IT-omgeving zijn daarom belangrijk en zullen steeds belangrijker
4 worden. Een IT-audit maakt inzichtelijk hoe de automatisering van een organisatie is
5 georganiseerd. Mogelijke risico’s worden daarbij in beeld gebracht. Medio 2018 is de IT-audit
6 aanbesteed. Hieruit volgen aanbevelingen. De eventuele (financiële) consequenties voor 2019 zijn
7 nog niet bekend.
8 A nalyse en beoordeling van risico’s
9 Om een risico te kunnen analyseren en beoordelen worden de kans op het risico (percentage
10 waarschijnlijkheid) en de gevolgen van het risico (impact) voor de organisatie bepaald.


0 1 2
0 D K lasse Kans Percentage
1 1 < of 1x per 10 jaar 10%
2 2 1x per 5-10 jaar 30%
3 3 1x per 2-5 jaar 50%
4 4 1x per 1-2 jaar 70%
5 5 1x per > 90%


0 1 2 3 4 5 6
0 1. Extra onderhoudskosten Er zijn diverse Actieve verkoop- en € 200 4 Impact 4 1.000 € 140
1 door het niet (tijdig) panden te koop herontwikkelingsstrategie
2 realiseren van de gezet via makelaars en akkoord extra budget
3 verkoop van diverse en gesprekken voor onderhoud.
4 objecten. Bij het gestart met zittende
5 opstellen van de gebruikers/huurders
6 meerjaren om interesse tot
7 onderhoudsplannen is de aankoop te
8 verkoop van diverse inventariseren. Er
9 objecten meegenomen zijn diverse panden
10 als besparing. verkocht.
11 2. Financieel risico en Redundante Firewall 24/7 monitoren, € 314 4 4 € 219
12 imagoschade doordat systemen en backup OS-systemen en
13 gegevens intern data. middleware systemen
14 (datalek) of extern up-to-date houden,
15 (cybercrime) in de kennis en kunde intern
16 openbaarheid komen. beschikbaar hebben, IT-
17 Denk bij het financiële audit en goede
18 risico aan boetes bij het richtlijnen.
19 niet melden van een
20 datalek, een
21 aansprakelijkheidsstelling
22 en identiteitsfraude.
23 3. Financieel risico, omdat Doornemen van de Meer invloed uitoefenen € 150 4 4 € 105
24 de gemeenten financieel begrotingen en op de begroting en het
25 garant staan voor jaarrekeningen van beleid van de
26 gemeenschappelijke onze verbonden gemeenschappelijke
27 regelingen waarin we partijen en het regelingen waarin we
28 deelnemen. opnemen van de deelnemen.
29 paragraaf


0 1 2 3 4 5
0 5. Aansprakelijkheid Beheerplannen € 50 5 3 € 45
1 openbare buitenruimte onderhoud wegen en
2 door incidenten in de groen.
3 buitenruimte
4 (bijvoorbeeld loszittende
5 tegels, loshangende
6 takken, onjuiste
7 bebording etc.),
8 waardoor een beroep
9 wordt gedaan op het
10 eigen risico.
11 6. Begrotingstekort omdat Monitoren van Het binnen de 3 5 € 250
12 de algemene uitkering ontwikkelingen van organisatie houden van
13 lager uitvalt dan het Gemeentefonds expertise op dit gebied.
14 verwacht. De om snel te kunnen
15 ontwikkeling van de bijsturen door middel
16 algemene uitkering is van interne en
17 moeilijk te voorspellen en externe expertise
18 afhankelijk van de (bureau Pauw).
19 economische situatie.
20 Overige risico's (kans x impact < 15) € 693


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Kapitaalgoederen Extra onderhoudskosten door het niet (tijdig) realiseren van de verkoop van diverse objecten. Bij het opstellen van de meerjaren onderhoudsplannen is de verkoop van diverse objecten meegenomen als besparing. 70.0 100000.0 70000.0
Gemeentefonds Begrotingstekort omdat de algemene uitkering lager uitvalt dan verwacht. De ontwikkeling van de algemene uitkering is moeilijk te voorspellen en afhankelijk van de economische situatie. 50.0 500000.0 250000.0
GR / Verbonden partijen Financieel risico, omdat de gemeenten financieel garant staan voor gemeenschappelijke regelingen waarin we deelnemen. Tegelijkertijd zijn de organisaties autonoom in hun beleid. 70.0 150000.0 105000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Aansprakelijkheid openbare buitenruimte door incidenten in de buitenruimte (bijvoorbeeld loszittende tegels, loshangende takken, onjuiste bebording etc.), waardoor een beroep wordt gedaan op het eigen risico 90.0 50000.0 45000.0
Overig Overige risico's None None 400000.0

0 1 2 3 4 5 6
0
1 Kengetallen: Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
2 netto schuldquote 108% 104% 111% 107% 102% 98%
3 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 49% 45% 57% 55% 53% 52%
4 solvabiliteitsratio 23% 26% 17% 16% 17% 17%
5 structurele exploitatieruimte 6% 1% 14% 1% 1% 2%
6 grondexploitatie 1% 0% 0% 0% 0% 0%
7 belastingcapaciteit 103% 109% 109% 112% 112% 112%