Naam Katwijk
Code 537
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 64956

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Tegenvallers in specifieke grondexploitaties met uiteenlopend karakter, volgens MPG 2017. None None 13442000.0
Grondexploitatie Het realiseren van minder opbrengsten (0% - 5%) dan aanvankelijk geraamd, volgens MPG 2017. None None 4337000.0
Grondexploitatie Het optreden van 1 jaar vertraging en rente in de uitvoering en afronding van grondexploitaties, volgens MPG 2017. None None 868000.0
Sociaal domein 3D: transitie-opgave, afsprakenkader en budgettaire onzekerheid in de uitvoeringskosten. Gecombineerd risico met kortingen en taakstellingen vanuit het Rijk. 27.1574973031284 3708000.0 1007000.0
Sociaal domein Overige risico’s op sociaal terrein door kortingen vanuit het Rijk, specifieke bijstellingen in de algemene uitkering door terugloop van uitkeringsgerechtigden. 50.0 2425000.0 1212500.0
Aanbesteding Nadelige uitkomsten en tegenvallers in de investeringsportefeuille (niet zijnde de grondexploitatie). 30.0 8082000.0 2424600.0
GR / Verbonden partijen Inbrengkapitaal van de GOM op basis van de samenwerkingsovereenkomst staat onder druk bij tegenvallende (financiële) resultaten GOM. 30.0 3000000.0 900000.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen op gewaarborgde geldleningen op beleidstaak Sport, zorg, volkshuisvesting, etc. 30.0 3478000.0 1043400.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Nadelen en financiële gevolgen verbonden aan de aansprakelijkheid in gerechtelijke uitspraken (Juridische zaken). 30.0 2205000.0 661500.0
Calamiteiten, rampen Optreden van calamiteiten in de buitendienst in op het gebied van milieu in het bijzonder (de chemische bedrijvensector). 50.0 2425000.0 1212500.0
Omgevingswet Omgevingswet: onzekerheden in uitwerking en ambitieniveau (uitstel invoering voorjaar 2019) 50.0 100000.0 50000.0
Informatieveiligheid ICT problematiek met big data, beveiliging van informatie, datalek, etc. (naast algemene risico’s). 10.0 1625000.0 162500.0
GR / Verbonden partijen Begroting- en rekeningtekort bij gemeenschappelijke regelingen (niet naleven begrotingsrichtlijnen) en verbonden partijen bij uitbesteden van taken. 50.0 300000.0 150000.0
Belasting Nadelige effecten eventuele vennootschapsbelastingplicht. 30.0 1500000.0 450000.0
Overig Overige risico’s (renteontwikkeling, fraude, tegenvallend dividend, etc.) 30.0 3310000.0 993000.0

0 1 2 3 4
0 De meest omvangrijke risico’s Kans van Omvang Inc. of struc. Benodigde Bedragen * € 1.000 optreden weerstands- capaciteit **
1 1. Tegenvallers in specifieke grondexploitaties met uiteenlopend karakter, volgens MPG 2017. Divers * 13.442 I 2.243
2 2. Het realiseren van minder opbrengsten (0% - 5%) dan aanvankelijk geraamd, volgens MPG 2017. Divers * 4.337 I
3 3. Het optreden van 1 jaar vertraging en rente in de uitvoering en afronding van grondexploitaties, volgens MPG 2017. Divers * 868 I
4 4. 3D: transitie-opgave, afsprakenkader en budgettaire onzekerheid in de uitvoeringskosten. Gecombineerd risico met kortingen en taakstellingen vanuit het Rijk. Divers * 3.708 S 1.007
5 5. Overige risico’s op sociaal terrein door kortingen vanuit het Rijk, specifieke bijstellingen in de algemene uitkering door terugloop van uitkeringsgerechtigden. 50% 2.425 S 1.153


0 1 2 3 4
0 De meest omvangrijke risico’s Kans van Omvang Inc. of struc. Benodigde Bedragen * € 1.000 optreden weerstands- capaciteit **
1 6. Nadelige uitkomsten en tegenvallers in de investeringsportefeuille (niet zijnde de grondexploitatie). 30% 8.082 I 1.917
2 7. Inbrengkapitaal van de GOM op basis van de samenwerkingsovereenkomst staat onder druk bij tegenvallende (financiële) resultaten GOM. 30% 3.000 I 450
3 8. Garantstellingen op gewaarborgde geldleningen op beleidstaak Sport, zorg, volkshuisvesting, etc. 30% 3.478 I 483
4 9. Nadelen en financiële gevolgen verbonden aan de aansprakelijkheid in gerechtelijke uitspraken (Juridische zaken). 30% 2.205 I 687
5 10. Optreden van calamiteiten in de buitendienst in op het gebied van milieu in het bijzonder (de chemische bedrijvensector). 50% 2.425 I 640
6 11. Omgevingswet onzekerheden in uitwerking en ambitieniveau (uitstel invoering voorjaar 2019) 50% 100 S 35
7 12. ICT problematiek met big data, beveiliging van informatie, datalek, etc. (naast algemene risico’s). 10% 1.625 I 265
8 13. Begroting- en rekeningtekort bij gemeenschappelijke regelingen (niet naleven begrotingsrichtlijnen) en verbonden partijen bij uitbesteden van taken. 50% 300 S 103
9 14. Nadelige effecten eventuele vennootschapsbelastingplicht. 30% 1.500 I 310
10 15. Overige risico’s (renteontwikkeling, fraude, tegenvallend dividend, etc.) 30% 3.310 S 1.346
11 Totaal 50.805 10.639
12 Waarvan incidenteel 6.995 Waarvan structureel 3.644
13 Totaal benodigde weerstandscapaciteit 10.639


0 1
0 Percentage zekerheid Bedrag
1 95% € 11,6 mln.
2 90% € 10,6 mln.
3 80% € 9,5 mln.
4 75% € 9,0 mln.


0
0 Weerstand Incidenteel Structureel Op termijn beschikbaar beschikbaar beschikbaar
1 Algemene reserve na resultaatbestemming € 11,0 mln. Reserve grondexploitatie € 1,1 mln. Reserve transitie sociaal domein € 1,1 mln. Stille reserve in de waardering gronden € 2,8 mln. Post onvoorzien in de begroting € 0,325 mln. Onbenutte belastingcapaciteit € 3,100 mln. Stille reserves aandelen € 58,2 mln. Stille reserve vastgoed € 2,2 mln. *
2 Totaal beschikbaar € 16,0 mln.* € 3,425 mln. € 60,4 mln.


0 1 2 3 4 5 6
0 Begroting 2018 Verloop van de kengetallen
1 Kengetallen Jaarrekening 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
2 1. Netto schuldquote 2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 3. Solvabiliteitsrisico 4. Structurele exploitatieruimte 5. Grondexploitatie 6. Belastingcapaciteit 79% 67% 35% 2% 21% 95% 113% 101% 28% 0,05% 12% 99% 103% 90% 27% 0,44% -/-3,03% 92,5% 114% 100% 28% -/-0,11% -/-8,00% 92,5% 121% 106% 27% -/-0,51% -/-5,06% 92,5% 125% 111% 26% -/-0,76% -/-7,02% 92,5%


2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Tegenvallers in specifieke grondexploitaties met uiteenlopend karakter, volgens MPG 2018.Het realiseren van minder opbrengsten (0% - 5%) dan aanvankelijk geraamd, volgens MPG 2018. Divers * 4.661 I 3. Het optreden van 1 jaar vertraging en rente in de uitvoering en afronding van grondexploitaties, volgens MPG 2018. None None 2443000.0
Sociaal domein 3D: transitie-opgave, afsprakenkader en budgettaire onzekerheid in de uitvoeringskosten. Gecombineerd risico met kortingen en taakstellingen vanuit het Rijk. None None 2314000.0
Sociaal domein Overige risico’s op sociaal terrein door kortingen vanuit het Rijk, specifieke bijstellingen in de algemene uitkering en door terugloop van uitkeringsgerechtigden. 50.0 1425000.0 712500.0
Overig Nadelige uitkomsten en tegenvallers in de investeringsportefeuille en PLV (niet zijnde de grondexploitatie). 30.0 2450000.0 735000.0
GR / Verbonden partijen Inbrengkapitaal van de GOM op basis van de samenwerkingsovereenkomst staat onder druk bij tegenvallende (financiële) resultaten GOM 30.0 1000000.0 300000.0
Overig Garantstellingen op gewaarborgde geldleningen op beleidstaak Sport, zorg (DSV), volkshuisvesting, etc. 30.0 4118000.0 1235400.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Nadelen en financiële gevolgen verbonden aan de aansprakelijkheid in gerechtelijke uitspraken (Juridisch risicoprofiel). 30.0 2470000.0 741000.0
Overig Risico’s verbonden aan de buitenruimte en taakveld milieu (Chemische bedrijvensector). 50.0 29000000.0 14500000.0
Omgevingswet Omgevingswet onzekerheden in uitwerking en ambitieniveau (uitstel invoering voorjaar 2019). 50.0 200000.0 100000.0
ICT algemeen ICT problematiek met big data, beveiliging van informatie, datalek, etc. (naast algemene risico’s). 10.0 1500000.0 150000.0
GR / Verbonden partijen Begroting- en rekeningtekort bij gemeenschappelijke regelingen (niet naleven begrotingsrichtlijnen) en verbonden partijen bij uitbesteden van taken. 50.0 450000.0 225000.0
Belasting Nadelige effecten eventuele vennootschapsbelastingplicht. 30.0 750000.0 225000.0
Dividend/Rente Resultaat uit deelnemingen (dividend) en gemeenschappelijke regelingen levert minder op dan in de begroting voorzien 30.0 750000.0 225000.0
Kapitaalgoederen Extra uitgaven onderwijshuisvesting boven voorgenomen plan en exploitatietekorten in gemeentelijk vastgoed 30.0 500000.0 150000.0
Energietransitie Aanleg infrastructuur aanstaande energietransitie 10.0 1075.0 107.5
Overig Overige risico’s (rente-ontwikkeling, fraude, algemene uitkering, etc.) 30.0 1050000.0 315000.0

0
0 95%€ 10,7 mln.
1 90%€ 9,9 mln.
2 80%€ 9,0 mln.
3 75%€ 8,7 mln/


0
0 Algemene reserve na resultaatbestemming€ 12,8 mln.
1 Reserve grondexploitatie€ 1,2 mln.
2 Reserve transitie sociaal domein€ 0,3 mln.
3 Stille reserve in de waardering gronden€ 2,8 mln.
4 Post onvoorzien in de begroting€ 0,130 mln.
5 Onbenutte belastingcapaciteit€ 2,300 mln.
6 Stille reserves aandelen€ 59,7 mln.
7 Stille reserve vastgoed€ 2,4 mln.*
8 Totaal beschikbaar€ 17,1 mln.*€ 2,43 mln. € 62,1 mln.


0
0 1. Netto schuldquote< 75%82%78%
1 2. Netto schuldquote gecorrigeerd < 70%72%69%voor alle verstrekte leningen
2 3. Solvabiliteitsrisico> 25%36%34%
3 4. Structurele exploitatieruimte>= 2%2%0,8%
4 5. Grondexploitatie< 20%16%4%
5 Top 100 6. Belastingcapaciteit93%93%Coelo


0
0 116%123%122%
1 106%113%113%
2 27%26%26%
3 1,2%2,0%2,3%
4 6%5%2%
5 97%97%97%


0 1 2
0 1. Netto schuldquote*105%< 90% 90% - 130% > 130%
1 2. Netto schuldquote gecorrigeerd 96%< 90%voor alle verstrekte leningen 90% - 130% > 130%
2 3. Solvabiliteitsrisico28%> 50% 20% - 50% < 20%
3 4. Structurele exploitatieruimte0,2%Begroting > 0% Begroting = 0% Begroting < 0%
4 5. Grondexploitatie3%< 20% 20% - 35% > 35%
5 6. Belastingcapaciteit97%< 95% 95% - 105% > 105%


0
0 De raadBesluit op het raamwerk risicomanagement
1 Het college Adviseert op het raamwerk risicomanagement Doet verslag over de uitkomsten van risicomanagement
2 De directieZiet toe op naleving van het raamwerk risicomanagement
3 De concerncontrollerAdviseur van de directie en het college over risico’s en risicomanagement
4 De lijnmanagersVerantwoordelijk voor het managen van risico’s binnen de reguliere bedrijfsvoering
5 De accountantDe externe audit en advies


0
0 De meest omvangrijke risico’s (bedragen * € 1.000)
1 Benodig-de weer-Kans van Inc. of Omvangstands- optredenstruc.capaciteit **


0
0 Tegenvallers in specifieke grondexploitaties met uiteenlo-1.Divers *12.329Ipend karakter, volgens MPG 2018.
1 Het realiseren van minder opbrengsten (0% - 5%) dan aan-2.Divers *4.661I2.443vankelijk geraamd, volgens MPG 2018.
2 Het optreden van 1 jaar vertraging en rente in de uitvoering 3.Divers *1.106Ien afronding van grondexploitaties, volgens MPG 2018.
3 3D: transitie-opgave, afsprakenkader en budgettaire onze-4.kerheid in de uitvoeringskosten. Gecombineerd risico met Divers *4.608S2.314kortingen en taakstellingen vanuit het Rijk.
4 Overige risico’s op sociaal terrein door kortingen vanuit het 5.Rijk, specifieke bijstellingen in de algemene uitkering en door 50%1.425S539terugloop van uitkeringsgerechtigden.
5 Nadelige uitkomsten en tegenvallers in de investeringsporte-6.30%2.450I539feuille en PLV (niet zijnde de grondexploitatie).
6 Inbrengkapitaal van de GOM op basis van de samenwerkings-7.overeenkomst staat onder druk bij tegenvallende (financiële) 30%1.000I300resultaten GOM.
7 Garantstellingen op gewaarborgde geldleningen op beleid-30%4.118I7528.staak Sport, zorg (DSV), volkshuisvesting, etc.
8 Nadelen en financiële gevolgen verbonden aan de aansprake-30%2.470I7439.lijkheid in gerechtelijke uitspraken (Juridisch risicoprofiel).
9 Risico’s verbonden aan de buitenruimte en taakveld milieu 50%2.900I46510.(Chemische bedrijvensector).
10 Omgevingswet onzekerheden in uitwerking en ambitieni-50%200S6611.veau (uitstel invoering voorjaar 2019).
11 ICT problematiek met big data, beveiliging van informatie, 12.10%1.500I138datalek, etc. (naast algemene risico’s).
12 Begroting- en rekeningtekort bij gemeenschappelijke rege-13.lingen (niet naleven begrotingsrichtlijnen) en verbonden 50%450S149partijen bij uitbesteden van taken.
13 14.Nadelige effecten eventuele vennootschapsbelastingplicht. 30%750I248


0
0 De meest omvangrijke risico’s (bedragen * € 1.000)
1 Benodigde Kans van Inc. of Omvangweerstands- optredenstruc.capaciteit **


0
0 Resultaat uit deelnemingen (dividend) en gemeenschappelij-15.30%750I264ke regelingen levert minder op dan in de begroting voorzien.
1 Extra uitgaven onderwijshuisvesting boven voorgenomen 16.30%500I133plan en exploitatietekorten in gemeentelijk vastgoed
2 17.Aanleg infrastructuur aanstaande energietransitie10%1.075I334
3 Overige risico’s (rente-ontwikkeling, fraude, algemene 18.30%1.050S307uitkering, etc.)
4 145


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
Grondexploitatie Tegenvallers in specifieke grondexploitaties met uiteenlopend karakter, volgens MPG 2018. None 15631000.0 None
Overig Het realiseren van minder opbrengsten (0% - 5%) dan aanvankelijk geraamd, volgens MPG 2018. None None 1744000.0
Grondexploitatie Het optreden van 1 jaar vertraging en rente in de uitvoering en afronding van grondexploitaties, volgens MPG 2018. None None None
GR / Verbonden partijen 3D: 3D transitie-opgave, Solidariteitsbeginsel Holland Rijnland (€2.3 mln.), afsprakenkader en budgettaire onzekerheid in de uitvoeringskosten. Dit risico is gecombineerd met kortingen en taakstellingen vanuit het Rijk. 39.9259259259259 4050000.0 1617000.0
Sociaal domein Overige risico's op sociaal terrein door kortingen vanuit het Rijk, specifieke bijstellingen, waaronder Participatiewet en Maatschappelijke Agenda (MAG). 50.0 575000.0 287500.0
GR / Verbonden partijen Nadelige uitkomsten en tegenvallers in de investeringsportefeuille en PLV (Waaronder Rijnzichtweg Oegstgeest max. €350.000). 30.0 3700000.0 1110000.0
Kapitaalgoederen Inbrengkapitaal van de GOM op basis van de samenwerkingsovereenkomst staat onder druk bij tegenvallende - financiële - resultaten GOM (Herstructureringsopgave). 50.0 1000000.0 500000.0
GR / Verbonden partijen Garantstellingen op gewaarborgde geldleningen op beleidstaak Sport, zorg (DSV), volkshuisvesting, etc. 30.0 3924000.0 1177200.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims Nadelen en financiële gevolgen verbonden aan de aansprakelijkheid in gerechtelijke uitspraken (Juridisch risicoprofiel). 30.0 2270000.0 681000.0
Omgevingswet Omgevingswet onzekerheden in uitwerking en ambitieniveau (uitstel uitvoering voorjaar 2021). None None None
ICT algemeen ICT problematiek met big data, beveiliging van informatie, datalek, etc. (naast algemene risico's) 10.0 1900000.0 190000.0
GR / Verbonden partijen Begroting- en rekeningtekort bij gemeenschappelijke regelingen (niet naleven begrotingsrichtlijnen) en verbonden partijen bij uitbesteden van taken (w.o. exploitatie Sportbedrijf en Zwembad). 50.0 550000.0 275000.0
Belasting Nadelig effect eventuele vennootschapsbelastingplicht (VPB). 30.0 750000.0 225000.0
GR / Verbonden partijen Resultaat uit deelnemingen (dividend) en gemeenschappelijke regelingen levert minder op dan in de begroting voorzien. 30.0 1200000.0 360000.0
Onderwijs Extra uitgaven onderwijshuisvesting boven voorgenomen plan en exploitatietekorten in gemeentelijk vastgoed 30.0 400000.0 120000.0
Energietransitie Aanleg infrastructuur en stelpost aanstaande energietransitie. 10.0 3115000.0 311500.0
Gemeentefonds Nadeel Algemene Uitkering periodiek onderhoud en herverdelen Maatschappelijke opvang, beschermd wonen, ca 50.0 750000.0 375000.0
Overig Overige risico's (rente-ontwikkeling, fraude, rendement vastgoed, niet leveren leveranciers, etc.) 70.0 2825000.0 1977500.0

0
0 95% € 11,8 mln.
1 90% € 10,9 mln.
2 80% € 9,9 mln.
3 75% € 9,6 mln.


0
0 Algemene reserve na resultaatbestemming € 12,4 mln.
1 Reserve grondexploitatie € 4,5 mln.
2 Reserve sociaal domein € 2,0 mln.
3 Stille reserve in de waardering gronden € 3,2 mln.
4 Post onvoorzien in de begroting € 0,130 mln.
5 Onbenutte belastingcapaciteit € 5,000 mln.
6 Stille reserves aandelen € 62,7 mln.
7 Stille reserve vastgoed € 2,9 mln.*
8 Totaal beschikbaar € 22,1 mln.* € 5,13 mln. € 65,6 mln.


0
0
1


0
0 De raad Besluit op het raamwerk risicomanagement
1 Het college Adviseert op het raamwerk risicomanagement Doet verslag over de uitkomsten van risicomanagement
2 De directie Ziet toe op naleving van het raamwerk risicomanagement
3 De concerncontroller Adviseur van de directie en het college over risico’s en risicomanagement
4 De lijnmanagers Verantwoordelijk voor het managen van risico’s binnen de reguliere bedrijfsvoering
5 De accountant De externe audit en advies


0
0 De meest omvangrijke risico’s (bedragen * € 1.000)
1 Benodigde weerKans van Inc. of Omvang stands- optreden struc. capaciteit **


0
0 Tegenvallers in specifieke grondexploitaties met uiteenlo1. Divers * 15.631 I pend karakter, volgens MPG 2018.
1 Het realiseren van minder opbrengsten (0% - 5%) dan aan2. Divers * I 1.744 vankelijk geraamd, volgens MPG 2018.
2 Het optreden van 1 jaar vertraging en rente in de uitvoering 3. Divers * I en afronding van grondexploitaties, volgens MPG 2018.
3 3D: 3D transitie-opgave, Solidariteitsbeginsel Holland Rijnland (€ 2,3 mln.), afsprakenkader en budgettaire onzekerheid 4. Divers * 4.050 S 1.617 in de uitvoeringskosten. Dit risico is gecombineerd met kortingen en taakstellingen vanuit het Rijk.
4 Overige risico’s op sociaal terrein door kortingen vanuit het 5. Rijk, specifieke bijstellingen, waaronder Participatiewet en 50% 575 S 265 Maatschappelijke Agenda (MAG).
5 Nadelige uitkomsten en tegenvallers in de investeringspor6. tefeuille en PLV (waaronder Rijnzichtweg Oegstgeest max. € 30% 3.700 I 1.471 350 K).
6 Inbrengkapitaal van de GOM op basis van de samenwerkings7. overeenkomst staat onder druk bij tegenvallende – financiële 50% 1.000 I 697 - resultaten GOM (Herstructureringsopgave).
7 Garantstellingen op gewaarborgde geldleningen op beleid30% 3.924 I 773 8. staak Sport, zorg (DSV), volkshuisvesting, etc.
8 Nadelen en financiële gevolgen verbonden aan de aansprake30% 2.270 I 717 9. lijkheid in gerechtelijke uitspraken (Juridisch risicoprofiel).
9 Omgevingswet onzekerheden in uitwerking en ambitieniPM PM PM 10. veau (uitstel invoering voorjaar 2021)
10 ICT problematiek met big data, beveiliging van informatie, 11. 10% 1.900 I 486 datalek, etc. (naast algemene risico’s).
11 Begroting- en rekeningtekort bij gemeenschappelijke regelingen (niet naleven begrotingsrichtlijnen) en verbonden 50% 550 S 181 12. partijen bij uitbesteden van taken (w.o. exploitatie Sportbedrijf en Zwembad).


0
0 De meest omvangrijke risico’s (bedragen * € 1.000)
1 Benodigde Kans van Inc. of Omvang weerstands- optreden struc. capaciteit **


0
0 13. Nadelig effect eventuele vennootschapsbelastingplicht (VPB). 30% 750 I 248
1 Resultaat uit deelnemingen (dividend) en gemeenschappelij14. 30% 1.200 I 410 ke regelingen levert minder op dan in de begroting voorzien.
2 Extra uitgaven onderwijshuisvesting boven voorgenomen 15. 30% 400 S 80 plan en exploitatietekorten in gemeentelijk vastgoed
3 Aanleg infrastructuur en stelpost aanstaande energietran16. 10% 3.115 I 1.020 sitie
4 Nadeel Algemene uitkering periodiek onderhoud en herver17. 50% 750 S 246 delen Maatschappelijke opvang, beschermd wonen, ca
5 Overige risico’s (rente-ontwikkeling, fraude, rendement vast18. 70% 2.825 S 1.015 goed, niet leveren leveranciers, etc.)
6 Totaal 42.640 10.970


0
0 1. Netto schuldquote < 75% 77% 91% 116% 128% 128% 125%
1 2. Netto schuldquote gecorrigeerd < 70% 68% 82% 107% 118% 118% 115% voor alle verstrekte leningen
2 3. Solvabiliteitsrisico > 25% 35% 32% 28% 28% 28% 27%
3 4. Structurele exploitatieruimte >= 2% 4% -1% 0% 0% 0% 1%
4 5. Grondexploitatie < 20% 11% 8% 9% 7% -1% -7%
5 Top 100 6. Belastingcapaciteit 93% 96% 94% 95% 100% 100% Coelo


0 1 2
0 1. Netto schuldquote 116% < 90% 90% - 130% > 130%
1 2. Netto schuldquote gecorrigeerd 107% < 90% voor alle verstrekte leningen 90% - 130% > 130%
2 3. Solvabiliteitsrisico 28% > 50% 20% - 50% < 20%
3 4. Structurele exploitatieruimte 0% Begroting > 0% Begroting = 0% Begroting < 0%
4 5. Grondexploitatie 9% < 20% 20% - 50% > 35%
5 6. Belastingcapaciteit 94% < 95% 95% - 105% > 105%