Naam Hillegom
Code 534
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 21812

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Gemeentegaranties 10.0 362708.0 36270.8
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 10.0 2468800.0 246880.0
GR / Verbonden partijen Greenport Ontwikkelingsmaatschappij 30.0 2300000.0 690000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering Gemeentefonds None 25488355.0 None
Sociaal domein Nieuw wetgeving open einde regeling None None None
Overig Wet Houdbare Overheidsfinanciën None None None
Sociaal domein Sociaal domein, inzet netwerk 30.0 166667.0 50000.1
Sociaal domein Sociaal domein, vraag overstijgt budget 30.0 666667.0 200000.1
Sociaal domein Sociaal domein, inzet netwerk 70.0 192000.0 134400.0
Sociaal domein Sociaal domein, hulp komt niet tot stand 30.0 60.0 18.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer 10.0 230000.0 23000.0
Dividend/Rente Schatkistbankieren None 3613719.0 None
Belasting Vennootschapsbelasting None None None
Grondexploitatie Grondexploitaties 10.0 None None
Grondexploitatie Nog niet in exploitatie genomen gronden 30.0 4400000.0 1320000.0
Sociaal domein Decentralisaties 10.0 8304935.0 830493.5
Kapitaalgoederen Onderhoud openbare voorzieningen 10.0 100000.0 10000.0
Bodemsanering Bodemverontreinigingen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschades None None None

0 1 2 3 4
0 (bedragen x € 1.000)
1 2018 2019 2020 2021
2 Weerstandscapaciteit in de exploitatie
3 Onbenutte belastingcapaciteit:
4 - OZB 2.359 2.233 2.107 1.981
5 - Rioolheffing
6 - Afvalstoffenheffing
7 - Precariobelasting
8 Totaal onbenutte belastingcapaciteit 2.359 2.233 2.107 1.981
9 Onvoorzien 0,25 0,25 0,25 0,25
10 Saldo meerjarenbegroting 872 1.155 1.355 1.267
11 Totaal weerstandscapaciteit in de exploitatie 3.232 3.388 3.463 3.249
12 Weerstandscapaciteit van het eigen vermogen
13 - Vrij aanwendbaar deel algemene reserve 30.479 27.471 27.474 27.476
14 - Al aanwezige buffer in de algemene reserve 6.000 6.000 6.000 6.000
15 - Stille reserves
16 Totaal weerstandscapaciteit in eigen vermogen 36.479 33.471 33.474 33.476
17
18 Totaal weerstandscapaciteit 39.710 36.859 36.937 36.725


0 1 2
0 Kans Waarde is tussen gemiddeld
1 0. Geen of niet te kwantificeren risico 0% 0%
2 1. Zelden 0 - 20% 10%
3 2. Onwaarschijnlijk 20 - 40% 30%
4 3. Mogelijk 40 - 60% 50%
5 4. Waarschijnlijk 60 - 80% 70%
6 5. Bijna zeker 80 - 100% 90%


0 1 2 3
0 R isicoanalyse
1 Max. risico in Berekend Kans € risico Omschrijving risico
2 Gemeentegarantie's 362.708 10% 36.271
3 Gemeenschappelijke regelingen 2.468.800 10% 246.880
4 Greenport Ontwikkelingsmaatschappij 2.300.000 30% 690.000
5 Algemene uitkering Gemeentefonds 25.488.355 0% 0
6 Nieuw wetgeving open einde regeling niet bekend 0% 0
7 Wet Houdbare Overheidsfinanciën niet bekend 0% 0
8 Sociaal domein, inzet netwerk 166.667 30% 50.000
9 Sociaal domein, vraag overstijgt budget 666.667 30% 200.000
10 Sociaal domein, inzet netwerk 192.000 70% 134.400
11 Sociaal domein, hulp komt niet tot stand 60 30% 18
12 Leerlingenvervoer 230.000 10% 23.000
13 Schatkistbankieren 3.613.719 0% 0
14 Vennootschapsbelasting niet bekend 0% 0
15 Grondexploitaties nihil 10% 0
16 Nog niet in exploitatie genomen gronden 4.400.000 30% 1.320.000
17 Decentralisaties 8.304.935 10% in reserve
18 Onderhoud openbare voorzieningen 100.000 10% 10.000
19 Bodemverontreinigingen niet bekend 0% 0
20 Planschades niet bekend 0% 0
21 2.710.569


0 1 2
0 W aarderingscijfer Ratio Weerstandsvermogen Betekenis
1 A >2 Uitstekend
2 B 1,4< x <2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x< 0,8 Onvoldoende
6 F <0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5
0 Rekening Begroting Begroting Netto schuldquote 2016 2017 2018
1 A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) + 0 0 0
2 B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) + 2.347 5.050 5.655
3 C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) + 5.518 1.986 3.374
4 D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f BBV) - 0 0 0
5 E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) - 8.138 1.100 4.100
6 F Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) - 4.729 2.747 1.501
7 G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) - 398 1.010 510
8 Totaal -4.200 2.179 2.918
9 H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. Mutaties reserves) 51.099 41.153 45.521
10 Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% -8% 5% 6%


0 1 2 3 4 5
0 Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte Rekening Begroting Begroting leningen 2016 2017 2018
1 A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) + 0 0 0
2 B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) + 3.547 5.050 5.655
3 C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) + 5.518 1.986 3.374
4 D Financiële activa (cf. art. 36 lid b, c, d, e en f BBV) - 10.760 10.760 10.760
5 E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) - 8.138 1.100 4.100
6 F Liquide middelen (cf. art. 40 BBV) - 4.729 2.747 1.501
7 G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) - 398 1.010 510
8 Totaal -14.960 -8.581 -7.842
9 H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. Mutaties reserves) 51.099 41.153 45.521
10 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% -29% -18% -17%


0
0 Rekening Begroting Begroting Solvabiliteitsratio 2016 2017 2018
1 A Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV) 63.590 50.237 51.356
2 B Balanstotaal 76.182 68.093 71.489
3 Solvabiliteit (A/B) x 100% 83% 74% 72%


0 1 2 3 4
0 Rekening Begroting Begroting Kengetal grondexploitatie 2016 2017 2018
1 A Niet in exploitatie genomen bouwgronden (cf.art.38a punt 1 BBV) 0 0 0
2 B Bouwgronden in exploitatie (cf. art.38 lid b BBV) -714 -1.800 816
3 C Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. Mutaties reserves) 51.099 41.153 45.521
4 Grondexploitatie (A+B)/C x 100% -3% -3% 2%


0 1 2 3 4
0 Rekening Begroting Begroting Structurele exploitatieruimte 2016 2017 2018
1 A Totale structurele lasten 51.274 41.501 48.607
2 B Totale structurele baten 53.978 41.508 49.759
3 C Totale structurele toevoegingen aan de reserves 3 3 3
4 D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 962 453 858
5 E Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. Mutaties reserves) 51.099 41.153 45.521
6 Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100% 7% 1% 4%


0 1 2 3 4
0 Rekening Begroting Begroting Woonlasten meerpersoonshuishouden 2016 2017 2018
1 A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 228 229 236
2 B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 288 223 227
3 C Afvalstoffenheffing voor een gezin 285 263 273
4 D Eventuele heffingskorting 0 0 0
5 E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) 801 715 736
6 F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 723 723 723
7 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar ervoor (E/F) x 100% 111% 99% 102%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Gemeentegaranties 10.0 362708.0 36270.8
GR / Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen 10.0 2675595.0 267559.5
GR / Verbonden partijen Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) 30.0 2300000.0 690000.0
Gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds 0.0 25488355.0 0.0
Sociaal domein Nieuwe wetgeving open einde regeling None None None
Overig Wet Houdbare Overheidsfinanciën None None None
Sociaal domein Sociaal domein, inzet netwerk 30.0 166667.0 50000.1
Sociaal domein Sociaal domein, vraag overstijgt budget 30.0 666667.0 200000.1
Sociaal domein Sociaal domein, inzet netwerk 70.0 192000.0 134400.0
Sociaal domein Sociaal domein, hulp komt niet tot stand 30.0 60.0 18.0
Onderwijs Leerlingenvervoer 10.0 230000.0 23000.0
Gemeentefonds Schatkistbankieren 0.0 3613719.0 0.0
Belasting Vennootschapsbelasting None None None
Grondexploitatie Grondexploitaties 10.0 None None
Grondexploitatie Nog niet in exploitatie genomen gronden 30.0 4400000.0 1320000.0
Sociaal domein Decentralisaties 10.0 8304935.0 830493.5
Kapitaalgoederen Onderhoud openbare voorzieningen 10.0 100000.0 10000.0
Bodemsanering Bodemverontreinigingen None None None
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Planschades None None None

0 1 2 3 4
0 2019 2020 2021 2022
1 Weerstandscapaciteit in de exploitatie
2 Onbenutte belastingcapaciteit:
3 - OZB 2.306 2.180 2.054 1.554
4 - Rioolheffing 0 0 0 0
5 - Afvalstoffenheffing 0 0 0 0
6 - Precariobelasting 0 0 0 0
7 Totaal onbenutte belastingcapaciteit 2.306 2.1802.0541.554


0 1 2 3 4
0 Weerstandscapaciteit van het eigen vermogen
1 - Vrij aanwendbaar deel algemene reserve 35.039 34.113 34.174 34.911
2 - Reeds aanwezige buffer in de algemene reserve 6.000 6.000 6.000 6.000
3 - Stille reserves
4 Totaal weerstandscapaciteit in eigen vermogen 41.039 40.11340.17440.911
5 Totaal weerstandscapaciteit 42.830 42.65242.98342.803


0 1 2
0 0. Geen of niet te kwantificeren risico 0% 0%
1 1. Zelden 0 - 20% 10%
2 2. Onwaarschijnlijk 20 - 40% 30%
3 3. Mogelijk 40 - 60% 50%
4 4. Waarschijnlijk 60 - 80% 70%
5 5. Bijna zeker 80 - 100% 90%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Woonlasten meerpesoonshuishouden rek. 2017 begr. 2018 begr. 2019 begr. 2020 begr. 2021 begr. 2022
1 A OZB lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 237 236 254 262 271 304
2 B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 223 227 230 232 232 232
3 C Afvalstoffenheffing voor gezin 263 273 278 284 284 284
4 D Eventuele Heffingskorting voor gezin 0 0 0 0 0 0
5 E Totale Woonlasten = A+B+C-D 723 736 762 778 787 820
6 F Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in het voorafgaande begrotingsjaar 723 723 721 721 721 721
7 Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar ervoor (E/F) x 100% 100% 102% 106% 108% 109% 114%


0 1 2 3
0 Omschrijving risico Max. risico in € Kans Berekend risico in €
1 Gemeentegarantie 362.708 10% 36.271
2 Gemeenschappelijke regelingen 2.675.595 10% 267.559
3 Greenport Ontwikkelingsmaatschappij 2.300.000 30% 690.000
4 Algemene uitkering Gemeentefonds 25.488.355 0% 0
5 Nieuw wetgeving open einde regeling niet bekend 0% 0
6 Wet Houdbare Overheidsfinanciën niet bekend 0% 0
7 Sociaal domein, inzet netwerk 166.667 30% 50.000
8 Sociaal domein, vraag overstijgt budget 666.667 30% 200.000
9 Sociaal domein, inzet netwerk 192.000 70% 134.400
10 Sociaal domein, hulp komt niet tot stand 60 30% 18
11 Leerlingenvervoer 230.000 10% 23.000
12 Schatkistbankieren 3.613.719 0% 0
13 Vennootschapsbelasting niet bekend 0% 0
14 Grondexploitaties nihil 10% 0
15 Nog niet in exploitatie genomen gronden 4.400.000 30% 1.320.000
16 Decentralisaties 8.304.935 10% in reserve
17 Onderhoud openbare voorzieningen 100.000 10% 10.000
18 Bodemverontreinigingen niet bekend 0% 0
19 Planschades niet bekend 0% 0
20 2.731.248


0 1 2
0 Waarderingscijfer Ratio Weerstandsvermogen Betekenis
1 A >2 Uitstekend
2 B 1,4< x <2,0 Ruim voldoende
3 C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
4 D 0,8 < x < 1,0 Matig
5 E 0,6 < x< 0,8 Onvoldoende
6 F <0,6 Ruim onvoldoende


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Netto schuldquote x € 1.000) rek. 2017 begr. 2018 begr. 2019 begr. 2020 begr. 2021 begr. 2022
1 Vaste schulden + 0 8.000 6.000 16.000 18.000 18.000
2 Netto vlottende schuld + 6.796 5.655 7.007 6.705 7.365 6.667
3 Overlopende passiva + 4.853 3.374 1.900 1.900 1.900 1.900
4 Fin. activa (uitsluitend art. 36, d, e, f)* - 0 0 0 0 0 0
5 Uitzettingen < 1 jaar - 8.126 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100
6 Liquide middelen - 2.517 1.501 256 256 256 256
7 Overlopende activa - 397 510 510 510 510 510
8 Totaal 609 10.918 10.041 19.739 22.399 21.701
9 Totale baten, excl. mutaties reserves 45.798 45.521 47.152 46.437 47.017 46.419
10 Netto schuldquote (netto schuld/baten) 1,3% 24,0% 21,3% 42,5% 47,6% 46,8%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen (bedragen x € 1.000) rek. 2017 begr. 2018 begr. 2019 begr. 2020 begr. 2021 begr. 2022
1 Vaste schulden + 0 8.000 6.000 16.000 18.000 18.000
2 Netto vlottende schuld + 6.796 5.655 7.007 6.705 7.365 6.667
3 Overlopende passiva + 4.853 3.374 1.900 1.900 1.900 1.900
4 Fin. activa (uitsluitend art. 36, b,c,d,e,f)* - 9.982 9.979 9.982 9.982 9.982 9.982
5 Uitzettingen < 1 jaar - 8.126 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100
6 Liquide middelen - 2.517 1.501 256 256 256 256
7 Overlopende activa - 397 510 510 510 510 510
8 Totaal -9.373 939 59 9.757 12.417 11.719
9 Totale baten, excl. mutaties reserves 45.798 45.521 47.152 46.437 47.017 46.419
10 Netto schuldquote (netto schuld/baten) -20,5% 2,1% 0,1% 21,0% 26,4% 25,2%


0 1 2 3 4 5 6
0 Solvabiliteitsratio (bedragen x € 1.000) rek. 2017 begr. 2018 begr. 2019 begr. 2020 begr. 2021 begr. 2022
1 Eigen vermogen 63.335 51.356 58.476 57.391 56.703 55.609
2 Balanstotaal 78.688 71.489 77.233 85.899 87.748 85.902
3 Solvabiliteit (ev/balanstotaal) 80,5% 71,8% 75,7% 66,8% 64,6% 64,7%


0 1 2 3 4 5 6
0 Grondexploitatie (bedragen x € 1.000) rek. 2017 begr. 2018 begr. 2019 begr. 2020 begr. 2021 begr. 2022
1 Totaal activa bouwgronden in exploitatie 1.416 816 -214 1.446 1.159 1.169
2 Totaal baten exclusief mutaties van reserves 45.798 45.521 47.152 46.437 47.017 46.419
3 Kengetal grondexploitatie 6,2% 3,6% -0,9% 6,2% 4,9% 5,0%


0 1 2 3 4 5 6 7
0 Structurele exploitatieruimte (bedragen x € 1.000) rek. 2017 begr. 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
1 A Totale structurele lasten 44.026 48.607 48.320 46.970 47.301 47.243
2 B Totale structurele baten 45.470 45.521 47.152 46.437 47.017 46.419
3 C Totale structurele toevoegingen aan de reserves 166 3 3 3 3 3
4 D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 1.202 858 1.326 1.006 1.340 1.434
5 E Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. Mutaties reserves) 45.798 45.521 47.152 46.437 47.017 46.419
6 Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100% 5,4% -4,9% 0,3% 1,0% 2,2% 1,3%


0 1 2 3
0 Categorie A Categorie B Categorie C
1 Netto schuldquote <90% 90%-130% >130%
2 Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen <90% 90%-130% >130%
3 Solvabiliteitsratio >50% 20%-50% <20%
4 Structurele exploitatie >0% 0% <0%
5 Grondexploitatie <20% 20%-35% >35%
6 Belastingcapaciteit <95% 95%-105% >105%


0 1 2 3 4
0 Kengetallen Rekening 2016 Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
1 Netto schuldquote -8% 1% 6% 23,2%
2 Netto schuldquote, gecorrigeerd voor verstrekte leningen -29% -20% -17% 2,0%
3 Solvabiliteitsratio 83% 80% 72% 74,6%
4 Structurele exploitatie 7% 0% 4% 0,4%
5 Grondexploitatie -1% 3% 2% -0,9%
6 Belastingcapaciteit 111% 99% 102% 99,0%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Risico dat geborgde tegenpartijen stoppen met betalen waardoor leningen niet of deels terugbetaald worden. Dit heeft een negatief effect op de exploitatieruimte van de gemeente. None None 1000.0
GR / Verbonden partijen Risico dat directe tegenpartijen stoppen met betalen waardoor leningen niet of deels terugbetaald worden. Dit heeft een negatief effect op de exploitatieruimte van de gemeente. None None 22000.0
Omgevingswet Implementatie van de omgevingswet en de wet kwaliteitsboring loopt vertraging op door mismatch in kennis, vaardigheden en cultuur. Dit resulteert in extra kosten voor inhuur en begeleiding. None None 19000.0
Kapitaalgoederen De inventarisatie van kapitaalgoederen is onvolledig. De oorzaak hiervan is uitbesteding en onvoldoende vastlegging van kennis. Het gevolg hiervan is dat kapitaalgoederen onvoorzien onderhoud nodig hebben. None None 6000.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Een bestuurlijke maatregel is gebaseerd op een foute beoordeling. Dit kan leiden tot claims None None 3000.0
Overig Schade door vandalisme is groter dan voorzien en is niet verzekerd. Dit kan leiden tot budgetoverschrijding. None None 1000.0
Sociaal domein Ziekten en plagen in de buitenruimte nemen toe door o.a. klimaatverandering. Hierdoor moeten vaker onvoorziene kosten worden gemaakt om de negatieve gevolgen hiervan te bestrijden. None None 28000.0
Omgevingswet Versneld vervangen of groot onderhoud uitvoeren door wijzigingen in o.a. het klimaat None None 78000.0
Overig Diverse None None 47000.0
Informatieveiligheid De publieke opinie ten aanzien van HLTsamen of de gemeenten wordt negatief beïnvloed. De oorzaken hiervoor zijn divers en onvoorspelbaar. Dit resulteert in imagoschade en additionele kosten voor communicatiemiddelen en woordvoering. None None 4000.0
BUIG Participatietrajecten wekken vertrouwen dat onvoldoende kan worden waargemaakt. Dit resulteert in imagoschade en additionele communicatie-inspanningen. None None 5000.0
Overig Tussenevaluatie van HLTsamen geeft aanleiding tot nader onderzoek. Dit resulteert in additionele onderzoekskosten. None None 13000.0
GR / Verbonden partijen De verantwoording van subsidiegelden door de provincie wordt niet als afdoende beschouwd door de subsidieverstrekker waardoor de subsidies worden gekort of niet uitbetaald. None None 3000.0
Projecten De borging van projecten (projectmatig werken) vindt onvoldoende plaats. De oorzaak hiervan is tijd (afhankelijkheid van andere projecten) kennis en cultuur. Dit resulteert in kwaliteitsproblemen en herstelwerkzaamheden. None None 7000.0
GR / Verbonden partijen Risico's in de bedrijfsvoering van een verbonden partij manifesteren zich waardoor de verbonden partij onvoldoende in staat is haar opdracht uit te voeren en/of schade (euro) wordt doorberekend aan de gemeente. None None 845000.0
Sociaal domein Leerlingenvervoer wordt niet conform contract geleverd. Dit resulteert in juridische stappen met als doel de dienstverlening weer op peil te brengen. None None 18000.0
Sociaal domein Stijging van de vraag naar zorg en ondersteuning binnen open-einderegelingen. Dit resulteert in een toename van niet-begrote kosten. None None 360000.0

0 1 2 3 4
0 Per 1/1/2020 2020 2021 2022 2023
1 Onbenutte capaciteit:
2 OZB 2.642.612 2.516.612 2.016.612 2.016.612
3 Hondenbelasting 70.000 70.000 70.000 70.000
4 Toeristenbelasting 15.000 15.000 15.000 15.000
5 Onvoorzien 250 250 250 250
6 Afboeken/Bijboeken 0 0 0 0
7 Totaal 2.727.862 2.601.862 2.101.862 2.101.862


0 1
0 Per 01-01-2020
1 Strategisch netto risico (nieuw + oud beleid) Z i e u i t s p l i t s i ng hieronder 1.460.000 Euro
2 % risico i.r.t. programmabudgetten <5%
3 Netto risico Financiering 23.000 euro
4 Netto risico Overkoepelend risico 32.000 euro
5 Netto risico Verbonden Partijen 845.000 euro
6 Netto risico Leefomgeving 182.000 euro
7 Netto risico Vitaliteit 378.000 euro
8 Netto risico Bedrijvigheid -


0 1 2 3 4
0 Per 1/1/2020 2020 2021 2022 2023
1 Algemene reserve 38.208.000 36.419.000 35.277.000 35.260.000
2 Stille reserve 0 0 0 0
3 Vastgestelde buffer -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000
4 Totaal 32.208.000 30.419.000 29.277.000 29.260.000


0 1 2 3 4
0 Per 1/1/2020 2020 2021 2022 2023
1 Netto schuldquote 51,5% 51,8% 51,7% 56,5%
2 - Gecorrigeerd voor verstrekte leningen 39,5% 40,1% 39,5% 43,7%
3 Solvabiliteit 59,6% 58,5% 58,1% 56,8%
4 Grondexploitatie 4,1% -1,6% -8,0% -4,6%
5 Struc. exploitatieruimte 2,% 2,5% -1,7% -2,5%
6 Woonlasten - t . o . v . l andelijk gemiddelde 2019 114% 119% 128% 128%
7 Ratio weerstandsvermogen EV/RV 23,9 Wij maken gebruiken van de waarderingstabel opgesteld door het Nederlands Adviesbureau voor risicomanagement. De minimale ratio is 1,4 < x < 2. Hoe hoger de ratio, hoe beter de gemeente in staat is om risico’s op te kunnen vangen.


0 1 2 3 4 5
0 Programma Risico Categorie  Passief Actief Netto Risicobedrag  Hillegom
1 Financiering Risico dat geborgde tegenpartijen Financieel Accepteren € 1.000 stoppen met betalen waardoor leningen niet of deels terugbetaald worden. Dit heeft een negatief effect op de exploitatieruimte van de gemeente.
2 Financiering Risico dat directe tegenpartijen Financieel Accepteren € 22.000 stoppen met betalen waardoor leningen niet of deels terugbetaald worden. Dit heeft een negatief effect op de exploitatieruimte van de gemeente.
3 Leefomgeving/Prettig wonen Implementatie van de omgevingsw et Operationeel Inbouw flexibele schil voor € 19.000 voor iedereen en de wet kwaliteitsboring loopt vergunningsverleners en vertraging op door mismatch in routekaart voor de kennis, vaardigheden en cultuur. Dit ontwikkeling van de resulteerd in extra kosten voor gewenste competenties inhuur en begeleiding.
4 Leefomgeving/Prettig wonen De inventarisatie van Operationeel Aanbesteding van € 6.000 voor iedereen kapitaalgoederen is onvolledig. De kennispakketten en oorzaak hiervan is uitbesteding en vastlegging van kennis onvoldoende vastlegging van moet het gat in de kennis. Het gevolg hiervan is dat inventarisatie van kapitaalgoederen onvoorzien kapitaalgoederen laten onderhoud nodig hebben. afnemen/wegnemen.
5 Leefomgeving/Prettig wonen Een bestuurlijke maatregel is Bestuurlijk-politiek Accepteren € 3.000 voor iedereen gebaseerd op een foute beoordeling. Dit kan leiden tot claims
6 Leefomgeving/Prettig wonen Schade door vandalisme is groter Externe factoren Accepteren € 1.000 voor iedereen dan voorzien en is niet verzekerd. Dit kan leiden tot budgetoverschreiding.
7 Leefomgeving/Prettig wonen Ziekten en plagen in de buitenruimte Externe factoren Accepteren € 28.000 voor iedereen nemen toe door o.a. klimaatverandering. Hierdoor moeten vaker onvoorziene kosten worden gemaakt om de negatieve gevolgen hiervan te bestrijden.
8 Leefomgeving/Prettig wonen Versneld vervangen of groot Externe factoren Met regelmaat inspecties € 78.000 voor iedereen onderhoud uitvoeren door uitvoeren en daarnaast wijzigingen in o.a. het klimaat bijvoorbeeld zaken als de klimaatstresstest.
9 Leefomgeving/Prettig wonen Diverse Operationeel Accepteren € 47.000 voor iedereen
10 Overkoepelend Risico De publieke opinie ten aanzien van HLTsamen of de gemeenten wordt negatief beinvloed. De oorzaken hiervoor zijn divers en onvoorspelbaar. Dit resulteerd in imagoschade en additionele kosten voor communicatiemiddelen en woordvoering. Afbreuk Accepteren € 4.000
11 Overkoepelend Risico Participatietrajecten wekken Afbreuk Opstellen visie op € 5.000 vertrouwen dat onvoldoende kan samenspel gemeenteworden waargemaakt. Dit resulteerd samenleving en opstellen in imagoschade en additionele handelingsperspectief incl. communicatieinspanningen. toolbox voor zowel burgerparticipatie als overheidsparticipatie voor


0 1 2 3 4 5
0 Overkoepelend Risico Tussenevaluatie van HLTsamen Bestuurlijk-politiek Accepteren € 13.000 geeft aanleiding tot nader onderzoek. Dit resulteerd in additionele onderzoekskosten.
1 Overkoepelend Risico De verantwoording van Operationeel Accepteren € 3.000 subsidiegelden door de provincie wordt niet als afdoende beschouwd door de subsidieverstrekker waardoor de subsidies worden gekort of niet uitbetaald.
2 Overkoepelend Risico De borging van projecten (projectmatig werken) vindt onvoldoende plaats. De oorzaak hiervan is tijd (afhankelijkheid van andere projecten) kennis en cultuur. Dit resulteerd in kwaliteitsproblemen en herstelwerkzaamheden. Operationeel Standaarden voor projecten en borging (professionele werkmethoden) € 7.000
3 Verbonden Partijen Risico's in de bedrijfsvoering van een Overige Accepteren € 845.000 verbonden partij manifesteren zich waardoor de verbonden partij onvoldoende in staat is haar opdracht uit te voeren en/of schade (euro) wordt doorbrekend aan de gemeente.
4 Vitaliteit/Energiek en Sociaal Leerlingenvervoer wordt niet Externe factoren Accepteren € 18.000 Teylingen conform contract geleverd. Dit resulteerd in juridische stappen met als doel de dienstverlening weer op peil te brengen.
5 Vitaliteit/Energiek en Sociaal Stijging van de vraag naar zorg en Externe factoren Snelle toeleiding naar de € 360.000 Teylingen ondersteuning binnen open-eindepassende zorg versterken reglingen. Dit resulteerd in een door de inzet van integrale toename van niet begrote kosten toegang, POH Jeugd en Jeugdhulp in onderwijs als algemene voorziening.