Naam Krimpen aan den IJssel
Code 542
Provincie Zuid-Holland
Inwonertal 29306

2018

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
ICT algemeen toenemende uitvoeringskosten ICT 50.0 47000.0 23500.0
GR / Verbonden partijen doorschuiven BTW naar deelnemende gemeenten 50.0 47000.0 23500.0
Juridisch, aansprakelijkheid, claims vrijwaring gemeenten aansprakelijkheid risico's 25.0 3750000.0 937500.0
GR / Verbonden partijen anderzijds door de onzekere ontwikkeling van de omvang in het aantal plaatsingen en trajecten door gemeenten bij Promen 25.0 700000.0 175000.0
Kapitaalgoederen Onderhoudstoestand C.G. Roosweg 25.0 11480000.0 2870000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 100.0 1874000.0 1874000.0
Belasting BTW begraafplaatsen 50.0 788000.0 394000.0
Sociaal domein Kosten bijstand 25.0 1439000.0 359750.0
Informatieveiligheid Datalek 25.0 850000.0 212500.0
Onderwijs OAB gelden 50.0 300000.0 150000.0
Personeel Pensioenpremie ABP 75.0 100000.0 75000.0
Personeel Wachtgeld wethouders 25.0 154000.0 38500.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 0.796726959517657 4644000.0 37000.0
Belasting OZB woondelenvrijstelling 50.0 50000.0 25000.0
Overig Overige risico's 50.0 30000.0 15000.0

2019

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Streekarchief Midden-Holland: ziekteverzuim en arbeidsconflicten 1.63934426229508 61000.0 1000.0
GR / Verbonden partijen GR IJsselgemeenten: toenemende uitvoeringskosten ICT 8.51063829787234 47000.0 4000.0
GR / Verbonden partijen GR IJsselgemeenten: doorschuiven btw naar deelnemende gemeenten 8.51063829787234 47000.0 4000.0
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: vrijwaring gemeenten aansprakelijkheid risico's 0.373333333333333 1875000.0 7000.0
GR / Verbonden partijen Werkvoorzieningschap Promen: door de onzekere ontwikkeling van de omvang in het aantal plaatsingen en aantal trajecten door gemeenten bij Promen 2.0 800000.0 16000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 100.0 1749000.0 1749000.0
Sociaal domein Sociaal domein 75.0 1000000.0 750000.0
Belasting BTW begraafplaatsen 50.0 788000.0 394000.0
Sociaal domein Kosten jeugdhulp 75.0 350000.0 262500.0
Informatieveiligheid Datalek 25.0 850000.0 212500.0
Personeel Pensioenen wethouders 250000.0 75.0 187500.0
Calamiteiten, rampen Calamiteit kruising N210 10.0 1000000.0 100000.0
Belasting Plafond btw-compensatiefonds 50.0 200000.0 100000.0
GR / Verbonden partijen Verbonden partijen 1.13074204946996 2830000.0 32000.0
Belasting OZB woondelenvrijstelling 50.0 50000.0 25000.0
Overig Overige risico's 50.0 30000.0 15000.0

0 1 2 3 4
0 GEKWANTIFICEERDE RISICO'S VERBONDEN PARTIJENMax kosten Benodigde S / Ibij gevolgcapaciteit bedragen x 1.000Risicoprofiel
1 Streekarchief Midden-Holland
2 - ziekteverzuim en arbeidsconflicten I Laag 61 1
3 GR IJsselgemeenten
4 - toenemende uitvoeringskosten IC T I Laag 47 4
5 - doorschuiven btw naar deelnemende gemeenten I Laag 47 4
6 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
7 - vrijwaring gemeenten aansprakelijkheid risico's I Laag 1.875 7
8 Werkvoorzieningschap Promen
9 - door de onzekere ontwikkeling van de omvang in het aantal plaatsingen entrajecten door gemeenten bij Promen I Laag 800 16
10 Totaal 2.830 32


0 1 2 3 4 5
0 GEKWANTIFICEERDE DIRECTE RISICO'SMax kostenKans op Benodigde S / Ibij gevolggevolgcapaciteitbedragen x 1.000Beheersmaatregelen
1 1. Grondexploitaties
2 Bij de actualisatie van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) zijn 31 risico’s met mogelijke financiële consequenties gedefinieerd en gew ogen. Het aantal risico’s is toegenomen doordat de uitvoering van enkele projecten in een vervolgfase zijn gekomen. Het volume is lager door actuele taxaties, beheersmaatregelen en afgesloten projecten. I 1.749 1.749 Diverse beheersmaatregelen zijn van toepassing, deze zijn per grondexploitatie geïnventariseerd.
3 2. Sociaal domein
4 Sociaal domein:- volumeontw ikkeling- Wmo abonnementstarief (aanzuigende w erking)- snijvlak Wlz en Wmo- open einde regelingen- arbeidsmarktontw ikkeling zorg- w oonplaatsbeginsel (vanaf 2020)- beschermd w onen (vanaf 2021) S 1.000 75% 750 Periodiek dient beoordeeld te w orden in hoeverre het nog een risico is of een bijstelling exploitatie noodzakelijk is.
5 3. Btw begraafplaatsen
6 Geschil met Belastingdienst over teruggave btw over aanleg begraafplaats. Hoge Raad heeft inmiddels uitspraak gedaan en over 2003 t/m 2006 is een compromis bereikt. Over 2007 t/m heden is een nieuw e procedure gestart. Wachten is op de definitieve afw ikkeling. I 788 50% 394 Op 13 april 2017 is bij het Gerechtshof de zitting gew eest over de (nieuw e) inhoudelijke procedure met betrekking tot de btw op begraafplaatsen vanaf 2007. Helaas heeft deze uitspraak voor de gemeente Krimpen niet het gew enste resultaat: de vordering is afgew ezen. Op 18 maart 2018 is in hoger beroep de gemeente in het gelijk gesteld. De belastingdienst gaat in casatie en de uitspraak w ordt in het 1e kw 2019 verw acht. Voor dit risico is overigens een bestemmingsreserve gevormd uit middelen die bij de invoering van het BCF beschikbaar kw amen.
7 4. Kosten jeugdhulp
8 Via de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond analyses maken De kosten voor jeugdhulp zijn in 2018 w aarschijnlijk incidenteel hoger, I350 75%263 op de ontw ikkeling en maatregelen nemen om het risico en de financiële onder andere door de w ijziging in systematiek van inkopen.gevolgen te verlagen.
9 5. Datalek
10 De gemeente kan een boete krijgen bij een datalek, als geen correcte actie w ordt ondernomen. I 850 25% 213 Processen w aarbij persoonsgegevens w orden verw erkt doorlichten en daar w aar gegevens w orden gebruikt die niet nodig zijn uit het proces halen. Bevorderen van bew ustw ording en de middelen om persoonsgegevens beveiligd te verzenden.
11 6. Pensioenen wethouders
12 Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 w ordt een nieuw e berekening Mutaties in de samenstelling van college hebben gevolgen voor de I/S250 75%188 gemaakt door externe deskundigen. De omvang van het effect is op jaarlijkse berekening van de pensioenverplichtingen.voorhand lastig in te schatten.


0 1 2 3 4 5
0 GEKWANTIFICEERDE DIRECTE RISICO'SMax kostenKans op Benodigde S / Ibij gevolggevolgcapaciteitbedragen x 1.000Beheersmaatregelen
1 7. Calamiteit kruising N210
2 Het risico dat het misgaat met de grote kruising N210 voordat de Plan van aanpak bij calamiteit grote kruising N210.I1.000 10%100 herinrichting of renovatie w ordt uitgevoerd.
3 8. Plafond btw-compensatiefonds
4 De ruimte onder het plafond van het fonds w ordt niet meer meegenomen in de algemene uitkering. Pas in september van het betreffende jaar w ordt een actuele inschatting van de ruimte toegevoegd aan het gemeentefonds. Door toch een stelpost voor inkomsten uit deze ruimte op te nemen loopt de gemeente een risico. S 200 50% 100 Bij het bepalen van de hoogte van de stelpost is rekening gehouden met de notitie die de provincie als toezichthouder hierover heeft opgesteld. De stelpost bedraagt ruim 50% van de toegestane omvang.
5 9. Verbonden partijen
6 Risico's die geheel of gedeeltelijk afgew end kunnen w orden op de Afhankelijk van samenw erking, overleg en verantw oording in S2.830 32 gemeente.informatievoorziening.
7 10. Ozb woondelenvrijstelling
8 Ozb w oondelenvrijstelling gevangenis. In verband met w oondelen vrijstellingen voor niet w oningen en de jurisprudentie hierover is het mogelijk dat in de nabije toekomst een deel van onze ozb-opbrengst voor het gebruik van niet-w oningen zal w egvallen in verband met toepassing van deze w oondelenvrijstelling. S 50 50% 25 Er is nog geen duidelijkheid. De rechtbank heeft uitspraak gedaan en het ligt nu bij het Gerechtshof en gaat w aarschijnlijk nog naar de Hoge Raad.
9 Overige risico's
10 Risico's die niet binnen de top 10 vallen.S30 50%15
11
12 TOTAAL3.827


0
0 Weerstandsvermogen
1 Beschikbare weerstandscapaciteit 7.286 = 1,90 Benodigde weerstandscapaciteit 3.827


0 1
0 WeerstandscapaciteitBegroting2019
1 Reserves
2 Algemene Reserve – Algemene Dienst 4.280
3 Algemene Reserve – Bouwgrondexploitatie 1.941
4 Vrij besteedbaar deel Vrije Reserve 205
5 Bestemmingsreserve met relatie risico's 796
6 Subtotaal 7.222
7 Begrotingsruimte
8 Saldo begroting63
9 Subtotaal63
10
11 Totale weerstandscapaciteit7.286


0 1 2 3 4 5 6
0 RekeningBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingBegrotingKengetallen201720182019202020212022
1
2 Netto schuldquote 70,26% 85,39% 79,00% 73,36% 85,47% 81,57%
3 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen 40,59% 59,69% 56,63% 51,88% 64,91% 62,00%
4 Solvabiliteitsratio 24,49% 22,67% 22,65% 24,26% 22,74% 23,83%
5 Structurele exploitatieruimte 0,01% -1,26% -1,12% -0,79% 0,15% 0,91%
6 Grondexploitatie 1,23% 13,10% 12,38% 5,10% 5,65% 5,48%
7 Belastingcapaciteit 113,52% 114,73% 114,63% 114,63% 114,63% 114,61%


2020

Bron

Categorie Risico Kans Max. impact Gewogen bedrag
GR / Verbonden partijen Streekarchief Midden-Holland: ziekteverzuim en arbeidsconflicten 1.63934426229508 61000.0 1000.0
GR / Verbonden partijen GR IJsselgemeenten: toenemende uitvoeringskosten ICT 8.51063829787234 47000.0 4000.0
GR / Verbonden partijen GR IJsselgemeenten: doorschuiven naar deelnemende gemeenten 8.51063829787234 47000.0 4000.0
GR / Verbonden partijen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: vrijwaring gemeenten aansprakelijkheid risico's 0.373333333333333 1875000.0 7000.0
GR / Verbonden partijen Werkvoorzieningschap Promen: anderzijds door de onzekere ontwikkeling van de omvang in het aantal plaatsingen en trajecten door gemeenten bij Promen 2.0 800000.0 16000.0
Grondexploitatie Grondexploitaties 100.0 1730000.0 1730000.0
Sociaal domein Sociaal domein 75.0 1000000.0 750000.0
GR / Verbonden partijen Dubieuze debiteuren SoZa 75.0 730000.0 547500.0
Belasting Btw begraafplaatsen 50.0 788000.0 394000.0
Projecten Grote projecten buitenruimte 10.0 3000000.0 300000.0
Informatieveiligheid Datalek 25.0 850000.0 212500.0
Omgevingswet Implementatie omgevingswet 25.0 600000.0 150000.0
Overig Opbrengsten PMD 25.0 560000.0 140000.0
Calamiteiten, rampen Calamiteit kruising N210 10.0 1000000.0 100000.0
Sociaal domein Kosten jeugdhulp 25.0 200000.0 50000.0
Overig Overige risico's 9.79591836734694 3675000.0 360000.0